CARNAVALSTOET 1932 6 WYTSCHAETE Le Royal Amer vt le Bitter Zigomar Ypersche Voetbalkroniek heeft dat het Comiteit veel meer ontvangen heeft dan uitgegeven. Hij maakt daarbij aller hande veronderstellingen, spreekt erover met zijn vriendjes die het natuurlijk, op hunne beurt aan andere kennissen meedeelen, en zoo gaat het nieuwsje voort. Die welweter vergenoegt zich de premiën, die aan de verschillige maatschappijen werden toegekend, samen te tellen en daar hij alzoo de som van tien duizend franken, die op de plakbrieven vet meld staat, niet bereikt, roept hij zegepralend uit ziet gij het dat ik gelijk heb 1 Arme sul, hij heeft nog niet eens bemerkt dat er op de plakbrieven in vette letters ge drukt staat 10.000 fr. premiën en vergoe dingen. In plaats van anderen te verdenken en te belasteren, gaat eens bij de hoofdmannen der maatschappijen van Yper, De Lustige Vrien den, de Schotten.de Reuzinnetjes of de Ac cordeonisten, en vraagt hen eens, wanneer zij zich naar Duinkerke, Maubeuge, Hazebrouck, Rijsel, Brussel, Gent, Oostende, Poperinghe of Hollebeke verplaatsen, of ze niet eerst t'ak- koord gaan over de vergoeding vooraleer zij hunne toetreding laten geworden. Het antwoord zal dien slimmerd eens doen inzien welken uil hij geschoten heeft en dan zal hij wel kunnen beseffen dat groepen van St Amandsberg en Audenaerde, die van 's morgens vroeg op gang zijn, niet kunnen komen zonder vooraf bepaalde vergoedingen hun onkosten niet zouden kunnen d< kken met een eenvoudigen prijs van 5oo of 400 fr. Dat hij eens bij de leden zelf van het inrich- tingscomiteit kome, zij zouden hem eens, wit op zwart, kunnen bewijzen hoeveeier dit jaar tekort is in plaats van over. Mogelijks ware dit het middel om hem tot betere gevoelens te brengen en hem te overhalen toekomendejaar den Carnavalstoet mildelijk te ondersteunen. 't Is den wensch van Een die 't goed meent Wie herinnert zich nog de eerste pogingen van enkele durvers om eenen stoet in 1929 in te richten Wie zou er kunnen gelooven dat er nu, slechts na drie jaren, met Zondag 6 Maart a. s., dank de medewerking van groot en klein, rijk en arm, in onze prachtige herstelde gemeente 40 groepen en wagens de straten der dorpplaats zullen doortrekken vanaf 2 ure 's namiddags Sedert weken kennende inrichters noch tijd, noch geld opdat de liefhebbers van carnaval stoeten iets prachtigs en eenig in zijn soort zouden te zien krijgen. Aan deftige leute zal het niet ontbreken. Naar 't schijnt is ieder groep buitengewoon goed opgevat de toe schouwers zullen etns goed de lachspieren kunnen laten werken en voor enkele uren zul len de moeilijke crisistijden kunnen vergeten worden. Mocht de zon hare gulden stralen op dien dag niet sparen, aan belangstelling van buren en ingezetenen zal het niet ontbreken. Dezen zullen ruimschoots vergoed worden voor hunne verplaatsing. Oud Wytschaete verdient dank van al de inwoners voor zijne werking. Ter gelegenheid van dit feest wor den speciale autobusdiensten ingericht, o. m. Uit Yper, te 14 u. Uit Wytschaete naar Yper te 20 u. 3o. Uit Wytschaete naar Le Bizet te 21 ure 3o. In eene aanstaande aflevering volgt het volledig programma van den stoet. ont toujours été •t nestent les mellleurs des APÉRITIFS Yper 1 Belle 1 Yper wint den opgooi en Belle mag opzet ten. Yper neemt over en, na eenige minuten spel, weet Ollevier, met een ver shot door keepers handen heen, het eerste doel te net ten. Het spel gaat verdeeld op. Een corner voor Yper wordt ontzet. Een shot