Ha. fibnoptfischappij Yper-Hoakje EN ACHETANT YOGHOURT Depot Juf. D'HONT Groote keus VULPENNEN Een kleine Vraag nopens de Ypersche Vlag Wedstrijden *3 Tentoonstellingen Vaars met twee tanden Provinciale Keuringen en Prijskampen df r Stieren 3 Koeien - UITSLAGEN BERICHT AVIS Burgerlijke Stand van Yper honingschieting 1932 Als telken jare had verleden Maandag, 2" Paischlag, de k mingschieting plaats der handboogmaatschappij Yper Hoekje». Niettegenstaande het na den noen aan 't regenen was regaan, waren er te 2 uur een twintigtal echte liefhebbers opgekomen om den titel van koning te betwisten Na de r g- nbui klaarde het weder wat op en, rond 2 1/2 uur, kon de heer Martin Blom mc, koning ig3t, eindelijk, met zijn drie voor kt u sch uUn, den wedstrijd inzetten. Niettegenstaande den feilen wind werden menige schoone scheuten gelost en het was alras te hesp uren dat de g°uden vogel niet lang op zijn spil zou blijven prijken. Immers al de scherpschutters schenen in lorm te ste ken en h t nleek dat Martin er ook bijzonder op geluimd was om zijn titel rog een jaar langer te mogen dragen. Reeds van in de 4e en 5® ronde werd de vogel geraakt door dc heeren Warlop Joseph, Verstraete Philemon, Luyten Daniël, die er een vleugel van atschoot, en ook door mejuf fer Rachel Gouwy, wier pijl door het goud van den vogel geteekend werd. Met haar 7* scheut haalde mejuffer Gouwy, alom als een behendige schutster bekend, den pronkvogel naar beneden, onder het hoera geroep van al de mededingers. De voorzitter, heer Gustave Masselus, feli citeerde haar in hartelijke woorden en over handigde haar den schoonen beker, wijl al de omstaanders in koor zongen van Leve onz' Konirgin Wie had ooit durven denken dat Yper- Hoekje in 1932 een koningin zou bezitten in plaats van een koning Geen twijtel ot onze maatschappij om hare koningin benijd wordt. Het is ten ander een feit, eenig in de annalen onzer schuttersgilden Hoeft er gezegd dat er nog menig glaasje op de gezondheid van de koningin werd geledigd en er met steeds stijgende geestdrift gefeest werd Na de koningschieting had een buitenge wone prijsschieting plaats, met een twaalftal prijzen begittigd, die eveneens in de beste stemming ver.iep. En tot het vallen van den avond wedijver den de leden in kunde en behendigheid in het beoefenen van hun geliefde sport. Leve Yper-Hoekje Lang leve haar konin gin Gedurende de verloopen Paaschfeesten, als wanneer onze stad zoo schoon en zoo alge meen bevlagd was, hebben wij kunnen bemer ken dat de Ypersche vlag, die aan den gevel van ons stadhuis prijkt alsmede deze geplaatst boven den ingang der electriciteitstentoon- stellmg, met de witte kleur aan den stok hangt, terwijl aan sommige private woningen, waar dezelfde Ypersche vlag ook geheschen wordt, deze met de roode kleur aan den stok bevestigd is. Wij meenen dat, zooals voor alle andere vlaggen, er voor de Ypersche kleuren ook een vaste regel moet bestaan die aanduidt in wel ke orde ze moeten gc-plaatst worden. Doch gezien de versch llige wijzen waarop onze vlag hier uitgehangen wordt, zou het voor zeker aan vele Yperlingen genoegen doen te vernemen hoe de twee kleuren, rood en wit ofwel witeri rood.moeten gerangschikt worden opdat het werkelijk een officieele Ypersche vlag weze. Wie beantwoordt deze vraag les actions (afrs. 70) de l'Association Inter nationale pour