op de Permanenten AFSLAG Jos. Acke - Cailliau Chronique Financière Ypersche Voetbalkroniek m&vsmmmmmm Grootsche H. Hertefeester* 132, Dickebuschsteenweg, YPER: 75 fr. in plaats van 100 fiv 6 Coupons payables depuis le 1' Juin Coupons Annoncés Régularisation des Titres Souacriptlens en Cours der Dekenij Yper meer dan drie duizend mannen Coiffeur voor Heeren Damen Immobilière Bruxelloise, coupon 7, frs 220 net. Compagnie des Bronzes, coup. 3, Irs 18.95 net. Grande Brasserie du Lion, coupon 6, frs 43.20 net. Ciments de Visé, priv. coup. 33, frs 3o.32 net ord. coup. 33, frs 75.80 net. Centrale de l'Entre Sambre et Meuse, coup. 12, frs 27.3o net. Tramways de Paris et Depart. Seine, cap. coupon 20, frs fr. 12 jouiss. coupon 9, frs fr. 1.97. Barcelona Traction, 5,5o coupon 41, pesetas 13-75. Electricité de la Seine, prior. (Terme et cpt.) coupon 4, frs fr. IÓ.58. Tramways d'Alexandrie, priv. coupon 34, frs 7.10. Forges et Ateliers de Jeumont, cap. cou pon 11, frs fr. 31.19; fond, coupon. 11, frs fr. 73.15. Traction et Electricité, coup. 3, frs 63 net. Cogefon, coup. 8, frs 9.47 net. Usine Meura, cap. coup. 10, frs 22.74 net- Moulins a Vapeur et Brass. Marchienne, priv. coup. i3, frs 22.74 net J or<l- coup. 46, frs 13.65 netprior, coup. 5, frs 34.11 net. Chade A. B. C., coup. 22, frs suisses 3o Chade D., coup. 22, 6 Chade E.f coup. 22, 6. Beeringen, 6 1/2 coup. 14, frs 21.25 net. Société Beige des Bétons, cap. coup. i3, frs 57.95 netjouiss. coup. 13, frs 5.85 net. Concordia, (terme et comptant) coup. 23, lei 10. Biscuits Drapeau, coup. 8, frs 9,854 net. Auxilacs, cap. coupon 9, frs 32.70 brut p. de fond. coup. 9, frs 60.24 brut. Electr. Bassin de Charleroi, priv. coup. 41, frs 49.50 netord. coup. 41, frs 49.50 net p. bén. coup. 41, frs 47.98 net. Fisa, act. coupon 4, frs fr. 6 brut. Union Minière du Haut Katanga, priv. coup. 10, frs 3o net. Leokadi, priv. coup. 4, frs 34.30 net. Brasserie des Peupliers, p. s. anc. cou pon 21, frs 41,70 net p. s. nouv. coupon 1, frs 20.85 net. Gaz Saint Josse, cap. anc. coupon 12, frs 3o.5o net cap. nouv. coup. 12, frs 19.75 net act. jouiss. coup 12, frs 14.80 net. Chemins de Fer du Katanga, priv. coup. 9, frs 54.3o net ord. coup. 14, frs 12,11 net. Ckarbonnages de Tamines, act. coup. 33, frs 100 net. Minerva Motors les bons de caisse 7 sont remboursables depuis le 31-5-32. Société Beige de Tissage les bons de caisse 7 peuvent être présentés le i5 Juin pour estampillage et recouponnement. Cableries de Sentffe (en liquidation) les titres doivent être échangés contre des titres de la nouvelle société dénommée S. A. Anc. Cableries de Seneffe, Usines de Caoutchouc manufacture et accumulateurs Electriques les porteurs doivent conserver les feuilles de coupons contre remise de laquelle il sera versé ultérieurement frs l35'. Brasserie des Peupliers les parts sociales n* 5ooi a 12.000 doivent être recouponnées. Société Beige de Banquet échange des actions Finabel et Banque Générale Beige contre des parts sociales Société Beige de Banque suf la base de 4 Finabel ou 6 Banque Générale Beige contre 1 p. s. Société Beige de Banques sans délivrance de titres fraction- nairessoit 2 Finabel iplus 3 Banque Générale B^lgt pour 1 p. s. Société Beige de Banque. Banque Leman répartition d'un quatrième dividende de liquidation de' 25 frs par action. Hydro-Electrique de la Cère émission d'ac- tions nouvelles frs fr. 100 payables la moitié a la souscription et le solde ultérieurement droit titre irréductible a I action nouvelle pour 4 titres anciens contre remise du cou pon n° 2. II sera remis pour chaque action souscrite 1 bon de souscription donnant droit de souscrire jusqu'au 3i décembre 1940 en numéraire et au pair a 1 action au nominal de frs 100. Ville d'Anvers émission de bons de caisse a 5 ans au pair de frs 5oo intéréts 6 net d'impöts payables semestriellement le l5 mai - l5 Novembre. Raffinerie Tirlemontoise émission d'obliga- tions 6 net d'impóts a fr. 95o par titre de 1000 frs nominal coupons semestriels 1 Juin I Décembre. Le rendement du titre ressort a 6.55 'lm en tenant compte de la prime de rem- boursement. Le 9 Juin iq32. Verleden Zondag deed Cercle de verplaat sing naar Berchem bij Audenaerde, om er de kampioenen van tweedeafdeeling B van Oost- vlaanderen, thuis te bekampen. Vóór de match overhandigde kapitein Mar- gonneaueen mooie bloemengarve aan de kam pioenen van Oostvlaanderen, wijl deze hem als aandenken een prachtig geschenkje aanbo den, een voetballist voorstellende. Na een prachtig opzetten van Cercle, die seffens twee mooie aanvallen leidde, elk met een shot naar doel geëindigd, bekwam