IfORTRIJKSCHF ONDERLINGE Belangrijk Bericht 3 Muziekschool van Yper Voordracht door de Leerlingen Brand - Ongevallen - Leven Hypotheekleningen Bijkantoor te Yper Blgemeen OpzienerOM ER ROBYN- Federatie der Samenwerkende Vennootsch. voor Oorlogsschade Leening 5 °/0 1923 qu'elle vocalise déja trés habilement. Mr Victor Legley, élève de Mr Lionel Blomme, nous a étonnés par les immenses progrès qu'il a réalisés. On devine en lui une volonté ferme et un amour profond de l'art qu'il cultive avec ténacilé. II nous interpréta avec son professeur, sous forme de duo, Etudes pour Alto n° i5 en mi bémol majeur (Allegro), de Brun: et n° 6 en la mineur Andante Allegro de Hoffmeister. M,1U Verhack Fernande, élève de M"" De- backer, se révéla pianiste accomplie en nous interprétant avec beaucoup d'art Rêve d'Amour pour piano, de Fr. Liszt. Pour terminer cette trés agréable audition, les élèves du cours de chant de Mffle Van- gheluwe chantèrent d'une fagon exquise Bemint choeur a deux voix de femmes, de E. Hullebroeck. Nous adressons toutes nos félicitations a Monsieur Lionel Blomme, aux professeurs et aux jeunes artistes qui nous ont émerveillés. Puisse l'exemple de ces derniers stimuler leurs condisciples moins avancés qu'eux et que nous serons trés heureux d'entendre l'an prochain. P. S. Quelques personnes non averties, quoique Yproises de naissance, n'ont pas compris le sens de si klein ré groot etc. figurant au programme. Voici done la signification de ces deux motskleinmineur groot majeur 1 Zondag laatst gaven de leerlingen onzer stedelijke muziekschool, in de feestzaal der school, eenige voordrachtoefeningen ten einde hunne ouders en de talrijke vrienden dezer nuttige inrichting toe te laten zich van den verwezenlijkten vooruitgang te overtuigen. De opkomst was dan ook zeer talrijk, hetgeen getuigt van het groot belang dat zoo vele Yperlingen in deze school stellen. Vooraan bemerkten wij den heer Burgemeester Sobry, Voorzitter, omringd van de leden van den Beheerraad der Muziekschool. Velen waren er naartoe gegaan met een zeker gevoel van nieuwsgierigheid en ook wel zekere vrees voor de waarde van hetgeen de jeugdige elementen der school hen zouden ten gehoore geven, doch men moet rechtzin nig bekennen dat de verschillige uitvoeringen de beste verwachtingen overtroffen hebben en niemand teleurgesteld werd. Zij strekken tot eer der vlijtige en bekwame leerlingen, en vooral van hun talentvollen bestuurder, M. Lionel Blomme, en hunne verdienstelijke leeraars en leeraressen.Ook werden allen her haaldelijk van harte toegejuicht. Het keurig en welgevuld programma dezer voordracht bevatte de volgende stukken Avondzang uit de Opera Hansel und Gretel van E. Humperdinck, tweestemmig kinderkoor dat, onder de leiding van den heer Bestuurder, met veel juistheid en samenhang gezongen werd door de jeugdige leerlingen der notenleerlessen (jongens en meisjes) Adagio uit het Concertino in si klein, voor viool, van O. Rieding, door Mejuffer Masquelier Paule, leerlinge van M. Decock, op voortreffelijke wijze vertolkt Rondo voor klavier, van L. Van Beet hoven, door een leerlinge van Mevr. De Backer, de kleine en bevallige Calus Jeanne, met veel handigheid en een zeker gevoel uitgevoerd Twee Solo's voor Bugel, van H. Wael- put, door M. Burggraeve Gérard, leerling van M. Van Egroo, met veel zekerheid en juist heid van klank weergegeven Divertissement voor klarinet, van E. Lucas, door M. Kerrinckx Roger, leerling van M. Andries, zoo prachtig en zuiver ver tolkt Tweestemmige Notenleerles in ré groot, door de Juftrouwen der middelbare en hoog ere notenleerklassen met een volmaakte samen- hoorigheid en veel gemak op prachtige wijze gezongen Sonate in mi klein voor viool, van Co- relli, door Mejuffer Bultinck Ivonne, veelbe lovende leerlinge van M. Decock, meesterlijk uitgevoerd Madame Butterfly van G. Puccini, dit werd op onberispelijke wijze voorgedragen door een leerlinge van Mevr. Vangheluwe, Mej. Van Caeyseele Germaine, die een aange name en welluidende stem bezit Avondlied en Impromptu voor kla vier (vierhandig), beide van A. Schumann, door Juffers Souvage Béatrix en Mahieu Jeanne met een waar gevoel en wonderbare kunstvaardigheid uitgevoerd Solo in la klein voor viool, van H. Léonard, werd onberispelijk vertolkt door een leerling van M. Decock, M. Verhack André, die zijn moeilijk instrument reeds met veel handigheid en ervarenheid weet te hanteeren en om zijn mooi spel zeer werd opgemerkt Mevr. Pockelé, op het laatste oogenblik belet, werd zeer goed vervangen door Mej. Verhack Irène, leerlinge van Mevr. Vanghe luwe. Zij vergastte de toehoorders met Daar wonen vogelkens vele van K. Mestdagh en Manon van Massenet. Hare aangename en goed geoefende stem weet al de moeilijk heden te overkomen, en zij bekwam dan ook den uitbundigsten