De LOURDES Bedevaarten KOSMOS TOURISME 2 Vereenigde Hofbouwliefhebbers Terslag der Algemeeae Vergadering vai 6-3-1932 V. Vanbeselaere. A. Versavel. 1.500 Belgische Franken A. De Ceuninck, A. Verstraete, 10, Laagstraat Groote Markt Landbouw, Bijën, Neerhof van het Arrondissement Yper Gesticht in 1894 Lokaal De Drie Koningen Groote Markt De vergadering wordt te i5 uur, onder het voorzitterschap van den H. Vanbeselaere V., voorzitter, geopend. De schrijver geeft lezing van het verslag der voorgaande vergadering, waarop Je heer Nouwinck doet opmerken dat de naam van den schenker der tombola aan de leden moet kenbaar gemaakt worden. Na deze opmerking wordt het verslag met eenparige stemmen goedgekeurd. De heer Voorzitter bericht de leden dat de herkiezi g van de helft der bestuursleden tijdens de toekomer.de algemeene vergadering zal plaats hebben. Een nieuw lid, Mr P. Hcflack, wordt door den heer Voorzitter voorgesteld en met een parige stemmen aangenomen. De heer Voorzitter geeft uitleg over hetgeen er voor het oogenblik op het land te doen valt. Nu dat wij aan het tijdstip gekomen zijn van het griffen der fruitboomen en het oculeeren der rozelaars, geeft de heer Voor zitter den noodigen uitleg, ten einde een goeden uitslag te bekomen. Een practische les zal over hetzelfde onderwerp in de toe komende algemeene vergadering gegeven worden. Eenige nuttige bijzonderheden wor den gegeven nopens het planten der aard appelen. Vervolgens raadt de heer onder voorzitter de leden aan, htin land zoohaast mogelijk in goeden staat te brengen. Worden aangeduid als juryleden de HH. Cromeecke, Lecluse, Lignel. Deze heeren overhandigen vervolgens aan den heer Voor zitter den uitslag hunner werking. De heer Degeest behaalt 4 punten voor zijn witloofH Nouwynck 3 p. voor porrei en wortels de heer Vanbeselaere 3 en 1 p. voor kwientappels St-Remi en peren. De tombola, geschonken door den heer Voorzitter, wordt onder de tegenwoordige leden verloot en behaalt een grooten bijval. De heer Voorzitter bedankt de leden voor hunne tegenwoordigheid en de vergadering sluit om 16 u. 45. AlgemBans Vergadering op Zondag 3 April 1932 DAGORDE 1) Verslag der vorige vergadering. 2) Kiezing. 3) Aanveerden van nieuwe le len. 4) Practische les van griften, door den heer Voorzitter. 5) Beoordeeling der aanbrengsten. 6) Prijsloterij. De Voorzitter, De Schrijver van KOSMOS is naam, die wat beteekent. De gelijkheid, komfort, regelmatigheid, snelheid, afwisseling, uitstekende verpleging van mond en hart, dat alles zijn hoedanigheidswoorden die Kosmos als trouwe wachters voorafgaan, bij hen die de organisatie en uitvoering van Kosmos kennen. Het is genoeg daarmede gezegd dat Kos mos, alhoewel nog niet zoo heel oud, toch reeds een vaste gebetonneerde faam geniet, die geen enkele met haar wedijverende firma op toeristisch gebied, haar nog zal kunnen in de schaduw stellen. Kosmos heeft zich in hoofdzaak gespeciali seerd in groote buitenlandsche reizen, waarbij uitgelezen materiaal en een uitgebreide toe ristische zin, eerste voorwaarden tot welsla gen zijn. Niet minder dan 4 bedevaarten naar het verre Lourdes werden in 1 g31 ingericht en met een ongeëvenaard welslagen bekroond. Tientallen keertn ging Kosmos naar Parijs, naar de Rhijn, naar het Groot Hertogdom Luxemburg, naar de Bloembollenvelden van Holland en naar de Zuiderzeewerken. Dit al les bedraagt per autocar vele tienduizenden kilometers voor een kort jaarseizoen. En alles verliep zonder een