- H3T LA RÉOION D'YPREÏ Wekelijksch O verziekt f Skloztfskeik der EE. Paiers Garmetieten Zondagrnst - Repos dominical 12e Jaargang, N' 47 27 Februari 1932 12e Année, N' 47 27 Février 1932 Bijvoegsel Supplément i De wensch, dien wij verleden week uitdruk ten voor Belgtë, heeft zich, gelukkigltik, ver wezenlijkt. De gezonde rede van onze politie ke mannen heeft de bovenhand gehaald, en in gezien dat het thans het geschikte oogenblik niet was om eene ministerieele crisis te ver wekken. De heftigste kopstukken zelf hebben ingezien dat er geen voordeel zou te rapen vallen uit de ontbinding derhuidige regeering: noch op persoonlijk gebied voor hunne poli tieke inzichten, noch op oeconomisch gebied voor den algemeenen toestand van ons land. De plannen van onzen eersten minister werden dus over 't algemeen goedgekeurd nieuwe lasten zullen geheven worden, de loonen en vergoedingen zullen verminderd worden, er zullen groote besnoeiingen gedaan worden op de algemeene uitgaven en aldus zal de finan- cieele toestand gered en op gezonde basis ge bracht worden. Frankrijk ook heeft zich met gezond ver stand door de ministerieele crisis opgewerkt. Daar ook heeft men de heethoofden een kaak slag gegeven en, veel rapper dan men het ooit zou gedacht hebben, stond een nieuw minis terie op zijn voeten, met een hoofd dat wel als het bekwaamste mag aanzien worden dat heden in Frankrijk te vinden is. M. Tar dieu is werkelijk de man, dien men in de tegenwoordige omstandigheden hebben moest. Nochtans heeft M. Tardieu een gewaagd stuk aangegaan, waar voor hem buitengewoon veel aan gelegen is. Immers, zooals wij 't verleden week reeds zegden, zijn de nieuwe verkiezin gen aanstaande. En als de regeering, onder zijne leiding, niet een doorslaanden indruk maakt en zich op bijzondere wijze doet gelden, dan verliest het den steun der kiezers. Het natuurlijk gevolg zou daarvan zijn dat M. Tardieu voor vier jaar de kans zou zien ver dwijnen om eene vooraanstaande rol te ver vullen. Japan en China zijn er intusschen toe ge komen een werkelijk verklaarden oorlog te voeren. Die openlijke oorlogsverklaring van Japan, is hun echter, tot hiertoe,niet ergmêe- gevallen. Het vroegere China, dat wij gedurig inonderlingen burgeroorlog verwikkeld zagen, dat niets anders meer kende dan oneenigheid en rooftochten, is al met eens als één man te genover den vijand gaan staan, en de japan- sche troepen die, als op een wandeltocht vooruittrokken en alles inpalmden, werden al met eens stop gezet en kunnen niet meer ont kennen dat zij reeds een gevoelige nederlaag ondergingen. Met dat alles werd de werking van den Volkerenbond totaal verlamd ter wijl beide landen gedurig schenen akkoord te zijn om te doen wat de Volkerenbond hen vroeg,gingen de Japaneezen toch immer voor uit, zoogezegd om de belangen van hunne landgenooten te beschermen en de Chineezen streden ook, om zich niet te laten overrom pelen. Maar het befaamd Briand Kellogg verdrag werd terzelfdertijd gansch over 't hoofd gezien. Dit verdrag verbiedt immers aan eene natie de wapens op te nemen om een geschil te beslechten dit geschil moet eerst orderworpen worden aan een scheids- raad om in 't minnelijke bijgelegd te worden. Dat hebben de Japaneézen in geenen deele gedaan, noch willen doen. Wat meer is: een verdrag van 1922 waarborgt de onafhankelijkheid, het gezag en de eenheid van China en Japan houdt daar geen de min ste rekening mede. Ook zien wij Engeland en Amerika besluiteloos op dien toestand toekij ken en tot heden hebben zij nog geen door drijvend besluit kunnen nemen. In Spatije gaat het ook maar gedurig aan slechter. De straten zijn bijna overal, nu eens hier dan eens daar, het tooneel van allerlei moeilijkheden verwekt 't zij door werkstakers, 't zij door oproermakers, die de politie gedurig bezig houden en gewapenderhand doen optre den. Als de verbittering ten top stijgt en de wanorde zich immer uitbreidt,zal het daar ook nog wel op een nieuwe revolutie uitloopen. RIK. In Sint Maat tens Hoofdkerk Zondag aanstaande, om 4 uur., derde Passie sermoen. Van Maandag af, 29 Februari, het dage lijksch lof op de weekdagen,te 6 uur 's avonds. Dinsdag, openingder Maarlemaand. St Jozefs beeld wordt uitgesteld in de stemmige Sacra kapel. Dagelijks wordt onder het Lof de iita nie van den H Jozef gelezen. Donderdag avond, 3 Maart te 6v« u., godvruchtige oefening van het Heilig Uur met uitstelling van het Allerheiligste. In Sint-^aartcnskring Wii herinneren dat het prachtig avondfeest van Halfvasten, op touw gezet door de ver dienstelijke leden van St Maartens Congrega tie, zal beginnen te 6 ure stipt, in de ruime feestzaal der Lanee Meerschstraat. Vrouw Weduwe Henri GOUWY Heer Jules - Joseph DEN EXTER Vrouw OSCAR DEPUYDT Woensdag a. s., te 7 1/2 uur, Solemneele Mis met offrande voor eene wijk der stad. 