13e Jaar, N° 10 - 11 Juni 1932 13e Année, N° 10-11 Juin Het Bezoek der Ypersche Handelskamer aan den Uitzendingspost van RUYSSELEDE Weekblad - bet Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d Ypres Arcane de ('Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Tel. 500 35 ct. het nummer Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper De aanstaande maandelijksche verga dering, van de Afgevaardigden der Bonden ▼an geteisterden, zal plaats hebben op Zondag 12 Juni 1932, om i5 uur, in het Hótel Continental Statieplaats, te YPER. DAGORDE 1) Overzicht van den toestand. 3) De betaling der oorlogsschadever goedingen in titels. Al onze bonden en samenwerkende vennoot schappen en al onze gemeente - overheden worden dringend verzocht afgevaardigden naar de vergadering te zenden. Ingang vrij aan alle geteisterden. Fédération des Sinistrés de VArrondissement d'Ypres La prochaine réunion mensuelle, des Délégués des clubs de sinistrés, aura lieu le Dimanche 12 Juin 1932, a i5 heures, en 1' Hótel Continental Place de la Gare, a YPRES. ORDRE DU JOUR 1) Examen de la situation. 3) Le paiement en titres des indemnités de dommages de guerre. Toutes nos associations et nos coopératives et toutes les autorités communales sont in- stamment priées d'envoyer leurs délégués a la réunion. Tous les sinistrés sont admis. Beschermt onze Zwanen De inwoners der stad worden vriendelijk verzocht te helpen waken dat de kinderen geene steenen werpen naar de jonge zwanen zwemmend in de vestingwaters. ZWEMKOM Voortaan zal de zwemkom den Zondag gansch den dag toegankelijk zijn voor het publiek ('s morgens kosteloos). De talrijke deelnemers aan de deur van het hoofdgebDuw Zooals vroeger aangekondigd, was de Han delskamer van Yper, gevolg op de merkwaar dige en uiterst interessante voordracht die de heer Ingenieur Ros, bestuurder van den post van T. S. F. te Ruysselede, hier den 2n April 11. voor haar leden was komen geven, uitge- noodigd om deze belangrijke instellingen, waarover velen zich geen gedacht konden vormen, eens te gaan bezoeken. Dit bezoek, waaraan meer dan tachtig leden der Handelskamer deelnamen, heeft Zondag laatst plaats gehad. Rond 1 u. 3o namiddag, vertrokken, met een twaalftal auto's, waar onder een groote autocar der firma Kosmos, kwam de lange karavaan, na een heerlijken rit, te Ruysselede aan om i5 uur. Na er een deugddoende verfrissching geno men te hebben in den mess van het personeel, een gezellige plaats met groote billardzaal en schoonen hof voorzien van allerhande ver makelijkheden, trok men naar boven waar de talrijke afvaardiging der Handelskamer door den heer Ingenieur Ros, omringd van zijn technicus, M. Vandercruysse, en van een vijf tal zijner trouwe en ervaren meestergasten, in de ruime en net opgeschikte feestzaal ont vangen en verwelkomd werd. Terloops ver namen wij daar dat het personeel van den Telegraafdienst van Ruysselede tot komenden Zondag in die zaal nog een tooneelfeest zou geven. De heer Ingenieur zegde dat het voor hem en zijn personeel een eer was de leden der Handels- en Nijverheidskamer van Yper te mogen ontvangen, en verklaarde heel ge lukkig te zijn aan hen eens te mogen laten zien welk prachtig middel het land te hunnen dienste stelt om op de meest gemakkelijke wijze met hunne buitenlandsche correspon denten, zelfs die van over zee, 't zij telegra fisch of telefonisch te kunnen onderhandelen. Na in korte woorden een schets gegeven te hebben over de verschillige diensten en hunne werking en het aantal der thans bestaande uitzenders aangeduid te hebben, namelijk een op lange golflengte werkende op 18 520 m. en verscheidene korte golflengten werkende op i5m. 19, 27 m. i5, 38 m. 5g, i5 m. 625 en 29 m. 040, dit alles met het doel het bezoek dat zou volgen voor iedereen, zelfs de oninge- wijden, zoo verstaanbaar mogelijk te maken, deed de heer Ingenieur Ros eveneens het doel kennen dat door het oprichten van een machtigen wederlandschen post van T. S. F. in België beoogd werd, te weten een uitslui tend belgisch middel hebben om vlug met onze kolonie en andere overzeesche landen in betrekking te kunnen komen, en vervolgens ook opdat België alzoo niet meer zou afhan gen van de onderzeesche en kostelijke kabels die uitsluitelijk in handen zijn van groote mogendheden, zooals Duitschland, Engeland, de Vereenigde Staten van Amerika, Frankrijk, enz. Dank zij Belradio, verkorting van België- Radio, heeft iedereen thans een modern uit gerust en nationaal middel ter hand om met personen verblijvende in Noord- en Zuid- Amerika, in Congo, in Spanje en Portugal telegrafisch te onderhandelen, en binnen een veertien dagen zal het, volgens de heer Inge nieur verzekerde, aan eenieder gegeven zijn van in zijne woning per telefoon, en dit niet tegenstaande een afstand van 6 tot 7000 kilo meter, een gesprek te houden met personen in Congo verblijvende, hetgeen het groote voordeel biedt onmiddellijk het antwoord en het oordeel van den correspondent te kennen. Om het bezoek te vergemakkelijken en den gegeven uitleg des te beter te kunnen begrij pen, stelde de heer Ingenieur Ros voor zich in groepen van tien tot vijftien personen te der Getalstafden. Club*. LA REGION •D'YPRES Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, Yper Abonnement 18 Ir. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Hen ka* in—kri/rtn in alle Etlgiuht postkantoren Naamloote artikelt geweigerd RedactionAdministration et Pablicité 34, rue au Beurre, Ypres On neat s'abonntr dans toas let bureaux de potte Beiges 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Let articles non stgnés sent refuses 2) Verslag over het ministerieel ver hoor. 4) Wenschen voor de dagorde der aanstaande vergadering. 2) Rapport sur l'audience ministérielle. 4) Veeux a mettre a l'ordre du jour de la Prochaine assemblée. De Voorzitter, - Le Président, Arth. BUTAYE, av. Ypres. De Schepen van Openbare Werken, G. Delahaye. Photo D. H.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1