van Ollevier gaat nevens. De partij is weinig begeesterend, de aanvallen van wederskanten worden maar slecht afgewerkt. Een corner voor onze Rood- witten levert niets op. Op aanval bekomt Belle ook corner, welke ontzet wordt. Eenige oogenblikken later dringt Belle aan, de onzen moeten nogmaals corner toestaan. Deze is van geen nut evenals een shot van Cherchye, die door den keeper gered wordt. Nog een corner voor Yper en de rust is daar. Weinig schoon spel gaven de spelers ons te aanschouwen. Na de poos bekomt Yper twee corners die weggewerkt worden. Een schieten van Cher chye gaat over. Yper is een weinig de meer dere, maar Belle laat zich niet indrukken. Belle's keeper komt tusschen op doelworste- ling. Een corner voor Yper wordt schoon ge geven, maar Gadeyr.e kopt juist nevens. Een prachtige aanval wordt voor hands van De- poorter gestopt. Messelis onderscheidt zich meermalen, maar kan toch niet beletten dat de gelijkmaker binnengejaagd wordt. Belle doet aanval op aanval, maar Messelis speelt prach tig en laat niets door. Op aanval der onzen mist Ollevier een groote kans. Een corner voor Belle en Yper levert niets op. Een schie ten van Depoorter gaat nevens. Onze keeper wil van geen liefde weten en zendt alles terug. Shotten van Debuyser en Depoorter gaan nevens. Het einde is daar met gelijkopgaande score, welke beide ploegen mag bevredigen. Tweede Afdeeling Yper y Wacken o Voor een talrijk publiek roept scheidsrech ter Lermyte beide ploegen in lijn. Rood-wit wint den toss en de tegenstrevers starten tegen wind. Seffens is Yper ten aanval en een schieten van Verleure gaat nevens. Een aan val van Yper wordt stop gezet voor buitenspel. Wacken gaat ons kamp bezoeken maar wordt teruggedreven. Vooruitgestuwd door onze half lijn speelt de voorlijn prachtig spel. Op alge- meenen aanval kan Vanlimburg, op pas van Rotru het eerste goaltje netten aan de 7e minuut. De onzen combineeren prachtig en Wacken heeft niet veel in te brengen. Yper is de meer dere en op een aanval schiet Molein nevens. Wacken drirgt aan en een doel worsteling kan moeilijk gered worden. Rotru ontsnapt, geeft schoon in, Risten volgt goed en 't is kooi door toedoen van dea back links der bezoekers. Een kop van Vanlimburg belandt in keeper's handen. Het heiligdom van Wac ken ontsnapt aan doorboring op kogel van Rotru. Wacken gaat ten aanval maar het leder gaat nevens. Het passenspel der onzen wordt fel opgemerkt en Rotru kan er nog eentje binnenjagen aan de 18' minuut. Dat zijn er drie na een goed kwart uurs spel. Margonneau moet nu ook eens ernstig tus- schenkomen. Niettegenstaande onze meerder heid is Wacken toch niet te veel ingedrukt. De keeper moet in corner redden op kogel van Vansevenant. Deze wordt ontzet. Een kanonbal van Bourdeaux vliegt nevens, Mar gonneau redt al uitloopen. Een schieten van Rotru gaat over. Op corner voor Rood-wit kan Vanlimburg het vierde doel aanteekenen aan de 28e minuut. Wacken's doelverdediger weet zich verder meermalen te onderscheiden. Alleen voor Nesten's kooi, zendt de geel-zwar te centervoor huizenhoog. Kogels van Verleu re en Vanlimburg gaan nevens of worden gered. Rood-wit dringt aan en Verleure weet het vijfde goaltje te netten op aanbrengst van Rotru die een mooie match speelt. Een shot van Molein wordt gered in corner welke niets oplevert. Weldra is de rust daar met 5 o score in ons voordeel. Geheel de ploeg speelde prachtig en de bezoekers ipoesten werken op ontsnappingen waarvan zij geen gebruik kon* nen