Jonckheere - Duthoy tss I 16 -18 -20 fr-de kil° MINERVA 12 cv. op de Permanenten IN LAN DSCh Herberg-Afspanning Trés belle et spaciease Maison AFSLAG Jos. Acke - Cailliau KOSMOS TOURISME BEENHOUWERIJ Verseh Vleesch Bevrozen Vleesch Kleine Aankondigingen Eerlijk Man 45 jaar Jongen 15 jaar oud Appartement te huren Gemeubelde Kamer A louer Belle Maison A louer Centre Ypres A LOUER .Belle Propriété - Villa Stad Weivick - TE HUREN TE HUREN Maison de. rentier k louer OVER TE NEMEN Te koop Bouwgrond WOONHUIS Nieuwg. Werkmanshuizen Huis te koop Te koop in Yper en omstreken Magazijn te huren Bouwgrond Weiland TE KOOP Uit ter hand te koop SCHOONEN EIGENDOM Goede Piano ie koop TE KOOP licht en droog brandhout Te koop: Auto Fiat 501 Te koop Moto Gillet A vendre Occasion A vendre Te koop "PU ROIL Allo"! Allo NAAISTER 75 fr. in plaats van 100 fr. Nog enkele plaatsen vrij voor onze vijf- daagsche reis naar Lisieux Mont S' Michel van 21 tot 25 Juni a. s. Vraagt programma en alle verdere inlich tingen in het Kosmos Reisbureel, 4, Groote Markt, Yper. De inrichters De Ceuninck Verstraete. 8, TempelstraatYper EERSTE KWALITEIT Bouilli 6 8 10 fr. de kilo Bouilli Lap 6 fr. de kilo Biefstuk en Rosbief 12 fr. de kilo biedt zich aan als peerden geleidervoer man of werkman. Adres ten bureele. vraagt plaats voor beenhouwers of bakkers- gast. -- Adres ten bureele. gemeubeld of niet, water, gaz, electriek. Adres ten bureele. TE HUREN voor persoon alleen in gesloten huis. Adres ten bureele dezer. avec jardin. 28, rue de Menin, Ypres. Belle Maison de Benlier confort moderne, toute achevée, spacieux garage, en plein centre. Adresse au bureau -du journal. Zeer schoonen eigendom, palende aan de Leie, gelegen te Wervick, Speistraat, ■dienstig voor allen handel, bestaande in woonhuis, groote magazijnen, schuur, enz. Zich wenden Speistraat, nr 104, Wervick. A louer a Wervicq Maison Bourgeoise avec garage, jardin, chauffage, électricité, gaz et salie de bain, située 80, Chaussée de Gheluwe. S'adresser 16, rue des Moulins, Wervicq Herberg HET BOERENHUIS Kanonweg, Yper. Brouwerij H. Vermeulen-Meynne. STAD YPEB met groote ingangspoort, prachtige ligging, ingang der stad, goede klienteel, ruime en gerieflijke stallingen, kunnende eventueel die nen voor hotel-restaurant, garage of groot handel. Water, gaz en electriciteit Dagelijks te bezichtigen. Onmiddellijk vrij. Zich te begeven ten bureele dezer. STAD YPER - Over te nemen Allerbest gelegen WINKEL in de Dixmudestraat. Voor alle inlichtingen zich wenden Nr 24, Meenenstraat. Uit ter hand te koop THANS ONBEWOOND - 29, Neerstraat, Yper en 400 vkm. LAND in de Wandeling. De sleutel van het huis berust bij Candeel, Klaverstraat, Yper. Uit ter hand te koop te Yper beneden drie plaatsen en koer, boven drie slaapkamers. Adres ten bureele. gelegen Rijssel&traat, 131, twee verdiepin gen, koer en achterpoortje. Alle drie maanden vrij. Zich wenden Maloulaan, 14, Yper. A VENDRE, prix avantageux avec grand jardin, 7, rue de Stuers, Ypres, en face de l'église St Nicolas. Libre d'occu pation. S'adresser 47, rue au Beurre. Verscheidene Renteniers- en Handels huizen. Woningen voor bedienden en werklieden met of zonder hof, aan zeer voor- deelige prijzen. s Geldleeningen aan de beste voorwaarden. Kostelooze inlichtingen te bekomen Zakenkantoor «CONTINENTAL», achter St-Maartenskerk, Yper. Alle dagen open. bij R. De Bruyn, Z7, Bruggesteenweg, Yper. gelegen te Reckem, nabij het Dorp. Een kloek en sterk gebouwen Woonhuis, dienende voor allen handel, voorzien van electriciteit, met stagie, garagepoort, vlas schuur en hof, groot te samen 20 aren to ca., met 16 m. fagade bouwgrond. 5 plaatsen beneden, een bakoven xo brooden, ruime achtergebouwen, en nog een groot hennenhok plaats voor 200 hennen 4 kamers boven met ingemaakte kassen een groote kelder die de verwarming kan geven aan geheel het gebouw; 5o jonge fruitboomen in volle opbrengst hof rondom afgemaakt met nettedraad en ijzeren staken groote uitgangspoort. Zichtbaar den Zondag, Maandag, Dinsdag en Woensdag, bij de Wed. Ch. Coussement, rue Mouscron, i3, Reckem. Gemak van betaling. Werkmanshuizen te Moeskroen, bij de grens vanTourcoing-Roubaix, waarondereen huis met 45 aren land voor 28.000 fr. Gemak van betaling. Ook Dancing en Cinema te koop in zelfde stad. Zich wenden 65, Koningstraat, MEEN EN. Tp Irnnn Cuisinière, groot model, met waterbak in witten email, merk Nestor Maitin, halve prijs. Zich wenden Maréchal Fochlaan, i?s. TE KOOP Groote hoeveelheid alsook zaagmul aan voordeelige prijzen. Gratis thuisbestelling per hoeveelheid. Zagerij KERR1NCKX, 40, Brugge steenweg, Yper. Tel. 367. Adres ten bureele van dit blad. sport, culbuteur 5oo, bij Jules BILLE, Mee nenstraat, Yper. pour cause de départVoiture FORD, con duite intérieure, 4 places. S'adresser rue de Dixmude, g3, Ypres. Conduite intérieure état neuf, essais a volonté binnenstuur nieuwen staat, vraagt proef. 9, Statiestraat, 9, YPER. AUTOMOBIELOLIB Minerale Oliën en Vetten voor alle Machienen en Motoren Gasoil Petrol Benzol Alcool Creoline en Carbolineum Levertraanolie- Speciale Petrol voor Broeimachienen. Roumeensche Naphte A VIATIC' gewaarborgd de beste. Dixmudesteenweg, 38 (Watermolen) YPER Tel. 446. Ik maak aan het geacht publiek kenbaar dat ik mij kom te vestigen als voor het maken van kleederen en mantels aan genadige prijzen. Mme jyHONDT 24, Hondstraat, 24, YPER. In het Huis Coiffeur voor Heeren Damen 132, Dickebuschsteenweg, YPER Tel. 142 kunt U eene gewaarborgde permanente bekomen met het welgekend electrisch Apparaat W E L L A voor slechts Vraagt uur en dag op voorhand a. u. b. PBT1TES AININOINCES avec chauffage central, eau, gaz, électricité et beau jardin. S'adr. 146, rue de Lille. Centre de la ville. S'adr. rue Carton, 2. 24, Meenenstraat 120, Dickebuschsteenweg, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 11