Charles Hongenae HOLLA N Dl A STADSBIBLIOTHEEK 4 Koninklijke Hofbouwmaatschappij en Werk van den Akker, Yper Verslag der Algemeene vergadering Ferd. Dethoor. Hector Casier. 25, Rue du Temple, 25, YPRES Ordres de Bourse Comptant Terme Begrafenis van den Heer JULES VAN EENAEME Aanwinsten Ist' Kwartaal 1932 Le meilleur des Yoghourts Dépöt unique a Ypres M"lle R. D'hont, 6, Rue de la Station gehouden in het gewoon lokaal op Zondag 17 4-1932. De heer Voorzitter opent de vergadering om i5 uur en de Secretaris geeft lezing van het verslag der voorgaande vergadering. Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedge keurd. Voordracht De heer Vander Borght, Staats voordrachthouder te Kortrijk, geeft een leer zame en wel uiteengezette les over de teelt der wortels (karotten). De gevierde spreker wordt gedurende een uur in zijne klare rede door de talrijke aanwe zigen aandachtig gevolgd en ten slotte luid ruchtig toegejuicht. De heer Voorzitter in eenige korte woorden bedankt den spreker namens de toehoorders en wakkert iedereen aan voordeel te trekken uit de nuttige wenken welke de voordracht- houder komt te geven. Mededeelingen De heer Voorzitter laat weten dat de eerstvolgende vergadering bij uitzondering zal plaats hebben op den vierden Zondag, in plaats van op den derden, deze laatste vallende op Sinxendag. Hij maakt ook nog kenbaar dat het bestuur besloten heeft het volgende reglement toe te passen nopens het aanvaarden van nieuwe leden, te weten De leden worden voorgesteld door een of meer leden der maatschappij, en kenbaar ge maakt aan al de tegenwoordige leden. Indien iemand iets op te werpen of tegen te brengen heeft tegen het voorgesteld lid, mag hij zich tot een der Bestuursleden wenden vóór den in der opvolgende maand. Het Bestuur beslist ovei'dézaak in zijne eerstvolgende Bestuurs. vergadering, en de beslissing wordt op de volgende algemeene vergadering kenbaar ge maakt. Aanbrengst M. Durie bekomt 2 punten voor zijn aangebrachte porrei monst:ueux de Carantan Worden als nieuwe leden voorgesteld 1) Parret Jules, voorgesteld door Duthoo Henri. 2) Depuydt René, voorgesteld door Carpen- tier C. Vervolgens worden er een honderdtal dahlia kliesters, geschonken door den heer Voor zitter, onder de leden uitgeloot en de verga le ring sluit om 17 uur. Zondag 22 Mei 1932 om i5 uur. Algemeens Vergadering in het lokaal Hótel Continental DAGORDE 1) Lezing van het verslag der vorige verga dering. 2) Voordracht door den heer Van der Borght. 3) Mededeelingen. 4) Voorstelling van nieuwe leden. 5) Beoordeeling der aanbrengsten. 6) Inschrijving voor de hof bezoeken. 7) Uitdeeling van komkommerzaad, ge schonken door het Belgisch genootschap der azijn fabrikanten, 133, Atrébates straat, Brus sel. 8) Uitloting van bloemen en planten. Namens het Bestuur De Secretaris, De Voorzitter, Agent de Change agréè d la Bourse de Bruxelles Téléphone 461 Maandag 11. had hier ter stede, onder een overgrooten toeloop van volk, de begrafenis plaats van den heer Jules Van Eenaeme, Bri gadier bij onze Ypersche Pompiers. De kerk van St-Niklaas was veel te klein om al de vrienden en kennissen te bevatten, die de plechtigheid bijwoonden, en aan de offrande werden er niet minder dan 968 gedachtenissen uitgedeeld. Voorafgegaan door gansch het Pompiers korps, door het bestuur en de leden der Har monie Ypriana, ging een groote schaar vrien den mede naar het kerkhof, waar de heer Bevelhebber Vergracht de volgende lijkrede uitsprak Achtbare Familie, mijne Heer en Sedert eenige maanden, wreed en onver wachts, maait de dood in onze rangen, en deze keer treft hij een onzer beste krachten. Wij staan hier het hert vol droefheid, want een jeugdige en allerbeste onzer man nen is ons door den dood ontrukt. Jules Van Eenaeme was een uitermate voorbeeldig pompier, die de algemeene ach ting genoot en het is, voor ons korps, een slag die loodzwaar op ons drukt. Pompier sedert 1899, te Rousselare, kwam hij, in 1921, onze rangen versterken. Pompier van iste klas in 1924, werd hij Briga dier benoemd in ig3o. Gedurende zijn dienst werd hij opvol- genltjk vereerd met de Burgerlijke medaille van ista klas, de zilveren medaille van de orde van Leopold II, en de herinneringsmedaille van het eeuwfeest. Wij die hem van dichtbij gekend hebben, die hem als vriend gehad hebben, die hem om zijn talentvolle kennissen als Brigadier Chauf feur verkozen hebben, wij beseffen maar al te wel dit onherstelbaar verlies. Niemand meer dan hij nam de belangen van ons pompierskorps ter herte, en bij de bezoeken die ik hem bracht, wanneer hij reeds was aangetast door de wreede ziekte die hem ten grave zou slepen, na eenige woorden over zijn toestand gesproken te hebben volgde dan onmiddellijk bij hem de vraag om nieuws over het korps. Mochte de hulde die wij den duurbari n afgestorvene brengen, mochte onze deelne- mingin uwe droeltuid, diep beproefde familie, U eenigermate vertroosten. Goede Vriend Jules, in naam van al uwe vrienden van het Pompierskorps, en in 't bij zijn der afgevaardigden van andere diensten en maatschappijen, zeggen wij U een laatste vaarwel. Rust in vrede, Beste Jules, tot weèrziens in het ander leven. 