- HYPOTHECAIRE - BELEGGINGSBANK 2 Gouden Bruilof I Bedanking 19, Arenbergstraat, Antwerpen Grondpandobligatiën 5,00 °/0 netto KASBONS met premie voor hoog stens 5 jaar 3,75 netto, ieder jaar terugbetaalbaar. KASBONS, terugbetaalbaar na 6 maand, 3,25 netto. Maandag laatst vierden de echtgenooten Verdoene Lamote de vijftigste verjaring van hun huwelijk dat hier te Yper ingezegend werd den 27 Mei 1882. Beide ouderlingen, niettegenstaande hun hoogen ouderdom, Edmond telt reeds 72 jaar en zijn vrouw Sidonie heeft er 70, genieten nog een allerbeste gezondheid en zijn nog rap te been. Uit hun huweli.k hebben zij twaalf kinderen gehad waarvan nu nog acht zonen in leven zijn. Verscheidene onder hun hebben den oorlog meegemaakt, èn het is voorzeker wel om die reden dat Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin eraan gehouden heb ben de jubelvierende ouders, benevens een milde gilt, een brie! van bijzondere geluk- wenschingen toe te sturen. Het spreekt van zelf dat de goede, brave oudjes door die vereerende deelneming grootelijks gediend waren. Zij gevoelden er zich fier en gelukkig om, en met reden. Wat hun voorzeker ook niet minder aange naam getroffen heeft, was die schier algemeene deelneming van de gebuurte. In de Ligywijk, waar de jubilarissen thans verblijven en waar zij als doorbrave echtgenooten, eerlijke wer kers, voorbeeldige ouders en minzame en ge dienstige geburen gekend, geacht en bemind zijn, alsook op den Zonnebekesteenweg waren er talrijke huizen te hunner eer bevlagd en gepir.t. Hier en daar hong er zelfs een op schrift boven de deur te prijken. Korts vóór 10 u. werden de jubilarissen samen met hun kinderen en kleinkinderen, ongeveer 45 in getal, per auto naar de St- Jacobskeüc gevoerd waar er een plechtige Mis van dankzegging werd opgedragen. Na afloop der keikelijke plechtigheid ont vingen zij de beste gelukwenschen van familie, geburen, vrienden en kennissen en werden door hen met bloemen en geschenken over laden. Onder deze bemerkte men vooral een allerprachtigsten vergulden bloemenkorf, hen geschonken door den heer Alf. Veriaillie, bij wien een hunner zonen werkzaam is. Daarna trokken de feestvierende echtge nooten over van geluk, en vooral de eenvou dige en brave vrouw die voor de eerste maal van haar leven in een auto reed, naar het stadhuis waar hen en hun talrijk gevolg een hartelijke ontvangst in de bovenzaal voorbe reid was. Nadat de heer Castel, bureeloverste van den burgerstand, hen lezing had gegeven van hun huwelijksakte, ontvrngen zij de geluk- wenschingen van den heer burgemeester die zich volgender wijze uitdrukte Echtgenooten Verdoene-Lamote, Gij viert vandaag uw goulen bruiloft, de vijftigste verjaring van uw gezegend huwelijk. Deze dag is een vreugdedag voor U, uwe nakomelingen en uwe stad» Met welbehagen herinnert gij U vandaag dat gij den 27 Mei 1882 naar het stadhuis en de kerk gekomen zijt, om U plechtiglijk, met de toestemming uwer wederzijdsche ouders, in de aanwezig heid uwer getuigen, vóór M. Bossaert, sche pen van den Burgerstand en vóór den Pastor uwer parochiekerk, wederzijdsch voor man en vrouw te nemen, en levenslange genegen heid, getrouwigheid en behulpzaamheid te beloven dat gij alsdan het vroom en vast besluit genomen hebt liefderijk samen te wo- nen en samen te werken, en de huiselijke deugden, die gij elk in uw ouders huis hebt zien groeien, bij U voort te doen bloeien dat gij op uwen heuglijken huwelijksdag een nieuwe familie gesticht, een nieuw huisgezin ópgericht en eenen familieboom geplant hebt met de beste verwachtingen voor de toekomst, en dat gij, alsdan, van wèt en kerk aanzienlij ke rechten bekomen hebt met de macht en medescheppingskracht om kinderen tot het leven te verwekken. Uw gouden bruiloftsdag is een vreugdedag voor Uomdat gij U de blijde getuigenis moogt geven dat gij malkaar 5o jaar lang genegen en getrouw geweest zijt, en twaalf kinderen uit uwe wederzijdsche lief de gewonnen hebt. Deze dag is ook een vreugdedag voor uwe acht overlevende zonen, uwe schoon dochters en uwe talrijke kleinkinderen. Uwe zonen zijn opgestaan en naar hier gekomen op den vijftigsten verjaardag van uw huwelijk, om lof en dank te zeggen aan eenen Vader die ze tot het leven verwekt heeft, en eene Moeder die ze negen maanden in haren schoot gedragen heeft, en om hunne goede en genegene ouders die, ten koste van veel werk en ontberingen, twaalf kinderen opgebracht, gevoed en opgevoed hebben, te verheerlijken; uwe schoondochters hebben hare echtgenoo ten willen vergezellen om U door hare eerbie dige genegenheid en lieftalligheden te ver- geestigen en gelukkig te maken uwe kleinkin deren zijn ook opgekomen om Grootvader en Grootmoeder een bewijs van diepen eerbied en rechtzinnige genegenheid te geven. Eindelijk is deze dag ook een vreugdedag voor de stad leper en hare inwoners. De gees telijke overheid was gelukkig U in de kerk te ontvangen, om met U den Meester van leven en dood te bedanken voor den zegen van uw huwelijk