Op Zondag 12 Juni 1932 Grootsche H. Hertefeesten La Procession du Saint Sacrement L'Hommaga au Sacré Coeur Yptes Gevonden Voorwerpen Amitiés Fran^aises - Ypres Allerhande Nieuws Burger lij Be Stand van Yper der Dekenij Yper meer dan drie duizend mannen negen en dertig Bonden, io Muziekmaatschappijen betoogen hun trouw aan Kristus Koning. Vorming van den stoet om i V» u., optocht om 2 1/4 ure, geschiedkundige stoet en processie om 5 u. Sprekende en zingende groepen, joodsche kleedij. Kapping huis Ver- couter. Vijf honderd deelnemers, openbare kulde op de Markt, feestrede door M' Bece- laere. Koor Ons toekome uw rijk. Verdubbelde autobusdiensten verzekeren het verkeer. Na 1 u. is alle toegang van gerij met de gemeentekom stopgezet tot 7 V» ure. De 2d* Zondag van Juni moet voor het Ypersche een hoogdag zijn, een dag van ge loofsbelijdenis en openbare hulde aan Kristus ons aller Koning. Gansch het Ypersche en omliggende dekenijen zullen toestroomen om deze hulde grootsch te maken, en de diepe geloofsge- ▼oelens der streek te betuigen. La Procession du S1 Sacrement, annoncée pour 10 heures, s'est déroulée Dimanche, dans nos rues pavoisées, selon le programme habituel. Le bourdon de Ia Cathédrale ne donna le signal du départ que vers 10 1/2 heures. L'escorte d'honneur, précédée de l'Harmo- nie Ypriana, était formée par notre Corps de Pompiers Armés. M. le Bourgmestre Sobry, en costume ofïiciel, entouré des échevins Catholiques, suivait, avec des membres du Conseil Communal, le S' Sacrement porté sous le dais par M. le Doyen Vermaut. La bénédiction Solennelle fut donnée aux reposoirs de la Grand'Place et des églises St-Pierre et St Nicolas, au milieu d'une foule recueillie, s'associant aux groupes pieux et aux nombreux porteurs de flambeaux qui participaient a cette touchante manifestation eucharistique traditionnelle. L'hommage des fleurs de Jeudi soir, par nos enfants Yprois des écoles libres et offi- cielles, fut une touchante manifestation de piété enfantine envers le Sacré-Coeur. Une menace d'orage fut heureusement écartée a l'heure du cortège quittant le parvis St- Pierre, a 6 heures, par les rues pavoisées, pour la Cathédrale. L'affluence considérable des heureux pa rents associés a leurs chers petits, rehaussa la grandiose cérémonie annoncée par le joyeux son des cloches de toute la ville. La belle allocution de circonstance de M. le Doyen Vermaut, les chants et les pieuses invocations des enfants a leur Divin Maitre, suivis de la bénédiction du Saint Sacrement, au milieu des parterres fleuris devant le Christ Roi, laisseront a to«s, un souvenir réconfortant de piété sincère et confiante envers le Dieu de Paix et d'Amour. Zaterdag laatst, gen kinderschoentje, door M. Wollaert Remi. Denzelfden dag, een botermandje dat op de Botermarkt achtergelaten werd. Zondag 29 Mei, een gouden armband-hor loge, door Debisschop Theophiel, Statiestraat. Deze voorwerpen mogen door hun eigenaars op het politiebureel afgehaald worden. Le Comité des A. F. invite tous ses mem bres a participer a 1 'Excursion de Lille, le Dimanche 26 Juin. L'excursion se fera en auto-cars cenforta- bles pour le prix de 20 fr. par personne, tous frais d'organisation, visites et pourboires compris. Les demandes d'inscription doivent être faites a MM. Clinckemaille ou Glissoux, au plus tard le 14 Juin. Passé ce délai, les in scriptions ne seront regues que jusqu'a con currence des places restant disponibles. Les parents des membres, étrangers a la ville, seront admis moyennant un supplément. Les places retenues ne