Het Officieel Bezoeh 4er Electriciteitstentoonsteliing *2 'WÊIBSÊSSBSSBÊIBHBÊ^SBÊBSS^S^^^SS ook het heerlijk gedacht uitgevoerd van gïftsch den zuidgevel der kathedraal met het prachtig portaal eveneens onder de machtige en heldere lichtstralen van een tiental nieuwe reflectors te doen uitkomen. De uitslag ervan overtrof alle verwachtingen, de grootsche kajhedraal met haar zoo talrijken fijn gewrocht beeldhouwwerk geleek een echt kantwerk, en allen die het geluk hadden dit heerlijk en b^ooverend schouwspel, dat hier bij men sciiengeheugen nog nooit tc zien was en mis schien in lange jaren niet meer zal te zien zijn, tejnogen bewonderen zullen er een onverge- tejjjken indruk van bewaren. Benevens al dit sciioone bood die machtige verlichting ons Zpndag avond ook nog iets echt wonderbaars, dat men schier een natuurverschijnsel zou mogen noemen en dat voorzeker op de andere dagen der verlichting niet te zien was. Immers op de dreigende, zwarte en laag hangende wolken zag men dien avond onze heerlijke St-Maartenskerk zoo net en zoo klaar weer spiegeld en afgebeeld als op een kunstig en togverachtig doek dat daar hoog in de lucht geèpannen hing. Het was iets eenigs waarvoor alle opmerkers in verrukking stonden. Aan de inrichters dezer zoo wel geslaagde tentoonstellingen en aan de bekwame uitvoer ders dier prachtige en kunstige verlichting, or$en hertelijksten dank. Maandag morgen werd de Electriciteitsten tqpnstelling, door de West Vlaamsche Elec trjpiteitsmaatschappij van Brugge, in onze Halle ingericht, met het bezoek van den heer Baron Janssens de Bisthoven, gouverneur der Provincie West Vlaanderen, vereerd. Om 10 u. heerschte er in de prachtig ver siêrde zaal onzer Lakenhalle een ongewone drukte en een na eèn kwamen de uitgenoodig de overheden aan. Onder deze bemerkten w| den hr Bernolet, bestendig afgevaardigde en voorzitter der West-VI. Electriciteitsmaat- schappij E. H. Deken Vermautde heeren Haus, voorzitter der Rechtbank van in aanleg; Sóbry, burgemeester van Yper De Pontieu, senatorDr Brutsaert, volksvertegenwoor diger Van Thorenburg, procureur des Ko- ni%s Lommtz, bestendig afgevaardigde en voorzitter der electriciteitstentoonsteliing Cornille, bestendig afgevaardigde van Veurne; de provincieraadsleden Lowagie Edg., van Yper; Bostyn K, van Zillebeke Lefebvre Hil., van Poperinghe en Mahieu van Wervick; Clinckemaille, arrondissementscommissaris Vandenbraambussch% politiecommissaris Vermeulen, gemeenteraadslid en voorzitter dei Handelskamer Lemahieu, Missiaen en Dglahaye, schepenen; Versailles, gemeentese cretaris de burgemeesters G^squière O. van Dlckebusch, Lagache H. van Wulverghem, Castrique H. van Wytschaete, Lebbe P. van Gits, Blontrock M. van Keyem, Vandromme vap Westoutre, Vermeesch van Houthem, Bartier Pr. van Voormezeele, Leroux van Wervick en Mahieu van Roeselaere Cloet, hoofdingenieur der Wegen Chauvin en Pycke, ingenieurs bij de Compagnie Générale de Gaz et d'Electiicité Ryckewaert J., inge nieur te Dixmude Van Overbeke, ingenieur te Yper Verbeke Jer., bouwkundig ingenieur te Brugge; Tahon J., ondervoorzitter der Handelskamer; Cuvelie V., comiteitslid der electriciteitstentoonsteliing Teirlinck P., van De Panne en Hooghe A., van Wercken. Om io u. i5 deed de heer Gouverneur, gevolgd van de heeren Verougstraete, provin ciale greffier te Brugge, Beke, afdeelingsover- sté van het provinciaal bestuur, en Olivier A., bestendig afgevaardige van Aertrycke, zijne intrede in de tentoonstellingszaal waar hij begroet werd met een dreunende Braban <;onne en een krachtige Vlaamsche Leeuw, door het katholiek muziek van Poperinghe uifgevoerd. Na de gebruikelijke voorstellingen, sprak de heer Bernolet, bestendig afgevaardigde, de volgende welkomsrede uit Mijne Heeren, Als Voorzitter der West-Vlaamsche Elec- triciteitsmaatschappij is het mij een aan gename plicht den Weledelen heer Gouver neur, alsook de hooge Overheid zoo geeste lijke, rechterlijke, als burgerlijke van de pro vincie en het