hapering, zonder een kwar tier vertraging. Dit isongetwijfeld een presta tie, die de reeds zoo gunstige faam van Kos mos voor goed bevestig! en gecimenteerd heeft. En nu een koit filmke over de Lourdes Bedevaarten vau ig3t. Inderdaad geen reis biedt een sterkere af wisseling van natuurschoon aan dan de auto tccht dwars door het prachtige Frankrijk met zijn eeuwenoude door de geschiedenis beroem de steden. Wij hebben ze allen doorkruist en bezien met het kijklustige oog van weetgierige trekvogels het oude Arras, Amiens, Lisieux, het nijverige en commercieele Rouen, Tours, Poitiers, Angoulème, Bordeaux. Overal Kathedralen en trotsche gebouwen en onder weg de vele kasteelen van Touraine. Het is als een album van oude prenten dat door zorgvolle hand met teeder gebaar wordt open gelegd en waaraan het oog zich niet kan ont rukken. Maar dat zij slechts terloops vermeld, te Lourdes zelf bieden na de stonden van Gods vrucht zich die sublieme tochten per auto aan door de met reusachtige bergen omzoomde valleien met sneeuw beladen bergen koepe- len in 'n reusachtigen warboel hoog in de lucht en flikkeren lijk giganteske kristallen in het zonlicht. Een jubelende bewondering overstelpt de toerist-bedevaarder. Lourdes, het Mariaoord, gelegen aan den voet oer goddelijk schoone Pyreneeën. Toppunt van Godsvrucht en Na tuurschoon. De Kosmos Bedevaarten dragen een gods dienstig karakter, immers de geestelijke leiding ervan is toevertrouwd aan een priester, die onderweg te Lisieux, te Alengon, te Lourdes de geestelijke oefeningen leidt en dagelijks het H. Misoffer opdraagt ter intentie der Bedevaarders. Maar tevens heeft Kosmos gezorgd voor een uitstekenden wereldlijken leider,die onder- tusschen overal aardrijkskundigen, historischen en practischen uitleg verstrekt zoodat deze bedevaart voor de deelnemers een werkelijk onderwijs over land en volk bezijden de baan wordt. De toeristische deskundige leiding van Kosmos is puik, gezien deze berust in handen van iemand die geen enkel ander reisbureau kan aanbieden en ter beschikking van de rei zigers stellen. Kosmos heeft voor tg32 eenipe belangrijke wijzigingen aan zijn wegwijzer aangebracht. Een verbetering die iedereen op prijs z il stel len. Het verblijf te Lourdes wordt met een dag verlengd Van Bordeaux gaat d.i reis ru over Labouheyre, Bayonne naar Biarritz Vroe ger moest men extra van uit Lourdes naar Biarritz gaan,wat tamelijk duur kost, thans is dit gratis aangeboden door Kosmos. Te Pau wordt het vermaard historisch Kasteel van Hendrik IV l.ezichligd. Te L' urdes worden alleihande vrije uit stapjrs naar keus onder de bescherming van Kosmos ingericht gedurende de drie dagen oponthoud aldaar. Het reisprogramma l ehelst alle mogelijke inlichtingen. Te Parijs gratis bezoek per auto car aan de stad met uitstap naar Versailles. Hier zal de degelijke en deskundige hiding ten hoogste gewenscht en gewaardeerd worden. Een onvoldoende leiding is hoogst jammerlijk voor weetlustige reizigers Dit euvel bestaat voor Kosmos niet. Laten de toekomstige Lourdes Bedevaar ders, die liever een heerlijke reis per autocar met zijn duizend en één aantrekkelijkheden, die anders het reizen in groote groepen niet aanbieden kan, maar even dit alles bedenken en ernstig overwegen. Ook bij de velen, die de Kosmos Bedevaarten reeds medemaakten dient eens op verkenning uitgegaan te worden. Het oordeel van anderen is dikwijls een goe den raad en een warme aanbeveling. Houdt ook rekening met de ervaring en de zekerheid van Kosmos. Wie met KOSMOS reist, reist veilig. REISPROGRAMMA voor Kosmos Bedevaart naar Lourdes in pracht autocars Minerva Datums van vertrek 3 Mei - 24 Mei - 14 Juni - 4 Juli 3 Augustus - 30 Augustus Is" dag Vertrek om j.3o u. Statieplaats Rousselare. Rousselare- Yper Lisieux over Rousselare, Yper, Béthune, St-Pol, Abbe ville, Neufchatel en Bray (Middagmaal om l3 uren) Rouen (i.uur stilstand voor bezoek aan Kathedraal en Haven) Lisieux (aankomst om 19.3o u. avondmaal en logis). 