SCHIETING Crédit Foncier de Belgiqne VERBROEDERINGSCHIETING Gemeenteraad van Yper KandbooomaatschappijYPER-H8EKJE Zitting van Maandag Juni 1932, om 17 our 6. Financiën Aanvraag van Kredieten. 8. Openbare Onderstand Openbare verpachting van grondgoederen Lastenboek. PRIJSKAMPEN Merrieveulens en Kweekmerriën van het Belgisch TreKras JAAR 1932 Voor de 6' omschrijving te YPER, op Vrijdag 24 Juni 1932, te 10 u. voor middag, ter Groote Markt. De Trekking der Tombola ten voordeele der Werklooze Bedienden BELGISCH GRONDKREDIET Inmlooze Maatschappij gisticht ia 1835 Uitgifte van Grondobligatiën BANQUEde COURTRA I ZATERDAG 11 ÜUNI 1932 ZONDAG 12 ÜUNI 1932 FONDAT1E LOUF Oppervogel 100 Frank 2 Zijdvogels, ieder 5o fr. 100 Frank 2 Kallen, ieder 25 fr. 50 Frank Alle vier schutters een primé van 15 fr. WLEG 13.51 Fr. TERUG II Fr. Vereenigde Hofbouwliefhebbers Landbouw, Bijén, Neerhof Verslag der Algemeene Vergadering rag 1-5-1932 1. Proces verbaal der zitting van g Mei rg32. 2. Stadseigendommen Pachtv er min de- ring. 3. Stadseigendommen Binnenwande- Mngen Maaigrazen Verlenging van pacht Lastkohier. 4. Stadseigendommen Gemeentemaga zijn Veurnesteenweg Verpachting. 5. Financiën Kredietopening Ver nieuwing der loopende rekening van 5oo.ooo fr. ter Bank van Korlrijk. 7. Openbare Onderstand Onteigening ■van ig a. 46 ca. grond. 9. Openbare Onderstand Aankoop van 26 a. 3o ca. grond. 10. Openbare Onderstand Verpachting van een stuk land. 11. Openbare Onderstand Kas van den ontvanger Proces-verbaal van onderzoek voor .het Ist' kwartaal ig32. 12. Staats Middelbare School Begroo ting voor ig33. 13. Kerkfabriek van St-Pieters Lande Jijke eigendommen Teruggave op de pachtsom voor het loopende jaar. 14. Vereeniging voor Vreemdelingenver keer De Westvlaamsche Bergen Aan- -vraag om toelage. 15. Ondervraging van den Heer Schepen Missiaen. 16. Mededeelingen. voor Deze prijskampen zullen plaats hebben als -volgt Voor de I' omschrijving te Drugge, op Dinsdag 21 Juni ig32, te 10 1/2 ure voormid dag, ter Burgplaats. Voor de 2e omschrijving te Thourout, op Woensdag 29 Juni 1932, te 10 u. voormiddag, ter Burgplaats. Voor de 3e omschrijving te Ghistel, op Dinsdag 28 Juni 1932, te 10 u. voormiddag, ter Groote Markt. Voor de 4e omschrijving te Dixmude, op Donderdag 23 Juni ig32, te 10 u. voormiddag, op de Groote Markt. Voor de 5' omschrijving te Kortrijk, op Donderdag 3o Juni ig32, te 11 u voormiddag, langs de Vandenpëereboomlaan. De inschrijvingsbulletijns der aan de prijs kampen deelnemende merrieveulens en kweek merriën, moeten naar het Provinciaal Bestuur gezonden worden ten minste vijf dagen voor den dag der prijskamp. Exemplaren van dit bulletijn zijn te ver krijgen in het bureel 7 van het Provinciaal Bestuur. De kweekmerriën aan de jury voor te stellen moeten drachtig zijn of in den loop van het jaar een veulen van een goedgekeur- den hengst gedragen hebben. De samenstelling der omschrijvingen is aangeduid in het besluit der Bestendige Depu tatie van i5 Mei ig3i hetwelk benevens de provinciale verordening van l5 Juli 1924 ter verbetering der paardenrassen, opgenomen is in het Bestuurlijk Memoriaal der Provincie deze beslissingen kunnen dus in de gemeente huizen geraadpleegd worden. Deze trekking, die Maandag 3o en Dinsdag 3l Mei 11. plaats had, heeft de volgende uit slagen gegeven voor wat de bijzonderste loten betreft Lot van 5©o.ooo fr. Boekje 1634992 Biljet 04. Loten van 100.000 fr. 1529974 o3 1936725 09 Loten van 5o.ooo fr. 1161006 06 1687427 08 1885701 10 1195067 04 1715903 01 Loten van 20.000 fr. 1006274 o5 1294674 07 1462266 o5 1036968 01 1339876 10 1480111 08 1133822 02 1357714 08 1873827 01 i23o329 04 Loten van 10.000 fr. io3i8g3 o5 1374042 09 1076565 o5 1098326 04 1381672 08 1710128 04 1105947 o3 1436454 04 1740282 o3 1109074 o3 1444055 o3 I7g83i5 02 ii55286 04 1529788 10 1825076 01 1166697 10 153586i 10 1831642 08 1172233 06 1599792 o5 1890603 01 1222634 07 1618943 06 1904744 01 1325283 o3 1641601 06 1926553 08 1348495 04 i65686g 07 1938482 07 Daarbij zijn er nog vier honderd loten van 1000 fr., vijftien honderd van 5oo