seront pas rem- boursées.les personnesinscrites et empêchées peuvent se faire remplacer. Toutes les communications utiles parai- tront dans la Région d'Ypres Yper. Botsing. Zondag, rond 2 u. namiddag, had er aan den hoek der Boter- straat en Tempelstraat een botsing plaats tusschen een auto, gevoerd door Debaene Arthur, van Dickebusch, en de moto van Dumortier Hector, wonende te Reninghelst Clytte. De moto kwam uit de richting der de Stuersstraat gereden, terwijl de auto van uit de Boterstraat kwam en teweeg was de Tem pelstraat in te rijden. Beide voertuigen werden door den schok eenigszins beschadigd, doch de belanghebbenden kwamen over het bedrag der schade in der minne overeen. Erge aanrijding. Maandag avond, een weinig na 9 uur, werd de mot» van Verfaillie Cyriel, 34 jaar oud, aannemer te Zonnebeke, onder het gedenkteeken der Meenenpoort door een andere moto langs achter aangere den. Verfaillie, die van een kennis vergezeld was, kwam uit de Bollingstraat gereden en reed heel traagjes daar hij eenige meters ver der,aan de herberg De Meenenpoort moest stop pen. Toen hij zich echter temidden onder de Engelsche praalboog bevond, werd hij opeens geweldig langs achter aangereden door zeke ren Delobel Alois, 32 jaar oud, van Elver- dinghe, die in gezelschap van twee vrouwen per moto naar Passchendaele reed. De twee motos alsmede de vijf personen, die er op zaten, werden ten gronde geslingerd, en de zwaar gekwetsten werden in een naburige woning gedregen in afwachting dat de auto van het Rood Kruis ze ter plaats kwam afha len, hetgeen niet lang duurde. Deze zijn, den voerder der aanrijdende moto en zijn twee meederijdende gezellinnen, de genaamde Ger- maine Baelen, 24 jaar oud, van Passchen daele, en de echtgenoote V.-.. uit Yper. Deze laatste, die enkel vleeschwonden aan het hoofd bekwam, werd, na verzorging in het hospitaal, door de auto van het Rood Kruis naar hare woning gevoerd. De genaamde Delobel echter heeft een herschenschudding opgeloopen en werd door een stuk émail van de moto van Verfaillie nog al er aan zijn lin kerbil gekwetst. Gezien den aard zijner ver wondingen moest hij in het hospitaal ter ver zorging blijven. Wat de genaamde Baelen Germaine betreft, die pas sedert eenige dagen van een tweejarig verblijf in een gesticht te Brugge terug gekomen was, had zij een vree- selijke wonde boven haar oog bekomen en was daarbij nog gekwetst aan het achterhoofd en over gansch het lichaam. Niettegenstaande haar ergen toestand vluchtte zij weg uit de apotheek Houtekier waar men haar had binnengebracht. Door de politie opgeleid poogde zij een tweede maal uit de voeten te geraken, hetgeen haar even wel niet lukte, 's Anderdaags toen zij door den heer dokter in het hospitaal onderzocht werd, verklaarde deze dat zij een schedelbreuk had opgeloopen. Zij weigerde nochtans alle zorgen en verkoos naar huis te keeren om haar ginder coor een geneesheer te laten be handelen. De twee andere motorijders, Ver faillie en zijn vriend, kwamen er gelukkiglijk. met eenige lichte kneuzingen van af. Hun moto was ook weinig of niet beschadigd en Verfaillie kon nog denzelfden avond naar huis rijden. De politie stelde een onderzoek in om de verantwoordelijkheden vast {e stellen. Zillebeke. Nog het verkeersongeval. De genaamde Dewanckel André, van Moorseele, die, in de botsing tusschen' de auto van M. Fremaux en de autobus van MM. Doom en Verhaeghe, mtt het hoofd door de ruit geslagen en zoo deerlijk aan het oog gekwetst werd dat men het verlies ervan vreesde, is thans bijna volkomen genezen en