Tentoonstelling van toegepaste Electriciteit 12e Jaar, N° 52 - 2 April 1932 Van Witten-Donderdag 24 Maart tot Zondag 3 April 1932 Chambre de Commerce et d'Industrie 12e Année, N° 52 - 2 Avril sans Weekblad het Arrondissement Yper w VwMnlglng der Getolstarden. she Club*, Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres Organs de ('Association des Sinistréa^ des Clubs Yprois, etc. Beheer, Opsiel tn Aankondigingen 34. Boterstraat, 34, Yper Abonnement 18 tr. 00 per jaar Buitenland 32 tr. Men kan tnteb'ijien in atie Selgitthe r/oti kantor en Tel. 500 35 ct. nummer Rédaction, Administration et Publlcité 34, rue au Beurre, Ypres Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Handels- S? Nijverheidskamer - Yper W.-Y.Electricileitsmaalschappij, Brugge in de Gebouwen der Lakenhalle en ter gelegenheid der Electrificatie van de Bergstreek in Landbouw en Nijverheid Zomeruur - Heure d'Eté Wij herinneren onze lezers er aan-dat, in uitvoering van het koninklijk besluit van 17 Januari ig32, in den nacht van 2 op 3 April, te 2 uur, de tijd met 60 minuten zal vooruit gezet worden, zoodat 2 uur, wintertijd, alsdan met 3 uur, zomertijd, zal overeenstemmen. Goed opgelet dus en dezen avond niet ver geten alle horloges een uur vooruit te steken. Nous rapptlons a nos lecteurs qu'en exécu- tion de l'arrêié royal du 17 Janvier ig32, l'heure légale sera avancée de 60 minutes dans la nuit du 2 au 3 Avril, a 2 heures du matin. N'oubliez done pas ce soir d'avancer tou tes vos horloges d'une heure. Handels- en Nijverheidshamer van Vper Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Op Zaterdag 2 April, te 20 uur, in het lokaal Hotel du Sultan Groote Markt. ALGEMEENE VERGADERING tijdens dewelke de Hr L. ROS, Ingenieur van den Telegraaf en Bestuurder van den Draad- loozen Telegraafdienst te Ruysselede, een uiterst belangrijke Voordracht zal geven over De Overzeesche Telegraaf en Telefoon Alle personen, die in dit onderwerp belang stellen, zijn welkom. De aanstaande maandelijksche verga dering, van de Afgevaardigden der Bonden van geteisterden, zal plaats hebben op Zondag 10 April 1932, om 14 uur 3o, in het Hotel Continental Statieplaats, te YPER. DAGORDE 1) Overzicht van den toestand. 3) De afbraak der Onderstanden. Al onze bondenen samenwerkende vennoot schappen en al onze gemeente - overheden worden dringend verzocht afgevaardigden naar de vergadering te zenden. Ingang vrij aan alle geteisterden. Fédération des Sinistrés de l'Arrondissement d'Ypres Samedi 2 Avril, a 20 heures, au local Hotel du Sultan Grand'Place. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE au cours de laquelle Mr L. ROS, Ingénieur des Télégraphes et Directeur de la station de T. S. F. a Ruysselede, donnera une trés inté ressante Conférence sur La Télégraphie et la Téléphonie Transocéaniques Toutes les personnes, que le sujet traité intéresse, sont cordialement invitées. La prochaine réunion mensuelle, des Délégués des clubs de sinistrés, aura lieu le Dimanche 10 Avril 1932, a 14 h. 3o, en 1' Hotel Continental Place de la Gare, a YPRES. ORDRE DU JOUR 1) Examen de Ia situation. 3) La démoiition des abris. Toutes nos associations et nos coopératives et toutes les autorités communales sont in- stamment priées d'envoyer leurs délégués a la réunion. Tous les sinistrés sont admis. De Negende Handelsfoor en de Electriciteitstentoonstelling te Yper Zooals wij het in ons vorig nummer voor spelden, hebben de negende handelsfoor en de electriciteitstentoonstelling, gedurende de verloopen Paaschdagen, een ongehooorden bijval gekend dien tot op heden de voorgaan de soortgelijke uitingen nog niet geboekt hebben. Zonder de talrijke scholen mede te rekenen, die op Goeden Vrijdag de tentoonstellingen bezochten, zonder de uitgenoodigde muziek maatschappijen, zonderde kostelooziingangs- kaarten en de talrijke kooperskaarten, waren er op Maandag avond reeds meer dan 10.000 ingangskaarten verkocht. Het is, wij herhalen het, een bijval zonder weerga en ongetwijfeld zal de reklaam, die de moedige en verdienstelijke tentoonstellers maakten, goede vruchten dragen. Den Hoogdag van Paschen en op Paasch- maandag waren beide tentoonstellingszalen, op sommige oogenblikken, zoodanig overrom peld dat het aan veel bezoekers niet gegeven werd de zoo talrijke en afwisselende stands in al hun bijzonderheden gade te slaan. Ook zul len velen niet nalaten de prachtige en leerrijke electriciteitstentoonstelling, die nog openblijft tot morgen, Zondag 3 April, eens opnieuw te bezoeken om zich met meer aandacht en meer op het gemak van de verschillende en nuttige toepassingen der electriciteit op de hoogte te stellen. Ue schoone reeks concerten, waarvan som mige in de Lapiere's zaal moe5ten gegeven worden tengevolge van het slecht weder, waarmede wij, jammer genoeg, den Maandag namiddag vooral bejegengd werden, heeft er ook machtig toe bijgebracht om in onze stad een echt feestelijke stemming te doen heer- schen en verwierf, zooals het ten andere te voorzien was, den uitbundigsten bijval. Doch wat vooral op de duizende bezoekers, die hier tot 's avonds gebleven zijn, een mach tigen indruk heeft gemaakt is de feërieke ver lichting van het Justitiepaleis, van hetgedenk- teeken der Ypersche gesneuvelden en bovenal van de prachtige St-Maartenskathedraal. Benevens de slanke, honderd meter hooge torenspits, die men éérst alleen schikte te ver lichten, had het tentoonstellingscomiteit nu HET YPERSCHE LA REGION D'YPRES Vaamloote artikelt geweigeri On pent s'abonner dans tout les bureaux de poste Beiges Les articles non stgnis sent refusés d'Ypres 2) Ministerieel verhoor. 4) Wenschen voor de dagorde der aanstaande vergadering. 2) Audience ministérielle. 4) Voeux a mettre d l'ordre du jour de la prochaine assemblee. De Voorzitter- Le Président, Arth. BUTAYE, av. Ypres. Les peintres DUTRIEU Edmond et Michel, exposent du Samedi 2 Avril au Dimanche 17 A vril, en la salie du restaurant ROYAL 46, rue de la Station. Ces artistes tant apprêciés et dont la ville d' Ypres possède une toile, sont admis au Salon de Paris. Inutile de dire qu'il y aura foule au vernissage qui aura lieu le 2 Avril d 14 heures. Entrée libre par la porte de la rue du Passage.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1