Concerten Concerts - HYPOTHECAIRE - BELEGGINGSBANK Electriciteitstentoonstelling 3 doel en den oorsprong der Foor de herleving van handel en nijverheid in het herwordende Yper. De eerste betooging dezer werkzaam heid begon reeds wanneer Yper nog maar bestond uit eenige barakken verspreid in de puinen en wanneer een plakbrief Yper her leeft werd uitgegeven om bekend te maken wat er in die barakken te koop was. In 1924, zoo vervolgde de heer Vermeulen, had hier te Yper de eerste handelsfoor plaats met als doel aan de bevolking van het arrondisse ment en zelfs van den vreemde toonen wat hier in Yper voortgebracht of verkocht werd. Getrouw aan dit zelfde programma hebben wij heden onze 9d: Handelsfoor, en het bestuur der Handelskamer hoopt zijne weik zaamheid te kunnen voortzetten om Yper te brengen waar het in 1914 was en, zoo moge lijk, verder nog. Hierop nam de Heer Bernolet het woord om den Heer Vermeulen voor zijne welkoms rede te bedanken en zegde welk een genoegen het was voor hem, als voorzitter der Kamer van Ambachten en Neringen, deze handelsfoor te bezoeken. Nu dat de neringdoeners, in dezen tijd van crisis, klagen dat er geen koopers bij hen komen, is er geen beter op lossing dan dat de neringdoeners zelf naar de koopers gaan. Dit is de korte samenvatting en de beteekenis der handelsfoor, namelijk de neringdoeners en ambachtslieden samen bren gen in een eenigen winkel waar de bezoekers aangelokt zijn. Daarom, zoo eindigde de Heer Bernolet, hebben wij er aan gehouden ook deze handelsfoor te bezoeken en onze beste wenschen tot welgelukken aan u mede te dee len. Na het bezoek dertalrijke en prachtige stands in de verschillige zalen der Middelbare School ingericht, kwamen al de voornoemde over heden opnieuw bijeen in het Hotel Skindies, waar hen, om I uur, een lunch werd opge diend. De eeretafel %vas voorgezeten door den Heer Bernolet, omringd van den Z. E. Deken Vermaut, de Heeren Lommez, Sobry, Haus, Van Thorenburg, Vermeulen, Verougstraete, Olivier, Cloet, Lemahieu, Leroux, Chauvin, Vandromme, Bostyn, Cuvelie en Ryckewaert. Gedurende de lunch heeft de meeste gezellig heid niet opgehouden te heerschen, doch wat bijzonderlijk het voorwerp was aller gesprek ken, was natuurlijk de groote gebeurtenis van den dag de negende handelsfoor en de elee triciteitstentoonstelling, haar zoo volledig wel slagen en haar grooten bijval. Bij het nagerecht stelde de Heer Bernolet een heildronk in op het wellukken der tentoon stellingen en drukte zich als volgt uit Dezen morgen, bij den aanvang van het officieel bezoek aan onze Tentoonstelling, was het mij dan ook gegeven u allen officieel wel kom te heeten. Het weze mij toegelaten, nu de werkzaam heden voorzien in het 2d; deel van 't program ma af zijn, u allen nog eens dank te zeggen om uwe opkomst en deelneming. Deze was voor ons een blijk van ware sympathie en steun welke wij naar waarde weten te schatten. Ik dank dan ook nog eens van harte het uit voerend comiteit om zijn werking en goeden uitslag. Wie zich ooit aan Tentoonstellingen gelegen liet, weet wat werk, last en ongemak zoo iets medebrengt, en als alles goed is en lukt dan vindt eenieder zulks nog maar natuur lijk. Wanneer echter iets niet in den haak zit, dan Vee Victis. Alles staat op zijn best, er is niets mislukt en daarom mogen wij dan wel het