heeft Zondag laatst reeds het hospitaal ver laten. Dank aan de goede zorgen van den heer oogmeester Dr André Dochy en van den heer Dr Ronse heeft hij het geluk zijn oog te behouden en zal er weldra kunnen van ge bruik maken zooals vroeger. De autogeleider van M. Fremaux, die eveneens zwaar ge wond werd en de heelkundige bewerking der schedelboring heeft ondergaan, zal eerstdaags ook het hospitaal mogen verlaten. Elverdinghe. Inhaling. De E. H. Buyse zal morgen, Zondag 5 Juni, plechtig, ingehaald worden als nieuwe pastoor der parochie. Te 3 u. namiddag wordt hij aan de Melkerij door de Overheid ontvangen en daarna heeft een optocht plaats waaraan de verschillige bonden en maatschappijen der gemeente zullen deelnemen. Wervick. Auto ongeval. Verleden week Donderdag, rond 9 u. 's morgens, werd de 26 jarige Hoornaert Godelieve, die met haar triporteur aan de kruising der Komen- en Ten Brielenstraat gereden kwam, door de auto van den bierhandelaar Dumont gevat en omvergeworpen. Het meisje had het dijbeen op drie plaatsen gebroken, alsook drie vingers en een groote hoofdwonde, 's Namiddags- ging het parket van Yper ter plaats om een- onderzoek in te stellen. Waasten. Doodelijk werkongeval.— De genaamde Flamant Arthur, 33 jaar oud, bouwwerker die in de fabriek Kuhlmann op- een 20 m. hooge platform aan den arbeid was,, is opeens ten gevolge eener vei keerde bewe ging zwaar ten gronde gestuikt. Toen zijn werkgezellen hem opnamen was hij reeds een- lijk. Ploegsteert. Brandstichter veroor deeld. De landbouwwerkman Dumoulein Cyriel, die den g Februari 11. uit wraak een hangaar der hofstede van Omer Devroede ia- brand stak, werd verleden Zaterdag door het Assisenhof van West-Vlaanderen voor dit feit veroordeeld tot vijf jaar opsluiting en tot twintig jaar berooving zijner burgerlijke rech ten. Verklaringen van den 28 Mei tot 3 Juni iq32 Geboorten Vandamme Lucien, Zonnebekesteenweg, 230.. Hoorelbeke Andrea, Dickebuschsteenweg, 245. Duprez- Gilbert, Poperinghestraat, 8. Haghebaert Liane. Rijssel— straat, 59. Letever Etienne, Dixmudesteenweg, 43. Dequecker Christiana, Rijsseistraat, 52. Wollaert Abel, Waterkasteelstraat, 22. Huwelijken Callandt Heliodorus, fabriekwerker en Ver— schoore Eugenia, fabriekwerkster, beiden te Yper. De Groote Leon, autogeleider en Vanspranghe Agnès, fabriek werkster, beiden te Yper. Stephanoglou Christos, autoge— leider en Rosseel Leonia, huishoudster, beiden te Yper. Vanhoutte Noël, zaakwaarnemer te Waereghem en Desaver Nelly, z. b., te Yper. Overlijdens i Oreel Cyrille, 57 j., slachter, echtg. Vanleene Renilde, Lange Tbouroutstraat, 25. Berlamont André, 4 J., 7 m Lange Thouroutstraat, 25. Deleye Julia, 28 J., dienstmeid, ongehuwd. Lange Thouroutstraat. 25. Ferrand Sophia, 59 j., z. b., ongehuwd, Veemarkt, 22. Sensier Cyrille, 62 j., werkman, ongehuwd, L. Thouroutstraat, 25. Vlctoor Ludovica, 56 j.z.b., ongehuwd, Poperfnghestr.,161. Huwelijksbeloften Jean-Baptiste Matthys, meubelmaker, en Anna Goethals, fabriekwerkster, beiden te Yper. Mauritius Vandenabeele, handelsvertegenwoordiger, en Mar guerite Gantois, z. b., beiden te Yper. Jerome Bergbman, magazijnier, te Yper en Magdalena Buytaert, fabriekwerkster te Vlamertinghe. Emile Verhaverbeke, remmer aan de Nationale Maatschappij van Spoorwegen, en Delphlne La- baere, winkelierster, beiden te Yper. Emile De Wasch, rekenplichtige, te Brugge en Suzanna Van Damme, z. b., te Yper. Lodewijk Deblaere, paardengelelder, te Vlamer tinghe en Ivonna Schoonheere, z. b.te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 8