Gemeenteraad van Yper Verslag der Zitting ran 15 Febriari 1932 4 (vervolg) l3. Mededeeltngen. 1) De heer voorzitter geeft lezing van een brief der Nationale Maatschappij van Belgi sche Spoorwegen waarbij zij de s'ad bericht dat zij besloten heeft het reizigersverkeer op de lijn Yper-Roeselaereafte schaffen. Volgens dit schrijven zal alleen nog de goederendienst op die lijn behouden blijven de zes of zeven treinen, die dagelijks in beide richtingen reden, zullen vervangen worden door twaalf autobus sen op de weekdagen en zeventien 's Zondags, op de marktdagen zullen er bijdiensten inge ridht worden en steeds zal er op ieder eind punt een reserverijtuig klaar staan de exploi tatie geschiedt onder het toezicht en de con trole der Nationale Maatschappij groote niéuwe rijtuigen zullen, benevens dezelfde veiligh id als de treinen, ook het maximum comfort aan de reizigers verzekeren de auto busdienst zal te Yper en te Roeselaere de sta tie als eindpunt hebben en zoo aan de reizi gers alle gemak van correspondentie geven de dienstregeling en de stopplaatsen worden door de maatschappij opgelegd de afstand tusschen Yper en Roeselaere zal in 5o of 6o minuten afgelegd worden en de autobus zal op vele plaatsen stoppen de tarieven der Naiio nale Maatschappij zullen algemeen op de autobus toegepast blijven zoo voor wat de verminderde prijz n betreft als voor de week abonnementen en andere de rijtuigen zullen ingericht zijn voor het vervoer van klein reis goed en rijwielen en desnoods zal een hulp dienst per autovrachtwagen het goederenver voer verzekeren en eindelijk zullen er door deze verandering van uitbating geen i3o be dienden afgeschaft maar alleen een dertigtal van dienst moeten veranderen, buiten eenige barreelwachters die op wachtgeld gesteld zul len worden. M. Bonnet. Het is onnoodig hierop nog aan te dringen, we staan voor een voltrokken feit en we zullen de gevolgen ervan moeten ondei staan. M. Lemahieu. Er is daar niets meer aan tedoen. Naar het schijnt zijn de rijtuigen reeds gemaak en we zullen daar nu het beste moe ten van uithalen. Ik voor mij, ik had liever den trein en de autobus gehad. In den Zomer zijn er tal van franschen die op het fransch kerk hof de graven hunner gesneuvelden komen bezoekenDe autobus die nu dienst doet staat daar aan dit kerkhof, en ik heb gevraagd dat de nieuwe dienst daar ook een halte zou voorzien, want anders zouden die mensc.hen aan de Potyze ofwel aan den Verloren Hoek moeten afstappen en alzoo nog een tiental mi nuten ver te voet moeten gaan. Ik zou ook begeeren dat deze autobus zoo te Yper als te Roeselaere minstens op de Markt nog eens zou blijven stilstaan, opdat de menschen die daar wonen toe aan de statie niet zouden moe ten gaan. Buiten de sneldiensten, die maar op de bijzonderste gemeenten zullen stilhouden, zouden de gewone diensten,om wel te zijn, op het grondgebied Yper de volgendehalten moe ten voorzien Yper Statie, Groote Markt, Bascule, Potyze, Fransch kerkhof en Verloren Hoek. M. Bonnet. Wat zal er gebeuren met de voorgaande uitbaters, daar het te gebruiken materiaal van een nieuw type zal zijn M. Sobry. Ik heb hooren zeggen dat de tegenwoordige exploitanten in dienst der Na tionale Maatschappij zullen komen. M. Bonnet. Zij bekomen aldus een zekere vergoeding. 