C. S. Yper - 111 Sp. - Waton Hotel EXCELSIOR FOOTBRLL Ypersche Voetbalkroniek K. V. B. C. S. Y. Matchen voor het Kampioenschap VELOKOERSEN Alfons GHISQUIÈRE CAFÉ RESTAURANT Grand'Place - YPRES - Gr. MarKt Zondag 3 April 1932 Om 3 uur Ingangsprijs I fr. 5o (Lidkaarten niet geldig). Rood wit heeft, gedurende de Paaschdagen, het bezoek ontvangen van de spelers uit Brie Comte Robert (Seine et Marne). De fransche vrienden zijn hier Zaterdag enkel rond tien ure 's avonds toegekomen na een lastige en lange reis per autobus. Zondag voormiddag hebben zij in allen een voud, vergezeld van vele onzer spelers, een prachtigen bloemtuil aan het standbeeld der Ypersche Gesneuvelden neergelegd. Dat mooi gebaar werd ten zeerste opgemerkt. 's Namiddags vingen alsdan de twee aange kondigde ontmoetingen aan, welke beide op eene gemakkelijke overwinning van onze twee elftallen eindigden. Derde Speciaal io Brie Comte Robert 2 De heer Ostyn stelt de volgende ploegen in lijn Brie Comte Fobert Vandenbossche P. Monpoux Panneau Borrie Vandenbossche L. Bacnecy Terlop Milleville Chevrié Josselin Spitz C. S. Yper Ollevier Ververeken Debuyser Verleure J Depoorter Onraet Sampers Smagghe Gadeyne Cailens Messelis Yper zet den strijd in tegen wind, maar neemt dadelijk de bovenhand en na drie minu ten spel teekent Ververeken het eerste doel der partij aan. Op aanval van Brie redt Mes selis niettegenstaande hij te vroeg zijne kooi verlaten had. De eerste hoekschop valt de bezoekers te beurt, evenwel seffens gevolgd van een corner voor rood-wit.De onzen blijven ten aanval en Ververeken teekent nummer twee aan na i5 minuten spel. Een mooi samenspel Debuyser- Depoorter wordt door Vandenbossche in corner gered. Yper blijft de meerdere en de rood zwarten hebben niet veel in te brengen. Het derde doel wordt nogmaals door Ververeken binnengezonden aan de 24' minuut. Op voorzet van Onraet doelt Verleure J. nummer vier, terwijl Ververeken weinig nadien Vandenbossche voor de vijlde maal doet visschen. Op corner voor rood-wit komt de rust. Bij de herneming kunnen de Franschen het eerste tegenpunt aanteekenen op schijn-verde diging onzer achterhoede. Yper herneemt welhaast de leiding en de fransche ploeg moet .zich in verdediging terug trekken. Drie naeen- volgende hoekschoppen brengen niets op, maar vervolgens wordt er gedoeld dat het een plezier is. In drie minuten tijds zenden Ver leure, Ollevier en Vtrvercken het leder in het fransche net. De score wijst dus reeds 8-1 aan de 18 minuut. Brie kan vervolgens op gemak kelijke doorbraak voor de tweede maal Mes selis (die niets te verrichten heeft) vloeren. Ware het niet dat het spel langs beide zijden uitermate verflauwt, omdat langs onzen kant de meerderheid te groot is, terwijl de rood zwarten het niet meer kunnen uithouden, maar de stand zou meer dan het dubbel geweest zijn. Nochtans doet Debuyser er nog nummer negen en tien bij en geeft een toegestane strafschop in de handen van den keeper Daarmede eindigt de match op eene 10 2 overwinning voor speciaal. Yper 4 Brie Comte Robert I Seffens daarop treedt scheidsrechter Cobbe op het terrein om de match van de volgende elftallen te leiden. Brie Comte Robert Jussière Laffont Ventadour Benei Dewilde Petit Ferrier Defrance Merlin Chaget Dupas C. S. Yper Rotru Vanlimburg Verleure Ev. Cherchye Vansevenant Dumortier Bourdeaux Molein Dechievre Deplancke Marfonneau Vooraleer het spel aan te vangen overhan digt kapitein Ventadour van het eerste fransch elftal een schoonen beker als aandenken aan capitein Mar<;onneau. Deze laatste alsook de leer ondervoorzitter Baete bedanken de zuiderburen voor hun sportief gebaar. De opgooi wordt vervolgens door Brie gewonnen en Yper zet den strijd in tegen wind Jussière moet alras tusschenkomen op schieten van Verleure. Het rood-zwart elftal schijnt beter te zullen spelen dan het voor gaande, maar 't is enkel de achterhoede die op de hoogte is van haar taak. Een shot van Bourdeaux wordt door Jussière met de vuis ten in hoekschop gered. Deze wordt ontzet en Brie brengt een bezoek bij Marqonneau. Doch de rood witten leiden de meeste aan vallen die echter allen afgeweerd worden. De bezoekers bekomen insgelijks corner die even wel onbenuttigd blijft Het is enkel aan de 35' minuut dat Cherchye er in slaagt Jussière voor de eerste m ial te doen visschen. De bezoekers tellen weldra hun tweeden hoek schop welke door Deplancke met den kop ontzet wordt. Op freekick voor fout juist bui ten het strafschopgebied, stelt Ventadour met een mooi shot gelijk. Aan de rust wijst de stand dus 11. Nauwelijks hernomen of Van sevenant brengt de stand op 2 1 op voorzet van Verleure. In eene korte tijdspanne beko men beide partijen elk een hoekschop. Op inzenden van Rotru kopt Vanlimburg naar 't midden en Risten zendt ongenadig nummer drie binnen. Van dit oogenblik af is er maar een enkel ploeg meer op het terrein. De franschen worden totaal ingedrukt en het ver toonde spel is van niet veel waarde meer. 