uitvoerend comiteit, den voorzitter M. Lommez, alsook de twee werkers die dag aan dag alles schik ten, wogen en uitwrochten, de hh. Cuvelie en Ryckewaert, en ook de Handelskamer met haar voorzitter, M.Vermeulen, van harte dank zeggen. Een speciaal woord van dank ook aan de C" Générale de Gaz et d'Électricité en haar bestuurder, h. Ingenieur Chauvin. Benevens een gunstigen verbruiksprijs aan de tentoon- stellers toegestaan, verkregen wij nog van de Compagnie een milde gift. De technische ken nis en practische.hulp, binst al die dagen van voorbereiding, ons verschaft door de hh. Chauvin en Pycke, hebben veel bijgedragen om de tentoonstelling ten gepaste tijde in orde te brengen, 't Sch' elde weinig of de ver lichting van St- Maartenskerk en 't Gerechts hof kon niet doorgaan. Wij hadden geen schijnwerpers. Rap werden Roeselaere en Brugge opgebeld en op 't eerste woord lieten zij ons gebruik maken van hun schijnwerpers. Het is een bewijs dat electriciteit op wissel stroom of gelijkstroom de steden tot achter eenvolgende of gezamenlijke hulp en samen werking brengen kan. Daarom ook aan de steden Roeselaere en Brugge mijn besten dank. Het Gemeentebestuur van Yper weze dank gezeid om haar milden steun en om het toe staan der Stadshalle. En eindelijk ook u allen, Burgemeesters van onze gemeenten, ik zeg u dank. In der laatste tijden ontstonden wel moeilijk heden en wrijving, maar dit kan anders toch niet waar het gaat over electriek, vermits deze laatste juist uit wrijving ontstaat, maar alles kwam toch goed zonder kortsluiting. Mogen wij u vragen steeds voort met ons mede te werken in nauwe aansluiting en ver band met ons. Wakkert uwe bevolking aan tot een trouw bezoek aan deze Tentoonstel ling, opdat den dag dat wij onze hoogspanning in laagspanning ten uwen dienste zullen om zetten, alles paraat weze ten bate van onze bevolking. Ik drink op uw aller gezondheid en verzoek u dan onmiddellijk te willen overgaan tot het derde deel van 't programma en plaats te nemen in de autos welke u zullen voeren door de mooie en schoone landschappen van onze bergstreek. Daarna namen eenige der aanwezigen, die zich in de onmogelijkheid bevonden de auto rit door de bergstreek mede te maken, af scheid van den heer Bernolet en der andere overheden, terwijl deze laatste plaats namen in de hen voorbehouden auto's, ten getale van zeven, die hen voerden al over Dickebusch, de Clytte, naar Westoutre, Locre, Kemmel en vandaar terug naar Yper. Gedurende deze tocht konden de meereizende personen zich eens een gedacht maken van de uitbreiding en den vooruitgang der werken van het hoog spanningsnet in de verschillige gemeenten dezer bergstreek. Ookwerd door hen de beklimming gedaan van den Zwarten Berg, den Rooden Berg en den Kemmelberg, van waar men zoo een heerlijk zicht heeft. Het was reeds laat toen zij hier te Yper terugkwamen en het hoeft niet gezegd dat allen zeer voldaan waren over dezen schoonen en zoo wel vervulden dag. Aan de inrichters, die niets verwaarloosden en alles zoo goed wisten te regelen, een har telijk proficiat en onzen besten dank. N. M. 19, Arenbergstraat, Antwerpen Grondpandobligatiën 5,00 °/0 netto voor 5 jaar. Zesmaandelijksche coupons. KASBONS met premie voor hoog stens 5 jaar 3,75 netto, ieder jaar terugbetaalbaar. KASBONS, terugbetaalbaar na 6 maand, B/0 