bijval. Twee Studiën voor altviool, nr i5 in mi b groot (allegro) van Bruni en nr 6 in la klein Andante-Allegro van Hoffmeister, wer den op meesterlijke wijze vertolkt door M. Legley Victor, begeleid door zijn professor, den heer Bestuurder L. Blomme. Deze be gaafde leerling heeft een merkbaren vooruit gang weten te maken en verrukt zijne toe hoorders door de wonderbare bedrevenheid die hij reeds verworven heeft en die hij door zijn ijver en aanleg nog zal vergrooten. Rêve d'Amour voor klavier, van Fr. Liszt, werd met veel kunst en smaak, uitge voerd door de ervaren pianiste Mej. Verhack Fernande, leerlinge van Mevr. Debacker, en als slot dezer aangename muziekuitvoering, zongen de leerlingen van den zangcursus van Mw Vangheluwe, het heerlijk en lief «Bemint» tweestemmig koor van E. Hullebroeck. Aan den heer Bestuurder Lionel Blomme, aan zijne professors en hunne leerlingen, die ons door hunne kunstige voordracht een zoo heerlijk genot hebben verschaft, sturen wij onzen besten dank en onze meest hartelijke gelukwenschen. Wilt gij bij brand of ongeval de volledigste waarborgen, en voordeeligste regeling, wendt U in volle betrouwen tot de Naamlooze Verzekerings Maatschappij Hoofdzetel 3, Lekkerbeetstraat KORTRI JK (eigendom der Maatschappij). Kapitaal en Reserven Fr. 7.000 000 Vooraleer U te verzekeren, of uwe be staande polissen te wijzigen, vraagt koste- looze inlichtingen en raad aan ons 8, Mondstraat - Tel- 109 of bij de Agenten in iedere gemeente. Lijst der definitieve obligaties uitgekomen in de trekkingen van hft negende jaar (trek kingen n" 97 tot 108) en uitbetaalbaar vanaf l5 Juni ig32. Reeksen 5821 63o3 io6o5 12363 12556 19627 2oo5o 20183 20964 24504 27030 27794 3ogi5 35727 37856 43624 47949 5oi6o 50227 53oio 53o34 56344 56856 5g58o 6343o 65764 66286 69025 71556 72733 72884 76922 77J42 84961 89:21 97686 99614 ioiiöc 102592' 106439 108074 110228 112086 112327 113494 II463° 114806 121947 123685 123849 126767 126946 127370 131626 131937 133222 i35oo8 i383Ö4 i3955i 139616 i3g8n 140533 140889 142828 143721 147778 150822 I5X777 I5I866 152004 154183 15438t 157786 159470 169596 171771 172949 173662 176739 179338 179895 i83o5g 184723 184899 189007 191272 191907 192412 192482 2oo5ig 2oi38i 2o33i7 206435 208982 210059 210286 213343 213400 213497 213932 215324 220205 22o5g8 2233io 225719 227531 228156 229296 234478 237297 23ggo2 240779 246549 248104 249020 251849 257966 25goo6 259732 260543 262161 265604 267261 267948 274174 279300 279333 279592 281043 281857 283661 290574 299076 299806 299861 303420 3o6545 308447 311758 314494317823 3i8I85 322292 3255oi 33i200 331256 336756 344036 345077 345404 346290 348297 349041 349269 349608 349930 353627 354108 357634 358851 362144 364201 366i8o 368294 368866 36go65 36g567, 372208 377116 379024 379354 380814 38tio3 382462 385147 387090 38g565 3go53o 392957 393076. Lijst der definitieve obligaties uitgekomen in de trekkingen vóór deze van het negende jaar en die nog niet ter uitbetaling werden aangeboden. Onder deze nog niet geëischte loten bevindt er zich nog een van 5oo.ooo fr. en zeven van loo.ooo fr. Reeksen 2o3 1732 3041 4650 4696 7700 ic68r 10739 11346 ii885 14666 i55ig 15847 I7i57 2o856 23i35 25537 27343 28518 28734 28979 29621 2g836 3i366 31741 31902 31921 32o52 32t35 32745 33o2i 33g38 35o66 36074 38o6i 40040 40973 41474 42094 45398 45685 47380 5 toog 51674 52482 53682 54544 55367 55536 55907 60443 62847 657g8 6583o 66446 67705. 68925 70107 70794 71565 71939 79257 79772 81682 86429 87211 89470 g55o5 97161 ioi6g5 io3ooS 104645 104686 104949 105346 107233 108942 109186 109519 n3igo Ii3ig7 ii8o65 122417 I23ooi 123291 129057 129482 i3i6o5 136182 137848 I38I5I 143067 I4555g 146088 146100 146645 148601 148896 i5o3o7 i5I858 155258 I56i38 i585o7 161136 i62i55 166687 167896 169336 170253 173264 176555 177254 179026 180034 180256 180759 181006 184113 185804 i85g63 187812 i883oo 188732 i8g3or 190268 192312 194443 198279 206481 208076 2io5i6 213337 214858 216809 216880 220594 224227 22525g 227076 232011 232179 235goi 236goo 237566 237578 240085 242543 242698 245142 245244 246937 25o255 250420 254i3i 254446 255868 256283 2563g3 256381 256817 257087 263375 264669265151 266942 267119 267460 267727 271486 275890 279325 279798 282177 285933 286I32 286771 288282 296410 297311 297942299168306872 3o7g5g 308626 309470 310207 312018 314026 3ióoii 316644 317082 318433 318782319996 322972 330284 331797 332O57 332O88 332754 335764 34O56O 3425oi 342715 34453O 352532 353872 355532 35633g 356goi 357098 358o53 36o573 360717 362936 362947 364016 364069 364448 364852 364930 367441 367989 368164 369444 370517 371102 372037 373658375488 377633 378115 378458 379052 37g5i3 38O552 381473 383128 384057 385780 388221 38g385 3go567 3g7o38 398217.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 3