fr. en drie duizend van 100 fr. De bijzonderste loten toegekend aan de omslagen zijn de volgende Loten van 5o.ooo fr. 1429467 en i558io3. Loten van 20.000 fr. 1075237 1187936 1587937 1764757 ii725i5 1464667 1607019 1947205 Loten van 10.000 fr. 1046974 1222647 1465214 1784112 1048166 1290876 1480282 1873540 io532o6 1375367 1779427 1944847 1115167 1448147 Voor de om-dagen zijn er verders nog vijftig loten van 1000 fr., twee honderd van 5oo fr. en 200 honderd van 25o fr. De drager van een biljet of omslag dat een lot wint moet, voorzien van zijne eenzelvig- heidskaart, dit biljet bij den Bewaarder van de Tombola, 3, Aerschotstraat, te Brussel, aanbieden, ten laatste drie maanden na de trekking, ofwel het hem doen geworden binst denzelfden termijn, hetzij door een gemach tigde, hetzij per post onder verzekerden om slag in dit laatste geval moet de zending vergezeld gaan van een brief, die benevens naam, voornamen en volledig adres van den belanghebbende, het nummer van het biljet of van den omslag nauwkeurig vermeldt. Het verstrijken van den hierboven voor- zienen termijn van drie maand brengt ver jaring mede. De officieele lijst dezer tombola is te koop aan den prijs 'van 0.60 fr. in al de postkan toren. INTREST 5 ZUIVER VAN ALLE TEGENWOORDIGE EN TOEKOMENDE LASTEN Die obligation uitgegeven door deze maatschappij met een bestaan van bijna 100 Jaar, en beschermd door de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE, zijn eene volstrekt zekere plaatsing. Onder meer zijn zij geklasseerd in de portefeuille van de ALGEMEENE SPAAR- en LIJFRENTKAS en van talrijke maatschappijen. AGENTSCHAP Naamlooze Vennootschap gesticht ln 1873 Hypotheekleeningen aan voordeelige voorwaarden. om 5 uur GROOTE Zooveel vogels als schutters, oppervogels en primés inbegrepen. Aftrek 10 op de hoogvogels, 5 op de primés en niets op de kleine. Inschrijving in 't lokaal Yper-Hoekje bij de We Maurice Dumortier, van 1 3/4 u. tot 2 1/4, om ten 2 1/2 uur stipt te beginnen schieten tot 6 1/2 uur. Een peloton blanc voor de latekomers. Het bestuur beslist bij slecht weder of onvoorziene gevallen. Het Bestuur. MAATSCHAPPIJ DE van het Arrondissement Yper Gesticht in 1894 Lokaal De Drie Koningen Groote Markt De vergadering wordt te i5 uur, onder het voorzitterschap van den heer Vanbeselaere, geopend. De heer Lamps, belet zijnde, heeft zich laten verontschuldigen. De schrijver geeft lezing van het verslag der algemeene vergade ring van 3 April 11. Dit verslag wordt met eenparige stemmen goedgekeurd. De heer Ondervoorzitter de Gottal geeft vervolgens lezing van het antwoord ontvan gen van den heer Kabinetsoverste van het ministerie van Landbouw, nopens de voor drachten gegeven door tusschenkomst van den Staat en waarvan wij thans zullen genieten. Een nieuw lid wordt door den heer voor zitter voorgesteld heer Verley, St-Eloi, Voormezeele. Dit lid wordt met eenparige stemmen aangenomen. De heer Voorzitter stelt voor de tentoon stellingen der maatschappij te houden op den in Zondag der maanden Juli, September en November. Dit voorstel wordt door de leden aanveerd. De heer Ondervoorzitter geeft alsdan uitleg over de verscheidene planten en zaden, die aan de leden zullen geschonken worden. De heer Voorzitter bedankt den heer de Gottal voor zijn leerzamen uitleg. Dan gaat men over tot de voordracht, gegeven door den heer Voorzitter, over het reinigen der fruitboomen van insecten en bestrijden van ziekten. Deze voordracht wordt met aandacht aan hoord en zal zonder twijfel voor al de leden van groot nut wezen, gezien de bijzonderste reddingsmiddelen er kenbaar gemaakt worden. Worden als juryleden aangeduid De heeren Elvidge, Théo Dekeersmaker en Jules Sinaeve. De heer Vanbeselaere behaalt 3 punten voor bloemen, de heer Ooghe T. 2 punten voor wortels en de heer Nouwynck 1 punt voor porrei. Benzeer schoone tombola, geschonken door den heer de Gottal, Ondervoorzitter, wordt onder de tegenwoordige leden verloot. Ten slotte bedankt de heer voorzitter de leden voor hunne aanbreogsten en medewer-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 5