13e Jaar, N° 7 - 21 Mei 1932 13e Année, N° 7-21 Mai Syndicat d'kiltoiiïe de la Villa d'Ypres FOOTBRLL C. s. YPER Ypersche Bruggelingen Chambre de Commerce et d'Industrie Le Royal Amer et le Bitter Zigomar Le Coin des Abus Het Hoekje der Misbruiken Weekblad - bet Arrondissement Yper w Vwveniglng der Getetsterdea lar Tperse he Clubs, ens. Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d Ypres Orgnno de ('Association des Sinistrét, des Clubs Yprois, etc. Abonnement 18 li*. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan insthr ffven in alle Belgiaht postkantoren Tel. 500 35 ct. het nummer Abonnement 18 ftr. 00 par an Etranger 32 fr. 3= Comiteit tot bevordering van Vreemdelingen VerKeer - Yper Aangezien de gemeenteraad van Yper de jaarlijksche toelage, die tot hiertoe toegestaan werd, geweigerd heeft, doen wij een oproep tot al de neringdoeners en bijzonderen der stad, ten einde ons eenen geldelijken steun te -verleenen. Alle bijdragen, hoe klein ook, zul len met dankbaarheid aanvaard worden. Deze mogen gestort worden op postcheckrekening nr 270257 (Syndicat d'Initiative de la ville d'Ypres). De personen die ons tot hiertoe eene jaar lijksche bijdrage verleenden, worden vriende lijk verzocht dezelfde ook op voornoemde postcheckrekening te willen storten, daar er voortaan geen kwitantiën meer ten huize zullen aangeboden wordm. Le Conseil Communal d'Ypres ayant refusé le subside annuel, qui nous avait été accordé jusqu'ici, nous nous permettons de faire appel a tous les commergant^ et particuliers de la ville, afinde nous accorderune aide pécuniaire. Toutes les participations, si petites soient elles, seront regues avec reconnaissance. Celles ci peuvent être versées au compte chèque postal n° 270257 (Syndicat d'Initiative de la Ville d'Ypres). Les personnes quijusqu'a présent nous ont accordé leur aide, sont priées de vouloir bien verser au même compte chèque postal leur contribution annuelle, attendu quedorénavant il ne sera plus présenté de quittances a domicile. K. B. V. B. C. S. Y. Om 3 uur Ingangsprijs 1 fr. 5o (Lidkaarten niet geldig). Geen rijker kroon dan eigen schoon, Geen schooner wasch Dan met OZONIA Handels- en Nijverheidshamer yper Gevolg aan de zoo merkwaardige en belang wekkende voordracht van den Heer Ingenieur Ros, bestuurder van den draadloozen Tele graafdienst te Ruysselede, en zijne vriende lijke uitnoodiging beantwoordende, heeft het Comiteit besloten op Zondag 5 Juni a. s. een bezoek te brengen aan den Uitzendings- post van Ruysselede. Het Bestuur rekent er op dat de leden eraan zullen houden in groot getal deze belangrijke en leerrijke reis mede te maken. Het bidt de bezitters van rijtuigen de reis met eigen middelen te doen en, zoo mogelijk, zelfs vrienden mede te nemen. Voor de leden die van deze kans niet zullen kunnen genieten, zal het Bestuur kosteloos een autocar te hunner beschikking steller. Het vertrek van al .de rijtuigen zal te i3.3o uur stipt plaats grijpen aan het lokaal Hotel du Sultan De deelnemers gelieven de hun gezonden toetredingskaart, behoorlijk ingevuld en ge- teekend,' vóór Vrijdag 27 dezer terug te sturen aan den schrijver, M. Ed. Toussaert, Rijselstraat, Yper. YPRES Suite a l'intéressante et remarquable con férence que M. l'Ingénieur Ros, directeur de la station de T. S. F. a Ruysselede, est venu nous donner et répondant a son aimable invi tation, le Comité a décidé d'organiser le Dimanche 5 Juin une excursion au Poste d'Emission de Ruysselede. Le Comité se permet de compter sur une participation nombreuse. II prie les