arrondissement Yper, in deze zaal welkom te heeten. Voor enkele dagen, op 21 Maait, was het dag op dag tien jaar geleden dat de provin ciale Commissie voor Electriciteit, het eerst bijeen kwam en de studie over de electrificatie van onze gouw aanvatte. Sedert dien tijd werd veel werk afgelegd. De streek rond Veurne-Dixmude is th.ms om zoo te zeggen volledig geélectiificeerd, ook de streek ten noord-oosten van Brugge. Voor wat de Bergstreek aangaat, het hoog spanningsnet is gedeeltelijk aangelegd en bin nen enkele dagen zal de aanbesteder, belast met het uitvoeren der laagspanningsnetten, aangeduid worden. Het is te zeggen, Mijne heeren, dat de electrificatie der Bergstreek reeds ver gevorderd is en wij de hoop koeste ren dees winter nog bijna al de aangesloten gemeenten der streek van licht en drijfkracht te kunnen voorzien. Om den aanvang van het werk vóór tien jaar, op 2t Maart 1922, te herdenken, alsook het in uitvoering brengen nu het aanleggen van de hoogspanningslijnen bijna af is der lage spanningswerken in de gemeenten, heeft de West-Vlaamsche Electriciteitsmaatschappij gemeend geen nuttiger werk te kunnen ver richten dan deze in werkstelling te laten gepaard gaan met eene tentoonstelling van toegepaste electriciteit. Vele menschen zijn nog niet bekend met de toepassings mogelijkheid der electritke drijf kracht. Daarom hebben wij deze Tentoonstel ling ingericht, waar alle mogelijke apparaten in volle werking, aan de bezoekers een gedacht moeten geven wat de electriciteit voor hun huis, hun vak of hun bedrijf kan beteekenen. Wij verhopen dat onze gemeenten druk gebruik zullen maken van de lessen die zij hier kosteloos en vrij van alle persoonlijk belang, kunnen bekomen. Onze provincie welke zoo diep door den oorlog werd geteisterd en thans ten voile in de crisis staat moet heropbloeien. Daar waar de west vlamingen steeds aan 't h rofd staan van letterkunde, kunst en wetenschap,, willen wij ook op onze beurt, zooals weleer, op nijverheids handels en landbouwgebied op den voorrang komen. Om degelijk te werken is degelijk materiaal en moderne uitrusting van nojde. De West- Vlaamsche Electriciteitsmaatschappij, hierin royaal gesteund door de Provincie, wil niet tekort komen aan deze taak. Vandaar onze werking om overal drijfkracht en licht te brengen als hulpbron, en uitleg en tentoonstel lingen als rechtstreeksche opleiding. Het is dan ook voor ons een waar genoegen in uwe aanwezigheid alhier, Mijne Heeren, een blijk van steun, hulp en waardeering van ons pogen te zien en daarvoor zijn wij u dan ook dankbaar. Ook onzen dank gaat tot allen die het hunne hebben medegebracht om deze Tentoonstelling te helpen inrichten, aan de leden van het ur voeringscomiteit en dtr Han delsfoor aan de hoeren tentoonslellers aan de Soc;été Gé é<ale de Gaz d'Electricité, aan het Stadsbestuur van Yper. Aan al onze medewerkers onzen besten dank en aan U allen, Mijne Heereu, nog van harte welkom. De heer Gouverneur beantwoordde deze rede met de volgende aanspraak Mijnc Heeren, Ik moet den heer Voorzitter der West- Vlaamsche Electriciteitsmaatschappij bedan ken voor zijne uitnoodiging en voor de wel willende woorden die hij mij, evenals aan de andere overheden, komt toe te sturen. 't Is met een waar genoegen, Mijne Heeren, dat ik naar Yper gekomen ben, deze edele stad met haar glorierijk verleden en die zich op zoo wonderbare wijze heeft weten op te beu ren. Met des te meer genoegen, dat wij heden alhier eene gebeurtenis vieren die getuigt hoe zeer de stad Yper er aan houdt den weg van den vooruitgang op te gaan. Eene merkwaar dige gebeurtenis is het inderdaad na de ten toonstelling van toegepaste electriciteit van Dixmude, van waar de verwezenlijking is uit gegaan van het grootsch ontwerp opgevat door den Provincialen Raad met het oog op de electriciteitsvoorziening van de geteisterde streken en ook van de menigvuldige gemeenten die tot dan toe van de voordeelen van de modeme verlichting en drijfkracht ver stoken waren, na