1. Houtbewerking, Handboek voorden Timmerman, in 3 deelen, met talrijke figuren en teekeningen, door Alfons Van der Hoeven. 2De Moderne Schoenmakerijmet talrijke figuren, door Frans Arras (werk bekroond in den Prijskamp van Vlaamsche Vakboeken). 3. Catalogue des Manwcrits de la Bibliothèque Publique de la Ville de Mons, par Paul Faider et Mms Faider-Feytmans (Uitg. Universiteit te Gent). 4. La Familia dans les Monastères Béné dictins du Moyen-Age, par Dom Ursmar Berlière (Mémoires Académie Royale de Belgique). 5. Meisjes uit onze Straat, door Lisbeth Burger. 6. Gedenkdagendoor Dr Jules Persyn, 2 deelen. 7. Hendrik Ibsen, door Dr Jules Persyn, 2 deelen. 8. Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, enz., door Karei De Flou, I2de deel. 9. Keurbladen, Hugo Verriest, 2 deelen. 10. Rubens, door Dr A. Stubbe (met 16 platenj. 11: Bruegel, door Jozef Muls (met platen). 12. Nouvelle Carte Magnétique de la Belgique, par M. Dehalu et Marie Merken (Académie Royale). 13. La Confrérie de Sainte Bar be des Flamands, a Florence, Documents relatifs aux Tisserands et aux Tapissiers, par Mario Battistini (Commission Royale d'Histoire). 14. Le Règne a'Erard de la Marck, par Eugène Buchin (Etude d'Histoire Politique et Economique), Université de Liége. 15. Algemeen Atlas voor België, door J. Verschueren. 16. Catalogue Critique des CEuvres du peintre Denis Calvart, par Simone Bergmans (Classe des Beaux-Arts, Académie Royale). 17. Hommage a Dom Ursmar Berlière, (Institut Historique Belgede Rome). Recueil publié par le Comité Directeur, avec la bibliographie des travaux historiques du Savant Bénédictin. (Don de l'Institut). 18. Commémoration du 6oo'"c anniversaire de la mort de Jehan Yperman 1280 - i33i, par le Docteur A. de Mets (Don de 1'Auteur). 19. L'oculistique dans la Chirurgie de Jehan Yperman, par M. de Mets (Don de l'auteur) (extrait de la Revue Soc. frangaise d'Ophtalmologie). 20. En Amérique Latine, par Henri Turot, avec illustrations de M. Ed. Brisson. (Don de Mr Henri Labaere d'Vpres). 21. De bekwame Veearts, volledig hand boek der Genees- en Verloskunde van het Vee, (gift van het Ministerie), benevens 9 uitslaande gegraveerde platen door Dr L. Wagenfeld en W. F. Steygerwalt, Rijks veearts der Ist klas, (gift van het Ministerie). 22. Eenige lessen over Werktuigkunde, ten gebruike van Vakscholen, meestergasten en fabriekbestuurders, door A. Delaere, Inge nieur Bestuurder der Hooge Nijverheid- school van Gent. (Gift van het Ministerie). 23. De Meester van Flemalle, door Jules Destrée, (gift van het Ministerie). 24. De Vlaamsche Beweging van iqoS tot i()3o, door Maurits Basse, iste deel, ('gift van het Ministerie). 25. Doel en organisatie van den Volken bond. (Gift van het .viinisterie). 26. De voornaamste feiten uit eene eeuw geschiedenis van den Belgischen Landbouw, i83o-ig3o, door J. Van der Vaeren. (Gift van het Ministerie). 27. Discows prononcés par le Roi a iocca sion du centenaire de l'Indépendance de la Bel gique. Redevoet ingen van den Koning uitge sproken bij de gelegenheid van het eeuwfeest van 's Lands Onafhankelijkheid iq3o (gilt van het Ministeiie). 28. Plaies d'Europe et Baumes du Gange, par E. B. Allo. 29. Pandectes Beiges, tome 128 (Usages d'Anvers Assurances Transports). 30. Jacobus Acantius' Tractaat de Methidomet een inleiding uitgegeven door Hoogleeraar H. J. De Vleeschauwer. (Gift der Universiteit van Gent). 31. Les Archives de I'Etat en Belgique de 1919 a tg3o, Table Onomastique. (Gilt van het Staatsarchief) par A. Cosemans. 32. Les Charles du Luxembourg, par Marcel Bourguignon, Archiviste palécgraphe, aux Archives Générales du Royaume (Don des Archives de I'Etat) 33. Nieuwe verzameling ontspannings lectuur onzer beste Volksschrijvers. A OGHOURT PASTEURISE (Ne pas confondre avec les YOGHOURTS stérilisés).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 4