2d' dag Lisieux-Poitiers Te Lisieux, bezoek aan de Carmel en <- Les Buissonnets Huis der H. Theresia. Vertrek aan het Hotel om 9-3o u. naar POITIERS over Falaise, Argentan, Alengon, (Middag maal om 12.3o u.) Le Mans, Tours, t/2u. stil stand voor bezoek aan Stadhuis, St-Maure, Chatr llerault, Poitieis, (aankomst om 19.3o u Avondmaal en logis). 3d' dag Poitiers-Bordeaux Vertrek om J.3o u. Maison-Blanche, Ruffec, Mausle, Angou lème, 1/2 uur stilstand voor kort bezoek aan de heuvelachtige stad, Kathedraal en Stad huis, Barbèsieux, Chevanceaux, Cavignac, Bordeaux, (Middagmaal om i3 uur. 's Na middags rondrit door de stad roet bezoek aan al de merkwaardigheden, waaronder bezoek aan gi ootsche wijnkelders en eventueel bezoek aan een groot passagiersschip. (Avondmaal en logis) 4dc dag Bordeaux Biarritz Lourdes Vertrek om ?.3o tl. Labouheyre, St-Vincent, Bayonne, Biarritz (1 uur bezoek per autocar tot aan den vuur toren en Rocher de la Vierge, terug naar Bayonne, (Middagmaal om i3 uren), Orthez, Pau, bezoek aan het Kasteel van Henri IV., Lourdes, aankomst om 19 3o u. avondmaal en logis. Sd' dag Voorbehouden voor de Godsdienstige oefe ningen. 6de dag Vrij voor bijwonen der Godsdienstige oefe ningen en uitstappen op aanvraag, naar Cauterets, Cirque de Gavarnie, Tourmalet, Pont d'Espagne, Grottes de Béiharam of beklimming van den Pic du Jer. 8s,e dag Lourdes Limoges Vertrek om. 6 45 u. Tarbes, Casteljaloux, Marmande, Bergerac, middagmaal om 12.3o u., Périgueux, bezoek aan de Kathedraal, Limoges (aankomst om 19 uren). Eventueel bezoek aan een groote Por- celeinen Fabriek. Avondmaal en logis). gdt dag Limoges Parijs V er trek om 645 u. Argentan s/ Creuse, Chateauroux 1/2 uur rust), Vierzon, Orléans (Middagmaal om i3 uren, btzoek aan het Museum van Jeanne d'Arc en Kathedraal. Vertrek om i5 uren), Etampes, Parijs (aankomst om 17 3o u. avond vrij) iode dag Vertrek aan het hotel om 9 uren voor rond- .rit per autocar. Bezoek aan al de bijzonder heden der stad (zie bijzonder programma). Om i3 uren Middagmaal, daarna uitstap per autocar naar Versailles over Sèvres. Bezoek aan Paleizen en Trianon. Terugreis door het Bois de St Cloud en Bois de Boulogne. Aan komst te Parijs om 18 uren Avond vrij. iidc dag Parijs Yper Rousselare Vertrek om S uren. Chantiliy, Clermont, Amiens. (Bezoek aan de Kathedraal) Douliens, Arras, (Middag maal om i3 uren). Vimy (1/2 uur stilstand voor bezoek aan de Canadeesche onder gronden) Lens, La Bassée, Armentiers, Yper, Rousselare. (Aankomst om i8.3ouJ Prijs en Voorwaarden De prijs met alle hotelkosten (drank en drinkgeld inbegrepen. Door drank wordt ver staan 1/2 fiesch tafelwijn bij het middag- en avondmaal) bedraagt Bij iedere inschrijving dient er eene borg som van 200 Fr. gestort te worden. Alle plaatsen zijn genummerd en voorbehouden. Voor alle verdere inlichtingen wende men zich tot de inrichters. BEVEREN. YPER. Tel. Rousselare 544. Tel. Yper 5l5.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 4