't Is enkel aan de 40' minuut dat Cherchye de score op 4 1 brengt en de tweede ontmoe ting loopt evenals de eerste op eene gemak kelijke zege der onzen ten einde. In het lokaal werd vervolgens onder de spelers op vriendelijke wijze verbroederd bij het zingen van menig lied en het drinken van een lekker glas. 3rie Comte Robert zal met de béste herinnering van Yper naar Frankrijk teruggekeerd zijn. Morgen vangen de offïcieele ontmoetingen wederom aan. Tweede trekt ten strijde tegen Lauwe, haar naaste tegenstrever. Nu dat rood-wit geen gevaar meer loopt van den titel te zien ontglippen, is het voor ons een dood gewone match geworden en mogen onze man nen met gerust gemoed den kamp aanvangen. Als kampioenen zullen zij trachten de over winning te behalen en goed in hun geheugen prenten dat Lauwe in het begin van de ont moeting alles zal in 't werk stellen om hen te overrompelen. Blijft dus kalm en laat die furie overgaan, speelt vervolgens zooals gewoonte en de zege moet u toelachen. De Juniors trekken naar het noordsche Brugge op om de lokale Football club te ontmoeten. Hier te Yper werden de Brugge lingen onverwachts geslagen. Aan u mannen ginder goed stand te houden om eerlijk uit het strijdperk te treden. Derde Speciaal ontvangt hier op zijn eigen terrein de vrienden van Watou die zij over veertien dagen met 5 2 versloegen. Het lijdt geen twijfel dat de specialers er zullen aan houden hun eerste zege te bevestigen. NEMO. Woensdag laatst speelden de Bascule tegen het Postje in 't lokaal der laatstgenoemden met zelfde achttallen en zelfde spelleiders. De hh. Daniel Derez en Richard Devos traden op als scheidsrechters. Het punt voor de rangschikking werd be haald door 't Postje met 25 tegen 14 voor Bascule 't Postje speelde tamelijk goed en vooral schoonen opzet. Bascule integendeel had af te rekenen met nogal veel tegenslag, anders had het er meer gespannen. Nog al wel toeschouwers. Woensdag 6" April laatste match, Kath. Kring tegen Coo in de Coo. RANGSCHIKKING Gespeelde matchen Behaalde punten Cercle 7 6 Bascule 8 5 Statie 8 5 Postje 8 2 Coo 7 1 KRABBER. Zondag laatst had de jaarlijksche Derby der baankoersen plaats, de klassiek - Parijs Rou- baix, bedragende 255 km., en welke voor de 33e maal verreden werd. Al wat naam en faam heeft nam deel aan dezen koers, zoodat er om trent 200 ingeschrevenen waren. Voor de eerste maal telde Yper ook een zijner zonen onder de deelnemers, een jongen die. door zijn stil, regelmatig leven en onverpoosd wer ken naar hooger. sedert ;q32 bij de ploeg Alcyon werd ingelijfd. Wij bedodpnden volks jongen, Ghisquière Alfons, amper 23 jaar en reeds beroepsrenner De afstand werd afgelegd in 6 u. 5o, 't zip aan een gemiddelde uursneiheid van 37 km.. 400, wat een record beteekent. Nog nooit werd deze prestatie verwezenlijkt, nog nooit werd meer gestreden en gewroet, he- was een vlucht zonder einde. Geen wonder dat van de 124 vertrekkers, slechts zeer groote azen een eereplaats konden bevechten. Onze Fons heeft er zich meer dan flink ge dragen en waar renners als Pélissier, Leducq, Maréchal, Le Calvez, Hamerlinck, Joly, Bon duel, Devocht enz. het onderspit moesten delven, daar bleef Alfons in de vuurlinie en eindigde opmerkelijk frisch. Alleen kampioe nen kunnen dat in Parijs Roubaix. Op 4 km. der aankomst, toen hij nog. gelijk wie ook, aanspraak op de overwinning mocht maken, kwam een gesloten barre 1 zijne hoop ontnemen. In gezelschap van Demuysere en Decroix verloor hij er kostelijke minuten. De aankomst had plaats onder het gejuich van een duizendkoppige menigte. Uitslag 1) Ghyssels R. 2) Ronsse G. 3) Sironski 4) Aerts Jan 5) Schepers 6) Demuysere 7) Ghisquière Alfons 8) Decroix 9) Ver- vaeckej. 10) Deloor; 11) Archambaud 12) Tommies 13) Martin 14) Maréchal 15) Rebry 16) Vervaecke F. 17) Peglion 18) Bidot. De Ypersche sportliethebbers jubelden toen de radio het goede nieuws liet kennen. Wij wenschen Alfons hartelijk geluk om zijne schitterende prestatie en hopen dat hij Zondag toekomende in Parijs Brussel meer geluk zalhebben en ons met eene welverdiende overwinning zal mogen vergasten. Changement de Locataire Verandering van Uitbater Diners a prix fixes et a la carte Salle pour Banquets Noenmalen aan vaste prijzen en a la carte Zaal voor Feesten Uilslag van de match gespeeld Zondag 20 Maart, bij.Notebaert Hilaire, Vischmarkt, Nr 1, gewonnen door Eggermont Arthur, met 324 p. 40 beurten. Hoogste reeks 41 p., tegen GulinckCh., Gent, 207 punten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6