de tentoonstelling van Dixmude, zeg ik, hebben de Yperlingen door het toedoen der West-Vlaamsche electrt- citeitsmaatschappij het aangedurfd, op hunne beurt, een jaar nadien een soortgelijke ten toonstelling, op breeder schaal, in te richten. Iedereen weet met welke moeilijkheden de verwezenlijking van zulke ondernemingen gepaard gaat wat al kommernissen de inrich ters zich moeten getroosten. Deze die het op hen namen de tentoonstelling van Yper op touw te zetten, zijn voor niets achteruit gegaan. Hun werking is t«»n volle gelukt naar aller meening en inzonderheid naar deze van de bevoegde mannen mag zij als een toon beeld aangewezen wordfen. Het is mij een aangename plicht het inrich tend comiteit en in 't bijzonder zijn onvermoei- baren Voorzitter, den heer Bestendige Afge vaardigde Lommez, hier openlijk eene warme hul ie te brengen die, ik ben er van overtuigd, door allen zal gedeeld worden. Uit ganscher hert wensch ik dat de tentoon stelling van toegepaste electriciteit met een overgroot succes bekroond worde. Maar niet alleen vieren wij heden de ope ning dezer tentoonstelling onze blikken gaan ook verder op. Wij mogen ons immers verheu gen om de verwezenlijking van een andere onderneming het electrificeeren van de Bergstreek, waarvoor de heer Volksvertegen woordiger Brutsaert, destijds als voorzitter van den Provincialen Raad, zooveel voet stappen aanwendde. Dank aan de onverpoosde bemoeiingen van den heer Bestendige Afgevaardigde Ber nolet, als voorziiter van den Beneerraad der West - Vlaamsche Electriciteitsmaatschappij, is dit ontwerp thans op weg om, binnen een afzienbaren tijd, werkelijkheid te worden. De aanbesteding voor het aanleggen van het laagspanningsnet heeft over een paar weken plaats gehad. Er zal zonder verwijl hand aan 't werk geslagen worden. Eerlang dus zullen de bewoners van een vijftiental gemeenttn der Bergstreek op hunne beurt van de voordeelen der electrische kracht kun nen genieten. Op die wijze zal heel de Provincie West- Vlaanderen, op een paar gemeenten na, voor dewelke de studie nu ook al ver gevorderd is, geëlectrificeerd zijn. Op die wijze ook zal de kroon gezet worden op het grootsch we-k door den Provincialen Raad in 1921 beslist en voor de uitvoering van hetwelk de bijzon dere studiecommissie, met de zoo diep be treurde heeren Valcke en Storme, alsmede de heeren Bekaert en Bernolet, die er thans nog deel van uitmaken, zich zoo beijverd heelt. Met dit pe dankbaarheid breng ik hulde aan de nagedachtenis van de oveiledene wei kers en stuur ik mijne beste gelukwenschen aan deze leden der commissie aan wie het gege ven is de verwezenlijking hunner pogingen te mogen bijwonen. Mijn iniiigen danlc nog aan het gemeente bestuur en aan u allen, Mijne Heeren, voor het zoo gulhertig onthaal dat mij hier te beurt viel. Heil Yper. Daarna begon, onder het geleide van den heer Bernolet, het bezoek der verschillige stands dat ongeveer drie kwartier duurde. De heer Gouverneur stelde het grootste belang in al de tentoongestelde producten en machines, en stuurde een hartelijk woord van gelukwenschen of van aanmoediging toe aan al de tentoonslellers. Vooraleer afscheid te nemen ftliciteerde de heer Gouverneur nog maals de leden van het inrichtingscomiteit over den schoonen uitslag die hun moedig en onverpoosd werken bekroond heeft, en druk te hen zijn groote voldoening uit hier zoo een schoone en zoo belangrijke electriciteitsten toonsteliing ingericht te zien. Na het vertrek van den heer Gouverneur, brachten de aanwezige overheden vervolgens een bezoek aan de handelsfoor, in de lokalen der Staatsmiddelbare School ingericht. De heer Vermeulen, voorzitter der Handels kamer en van het inrichtingscomiteit der Handelsfoor, hield er een korte aanspraak en drukte al het genoegen uit van het bestuur aangaande het vereerend bezoek door deze hooggeplaatste heeren aan de 9de Handelsfoor gedaan. Hij schetste in enkele woorden het

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 2