netto. bekend gemaakt worden in al de weekbladen der streek. De trekking zal gebeuren als volgt eerst worden een getal nummers uitgetrokken gelijk aan het getal prijzen daarna zullen er tfen zeker getal nummers uitgetrokken worden, dewelke in aanmerking zullen komen voor de prijzen welke niet afgehaald werden door de eerste winnende nummers. De prijzen zullen binnen de veertien dagen na de eerste publicatie in de weekbladen moe ten afgehaald worden bij M. Victor Cuvelie, Boter sir aal, i, te Yper. De prijzen welke na het verstrijken van dit tijdstip niet zullen afgehaald worden, zullen dan te goede komen, volgens hunne rangorde, aan de tweede serie uitge trokken nummers, dewelke alsdan insgelijks veertien dagen tijd zullen hebben om de prij zen af te halen. om ir.3o ure. a ii.3o h YPERSCHE ACCORDEONISTEN (3o uitvoerders) arr. par J. Furgeot 2. Pochette d'amour, valse légère par J. G. Lambert arr. par M. Daras 3. Perles de Cristal, Fantaisie-Polka, par G. Hamel Soliste M. Albert De Hollander. Valse par V. Marcfeau 5. A viatic, marche par V. Marceau om 3 ure. a 3 heures. HARMONIE COMMUNALE LA FRATERNITE Houthem 3i exécutants 1. Le Cominois, pasredoublé Ed. Pellemeulle 2. Paix et Labeurouverture O. Filsfils 3. La Norma, fantaisie sur l'opéra Norma de Bellini, arr. par O. Filsfils valse de Concert A. L. Doyen 5. Le Beau Soldat de France, marche, Alb. Buille om 4 ure. - a 4 heures. groote stapmarsch door polka voor piston 3. Sincérité, fantaisie 5. Le Capitaine Ecueil, ouverture, door C. Teike X. X. X. Gadenne om 5 1/2 ure. a 5 1/2 heures. KONINKLIJKE HARMONIE Wervick 1. Marche et Ballet d'Hamlet Amb. Thomas Hérodiade J. Massenet 3. La Volière, fantaisie, Polka pour Petite Flüte (Soliste M. L. Leire) Douard poème symphonique H. Hendrix Mijne Heeren Telefoon 254.42 Handelsregister Antwerpen 74 Uitstaande Hypotheken Fr. 120.000.000,— Stelt verkrijgbaar Kostelooze inschrijvingen bij den Heer MAURICE BAERT, te Yper Vandenpeereboomplaats, Nr 37. Tombola. Terecht vragen de bezoekers wanneer de trekking zal plaats hebben. Wij hebben het genoegen te kunnen mededeelen dat deze in den loop der toekomende week zal geschieden op het stadhuis onder het voor zitterschap van den Heer Burgemeester der stad Yper. Derwijze dat tegen Zondag aan staande de winnende nummers zullen kunnen Verlichting van Kerk en Gerechtshof. Wij vernemen dan er hierover bij onze men- schen allerhande gissingen gedaan worden. Daarom houdt het comiteit der tentoon stelling voor electriciteit eraan te verklaren en te bevestigen dat de openbare verlichting van St Maartenskerk en van het Gerechtshof door haar gedaan werd, opgericht en bekos tigd, zulks om des te meer luister bij te zetten bij de feestelijkheden welke plaats hebben. Groote Markt Grand'Place Zondag 3 April Dimanche 3 Avril Bestuurder M. R. VIAENE 1. Blaze Away, marche par Holzmann 4. Souvenir de la Varenne, Président d'Honneur Madame AUG. MAES PrésidentM. AD. SIX Directeur M. H. OSSIEUR 4. La Fin d'un Réue, SINT - LA URENSGILDE Kemmel 36 uitvoerders Eere-Voorz. M. BRUNEEL DE LA WARANDE, Burgem. Voorz. M. HENRI DESCAMPS Best. M. H. DRUART 1. Vieux Camarades, 2. Pinson d'Ardenne, 4. Pepita, polka voor piston Voorz. P LEROUX, Burgem. Best. JÉR. VERVAEKE 2. Sélection de l'Opéra 4. Zeebrugge,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 3