Muziek - Avondfeest Muziekkring YPRIANA De Concerten der Handelsfoor Toujours nos Re mparts STA© YPER andere in gansch de streek bekend voor hare fijne producten en specialiteiten, zooals Rhum Djanna, Fine Ch. Durand C", Elixir d'Arques enz., en zij bezit het vertrouwen harer talrijke Idienteel. Daarnevens bemerkt men een belangrijke «tand van den heer Corrijn, die ons de ver beterde methoden van herstel der autobanden aanduidt, en tevens de schoonste nieuwe autopneus te zien geeft. Door de vermaard heid dezer merken en de uiterst lage prijzen waarmede de tentoonsteller zijne waar aan biedt, is deze stand veel bezocht en opge merkt. Daarbij heeft men ook nog een rijtuig Opel tentoongesteld door den heer Van damme, Fochlaan. Deze auto munt uit door zijn bevalligen bouwtrant, zijn weelderige afwerking en vooral door zijn uiterst lage prijzen. Dezelfde tentoonstelier heeft, voor •den ingang der tentoonstelling, een camion autobus Miesse geplaatst die veel beziens heeft. Verders is de stand ingericht door het huis Cesar Van Marcke, welke alle benoodigheden voor autos tentoonstelt. Deze uitstallirg is zeer merkwaardig en belangrijk. Een laa'ste stand in deze zaal is deze van den heer Eric Deraedt, met zijn lichtloopende velos Ratly en Sultan welke zeer ver maard zijn geworden door hunne overwin ningen in de Ronde van Frankrijk. Verders vertoont hij ook nog gasvuren die zeer opge mokt worden. In de gymnastiekzaal is een ware prachtige tentoonstelling ingericht door den heer Cesar Mottrie, vertegenwoordiger van het wereld beroemd automerk Chevrolet. JDe nieuwe autos Chevrolet 1932 hebben eenieders bewondering afgedwongen door hare transmissie ^yncro Mesh, geruischlooze gangwissel met vier snelheidsveranderingen, «n hebben onder de talrijke bezoekers veel opschudding verwekt. De cabriolet Chevrolet grand luxe, 4 5 ^plaatsen, is een wonder van bouwkunst die -voor het eerst op de Belgische markt ver schijnt. De Coach 2 deuren en de Sedan 4 deuren zijn zeer merkwaardig door hun zwierigen bouw en hunne aangename kleurschakeerin gen, zij zijn daarboven zeer laag in prijzen en bijzonder geritflijk ingericht voor handels reizigers, door dat de deur langs achter alle gemak geeft tot het laden en Jossen van reis goed. De ruime personenwagen 7 plaatsen, is ten zeerste opgemerkt geweest om zijn luxe-, gemak en om de goed opgemaakte carosserie Fisher. De nieuwe chassis Bedford type W. G. General Motors O' heeft r.u de Bedford 2 T en 3 1/4 ingericht, de bestkoopste in hunne .categorie en ook de beste. Zij zijn van Engelsch maaksel en zeer sterk en met een motor, 4 paliers en smering onder pressing, van beproefd en stevig maaksel. De tentoonstelling verlatende ziet men een verbeelding van de huizen op de Koeimarkt ten tijde dat de Yperlee bevaarbaar was tot in de stad. Het is de heer Monkerhey-Van- neste die zijne bouwmaterialen en kolen te koop biedt. Zeer mooie stand. Om te eindigen hebben de heeren Casier en Knockaert, garagisten, vóór het gebouw, waar de handelsfoor gehouden wordt, de camions Pipe, Bovy en Brossel tentoonge steld. Deze vrachtwagens, van Belgisch maaksel zijn zeer fraai afgewerkt en worden door de kenners met veel belang gade gesla gen. Julien TAHON. De Concerten der Handelsfoor zijn geheel goed van stapel geloopen. Welk prachtig ge dacht 't Is waarlijk zooals een festival die een waren toeloop van volk naar de stad sleept. Zondag was het dó beurt der Stede lijke Muziekmaatschappijen. Jammer dat het weder niet al te gunstig was. Men moest waarlijk muziekliefhebber zijn om den kouden wind het hoofd te bieden. Onze Stedelijke Muziekkorpsen hebben allen de prachtigste stukken uit hun repertorium gehaald en bekwamen een welverdienden bijval. Den Maandag was het de beurt van de Muziekmaatschappijen uit Poperinghe (Katho lieke Kring), Wytschaete, Veurne (Stf-Cecilia) en Komen. Allen verdienen lof, het waren bestudeerde stukken, en men kon zich wel een gedacht maken hoe lastig de winterherhalingen moeten geweest zijn. Poperinghe gaf, onder meer, op zeer ver dienstelijke wijze het openingsstuk Egmont De Symphonie inachevée en de moeilijke Rhap sodie Hongroise. Wytschaete vergastte ons in het bijzonder met Nuptiale Cortege en Parfum d'Eventail, die naar verdienste werden gepre zen. De bijval liet zich niet wachten. Het wankelbaar weder overtuigde de in richters dat de volgende concerten beter zou den gegeven worden in Lapiere's huis, zoodat Veurne en Komen dan ook hunne concerten in bovengemelde zaal gaven. M. Marcel Claeys mag fier zijn over zijne werkende leden zij hebbende bevolking van Yper en het arron dissement vergast op een uitgelezen