populariser la visite des cen tres de Pélérinages Catholiques vous faites une bonne oeuvre en même temps qu'un bon placement d'argent Convoquez le délégué agréé A. F D'HONT, 6, rue de la Sta tion d Ypres. H;o LLAINDIA GEZOND EN VOEDZAAM SF. ACHT VEE Groots Jaarlljkscho te ANDEltLECHT op Xondag 20 Maant 1932 6, Statiestraat, 6 YPER. wegende 7q5 kilos', gekweekt in den stal van GERMAIN C VENEN te Oostvleteren, die den eersten prijs won in de reeks Koeien en Vaarzen bekend als Cul de Poulain of Kachtelgaten Onze beste gelukwenschen aan den goeden en gelukkigen kweeker. voor tiet jaar» 1932 den Dinsdag -voormiddag, 29 Maart 1932, om 10 ure. i8e Omschrijving, Hoofdplaats YPER A.Stieren zonder tanden van volwassene (tg Mededingers) le Premie 400 fr. en zilv. eerem. aan Stier van Degroote Camiel te Yper. 2® Premie 3oo fr. en bronzen eerem. aan Stier van Lampaert Emiel te Yper. 3® Premie 25o fr. en bronzen eerem. aan Stier van Verbieze Emiel te Brielen. 4® Premie 200 fr. en bronzen eerem. aan Stier van Verraes Emiel te Vlamertinghe. 5® Premie 200 fr. en bronzen eerem. aan Stier van Claeys Cyriel te Vlamertinghe. B. Slieren met een of twee tanden van volwassene. (10 Mededingers) ie Premie 400 fr. en zilv. eerem. aan Stier van Vandoolaeghe Henri te St-Jan. 2' Premie 3oo fr. en bronzen eerem aan Stier van Capoen Arthur te Znlebeke. 3® Premie 25o fr. en bronzen eerem aan Stier van Decroix Hilaire te Zillebeke 4e Premie 200 fr. en bronzen eerem. aan Stier van Deketelaere Camiel te Yper. C. Stieren met ten minste drie tanden van volwassene. (5 Mededingers) 1® Premie 600 fr. en zilv. eerem. aan Stier van Boeve Cesar te Vlamertinghe. 2' Premie 5oo fr. en bronzen eerem. aan Stier van Declercq Richard te St-Jan. 3' Premie 3oo fr. en bronzen eerem. aan Stier van Vermeersch Emiel te Vlamertinghe. D. Bewaringspremie van 3.3oo fr. toegekend in drie jaardocdingen Aan Stier van Stierensyndicaat (M. Delva E.) te Vlaftiertinghe, (Tom). Aan Stier van Stierensyndicaat (M. Delva Julès) te Vlamertinghe, (Piot). E. Prijskampen voor Koeien Melkkoeien (7 Mededingsters) X' Premie 5oo fr. en zilveren eerem. aan M. Em. Delva te Vlamertinghe, voor«Tanta», 7 jaar. 2® Premie 400 fr. en bronzen eerem. aan M. Steelandt Emiel te Vlamertinghe, voor Grimmel 4 jaar. 3e Premie ioo fr. en bronzen eerem. aan M. Verraes Emiel te Vlamertinghe, voor Bloeme 5 jaar. 4® Premie 200 fr. en bronzen eerem. aan M. Verraes Emiel te Vlamertinghe, voor Sterre 6 jaar. 5® Premie 200 fr. en bronzen eerem. aan M. Steelandt Emiel te Vlamertinghe, voor Bruntje-roos 4 jaar. 6® Premie 200 fr. en bronzen eerem. aan M. Delva Emiel te Vlamertinghe, voor Laura 45 maanden. Er wordt ter kennis gebracht van het pu bliek dat elke vraag orh inlichtingen of getuig- schritten, gericht zoowel tot de gemeentebe sturen als tot den Arrondissements Commis saris, moet vergezeld zijn van een postzegel van 0,75 fr. voor het antwoord. II est porté a la connaissance du public que les demandes de renseignements ou de certi- ficats adressées tant au Commissaire d'Arron- dissementqu'aux administrationscommunales doivent être ac.compagné?s d'un timbre de 0,75 fr. pour la réponse. Allerhande Nieuws YPER De veertiendaagsche rekiaam verkoop van Kleeren en Mantels begint van daag. Zijdei kleederen van af 89 fr. In 't Sayette WijvekenYper. Yper. Dronkaard Zekere Vanhee