-HET YPERSCHE- LA RÉGION D'YPRES Zondagrnst - Repos dominical Weke lij ksch Overzicht De Feestdag van het H. Hert te Yper 13s Jaargang, Nr 9 - 4 Juni i932 13' Année. 9 - 4 Juin 1932 Bijvoegsel Supplément RechtbanK voor Oorlogsschade Bij Ministerieel Besluit van 18 Mei 11., werd M. Devliegher, vrederechter te Hooglede, aangeduid om te zetelen in vervanging van den Voorzitter der Rechtbank voor Oorlogs schade te Yper wanneer deze belet is zijne bediening waar te nemen. De heer Vrederechter Devliegher heeft den eed afgelegd en zal voor de eerste maal zete len op Donderdag 9 Juni aanstaande. Te Yper zal hij iedere week den Donderdag en Vrijdag namiddag zetelen. Daarmede wórdt er een einde gesteld aan een droevigen toestand, en de verschillige honderde zaken die gereed zijn, zullen thans kunnen gevonnist worden. Tribunal des Dommages de Guerre Par arrêté ministériel du 18 mai dernier, M. Devliegher, juge de paix a Hooglede, a été désigné pour siéger en remplacement du Président du Tribunal des dommages de guerre d'Ypres en cas d'empêchement de celui ci. M. Ie Juge Devliegher a prêté serment et siégera pour la ire fois, le jeudi, 9 juin pro chain. II siégera a Ypres tous les jeudis et vendredis, l'après midi. Une situation pénible prend ainsi fin. Plu- sieurs centaines d'affaires piêtes attendent d'etre jugées. Duitschland heeft, op zijne beurt, deze week de ministerieele ciisis gekend de heer Brüning heeft zijn ontslag en dat van zijn Kabinet ingediend En 'zoo wordt stilaan bewerkstelligd wat Hitier heeft gezegd. Hitier heeft een klaar doorzicht op den algemeenen toestand in het Reich en toen men hem wilde ten laste leggen dat hij een staatsgreep met geweld zocht, heeft hij ten stelligste verzekerd dat hij zonder geweld, alleen met wettige middelen er zou toe komen waar hij zijn wil de. Sedert 24 April, dag waarop Hitler's par tij zegevierde in Pruisen, wierd de toestand van den heer Biüning zeer wankelbaar, zelfs onhoudbaar. Sedeft dien ging de tegenstand steeds sterker vooruit. Het militair element kwam nog de drukking verhoogen, omdat het M. Groener weg wilde nadat deze de ontbin ding der Hitler-troepen had bewerkt. Thans komt er eene nieuwe Regeering gevormd te worden onder leiding van M. Von Papen, oud militair gezant te Washington gedurende den oorlog de mail die, binst zijn verblijf in Ame rika in 1916 en 1917 de groote fabrieken en stapelhuizen onzer bondgenooten deed in brand steken Het zal niet lang duren in Duitschland of de ontbinding zal volgen en dan zal Hitler in de algemeene verkiezingen volkomen zegevieren. Wat er daarop zal vol gen vraagt men zich bekommerd af. In Frankrijk heeft de heer Herriothetop zich genomen om de nieuwe Regeering, vol gens de uitslagen der jongste verkiezingen, samen te stellen. De Radicalen hebben hem hun steun toegezegd, maar het Kongres der Socialisten heeft hem de medewerking gewei gerd. Er is dus hier ook geen klare toestand te verkrijgen en de heer Herriot bevindt zich in uiterst moeilijke omstandigheden om de taak die hij aangevat heeft tot een goed einde te brengen. Het is niet alleen bij ons en in de overige Europeesche landen dat de geldelijke toestand der Staatsbegrootingen veel te wenschen laat, maar ook Amerika, het al overweldigend goudland, zit in den meest gespannen toe stand. De heer Ogden Mills, secretaris der schatkist, heeft heden aan de Senatoriale Com missie bekend gemaakt, dat een nieuw tekort van 285 millioen dollars in de begrooting voorzien is, sedert Februari De inkomsten zouden met 125 millioen dollars moeten ver hoogd worden De toestand is zoo nijpend dat de heer Hoover, buiten alle verwachting, zelf opgetreden is om den Senaat te smeeken nieuwe taksen te stemmen op den verkoop, om die leemte te kunnen vullen. Men geeft zich in de Vereenigde Staten rekenschap van den kwaden indruk dien zulken toestand in den vreemde moet maken. Wordt er niet on middellijk overgegaan tot afdoende middelen, dan wordt het vertrouwen gebroken in den vreemde en kunnen er onnoemelijke rampen uit voortvloeien voor de Amerikanen zelf. Spanje is als 't ware een vuurberg gewor den. De aanslagen met bommen volgen zich immer talrijker op de werkstakingen breken overal met meer geweld uit en verwekken gedurig onlusten in de schouwburgen gaat men over tot schermutselingen tusschen de Republiekeinen en hunne tegenstrevers. Het leven is er buitengewoon onrustig geworden. Niettegenstaande de berichten die uitgaan van de Regeering of van Spaansche gezantschap- "pttb om den slechten indruk in den vreemde te verminderen, voelt men genoeg dat de toe stand heelemaal niet geruststellend is. Het ware niet te verwonderen dat er binnen kor ten tijd weer eene nieuwe omwenteling of een Staatsgreep zouden uit voortspruiten. Men