membres possédant une auto de faire le voyage par leurs propres moyens et de prendre, si pos sible, des amis avec eux. Quant aux autres membres, le Comité mettra gracieusement un autocar a leur disposition. Le départ de toutes les voitures se fera a i3 h. 3o précises du local Hötel du Sultan». Les participants sont priés de bien vouloir retourner, düment remplie et signée, la carte d'adhésion, qui leur a été envoyée, a l'adresse de notre Secrétaire, Monsieur Edouard Tous saert, rue de Lille, Ypres, avant le Vendredi 27 courant. Sinistrés, attention Ne croyez pas tous que vos dommages de guerre sont réglés et finis, et que vous pouvez être a l'abri de facheuses émotions. D'un jour a l'autre, vous pourriez rencontrer l'aventure qui vient d'échoir a un sinistré auquel l'Enre- gistrement réclame la coquette somme de 4180 francs. Voici les faits Le i5 Juin 1920, une lettre, signée d'un Lieutenant Colonel, prévient un de nos sinistrés qu'il recevra de la récupéra- tion deux vieux camions hippomobilt-s, par équivalence. A cette époque, cette équiva- lence était calculée a i5oo francs. L'aflaire était done concluo et bien terminée. Mais voila que, 12 ans aprèa, sans crier gare ni prévenir, les Domaines lui réclament, en- déans la huitdue,paiement de 4180 francs, se décomposant comme suit 3oco francs pergus trop peu pour l'équivalence, et n8ofr. pour les intéréts de eet écai t. On croit rêver en constatant qu'après 12 ans, la Récupération vient changer l'équi valence de i5oo francs en une de 568o francs, et réclame ainsi 4180 fr. en retour. De qui se moque-t on dans les bureaux ministériels De pareils procédés ne sont pas admissibles. Quoiqu'il en soit, hs faits sont la dans toute leur laideur. Cette aventure peut demain survenir a d'autres sinistrés encore. Done, restons groupés tous dans la Fédé- tion des Sinistrés. Celle ci a donné une preuve de clairvoyance et de persévérance en main- tenant son organisation. Elle doit continuer a combattre avec opiniatreté les abus, et défendre jusqu'a la fin les droits des sinistrés qui restent, comtne on voit, toujours exposés a de nouvelles menaces. Geteisterden, Opgelet Velen zijn van meening dat hun zaken van oorlogsschade volledig vereffend en geëindigd zijn, dat zij zich om niets meer hoeven te be kommeren en dat er hen geen de minste onaan gename verrassing nog te wachten staat. Helaas reeds velen werden teleurgesteld, en de overigen kunnen nog, den een of anderen dag, van hetzelfde laken een broek krijgen als dien geteisterde aan wien het Beheer van het Enregistrement en der Domeinen de ronde som van 4180 fr. terugeischt. Ziehier, ten andere, de feiten Een brief, geteekend door een luitenant colonel, verwit tigde, den i5 Juni 1920, een onzer geteisterden dat hij, twee oude paardencamions van deii inzamelingsdienst ging ontvangen in even- waarde van deze die hij door den oorlog ver loren had. Deze evenwaarde werd op dit HET YPERSCHE fr- LA REGION D'YP Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Baterstraat, 34, Yper Naamloote artikels geweigerd Ridactton, Administration et Publtclté 34, rue au Beurre, Ypres On peut s'abonner dan* taus les bureaux de potte Beige* 35 ct. Ie numéro Tél. 500 ie* articles non signès sent refusèt Zondag 22 Mei 1932 tegen De Plancke E. De Plancke J. Renson R. De Plancke G. Heughebaert De Plancke A. De Plancke L. Debuyser A. Vanderbouwhede M. [De Plancke Alb. De-Plancke J. Het Bestuur. Le Comité. ont toujours été et restent les rnellleurs des APÉRITIFS

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1