Gustave, wonende in de Ligywijk, die Zater dag laatst, onder den invloed van den drank zijnde, zijne vrouw en kinders de straat opjoeg, hetgeen de eerste maal niet gebeurt, werd door de politie aangehouden en in den amigo opgesloten. Een plezierreisje met onverwachte gevolaen Maandag laatst heeft Deckmijn Antoine, die tusschen haakjes gezegd een der beste klanten van het politiebureel is. met eenige andere doppers, all»n wonende in de voetvolk kazerne, zich eens de luxe gepermitteerd een autoreisje rond de stad te doen. Het is alle dage geen Paschen mestdag, en het mocht er eens van af. Daarbij hadden onze drinkebroers het plan opgevat eens te tellen hoeveel herbergen er in 't geheel, onder groot en klein, hier te Yper zijn. De ui slag; van hun optelling hebben wij echter niet kun nen te wete geraken, want toen hun plezier reisje gedaan was, wisten onze leutemakers,. 't is gemakkelijk geld verteren als men er niet voor moet werken, op geen duizend uren na meer waar zij waren. Maar het ergste van al nog was dat onze fameuse Antoine zijn reiszak, waarmede hij rondgaat om te leuren en die een zekere som geld bevatte, kwijt gespeeld heeft en dat hij er nu nog vruchte loos naar zoekt. Een goê ziele, die mtt den armen duts medelijden heeft, gaf hem verle den Vrijdag den goeden raad zijn rondreisje eens te herdoen, daar dit volgens hem het beste middel is om den verloren zak terug te vinden. Altijd dezelfde. De genaamde Deck mijn Antoi e, wonende in de kazerne, die reeds zoo dikwijls van zich deed spreken, werd M sandag avond, rond 7 u. 3o, nogmaals in staat van openbare dronkenschap door de politie aangehouden. Dit scheen den kerel niet zeer te bevallen en hij zal dan ook nog. voor opstand tegen de pilitie te verantwoor den hebben. Vandalenwerk. In den nacht van Maandag op Dinsdag hebben gemeene schur ken het glas van een der reflectors, die dienen om het Justitiepaleis te verlichten, -stuk ge slagen. Een klacht werd ingediend en de politie heeft een streng onderzoek ingesteld om de daders van dit laf vandalenwerk op het spoor te komen. Perklaringen van den 26 Maart tot 1 April rg32 Geboobjen Vannieuwenhuyse Jenny, Boomgaardstraat, 31. Deslmpel Susanne, Jules Capronstraat, 28. Dedeur~ waerder Irène, Beluikstraat, 24. Verheye Eliane, Water kasteelstraat, 44. Huwelijken Castelein Maurits, fabriekwerker en Becquart Margareta, fabriekwerkster, beiden te Yper. Vercamer Oscar, smid en Deholiander Alida, fabriekwerkster, beiden te Yper. Vancayseele Maurice, metserdlener te Vlamertinghe en Bogaert Julia, fabriekwerkster te Yper. Vandermeersch Andreas, metser en Devisscher Martha, herbergierster, beiden te Yper. Buseyne Augustus, steenkapperen Kools Marga reta, z. b., beiden te Yper. Gisquière Henricus, brouwers gast en Craet Susanna, z. b., beiden te Yper. Ameye Robert, bakker te Moeskroen en Matthys Irena, z. b ,te Yper. Sohie Albrecht, opzichter van Bruggen en Wegen te Brugge en Flepts Elza, z. b., te Yper. Overlijdens Celorum Louis, 78 j., z b., echt. Markey Philima, Boomgaardstraat, 20. Denecker Odile, 76 j., gepensionneerde onderwijzeres, ongehuwd, St-Pieterskerkhof Oebouvries Germaine, 47 j., z. b wede Holvoet Camiile, Poperinghesteenweg, 8. - Doutrelandt lrène,9 m., Noordiaan. aan alle prijzen ter Drukkerij DUMORT1ER 34, Bot eratra at, 34.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 8