en het behoud uwer gezondheid de inwoners hebben eraan gehouden dezen avond een wandelconcert t'uwer eer in te richten, en de stedelijke overheid is gelukkig U plechtiglijk op het stadhuis te ontvangen, U haren hertelijksten proficiat uitte drukken, hare beste gelukwenschen aan te bieden en U, als naar gewoonte, een besteeksel te schenken. Zij is nog gelukkiger voor U eenen brief van gelukwenschingen en een som van 100 fr. ontvangen te hebben van hunne Majes teiten den Koning en de Koningin waarvan ik hoogst vereerd lezing kom geven en de gift bestellen Na die aanspraak van den heer Burge meester en na lezing van den Koninklijken brief overhandigde hij hen, namens de stad Yper, het gebruikelijk geschenk alsmede de som van 100 fr., die de Koning voor hen had opgestuurd. De eerewijn werd vervolgens geschonken en op de gezondheid der jubel- vierende echtgenooten werd er een lekker glas gedronken. Nadien werd er in het Hotel Ypriana een keurig feestmaal opgediend, waar de jubilarissen en hun genoodigden het zich hartelijk lieten smaken en waar er nog heel lang de vroclijkste stemming heerschte. Om 18 u. kwam h-t feestcomiteit van Montmartre bijeen, om met muziek aan 't hoofd, Heer en Vrouw Edmond Verdoene hulde te brengen. In het gasthof Ypriana werd, na een toespraak, door den heer Voorzitter een bloementuil de feestvierenden aangeboden, welke door het Tuindaglied werden begroet. Vervolgens vertrokken de jubilarissen, stoetsgewijze en onder het spelen van dreu nende marschen, naar hunne woonst, waar menig glaasje geledigd werd op hunne vijftig jarige echtverbintenis. Ten slotte werd er een wandelconcert ingericht, dat heel wat vroolijkheid en bewe ging in die druk bewoonde wijk bracht. Die heuglijke gebeurtenis werd door allen gulhartig meegevierd en tot laat in den avond nog werd er gefeest en gedronken op de gezondheid en het lang leven der gelukkige jubilarissen. Het Ypersche sluit zich op zijne beurt bij die huldeblijken aan en biedt de echtge nooten Verdoene Lamote zijne hartelijkste gelukwenschen. Heer en Vrouw Edmond VERDOENE- LAMOTE danken inniglijk vrienden en ken nissen voor de talrijke blijken van genegen heid die ze ontvingen tej- gelegenheid van hun gouden bruiloftsfeest. N. M. Telefoon 254.42 Handelsregister Antwerpen 74 Uitstaande Hypotheke7i Fr. 120.000.000, Stelt verkrijgbaar voor 5 jaar. Zesmaandelijksche coupons. Kostelooze inschrijvingen bij den Heer MAURICE BAERT, te Yper Vandenpeereboompi.aats, Nr 37. AUDITION La salie des fêtes de notre école de musique connüt, dimanche dernier, l'animation des grands jours les jeunes talents allaient se révéler au public. Dans ce sanctuaire de la musique, la joie, l'émotion, et la curiosité fraternisaient, en attendant l'heure critique. Personne ne fut dégu. L'exécution du pro- gramme se déroula en une suite de surprises de plus en plus grandes, mais avec une per fection toujours égale qui fit honneur au Directeur, Mr Lionel Blomme, ainsi "qu'aux professeurs. Chant du Soir», extrait de l'Opéra Han sel und Gretel (choeur a deux voix enfan- tines) de E. Humperdinck, fut trés bien chanté, avec beaucoup de justesse par les jeunes élèves des cours de solfège, (gargons et filles). M'"e Masquelier Paule, élève de Mr Decock, nous joua 1' Adagio du concertino en si mineur, pour violon, de O. Rieding nous avons apprécié sa position correcte et son beau coup d'archet. M'lle Calus Jeanne, élève de Mm* Debacker, interpréta Rondo pour piano, de L. Van Beethoven, avec une grande habileté, non dépourvue de sentiment. Mr burggraeve Gérard, élève de Mr Van Egroo, exécuta avec beaucoup de süreté, Solo pour Bugle, de H. Waelput. Mr Kerrinckx Roger, élève de Mr Andries, possède une sonorité déja tiès pure. II la mit bien en évidence dans Divertissement pour clarinette, de E. Lucas. Les élèves des cours (moyen et supérieur) de solfège pour demoiselles chantèrent avec aisance et ensemble parfait une belle legon de solfège en ré majeur. Melle Bultinck Ivonne, excellente élève de Mr Decock, possède une technique pleine de promesses. Elle interpréta Sonate en mi mineur, pour violon, de Corelli. M*"s Van Caeyseele Germaine, élève de MM Vangheluwe, nous fit entendre sa voix, déja trés souple et au timbre agréable dans Madame Butterfly de G. Puccini. M'11" Souvage Béatrice et Mahieu Jeanne, élèves de M"" Debacker, interprétèrent au piano, (quatre mains) Chant du Soir et Impromptu de A. Schumann, avec une cohésion parfaite et beaucoup de nuances. Nous avons remarqué le beau mécanisme de chacune d'elles. Mr André Verhack, élève de Mr Decock, nous joua Solo en la mineur, pour violon, de H. Léonard. Un doigté souple et un coup d'archet assuré sont deux qualités que pos sède eet excellent élève. M'Ut Verhack Irène, élève de Mmt Van gheluwe, nous chanta Daar wonen Vogel- kens vele de Mestdagh et Manon de Massenet. Sa voix bien cultivée surmonte toutes les difficultés, et nous pouvons dire

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 2