De Familie Klepkens mono poeders™:;::; Amitiés Frangaises Begrafenis van den Heer Jules Den Exter HET KWELDUIVELTJE Cercle Yprois, Bruxelles Nationaal Syndicaat der Belgische Politie De aanstaande Verkiezingen N. V. Ypetsche Weverij Allerhande Nieuws Koninklijke Tooneelkring KUNST i BROEDERMIN O O DBHR1T Koninklijke Tooneelmaatschappiji DE VLAAMSCHE STER Yper ZONDAG 20 MAART Wordt opgevoerd in de FeestzaalCONCORDIA Frankeering der Officieele Stukkan HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN, TANDPIJN, GRIPPE Le Comité rappe'le aux membres i* La solrée de Gala de Mereredi 2 Mars prochaink 8 h. i5 trés précises. La Tournée Deman donnera une représen- tation de Mon Bébé, pièce en 3 actes de M. Maurice Hennequin, d'après Miss M. Mayo. 2' Le Grand Bal, paré, masqué et travesti du Samedi 5 Mars a 9 h. avec con cours de costumes. Le Comité invite tous les Yprois habitant Bruxelles, a assister au Grand Sal Annuel, qui aura lieu le Dimanche 28 Février 1932, k 20 heures, dans les magni fiques salons du Cygne 9, Grand'Place, Bruxelles. Droit d'entrée 4 francs. Het Natior aal Syndicaat der Belgische Politie, waarvan de zetel, voor de provincie West-Vlaanderen, gevestigd is te Oostende, heeft besloten zijn eerstkomende algemeene vergadering, die beurtelings in de bijzonderste steden wordt gehouden, ditmaal hier te Yper te doen doorgaan op Zondag 28 Februari a.s. Benevens al de steden der provincie, zullen ook nog andere steden van 't land er op ver tegenwoordigd zijn door min of meer talrijke afvaardigingen, waarvan sommige vergezeld van haar vaandel. Te dier gelrgtnheid wordt hier door de politiemannen, die in dienstkleedij zullen zijn, een betooging op touw gezet en een stoet zal de bijzonderste straten der stad doortrekken, als protest tegen de weigering van het stads bestuur om onze politieagenten op gelijken voet te stellen met hun ambtgenooten van andere gelijk aardige steden. Om 10 uur voormiddag, vorming van den stoet aan het Gasthof «Het Zweerd Groote Markt. Daarna optocht, met muziek aan 't hoofd, door verschilbge straten der stad, en ontvangst op het Stadhuis. Om 2 uur 's namiddags, algemeene verga dering in het Gasthof Het Zweerd waar, na afhandeling van de verschillige punten der dagorde, de heer Smet, algemeen secretaris van het Nationaal Syndicaat, het woord zal voeren over verschillige belangrijke kwesties de politiemannen aanbelangende. Daar er reeds hier en daar begint spraak te zijn van de aanstaande verkiezingen, vragen velen zich af wanneer deze zullen plaats grij pen. Het is om deze vraag te beantwoorden dat wij hier meedeelen dat de gemeentekie zingen in October aanstaande zullen gehou den worden en de 5wetgevende verkiezingen in Mei ig33. Maatschappelijke zetel Yper De Heeren Aandeelhouders zijn verzocht tegenwoordig te zijn op de GEWONE AL GEMEENE VERGADERING welke zal plaats hebben, den Maandag 14 Maart 1932, te 17 uur, in het Gasthof «De Sultan» te Yper. DAGORDE 1) Verslag van den Beheerraad en van het College der Commissarissen. 2) Goedkeuring van de Balans en van de Rekening van winsten en verliezen. 3) Goedkeuring der werkzaamheid der HH. Beheerders en Commissarissen. 4) Benoemingen door de standregels voor zien. Gelijkvormig de standregels, om op de al gemeene vergadering te mogen tegenwoordig zijn, moeten de Heeren Aandeelhouders, hunne titels nederleggen ten zetel van de Maatschappij op de Bank van Kortrijk, .Agentschap Yper. Donderdag 11. ora 10 uren had, in Sint-Ni- klaas kerk, de plechtige begrafenis plaats van den heer Jules den Exter, voorzitter der samenwerkende maatschappij Spaarzaam heid Het stoffelijk overschot van den duurbaren afgestorvene werd ten huize afgehaald door de leden der Coo, voorafgegaan van hun vaandel vier prachtige kronen werden voor op gedragen en de hoeken van den pelder ge houden door de HH. Emile Wyckaert en Henri Geldhof, namens de Coöperatief Richard Devos en Joseph Moulaert, namens de Bolders van de CooLéon Vanomme- slaghe en Michel Floor, namens de Nationale Maatschappij van Spoorwegen. Vele oude bedienden der maatschappij der Vlaanderen hadden eraan gehouden een laatste hulde aan hun ambtgenoot te brengen en de kerk van St-Niklaas was te klein om al de vrienden te bevatten. Op het kerkhof werd door den heer Joseph Janssens, secretaris der Coo, volgende lijk rede uitgesproken Geachte Familie, Dam en en Heeren, Het weze mij toegelaten, in naam van de Samenwerkende Maatschappij Spaarzaam heid een laatste en innig gevoeld vaarwel te zeggen aan onzen geachten en diepbetreur- den Voorzitter, Heer