WOONHUIS Goede WEIDEN en Zaailanden WOONST WOONHUIS BÜRGERSHUIS Welgelegene HOFSTEDE MAAIGJ3AS op stam BOUWGROND WOONHUIZEN te Poelcapelle O P R O fr P OPENBARE- VERKOOPING Instel met Premie Uit ter hand te koop Openbare Verkooping Instel met Premie WOONST Uit ter hand te koop Definitieve Toewijzing Op Donderdag 16 Juni 1932 Openbare Verkooping Uit ter hand te koop Groot 22 hectaren 44 aren. Instel met Premie Woensdag 15 Juni 1932 Maandag 13 Juni 1032 te YPER, Wijk Potyze Twee schoone Woonhuizen TOSSLA» Op Dinsdag 14 Juni 1932 Gemeente Staden Woensdag 15 Juni 1032 Woensdag 15 Juni 1032 Gemeente GITS, wijK Onledemolen Maandag 20 Juni 1032 Sint JULI A AN - LangemarcK Een welbetimmerd Hofstedeken Stad Wervick, Ten Brielenlaan Een schoon en welgelegen Slechts gebracht op 58 000 fr. LAATSTE FITTING van 4 koopen schoonen te STADEN, Kappelierijstraat. EENIGE ZITDAG Donderdag 23 Juni 1032 te Wervick en te Komen. Studie van den Notaris van Ledeghem. VERDEELD IN 16 KOOPEN. Overslag Woensdag 29 Juni 1932 telkens om 2 uur namiddag, te MEENEN, in het HOTEL DE LA BOURSE gehouden door M. Eugène Trenteseau, rechtover de statie. 2 i Kantoren der Notarissen Ern. Do Cock te Yper en W. Van Eecke te Poperinghe. om 4 uur namiddag, ter herberg De Nieuwe Potyze Steenweg naar Zonnebeke te YPER van een schoon en gerieflijk met achterkeuken, stallingen, voorhoveken en ruimen hovenier hof, groot 17 aren 10 ca. 5ovk.d.m. ten Noordzijde van den Steenweg naar Zon nebeke, geteekend nummer 223. Bewoond door de verkoopers Mw weduwe August Vermeersch Mallengier en M. Egide Demunter Vermeersch. Handslag met de geldtelling. Zichtbaar dagelijks van i tot 6u. namiddag. Overslag Maandag 27 Juni 1932, zelfde uur en plaats. Kantoor van den Notaris Van Eecke te Poperinghe. met elk ongeveer 24 aren bebouwden grond en land te Boesinghe, gehucht Pilkem, waarvan een vrij met 1 October aanstaande. Bewoond en gebruikt door Henri Bequoye en Leon Castelein. Kantoor van dén Notaris De Weert te Brugge, Vlamingstraat, 49. om 2 uur des namiddags, in den Grand Café Charlemagne te BRUGGE, Kuiperstraat, Nr 14, van STADENBERG Groot volgens meting 4 Ha. 30 a. 20 ca. In 4 koopen. Gebruikt dcor den heer Désiré Deleu. INGESTELD 1) Weide, groot volgens meting 64 aren 04 ca. Fr. 13.000 2) Weide, groot 91 a. 69 ca. 18.000 3) Land, groot 1 Ha. 32 a. 5o ca. 25.000 4) Land, groot 1 Ha. 41 a97 ca. 17.500 Samen Fr. 73.500 Behoud van samenvoeging. Studie van den Notaris Paul Dogryse te Becelaere- om 3 uur namiddag, van omtrent 9 Hectaren wassende te BECELAERE, in de Gavermeerschen en verdeeld in 17 koo pen t'elks gerieve. Vergadering aan koop 1. Gewone voorwaarden. Gereed geld. Studie van den Notaris Van IssackeP te Hooglede. om 4 uur stipt namiddag, ter herberg De Nachtegaal bij de weduwe Désiré Boddin, te GITS, Onledemolen VAN I. - Eene gerievige landelijke met stallingen en ongeveer 27 aren mede- gaande beste ZAAILAND, gelegen ten Wes ten der Heistraat. Bewoond en gebruikt zonder pacht, mits 5oo fr. 'sjaars boven de lasten en assurantie, door Xaveer Bruneel, landman te Gits. II. - Eene gerievige landelijke met ongeveer 27 aren medegaande beste ZAAILAND gelegen nevens voorgaande. Vrij van gebruik, dus aankomst met de geldtelling. Studie van den Notaris Van IssackeP te Hooglede. om 5 uur stipt namiddag, ter herberg «De L e 1 i e bij M. Braem, te STADEN, wijk de Voerman, langs de West- Roosebekekalsijde TQEiI«A@ van Een kloek gebouwd MET VERDIEP achterkeuken, stalling, overdekte inrijpoort en 3 aren 07 ca. medegaande bebouwde en onbebouwde erve, gestaan en gelegen nabij het Monument der Caoadeezen steenweg van Langemarck naar Zonnebeke. Bewoond en gebruikt, zonder geschreven pacht door den heer Albert Saelens, mits g5o fr. en de lasten. Ingesteld 7000 fr. Studie van den Notaris Van IssackCE* te Hooglede. met i Ha. 10 a. medegaande zaailand. Aankomst met I October ig32_ Alle inlichtingen ten kantore. Studie van den Notaris «los. Dupont te Gheluwe. Bij dadelijke uitwinning VAN met HOF, groot 8 aren 65 ca. Vroeger bewoond door den eigenaar heer Omer Denis. Thans vrij van gebruik. om 2 uur namiddag, te WERVICK, Statieplaats, ter herberg Hotel Macote». Studie van den Notaris Reynaert te Staden. dicht de Plaats Koop i 5 a. 56 ca., in te stellen 14 900 fr. 2 5 a. 89 ca., 14.725 fr. 3 5 a. 77 ca., 14.425 fr. 4 4 a. 77 ca., 11.925 fr. om 3 uur stipt, te STADEN, Café Het Prinsenhof op de Markt, bij de kinders Vanden Ameele. De erfgenamen van wijlen Henri DENYS, overleden te Staden, den 3l December ig3l, worden verzocht zich kenbaar te maken ter studie van den Notaris REYNAERT te Staden, die gelast werd met de vereffening der erfenis. Studie van den Notaris Devos te Wervik VAN EENE Deze hofstede is gebruikt door de weduwe Charles Vandepitte en kinders met recht van pacht tot I October 1934, mits 20.390 fr. per jare boven de lasten en assurantie. ZITDAGEN Plans en inlichtingen ter studie van den verkoophoudenden Notaris MUSSELY.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 10