Ypersche Voetbalkroniek EXTRAIT Faillite Extrait Faling Uittreksel Le Royal Amer et le Bitter Zigomar 6 V. Vanbeselaere. A. Versavel. Maatschappij Willen is Kunnen ont toujours été et restant les mellleur» dos APÉRITIFS I king tot den vooruitgang der maatschappij. Daar erniets meer te bespreken valt, wordt de algemeene vergadering om 5 uur gesloten. Algemecne Vergadering op Zondag 5 Juni 1932, om i5 uur. DAGORDE 1) Verslag der voorgaande vergadering. 2) Mededeelingen. 3) Aanveerden van nieuwe leden. 4) Voordracht door den heer Voorzitter. 5) Beoordeeling der aanbrengsten. 6) Prijsloterij. De Voorzitter, De Schrijver, C. S. YPER 3 - THIELT 2 (na extra times) De mooie beker, door F. C. Meulebeke geschonken, is, na hevigen strijd met F. C. Thielt, toch in ons bezit geraakt. Doch het heeft moeite gekost,gezien de voorgeschreven duur der ontmoeting moest verlengd worden, 't Is scheidsrechter Geerolf die de leiding der partij in handen heeft en volgende elftallen in lijn stelt. F. C. THIELT Decraemer Dewitte Debusscher Codnis Vuylsteke Vandeweghe Maes, Boukaert, Missant, Vermeersch, [Vanhecke. C. S. VPER Rotru, Vanlimburg, Molein, Cherchye, [Vansevenant Dumortier Bourdeau Veys Deplancke Dechièvre Margonneau Thielt wint den toss en de onzen trappen het af maar moeten algauw hoekschop toe staan, doch het leder wordt buiten gezonden. Thielt dringt aan en Boukaert zendt juist nevens den paal. Een hagelvlaag komt de zen gende hitte en het hevige van den strijd wat verkoelen. Evenwel is het van korten duur. Vansevenant, in 't bezit van 't leder, schiet op de bovenlat, terwijl een kopstoot van Vanlimburg bij Decraemer terecht komt. Thielt is voor bet oogenblik gevaarlijker dan Yper en speelt goed door. Integendeel schij nen* de onzen de goede samenwerking niet te vinden alhoewel zij het nochtans betrachten. Missant tracht op persoonlijke poging door te breken, maar Margonneau waakt. Op voor uitrukken der rood-witten begaat Debusscher hands in het gevaarlijk gebied. De strafschop wordt door Molein gegeven die vlak op De craemer schiet en het leder wordt ontzet. Eindelijk geraken de onzen onder doom en de Thieltsche achterhoede moet gedurig tus- schenkomen om onze aanvallen te stremmen. De gele tegenstrevers laten zich echter niet doen en een shot van Vanhecke vliegt rake lings langs den overkant van ons net buiten. De rust breekt weldra aan met eene maagde lijke scoor. Nauwelijks hernomen of Yper nestelt voor het doel der tegenpartij. Corner wordt afge dwongen maar levert niets op. Op voorzet van Molein, bemachtigt Cherchye het leder en Decraemer mag voor de eerste maal visschen. Men speelt 2 minuten. Van nu af doen wij onze meerderheid gevoelen en Thielt heeft niet veel in te brengen. Een tweede penalty valt ons te beurt, Cherchye schiet op de bovenlat, herneemt en 't is kas. Maar het doel is ongeldig (de scheidsrechter was in het begin van gedacht dat het punt wel telde, maar veranderde nadien zyne beslissing, daar de bal door de tegenpartij niet aangeraakt werd). Na dit voorval zet Thielt alle zeilen open en Missant kan op persoonlijke poging gelijk stellen aan de 13* minuut met een shot in den linkerhoek. Dat doel schijnt de onzen te beïnvloeden en Thielt neemt er gebruik van om aan te vallen. Penalty voor de «wit gelen». Margonneau houdt het leder maar onvol doende en Missant brengt den stand op 2-1 voor Thielt.De heer Geerolf kent het punt niet toe, doch op tusschenkomst van den linesman komt hij nogmaals op zijn besluit terug en het doel wordt geldig verklaard, ('t was ten andere maar juist). Yper gevoelt nu het gevaar en Vansevenant ontsnapt dik wijls gevaarvol maar van doelen geen spraak. Wij drukken stillekens aan Thielt op zijn doel en bekomen twee hoekschoppen, doch het mag niet zijn dat wij gelijk stellen, 't is altijd iets in den weg. Het einde nadert met rasse schreden, en de Thieltsche supporters denken reeds aan overwinning, alswanneer Dumortier, bij het vooruitkomen, onhoudbaar binnen zendt, eenige oogenblikken voor het eindsignaal. Bravo, Louis, 'twas welgedaan, want daarmede moesten er extra times ge speeld worden. Bij den aanvang van het eerste kwart uurs is het spoedig te zien dat Thielt weinig of geen weerstand meer biedt, maar de onzen integendeel zijn nogallen strijdlustig. Decrae mer moet zich dan ook erg inspannen om zijn heiligdom te vrijwaren. Geheel onze voorlijn shot dat het een plezier is maar niets geraakt binnen. Als de elftallen nogmaals van kamp verwisselen is de stand nog altijd 2-2. Maar pas is het spel wederom aan gang of Vanlim burg bezorgt ons den winninggoal op mooi samenspel van het middentrio. Later houdt Decraemer per geluknog een shot van Molein met den voet op. Thielt ontsnapt bij tusschen- poozen maar onze