voelt dat het huidige bestuur niet bij machte is de tegenkanting te overmeesteren. RIK. Overheerlijk was de bloemenhulde onzer Ypersche schoolkinderen, Donderdag avond, aan het H. Hert. De lange en zingende stoet der knechten en meisjes uit de vrije en offf- cieele scholen moest door het donderweder wat haastig voorbij gaan, doch liep Goddank ten beste af. Onze prachtige Kathedraal was nu een heerlijk park van kinderen en bloemen ge schaard onder de zegenende armen van 't gulden H. Hartebeeld. Na eene indruk wekkende aanspraak van Z. E. Heer Deken Vermaut, en de Godvruchtige aanroepingen der vele lieve kinderstemmen, sloot deze ziel roerende plechtigheid met den Zegen van het Allerheiligste Sacrament. Op den Eersten Vrijdag dezer Junimaand, wappert de Nationale vlag in al de straten van Yper ter eere van het H. Hert. In al onze kerken zijn de geloovigen talrijk ter H. Tafel genaderd. Te 9 ure was St-Maartens Hoofdkerk nog eens vol kinderen ter gelegenheid van den Missiedag der H. Kindsheid. De plechtige Hoogmis werd gezongen door de schola van St-Vincentius College, met hert volle toe spraak van E. P. Hoornaert, der Oblaten van Maria. Den ganschen dag door, werd het Hoogweerdige, ter aanbidding uitgesteld, godvruchtig bezocht, en de prachtige bloemen versiering in de Kathedraal, rond het bronzen H. Herte standbeeld, door de Yperlingen geschonken, te rechte bewonderd. SIMT JOZEFSKERK der EE. PP. Ongeschoeide Karmelieten Mondstraat, Yper. Zondag 19 Juni 1932, PLECHTIG HEID en LUISTERLIJKE PROCESSIE ter eere van het H. Kind Jezus van Praag. 's Morgens te 7 1/2 ure plechtige Mis en algemeene Communie der kinderen, waarna akte van Toewijding. 's Namiddags te 4 ure PLECHTIG LOF EN PROCESSIE door Z. E. Pater Thomas Aquinas, Provinciaal der Ongeschoeide Kar melieten, bijgestaan door Z. E. Heer Vermaut, Pastoor-Deken van Yper. De Processie zal de volgende straten door trekken: Mondstraat, Boterstraat, Neermarkt, Groote Markt, Hondstraat, Merghelinckstraat, Rijselstraat, Rustaltaar in de Kapel van het Bellegasthuis, Neermarkt, Boterstraat, de Stuersstraat, Rustaltaar bij de H. Familie, Doorgangstraat, Statiestraat, Tempelstraat, Boterstraat, Mondstraat. De H. Sacramentsprocessie De plechtige Processie ter eere van het Allerheiligste Sacrament werd door het schoon weder begunstigd. Op den doortocht waren de huizen met vlaggen, licht en bloemen opgeschikt, te midden de algemeene inge togenheid en deelneming van vele geloovigen. De prachtige groepen der St-MichielsTurners en der Eere Communicanten, St-Vincents College, de Harmonie Ypriana, de gewapende Pompiers en talrijke flamheeuwdragers mie ken de eerewacht uit van het Hoogweerdige gevolgd door het Ypersch stedelijk magistraat. Bedanking Heer en Vrouw Henri Deleye Bartier en familie danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen voor de talrijke blijken van gene- gengeid die zij hun betuigd hebben en voor hunne aanwezigheid op de begrafenis hunner teergeliefde dochter en bloedverwante Jufvrouw Julia-Martha DELEYE Yperstraat, Zillebeke. t ZIELMISSEN Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 5 Juniom 7 y, uur, in Sint Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Henri VAN8ESELAERE DETHOOR. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 5 Juni, om 81/2 uur, in Sint-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Elie VANDERMEERSCH. Gewezen Kantoorklerk der Belastingen. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 5 Juni, om 8 1/2 uur, in Sint-Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Auguste Claeys Lacroix en hun zoon Henri. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 5 Juni, om 9 uur, in de kerk der EE. Paters Carmelieten, tot zielelafenis van Mevrouw Louise DELBAERE Weduwe van Heer Hippolyte Vanbesien. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 5 Juni, om 11 1/2 uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Vrouw Gabrielle BOULANGER Echtgenoote van Heer Leon Jonckheere. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 12 Juni, om 7 y« uur, in Sint-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Gustaaf VYNCKE en zoon Jules. Vriendenen kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 12 Juni, om 8 y» uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Heer Catnille VANDENBERGHE en zoon Georges. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 12 Juni, om ti y, uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Mevrouw Martha DEMAREZ Overleden huisvrouw van Heer Florimond Vanbevoorde. De Apotheek van La Pharmacie de Mr WECKESSEN Dixmudestraat o— Rue de Dixmude is ALLEEN OPEN II reste seule ouverte le op Zondag 5 Juni Dimanche 5 Juin

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 9