Ber chem stilaan de bovenhand en gaf aan Mar- gonneau de gelegenheid eenige mooie saves te gelukken. Gedurende omtrent gansch de eerste speelhelft waren de thuisspelers ons licht de meerdere en gelukten erin de rust te bereiken met de score van i-o in hun voor deel. Na de rust echter waren de rollen omge keerd. Cercle was veruit de baas en Berchem was gedwongen zich meerendeels in verdedi ging terug te trekken. De aanvallen die ze af en toe inzetten werden met gemak door onze backs afgeweerd. Ev. Verleure gelukte erin met het hoofd den gelijkmaker binnen te zen den, nadat een eerste doel van Cercle voor buitenspel werd afgekeurd. Door dit doel aangespoord, drongen onze mannen nog meer aan en Berchem moest alles in 't werk stellen om onze voorwaartsen te beletten den winning goal aan te teekenen. Het einde werd gefloten met een gelijke score 1-1, wat Cercle ruim schoots verdiende. Daarmee is het voetbaljaar ig3i ig32 ge sloten en kunnen onze mannen na een seizoen, waarop ze met fierheid kunnen bogen, van eenige Zondagen welverdiende rust genieten. Athletieke Oefeningen Zooals vorig jaar heeft het Bestuur besloten athletieke oefeningen voor al de spelers van de club in te richten. Deze zullen doorgaan den Donderdag voor de scholieren en juniors en 's Zaterdags voor de andere voetbalspelers, telkens om 18 1/2 u. Te hopen dat deze trainingen wel zullen gevolgd worden, want het geldt hier niet zoo zeer de eerste te komen in een uitgeschreven wedstrijd, maar veeleer uithoudingsvermogen, lenigheid en vlugheid te verkrijgen om het voetbalspel gedurende de winterperiode met welslagen te kunnen beoefenen. Vele spelers denken dat zij niet bekwaam zijn een snelheids- of fond- koers te kunnen volhouden, of niet in staat zijn een redelijke hoogte of verte in het sprin- te kunnen bereiken. Dat is gansch mis be dacht, terwijl er verleden jaar dikwijls bewe zen werd, dat er met oefening mooie uitslagen te bekomen waren. Als al de spelers dus een weinig goeden wil aan den dag leggen, dan is het inrichten der athletieke oefeningen ver zekerd wel te lukken. De volgende schikkin gen werden daaromtrent genomen 1) De oefeningen hebben plaats in voetbal- kleedij en het dragen van voetbalschoenen is verplichtend voor al de wedstrijden. 2) Al de spelers die aan een wedstrijd deel nemen en de eindmeet bereiken zonder in de vijf eersten geklasseerd te zijn, verkrijgen éér* punt voor het algemeen klassement. 3) In iederen wedstrijd worden aan de vijf eersten de volgende punten toegekend eerste 6 punten, tweede 5 p., derde 4 p., vierde 3 p., vijfde 2 p. 4) Een klasseering wordt opgemaakt voor de scholieren, voor de juniors en voor de seniors. 5) De wedstrijden zullen als volgt ingericht worden a) 100 meters snelheid b) hoogspringen c) 400 meters snelheid d) ver springen e) fondkoers. Deze zal iedere week van afstand veranderen en beginnen met 1000 m., de volgende week i5oo m., verder 2000 m.,. 25oo m. om te eindigen aan de 3ooo meters. 6) De oefeningen hebben plaats op de vol gende datumsvoor de scholieren en juniors r" 16/6, 23/6, 3o/6, 7/7, 14/7 voor de seniors r 18/6, 25/6, 2/7, 9/7, 16/7. Op 21 Juli wordt er een groot athleliek feest ingericht voor al de spelers van C.S.Y. 7) Brelokken zullen aan de best geplaatste spelers in de^oefeningswedstrijden toegekend worden. Ten einde het athletiek feest van 21 Juli aanstaande zoo aantrekkelijk mogelijk te ma ken, worden alle giften en prijzen met dank aanvaard bij den H. Janssens, Kalfvaart, 21, Yper (postchecknummer 206.875) of bij een der Bestuursleden van de club. Op Zondag 12 Juni 1932 negen en dertig Bonden, 10 Muziekmaatschappijen betoogen hun trouw aan Kristus Koning. Vorming van den stoet om 1 V4 u., optocht: om 2 1/4 ure, geschiedkundige stoet en processie om 5 u. Sprekende en zingende groepen, joodsche kleedij. Kapping huis Ver- couter. Vijf honderd deelnemers, openbare hulde op de Markt, feestrede door M' Bece- laere. Koor Ons toekome uw rijk. Verdubbelde autobusdiensten verzekeren» het verkeer. Na 1 u. is alle toegang van gerij met de gemeentekom stopgezet tot 7 ure. De 2de Zondag van Juni moet voor het: Ypersche een hoogdag zijn, een dag van ge loofsbelijdenis en openbare hulde aan Kristufr- ons aller Koning. Gansch het Ypersche en omliggende dekenijen zullen toestroomen om deze huld& grootsch te maken, en de diepe geloofsge- voelens der streek te betuigen. In het Huis Tel. 142 kunt U eene gewaarborgde permanente bekomen met het welgekend electrisch Apparaat WELLA» voor slechts Vraagt uur en dag op voorhand a. u. b.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6