's Avonds te 6 uur, oefeningen, sermoen over 't Familieleven Bedanking Vrouw Weduwe Louis Loeier-Windels en kinders, danken vrienden en kennissen voor de blijken van genegenheid hun betoojld tijdens het afsterven van hunnen teerbeminde» echtgenoot en vader Heer LOUIS LOGIER en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. t ZIELMISSEN Vrienden en kennisten worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 28 Februariom 8% u., in Sint Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Henri VANRAES en zoon Marcel- Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 28 Februariom 8Mrn, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Henri DKBUSSCHERE en Huisvrouw Sylvie COOREN. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 28 Februariom 9 u in Sint-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Felicie SEGKttS echtgenoote van Hr Raymond Swyngedouw. Les amis et connaissances sont priés d'as- sister a la MESSE DE REQUIEM, qui s£ra célébrée le Dimanche 28 Février, a 11 1/2 heures, en la Cathédrale de St-Martin póur le repos de l'ame de M. et Mme Edouard MAHIEU LEY Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Maandag 29 Februari, om 8 y» uur, in Sint Jacobskerk, tot zielelafenis Van Heer Maurice DETHOOR Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 6 Maart, om 8 Y1 uur, in Sint Jacobskeik, tot zielelafenis van Heer Ignatius CAUWELIER echtgenoot van Vrouw Eugenie Pinet. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 6 Maart, om 8 V» uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Heer Henri SEGERS echtgenoot van Vrouw Irma Meulebrouck. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 6 Maart, om 9 uur, in de Kerk der EE. PP. Carmelieten, tot zielelafenis der overleden familie van Heer en en Vrouw Albert BLOOTACKER-GOETGHELUCK Vrienden enkennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op^ Zondag 6 Maart, om 9 uur, in Sint-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Emile VERHACK. De Apotheek van M S N O Groote Markt o- La Pharmacie de E C K Grand'Place is ALLEEN OPEN op Zondag 28 Feb. reste seule ouverte le Dimanche 28 Fév. EE ken Zondag groeit het getal toehoorders aan, bij de roerende Passie sermoenen. Het be zielend woord van E. Pater Leclef, Jezuïet, slaat in en verdiept het geestelijk leven. Vrijdag, te7u.. Sol. Mis ter f ere van het H. Hart van Jezus, 's Avonds te 6Vi u., plech tig Lof en Sol. kruisweg. Heer en Vrouw Jérome Gouwy-Hollevoet en hunne kinders: Heer en Vrouw Ernest Titeca-Gouwy en hunne dochter De familiën Rubben, Lahaye, Gouwy, melden met droefheid het pijnlijk verlies dat zij komen te ondergaan door het afsterven van gaboren IRMA-EMMA RUSBEN hunne teergeliefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloedverwante, geboren te Elverdinghe, den 23 April 1861. en godvruchtig overleden te Yper, den 24 Februari 1932. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouw brief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Vrouw Weduwe Jules Den Exter-Van Gheluwe Heer en Vrouw Paul Couttenier-Den Exter Heer en Vrouw Odiel Den Exter-Lamaire en kinders Heer en Vrouw John Carroll-Callewaert en zoons Heer en Vrouw Prosper Toortelboom-Van Gheluwe en dochter Eerweerde Heer Hilaire Van Gheluwe. pastoor te St-Jan bij Yper, melden met droefheid het afsterven van hun teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader, broeder, schoonbroeder en onkel Voorzitter der Samenwerkende Maatschappij Spaarzaamheid Vereerd met het Burgerlijk Kruis van 1e Klas met het Burgerlijk Eereteeken van 2e Klas en met het Eereteeken van. 2C Klas van Maatschappelijke Voorzorg. Geboren te Zonnebeke, den 1" Maart 1876 en godvruchtig overleden te Yper, den 20° Februari 1932. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouw brief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper, de Stuersstraat. Heer Oscar Depuydt, inspecteur der Registratie en Do meinen Heer Daniel Depuydt Jufvrouw Cecile Depuydt De familiën Abeel en Depuydt melden met innige droefheid het pijnlijk verlies van geboren Maria Augusta ABEEL, hunne teergeliefde echtgenoote, moeder en bloedverwante, geboren te Handzaeme, den 7° januari 1883, en godvruchtig overleden te Yper, den 26 Februari 1932. De lijkdienst, gevolgd van de teraardbestelling, zal plaats hebben in de Hoofdkerk van St-Maartens te Yper, op DINS DAG 1° MAART 1932, om 10 ïiur. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouw brief zouden ontvangen, worden verzocht dit bericht afs dusdanig te aanzien. Surmontstraat, 45. 9 Woensdagen van St-Jozef HET LEVEN IN FAMILIE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 9