maken bij het goed ingrijpen onzer verde diging Na de rust moet Wacken's keeper seflens tusschenkomen op een onzer aanvallen. Uit gesteld is niet verloren, want op pas van Vansevenant kan Vanlimburg het zesde doel aanbrengen 3 minuten na de herneming. Een weinig later weet Verleure met een keiharden kogel er nog eentje bij te doen op feinte van Vanlimburg. Goed gespeeld, Seppe f Margonneau redt een schieten van Wacken's voorlijn. Onze rood witten leveren voorts prachtig spel en aanval en corners volgen op elkander, maar dat alles levert niets op. Tot wanneer Verleure, op uitloopen van den kee per, het leder in de ledige kooi jaagt. Wacken brengt het spel in evenwicht en bekomt twee corners die van geen nut zijn. Toch kunnen onze tegenstrevers niet beletten dat Vanse venant, op pas van Rotru, het negende goaltje aanteekent aan de 35e minuut. Tot op het einde van den wedstrijd is rood wit nu de meerdere, een schoon doel wordt nog afge keurd voor buitenspel. De scheidsrechter fluit weldra het einde met een afgeteekende zege der Yperlingen. Onze mannen hebben eenen schoonen wedstrijd gespeeld en begees terden het publiek met hun open mooi pas senspel. Onze tegenstrevers zijn te loven voor hun moedig en fair optreden, toch stond hun spel een trapken lager dan het onze. Jongens, morgen staat gij voor een harder karwei. Vermandel's ploeg zou toch zoo dol gaarne hier bij ons puntenoogstopdoen. Dochr alhoewel wij een weinig voorop staan, blijkt het evenwel dat onze stand nog zoo vast niet is, te meer dat Lauwe zijn match tegen Swe- veghem te herspelen heeft. Feitelijk zijn wij. dus maar vier punten van dat elftal gescheiden en moeten onze mannen kost wat kost dezen afstand behouden. Daarom moet de inzet van de partij te Yper blijven, ten einde onze eerste plaats te verstevigen. Uitslag der matchen van 21-2 32 C. S. YPER 9 M. E. Wacken o W. S. Lauwe 5 Nieuwpoort3 Cuerne Sport o Wevelghem o F. C. Poperinghe 3 S V. Sweveghem 2 E. Ghistel 3 Waereghem 2 Oostroosebeke 1 \liddelkerke 4 Bisseghem 3 S. V. Veurne 1 Klasseering 2' Afdeeling B C. S. Yper 21 16 1 4 70 28 36 W. S. Lauwe 20 13 3 4 56 29 30 Wevelghem Sp. 21 12 4 5 55 23 29 Veurne 21 13 5 3 58 29 29 Bisseghem 21 13 5 3 67 32 29 E. Ghistel 21 9 8 4 46 41 22 Poperinghe 21 10 9 2 41 41 22 Cuerne 21 7 9 5 36 38 19 R. Waereghem 21 9 11 1 49 47 19 Nieuwpoort 21 8 11 2 51 48 18 Middelkerke 21 7 13 1 32 59 15 S.V. Sweveghem 20 5 14 1 32 80 11 Wacken 21 4 16 1 38 68 9 Oostroosebeke 21 1 18 2 18 78 4 Juniors Kortrijk Sp. 6 Yper 1 Onze jongere gasten komen deerlijk ge slagen van hunne verplaatsing te Kortrijk te rug.Niettemin is de score, volgens het gelever de spel en de sterkte der ploegen, een weinig overdreven. Had er meer eensgezindheid in ons elftal geheerscht, 'k geloof dat de uitslag van de ontmoeting anders hadde geweest. Maar ja, wat wilt gij als er verstandhouding ontbreekt. Jongens, prent u goed in uw hoofd dat voetoal moet gespeeld worden met elf mannen en dat bijgevolg allen moeten mede werken om tot een redelijken uitslag te gera ken. Tegen Brugge dus getoond tot wat gij in staat zijt, en geeft allen door tot het einde als elf makkers en vrienden die niets anders be oogen dan het welzijn van onze geliefde kleu ren. NEMO. Juniors - Eindbeurt S. K Roeselaere 4 3 0 l 12 6 7 Kortrijk Sport 4- 2 1 1 13 6 5 F. C. Brugge 4 2 1 1 9 6 5 Waereghem Sp. 4 1 2 1 8 12 3 C. S. Yper 4 1 3 0 6 13 2 Stade Moescroen 4 1 3 0 4 9 2

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6