achterhoede waakt en zendt alles terug. Eindelijk verstrijkt de tweede extra time in ons voordeel en meteen behalen wij eene nipte doch verdiende zege. De heer Vanherle voorzitter van den F. C. Meulebeke, oud- Yperling, overhandigt aan kapitein Margon- neau den prachtigen beker en aan den aan voerder van Thielt een mooie bloemengarve. Dan trokken de spelers en supporters van de drie clubs, vergezeld van de bestuursleden, naar het lokaal van F. C. Meulebeke ©nder het spelen van menig deuntje en het drinken van een lekker glas. Den besten dank aan den heer Vanherle en zijn Bestuur voor het gul hartig onthaal. Onze spelers keerden allen zeer voldaan over hunne verplaatsing bij de vrienden van Meulebeke terug. Morgen gaat de laatste match van ons zoo bewogen seizoen door te Berchem-Audenaer- de kampioen afdeeling B van Oost-Vlaan deren. Ter gelegenheid van het huldigen van het zegevierend elftal worden er verschillige feestelijkheden op touw gezet, waaronder athletiek en tot slot een vrienden match tus- schen C. S. Y. en de lokale ploeg. Ziehier in vergelijking de cijfers der eindklasseering van beide cubs. Sup. Gif. Virl. Driwi Voor Ti|in Pui. Bercbem Audenaerde 24 17 2 583 29 39 C. S. Yper 26 19 3 4 85 34 42 De scholieren en juniors die verleden week een bericht ontvingen nopens hun optreden in het toekomend seizoen worden verzocht de verklaring zoo spoedig mogelijk aan een van de opgegeven adressen te laten geworden. NEMO. Lokaal Zilveren Hoofd Rijsselstraat. Maandag 11. greep er, onder de leden der maatschappij, een buitengewone prijsspeling plaats, gegeven door den heer A. Gruwez, Ondervoorzitter der maatschappij, die de leden aldus in de gelegenheid stelde zich eens met elkaar te meten. Het was een alleraange naamste en verzettende samenkomst waarvan al de deelnemers nog lang het levendigst aan denken zullen bewaren. Er waren niet min dan 21 prijzen te betwisten onder de 32 spelende ledenen de prijskamp die, zooals het te voorzien was, aanleiding gaf tot hardnek- kigen maar toch sportieven strijd, leverde den volgenden uitslag ie prijs heer Eggermont A. 2' heer Versavel A. I 3® heer Eggermont O. 4' heef Segers R. 5® heer Versavel A. II 6® heer Polfliet G. 7® heer Versavel R. 8® heer Viaene A. g' heer Gauquie L. 10® heer De- puydt H. 11® heer Slembrouck G. 12® heer Maerten A. i3e heer Verschoore A. 14® heer Barbry R. i5® heer Leuridan M. 16® heer Verhack V. De prijzen voor de grootste serie vielen aan de hh. Cofiyn A. en Tancré M. te beurt, en deze verloot tusschen de verliezende leden aan de hh. Verstappen, Vanhee en Demol. De heer Vandamme, Voorzitter, bedankte onzen geachten ondervoorzitter met wel ge paste woorden in naam der maatschappijen de gelukkige winners trokken huiswaarts de han den vol prijzen. De winnaar der hesp. Bemint Uwen evennaaste gelijk U zelf, En Uw profijt, Door te wasschen met OZONIA Suivant exploit de l'Huissier Paul Flame^ d'Ypres en date du trente et un Mai 1900 trente-deux, enregistré, a la requète de Ma dame Marie - Louise GHEYSEN, épouse Grocott, il fut signifié un jugement par défaut rendu par la première Chambre du Tribunal de Première Instance d'Ypres, en date du vingt-sept Avril 1900 trente-deux, a M. Robert GROCOTT, sans domicile ni résidence connus en Belgique, admettant le divorce entre la requérante et le signifié, au- torisant la requérante a se retirer devant l'Officier de l'état civil compétent pour le faire prononcer, et condamnant le signifié aux. dépens. Pour extrait P. FLAMEY- Par ordonnance de M. le Juge Heyvaert, juge-commissaire de la faillite"de l'Ebénisterie Mécanique Yproise S A. a Ypres, les créan- ciers admis au passif de la dite faillite sont convoqués en assemblée générale le Mercredi 8 Juin iq32, a 3 heures de l'après midi, au Palais de Justice a Ypres, pour eDtendre le rapport du curateur sur l'état de la faillite et- Ie résultat probable de la liquidation. I1& seront ensuite appelés a se prononcer sur les propositions de la société faillie, si celle-ci croit pouvoir en faire pour obtenir un. concordat. Pour extrait conforme Le Curateur, J. VANAERDE. Bij bevel van den heer Rechter Heyvaert,, rechter-commissaris der faling van de Yper sche Meubelfabriek N. V. te Yper, wor den de schuldeischers opgeroepen in alge meene vergadering op Woensdag 8 Juni ig32r- te 3 uur 's namiddags, in het Paleis van Jus titie te Yper, ten einde er het verslag te hoorei» van den curator over den staat der faling en den vermoedelijken uitslag van de vereffening. Daarna zullen zij zich moeten uitspreken over de voorstellen der gefaalde Maatschappij^ indien deze er mocht doen ten einde een con cordaat te bekomen. Voor gelijkvormig uittreksel De Curator, J. VANAERDE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6