Jules Den Exter. Wij kunnen maar de werkelijkheid niet vatten, want geen slag kon ons pijnlijker tref fen dan het afsterven van onzen duurbaren Voorzitter. In hem verliezen wij te veel Inderdaad, was hij niet de ziel van onze maatschappij en altijd de eerste en de laatste op de bres om de belangen onzer ver- eeniging te verdedigen Is het niet grootendeels aan zijn kommer vollen ijver te danken dat de Ypersche Coo zoo stevig op haar vesten staat Niemand beter dan hij verstond wat samen werking vermag, want reeds van in het begin der stichting van «Spaarzaamheid» stelde hij zijne diensten ter beschikking van de alge meene belangen om de coöperatieve van Yper op het gewenscht peil te brengen. Wat al moeilijkheden heeft hij verder niet moeten overwinnen, na den treurigen wereld oorlog, om de maatschappij wederom op haar vroegere grondvesten te doen oprijzen en haar bloei en groei van voordien opnieuw te doen ontstaan. Tot in de laatste stonden van zijn leven was hij met zijn Coo bezig en hij wist nog, door zijn raadgevingen, de jongeren op de hoogte te stellen van hunne taak. Ook werd zijn werk naar verdiensten beloond en werd de Heer Den Exter, ten gepaste tijde, vereerd met het eerekruis van Maatschappe lijke Voorzorg. Te vroeg, veel te vroeg, is hij aan onze genegenheid ontrukt, te meer dat hij met vreugde de 25' verjaring onzer stichting te gemoet zag. Met U. waarde Voorzitter, verdwijnt een groot deel onzer samenwerkingsziele. Uw geest zal nochtans voortleven in ons midden en uwe voorbeelden zullen wij blijven volgen. Draag aan gene zijde van het graf mede onze gevoelens van vriendschap en trouw. Wij zullen uwe herinnering in eeuwig aandenken bewaren voor uwe geachte familie, aan wier liefde en genegenheid de onverbiddelijke dood U zoo onmeedoogend heeft ontrukt. In naam dus van al de leden der maat schappij Spaarzaamheid gelief, Mevrouw Den Exter en achtbare familie, de uitdrukking onzer diepste rouwbetuigingen te aanvaarden en moge dezen nederigen blijk van deelne ming eenigermate uwe groote droefheid leaigen. Heer Voorzitter, met ontroering zeg ik U, voor ons allen Vaarwel 1 Vaarwel Het Ypersche biedt aan Mevrouw Den Exter - Van Gheluwe en familie de verzeke ring aan zijner oprechte deelneming. Yper. Ontaarde moeder. De ge naamde Emelie Vanwassenhove, weduwe Tiberghein, 5o jaar oud, werd Vrijdag avond door dienstdoende politieagenten in de Ste' Elisabethstraat gevonden waar zij,smoordron ken zijnde, te slapen lag. De vrouw heeft ne gen kinderen doch draagt er geen de minste zorg voor. Zij werd naar het politiebureel op geleid en Zaterdag veroordeelde de Recht bank haar om voor twee jaar in een gesticht te Brugge opgesloten te worden. Omvergereden. Vrijdag morgen, rond 10 u. 3o, werd de genaamde Fouret, wonende Maarschalk Frenchlaan, bij het oversteken der straat door een auto aangereden en ten gronde geworpen. Tengevolge van den stoot dien hij in de borst kreeg, lijdt de man aan long vliesontsteking en is hij bedlegerig. Hij werd daarbij ook nog aan het linkerbeen ge kwetst. Geld verdwenen Verleden week Dins dag had de landbouwer D., wonende in de- Drie Zottenstraat, het geld eener gedane levering ontvangen en was, vooraleer naar huis te gaan, nog een herberg in de Dixmude- straat binnen getrokken. Daar bestatigde hij dat er een som van i.3oo fr. uit zijn porte feuille verdwenen was. Dit Ueecl den man nog al spoedig ontnuchteren, en hij ging bij de politie een klacht indienen. 1979 STAOEN 1932 Zaal Flandria, Yperstraat Zondag 28 Februari, om 2.3o ure stipt Maandag 29 Februari, om y.3o ure stipt 2 Opvoeringen van in 3 bedrijven door Eug. BURG en Otto HAERTING. vooraf Éénakter door J. B. SCHUIL. Derde Vertoonirg van het Tooneeljaar 1931-1932 Bureel om 4 1/2 uur Gordijn om 5 uur MAANDAG 21 MAART Bureel om 7 1/2 uur Gordijn om 8 uur Seminariestraat, Nr 1 Blijspel in drie bedrijven door AUGUST HENDRIKX Prijzen der plaatsen Eerste rang 6 frank Tweede rang 4 fr. 5o Derde rang 3 fr. 5o- De Gouverneur van de Provincie West- Vlaanderen brengt ter kennis van het publiek, dat alle vraag om inlichtingen of alle ant- woordvereischend verzoekschrift, hetwelk door particulieren aan het Provinciaal Bestuur wordt gericht, dient vergezeld te zijn van een. postzegel van 75 centiemen. worden aanstonds gestild en altijd genezen door Ce- de voornaamste geneesheeren aanbevolen. De groote doos kost 12.00 en de kleine 7.00 fr~ Apotheek NOTREDAME, Poperingh en te Yper bij de Apothekers SNOECK VAN ROBAEYS en HOVTEKIER.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 8