2) M. Delahaye. lk zou u moeten lezing geven van het verslag der waterontleding die ik voor het water van Zillebekevijver en Dickebuschvijver heb laten doen. Het water van Dickebusch vijver is volstrekt ondrinkbaar en het mag niet gebruikt worden zonder het te koken. Er zijn te veel microben in, volgens de ontleding zijn er nog, nadat het water gefil terd is, 16.200 microben in per kubieken cen tiliter. Het gefilterd water van Zillebekevijver is opgegeven als drinkbaar, maar dit wordt met het water van Dickebusch vijver gemengd. Wij zullen verplicht zijn een werk te verrich ten aan den vijver te Dickebusch en ik denk tegen de aanstaande zitting daarvan een ont werp aan den gemeenteraad te kunnen voor leggen. Al achter is er een kant van den vijver die vul is als een moeras, er zullen daar 18 000 kubieke meters zand en aarde moeten uitge haald worden die kunnen dienen om den rech ter- en linkeroever nevens de Kemmelbeek te verhoogen. Dit werk zal van 25o.ooo tot 3oo.ooo fr. kosten, doch er zullen veel werk loozen kunnen aan gebtzigd worden. Wij zul len daar een soort bezinkingskom maken van dit gedeelte van den vijver, waarin er dan niets anders meer dan schoon water zal komen. Toekomende jaar zouden wij het ander ge deelte van den vijver kunnen ontsli ken. Nu is er daar in den vijver een oppervlakte van 10 hectaren die absoluut volgroeid is als een meersch. Voor het oogenblik hebben we wa ter genoeg, maar we moeten ook zorgen er de noodige hoeveelheid te hebben tijdens een drogen zomer. De filters van Dickebusch loo pen over in plaats van te werken uit oorzaak dat het water er zoodanig vervuild is. Thans is dit maar een mededeeling, maar tegen de naaste zitting zal ik voorstellen coen indien ik voor dit werk over een som van 25o.ooo fr kan beschikken. M. Vermeulen. Ik sluit mij aan bij den heer schepen van Openbare Werken en vraag dat de zaak grondig zou onderzocht worden en dat het werk van reiniging vin den vijver, door den oorlog onderbroken, per etapen zou uitgevoerd worden. Dit is een werk dat nood zakelijk is voor Yper en het is ook een middel om de huidige werkloosheid te verhelpen Het zal als gevolg hebben goed water aan de inwoners te geven en veel menschen werk te bezorgen. Vooraleer dit ontwerp te bespreken, ware het wenschelijk dat de raad eens ter plaats zou gaan om alsdan met kennis van za ken een beslissing te kunnen nemen. M. Lemahieu. Ik ben ook in zekere mate voorstander van het voorstel door den heer schepen Delahaye gedaan, maar die kosten zullen veel meer bedragen dan heigeen hij daar zegt. Hij heeft daar een beek doen delven door een partij lisch en slijk, drch er is een groot verschil tusschen dat werk en het ont slijken van den vijver. De uitgedolven aarde zal hier per decauvillespoor van 3 tot 4000 meters ver moeten gevoerd worden. Zelfs de kanten van den vijver zijn ook reeds vervuild en de filters kunnen onmogelijk zulk modder water filteren. De filters die wij hier hebben zijn een soort fransche filters, zooals ik er te Parijs, Rouaan en elders gezien heb. Doch daar is de grond kalkachtig en het water is er alzoo reeds gedeeltelijk gezuiverd vooraleer het in de filters komt. Ik ben er in 't geheel niet tegen, maar het zal een kostelijk werk zijn, en daarbii moeten wij nog weten waar gaan met den uitgehaalden grond. Men zal niet alles kunnen gebruiken om de oevers te verhoogen, misschien ware er middel om de aanpalende meerschen te verbeteren, doch daarvoor zou er een minnelijke overeenkomst met de pachters moeten getroffen worden, ge zien die menschen alzoo het gebruik van hun goed voor eenigen tiid zouden verliezen. Dit werk voor het maken van een decantatie- of bezinkingskom, voor het verhoogen der oevers, het maken van sluizen en het ontslijken van het ander gedeelte van den vijver zal ongeveer 6 millioen fr. kosten. Wij zouden daarvoor moeten trachten te bekomen dat de Staat de vergoedingen die hij nu aan de werkloozen betaalt voor dit werk zou geven, want wij zul len thans de toelating niet bekomen om lee ningen aan te gaan voor het uitvoeren van werken die niet winstgevend zijn. M. Vandamme. Dit werk ware toch van groot nut en ten dienste der openbare