en aller best uitgevoerd concert. Onzen besten dank ook aan Mr Moreau, hunnen bekwamen bestuurder. Komen, onder de kundige leiding van M Carpentier, gaf ons daarna een bijzonder populair Concert dat evenveel werd geprezen. Le Calife de Bagdad en les Francs Saliens vielen bijzonder in den smaak. Maar de solis ten oogstten ook veel bijval. M.Masure, tuba, en de fluitist, M. A. Deweer, werden luidruch tig toegejuicht. La brillante phalange musicale de Comines, sous l'habile direction de M. Carpentier, officier d'académie, nous a régalé de quelques airs populaires exécutés k la perfection. Le succès qu'elle obtint fut éclatant et son pas sage a Ypres y laissera le meilleur souvenir. Les solistes, M. Masure, et surtout M. A. Deweer, furent chaudement ovationnés. Bij hare intrede in stad hebben de muziek maatschappijen van Wytschaete, Veurne en Komen stil gehouden aan het Standbeeld der Ypersche Gesneuvelden, er bloemen neerge legd en een dreunende Brabanqonne uit gevoerd. Eenvoudige, maar indrukwekkende daad, die iedermaal de Ypersche bevolking en in 't bijzonder de familieleden der gesneuvelden diep ontroert. Zondag om ir 1/2 u. is het de beurt aan onze geliefde Accordionisten en 's namiddags en tot opsluit der Electriciteitstentoonstelling hebben wij als bezoekers Harmonie Communale La Fraternité», Hou- them Sint Laurentiusgilde, Kemmel en de Koninklijke Harmonie, Wervick. Nogmaals, onder muziekaal opzicht, een mooie dag in 't verschiet. Nous recevons du Toe H, la lettre suivante 24th March, ig32. Dear Sir, Recently in many Papers in England it has been announced that a part of the ramparts round the City of Ypres were to be demolished. Special mention was made of that part facing the Railway Station. This news has been read with the utmost regret by everyone, and above all by those who cherish remembrances of the wonderful shelter given to the Allies by those very ramparts during 1914-1918, and especially by that portion. Further, it is felt that the ramparts are, and always will be, of enormous historical interest. Many people have said on hearing of this that they will cancel their intended visit to Ypres this Summer-. iB 5 We are now given to understand, but quite unofficially, that this project has been aban doned, which we are indeed glad to hear. Apart from any sentimental reason it is obvious that inasmuch as the city of Ypres for many years to come, must depend for its prosperity to a great extent, on the influx of pilgrims to the Battlefields of the Ypres Salient, any such destruction of historical Ypres can only be detrimental to the interests of the City in which we, like so many other Englishmen, preserve the greatest interest. Already relics of the War are few and far between, and it would be very serious indeed, and most unwise from every point of view if this project had been carried out. Yours faithfully, (signed) W.P. Pulteney, (lieut. General) Paul Slessor, (Asst. General Secretary Toe H) Afdeeling Symphonie DINSDAG 5" APRIL 1932 te 8 uur, in de Feestzaal OUD YPER gegeven door de Symphonie Ypriana onder 't bestuur van M. Georges Van Egroo Leeraar aan de Muziekschool te Yper met de welwillende medewerking van Mijoheer BERTAL van Radio P. T. T. du Nord. PROGRAMMA: Eerste Deei, 1. Tout Strasbourg Schneider door de Symphonie. 2. Le Voyage en Chine Delédicque duo voor twee violen. Solisten M. G. Versailles M. D. Werrebrouck. 3. Sonate, voor hobo J. B. Loeillet SolistM. H. Ossieur. 4. In Gondola, voor viool Ch. Acton SolistM. G. Calus. 5. Sonate in F., voor hoorn Beethoven Solist M. e. Ryckelynck. 6. Sonate, voor groote fluit. J. B. Loeillet Solist M. F. Coffijn. 7. Sérénade, trio voor klavier, viool en cello. Widor Solisten Mw. C. Vandenbroeck MM. G. Versailles C. Vandenbroeck. 8. Mijnheer BERT AL, in zijn repertorium. 9. La Cinquantaine Gabriel-Marie door de Symphonie. TUSSCHENPOOS 2de Deei. 1. Le Marteau de VOrfèvre Eilenberg door de Symphonie. 2. Czardas, voor viool Monti Solist M. W. Gekiere. 3. Duo, voor fluit en hobo J. B. Loeillet Solisten M. F. Coffijn M. H. Ossieur. 4. Andante, voor altviool Hans Sitt Solist M. Legley. 5. Duo, voor twee klarinetten Saupe Solisten M. Neyrinck M. C. Vandenbroeck.' 6. Rkapsodie Hongroise Nr 2 Liszt quatre mains voor klavier. Solisten Mw. C. Vandenbroeck m. a. Van Egroo. 7. Mijnheer BERT A L in zijn repertorium. 8. Andalucia, spaansche wals Fr. Popy door de Symphonie. De pianopartijen worden gespeeld door Mevr. C. Vandenbroeck, Jufvr. Sauvage en M;. A- Van Egroo. Piano V. GEVAERT, van het huis C. Quaghebeur van Poperinghe.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 5