Tentoonstelling van toegepaste Electriciteit NEGENDE HANDELSFOOR Groot CONCERT C. S. Yper - li - Poperinghe 12e Jaar, N° 49 - 12 Maart 1932 12e Année, N° 49 - 12 Mars Van Witten-Donderdag 24 Maart tot 2n Paaschdag 28 Maart 1932 De 9e Handelsfoor FOOTBRLL HARMONIE YPRIANA Postkaarten voor Paschen Weekblad bet Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d Ypres Tel. 500 35 ct. het nummer Lm articles non tlgnit tent refutét Handels- Sr Nij verheidskamer - Ype r g W.-V.Electriciteitsmaatschappij, Brugge Van Witten-Donderdag 24 Maart tot Zondag 3 April 1932 in de Gebouwen der Lakenhalle en ter gelegenheid der Electrificatie van de Bergstreek in Landbouw en Nijverheid in de Gebouwen der Staatsmiddelbare School, Mondstraat. Handels- en NijverheidsKamer van Yper Chambre de Commerce et d'Industrie K. V. B. C. S. Y. Zondag 13 Maart 932 HET yPERSCHE v Vwaeniglng der GeteMarden. he Clubn, ecuu LA REGION D'VPRES Organs de l'A»socinliun den Sinivtrég, de» Club» Yproi», eic. Beheer, Üpsiel tn Aankondigingen 34. Boterstraal, 34, Yper Abonnement 18 tr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kun iHtthrdren In alle Btl&Utht rotikantoren Naunsinote artikels gewcigtru RedactionAdministration et Publlcité 34, rue au Beurre, Ypres Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On rent t'abonner dan* tout let bureaux de potte Beiges 35 cf. Ie numéro Tél. 500 Op Zaterdag 12 Maart 1932, om 8 uur stipt, in het lokaal Hotel du Sultan Groote Markt, GEWONE ALGEMEENE VERGADERING. DAGORDE 1. Vaart Yper-Y zer. 2. Postdienst. 3. Werken Belastingen Onderzoek van den toestand. 4. Mededeelingen. De Heer Ingenieur L. Ros belet zijnde, is de Voordracht over De Onderzeesche Tele graaf en Telefoon die heden avond moest gegeven worden, uitgesteld tot op Zaterdag 2° April aanstaande. d'Ypres Ce Samedi 12 Mars 1932, a 8 heures précises, au local Hotel du Sultan Grand'Place, ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE. ORDRE DU JOUR 1. Canal Ypres-Yser. 2 Service de la pos te. 3. Travaux Impöts Examen de la situation 4. Communications. M. l'Ingénieur L. Ros étant empêché, la Conférence qu'il devait donner ce soir sur La Télégraphie et la Téléphonie Trans océaniques est remise au Samedi 2 Avril prochain. De aanplakbrieven, de Tentoonstelling aan kondigende, zijn over de gansche streek rond gezonden en uitgehangen geweest in bijna alle winkels der stad ziet men ze ook in de uitstallingen, en met deze dagen van feesten hebben zij veel bezien geweest. Het Comiteit heeft besloten, om nog meer ruchtbaarheid aan de Foor te. geven, van affiches in de'uijzondérste dorpen en steden van het Arrondissement te doen aanplakken. Een prachtig schouwspel zal 's avonds te bewonderen wezen. Den dag der opening van de Foor, Witten Donderdag, den Zondag van Paschen, 2dn Paaschdag en den volgenden Zondag zullen de Kathedraal en de bijzonderste gebouwen verlicht worden. De verlichting der Kathedraal zal iets eenigs wezen. Duizènde gloeilampen zullen den toren in een zee van licht herschapen, en van uren ver in het ronde zal men deze prachtvertooning kunnen bewonderen. Het zal als een herhaling wezen van de verlichting van den Eiffeltoren te Parijs.welke men over eenige jaren te zien kreeg en die op de toeschouwers zulken indruk heeft gemaakt. Weldra zullen de plakbrieven, de muzikale feesten aankondigende, verschijnen. Dit jaar zullen de kunstliefhebbers mild bejegend worden, zooals blijkt uit het hieronderstaande programma der concerten, die zullen gegeven worden als volgt ZONDAG (Paschen) Om ri 1/2 u., Socialistische Harmonie, Yper o 3 u., Liberale Harmonie, 4 u., Vlaamsche Harmonie, 5 u., Harmonie Ypriana. MAANDAG (2de Paaschdag) Om 12 u., Katholiek Muziek, Poperinghe. 3 u., Gemeente Fanfare, Wytschaete. 4 u,, Koninklijke Harmonie Ste Cecilia, Veurne. 5 1/4 u., Harmonie Royale, Comines. ZONDAG 3" APRIL Om XI 1/2 u., Accordeonisten, Yper. 3 u., Musique Communale, Houthem lez-Ypres. 4 u., Muziekmaat. St Laurentius, Kemmel. 5 u., Koninkl. Harmonie, Wervick. Om 3 uur Ingangsprijs 3 fr. 00 OP DINSDAG 15 MAAKT om 8 u. zeer stipt, in de Feestzaal Oud Yper opgeluisterd door de medewerking van Mejuffer PRICK, Kunstzangeres Mijnheer Valère MAYER, Kunstzanger beiden aan den Koninklijken Muntschouwburg, te Brussel, en van Mijnheer Franz WANGERMÉE, CORNET-SOLO bij het Muziek der Gidsen. De Eereleden die, bij misslag of vergetel heid, geen uitnoodiging zouden ontvangen hebben, worden vriendelijk verzocht den Voorzitter op tijds ervan te verwittigen. Die wil eerelid worden begeve zich bij den voorzitter Hr Aimé Gruwez, Boterstraat, nr 2. Daar dit Concert uitsluitelijk aan de leden van Ypriana wordt aangeboden, zal de con trole streng aan den ingang der zaal gehouden worden en alwie geen lid is zal zich beslist den toegang tot het feest geweigerd zien. De grootste keus van vindt U ter Drukkerij Dumortier 34, Boterstraat, 34.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1