Tentoonstelling van toegepaste Electriciteit NEGENDE HANDELSFOOR Footballmatchen 12e .laar, N° 51 - 26 Maart 1932 12e Année, N° 51 - 26 Mars Paschen Handelsfoor 1932 O, s. BRIE GOMTE ROBERT (S.&. MFrankrijk Weekblad - - bet Arrondissement Yper Journal hebdornadaire de I'Arrondissement d'Ypres Handels- cS' Nijverheidskamer - Yper W.-V.Electriciteitsmaat schappij, Brugge Van Witten-Donderdag 24 Maart tot Zondag 3 April 1932 in de Gebouwen der Lakenhalle en ter gelegenheid der Electrificatie v.an de Bergstreek in Landbouw en Nijverheid Van Witten-Donderdag 24 Maart tot 2n Paaschdag 28 Maart 1932 in de Gebouwen der Staatsmiddelbare School, Mondstraat. Zomeruur Heure d'Efé Bezoekt den Stand van het Huis JULXEN TAHON Tentoonsteliirg van Toegepaste Electriciteit Groote keus VULPENNEN Yper's Groote Hoogdag C. S. V. Zondag 27 Maart 1932, (Paschen) Groote Internationale LA REGION yPERSCHE Vaweniging de.r Geteisterden. :he Qubft, eu. Orgftne do j'Aasociation des Si nistrés, des Clubs Yprois. etc. Beheer, Opstel en Aankondigingen 34Boterstraat, 34, Yper Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. ürr. £eu iusehrifren in alle Belgistht. postkantoren Tel. 500 35 ct. het nummer Naamlooss artikels geweigerd Rèdactton, Administration et Pabllcitè 34, rue au Beur re, Ypres Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On neut s'abonner dans tons les bureaux de poste Beiges 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non s tg nés sent rtfusis -s - Lang dreef de winter zijn buien en vlagen, Over de velden, in 't grauwe gehuld. Nevel en koude, bij 't leggen der dagen Wijken voor 't licht, dat de wereld vervult. Paschen is daar en stort vreugde in de boezems, 't Klokje jaagt klanken van feest door de lucht. Levenssap woelt, in de wordende bloesems, 't Windje is gevallen en sterft in een zucht. Jubelgeschal komt de blijheid verkonden. De aarde vertoont zich, in jeugdig gewaad, 't Zonneken is nog maar zwak en, bij stonden, Glijdt nog een schaduw op huis en op straat. Rillend en teer, met een blos op de wangen, Nadert de lente, met kleuren getooid. Paschen begroet haar, met klokkengezangen, Mild wordt alomme jong leven gestrooid. Paschen bergt Golgotha's leed onder bloemen. Stemmen weergalmen, met zwellende macht, 't Volk is vergaard, om den Heere te roemen. Christus verrijst weer, in godlijke pracht Yper, 25 Maart iq32. Raekelboom Het zomeruur zal, krachtens een koninklijk besluit van 17 Januari ig32, terug ingevoerd worden in den nacht van Zaterdag 2 April op Zondag 3 April aanstaande, te 2 uur, en zal ophouden den nacht van den eersten Zater dag op Zondag van October, te 3 ure. En vertu d'un arrêié royal du 17 Janvier .1932, l'heure d'été sera rétablie cette année dans lanuit du Samedi 2 Avril au Ditnan- che 3 Avril prochain, a 2 heures, et finira dans la nuit du premier Samedi au Dimanche du mots d' Octobre, a 3 heures. Middelbare school Lijn waden Fantazifartlkelen en zijne uitstallingen Mondstraat, 30. Het bestuur der Handclskamer maakt aan de leden bekend dat de Veurnesche Handels kamer op Paaschmaandag naar Yper komt om de Handelsfoor en Electriciteitstentoon- stelling te bezoeken. De Veurnenaars komen toe per autobus nm i3 u. 45 en zullen afstappen in het Café Au Saumon bij Cyrille Vandermeersch, alwaar zij door een afvaardiging der Ypersche Handels- en Nijverheidskamer zullen ont vangen worden. Deze afvaardiging vergadert in gezegd Café te i3 u 3o en het bestuur ver zoekt de leden talrijk hij dt ze ontvangst tegenwoordig te zijn om de Veurnenaars op waardige wijze te ontvangen. De inwoners worden vriendelijk verzocht hunne huizen te bevlaggen, de dagen der Handelsfoor en ook op Zondag 3 April (Be loken Paschen). aan alle prijken ter Drukkerij D LJ M ORTIER 34, Boterstraat, 34. K. V. B. Om i uur 3o 0,m 3 uur i5 IIj! Afdeeling IIIde Speciaal TEGEN I te en IP' PLOEG Ingang 3 Ir. Abonnementen niet geldig. De Handelsfoor, die onze bedrijvige Han dels en Nijverheidskamer, onder leiding van haar ijverigen en bekwamen voorzitter, Heer Hector Vermeulen, hier voor de negende maal inricht, is voor een stad als de onze een gebeurtenis van belang. Na het gewaagd en moeilijk begin, wie herinnert zich niet de nederige tentoonstelling van 1924 in de zaal van het Hotel Britannique dat nochtans met zoo een schitterenden uitslag bekroond werd, zag men telken jare, bij iedere vernieuwing dezer stoutmoedige po ging, benieuwd en verlegen uit naar hetgeen eenige durvende en vooruitstrevende hande laars door de bevolking van stad en omlig gende zouden laten bewonderen. En het mag ter eere van het verdienstelijk inrichtingscomiteit gezegd worden, iedere nieuwe stap, ieder der acht achtereenvolgende fooren kende telkens een nieuwen en steeds grooteren bijval. De tentoonstellers wisten telkens zoo verschillende producten en op zoo aanlokkelijke wijze ten toon te stellen, telkens was er bij de. foor een gansch nieuwe en bij zondere aantrekkelijkheid gevoegd, dat nooit één foor een herhaling was van de voorgaande, maar steeds iets nieuws .en belangwekkend uitmiek waarnaar de bezoekers gretiger en talrijker toestroomden. Wij twijfelen er niet aan dat, dit jaar, deze negende poging met dezelfde, zoo niet grooter geestdrift nog zal begroet worden. Haar bijval is op yoorhand verzekerd, want benevens de reeds belangrijke handelsfoor, in de lokalen der Staatsmiddelbare school ingericht, heb ben we ditmaal de groote kans, in het hei- bouwd gedeelte onzer Hallen, een electric teitstentoonstelling ingericht te zien die de stoutste verwachtingen overtreft. Deze ten toonstelling, op touw gezet door de c West- Vlaamsche Electriciteitsmaatschappij ter gelegenheid der electrificatie van de Berg streek, zal aan al de bezoekers een zoo ruim mogelijk gedacht geven van de verschillige toepassingen der electriciteit in de nijverheid

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1