gezond heid, waartegen er geen geld kan opwegen. Zou de Staat, meent ge, hier voor zulk werk niet willen tusschenkomen zooals hij het elders reeds zoo dikwijls gedaan heeft f M. Lemahieu. Nu voor het oogenblik moeten wij daar niet op rekenen, de Staat ziet zich verplicht zijn uitgaven te veel in te krimpen en sommige andere nuttige werken, die zelfs reeds in gang zijn, zullen misschien moeten stopgezet worden. M. Delahaye. Ik mag u geruststellen voor wat den geldelijken kost van dit werk betreft. Er zijn 17 tot 18.000 kubieke meters aarde die moeten uitgedolven worden en zulk werk wordt nu gedaan aan 17 tot 20 fr. den kubieken meter, dit zal samen maar rond de 25o.ooo fr. koster. Om dit te bekomen, zullen wij aan den heer schepen van financiën vragen dat hij eens in het diepste zijner kas zou zien of die som daar niet beschikbaar is. M. Lemahieu. Ik denk het, om zich daar van te overtuigen moet men maar eens den buitengewonen dienst onzer begrooting be zien. M. Sobry. Er is daar een tekort van 800.000 fr. M. Bonnet. Om de eigenlijke filters goed te doen werken, zou het water eerst door drie voorbarige filters van verschillige stagies mot ten loopen. M. Delahaye. Dit bestaat, het water komt eerst in een bassin waarin het zich zet en loopt verder in 21 bakken, voorzien van keien van verschillige grootten, vooraleer het in de filters komt. Wij zullen een project op maken en aan den raad vragen eens tot aan Dickebuschvijver mee te komen om de kwes tie ter plaats te onderzoeken. M. Vermeulen. Dit werk is noodig ge daan en ik verhoop wel dat de Staat ons daarin zal behulpzaam zijn. 3) M. Vandamme. Voor het plaatsrecht op de Groote Markt tijdens het Kattefeest werd er een openbare aanbested'ng uitge schreven, en naar het schijnt is de opbrengst ervan buitengewoon geweest. Ware het thans het oogenblik niet om er nu reeds op te den ken dergelijke aanbesteding voor het aan staande Tuindagfeest uit te schrijven M. Missiaen. Dit is reeds gedaan. 4) M. Bonnet. Ik zou van den heer Bur gemeester eenige woorden uitleg verlangen over hetgeen hier gister namiddag in deze zaal gebeurd is. Korts na twee uur, toen ik op de Markt voorbijkwam, zag ik hier aan de poort van het stadhuis een zwerm volk staan en zich nog al luidruchtig uitlaten. Daar- tusschen ontwaardde ik ook eenige witte hel men, zoodat ik er uit besloot dat de politie er reeds mee gemoeid was. Aan het volk, dat aan den overkant stond te zien, vroeg ik wat er daar gaande was, doch niemand die iets wist. Wat later hoorde ik alleen dat daar een bijzon dere vergadering had plaats gehad en daarom vraag ik thans wat er daar gebeurd is. M. Sobry.— Een lid van den raad heeft ons, door tusschenkomst van een schepen, ge vraagd om over de zaal van het stadhuis te mogen beschikken voor het houden eener ver gadering van den Vlaamschen Voorzienig- heidsbond. Daar dergelijke vereeniging een werk is van liefdadigheid, heeft het schepen college die vraag ingewilligd en met dit doel de zaal doen bereiden. Korts vóór de verga dering werd.mij gezegd dat sommige leden in de zaal niet binnengelaten werden, alhoewel het nochtans recht en redelijk is dat al de leden toegang tot de vergadering hebben. Er werd mij zelfs gevraagd te willen tusschen komen, doch het is de rol niet van den burge meester te beslissen wie lid of geen lid is. Voor de poort stonden sommige leden, wien verbod gegeven was binnen te gaan, die daar om kwaad waren en op de ruiten begonnen te slaan zoodat de politie zich gedwongen zag tusschen te komen. Hier boven in de zaal waren reeds veel leden aanwezig, zoodat er geen plaats meer was voor die nog buiten stonden en er krakeel ofwel een vechtpartij te

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 4