Charles Honpnae GELDLEENINGEN CO Hi I B E L Aan den laagsten INTEREST Voor alle VERVOER per Auto-Camion Gustaaf VICTOOR Allo Allo NAAISTER Broote KAPITALEN Beschikbaar Allerhande Nieuws Yper. Eerlijke daad. Mevr. Wed* De Beek-Delcroix, wonende in de Kauwe- kijnstraat, vond dezer dagen op de Neermarkt een handzakje dat een ronde som geld bevatte. Zij verhaastte zich het gevondene naar het politiebureel te dragen waar, een uur nadien, de eigenaarster er over van vreugde terug bezit van nam. Wij wenschen de eerlijke vindster van harte proficiat om hare schoone daad. Verkeersongeval. - Op den hoek der Maloulaan zijn, Zaterdag rond 12 u. 3o, twee auto's op elkander gereden en werden nog al erg beschadigd. De eene auto, geveerd door M. Ameele Gaston van Woesten, kwam van den Veurnesteenweg terwijl de andere, toebe- hoorende aan M. Leman Emile van Roubaix, uit de Stuersstraat kwam gereden. Aanranding. De politie heeft een onderzoek ingesteld over een aanranding waarvan M. Parein Camille het slachtoffer was. Deze werd, Zondag avond rond 23 u., rechtover de herberg De Anker op de Groote Markt aangevallen en mishandeld door twee kerels die, bij de aankomst der politie, zich verhaasten per velo weg te vluchten. Aanhouding. Een zestienjarig meisje, S. V.... van Yper, en een jongeling van Zonnebeke, M. B...., 21 jaar oud, werden Zondag rond 4 1/2 uur namiddag door de politie aangehouden op de vestingen nabij St Pieters, alwaar zij zich aan laakbare fei ten plichtig hadden gemaakt. Proces-verbaal werd tegen hen opgesteld. Spellewerkstersmestdag. Z o o a 1 s telken jare hebben de oude vrouwtjes van de Belle verleden week Donderdag het feest der speldewerksters gevierd en, zooals in den goeden ouden tijd, heel wat leute en plezier geièaakt. Verdoold. De genaamde Legein Louis, 41 jaar oud, geboren te St Brieuc, was met de kolonie van zwakzinnigen van St André bij- Rijsel, naar den Kemmelberg gekomen, doch verloor er zijnen weg en is alzoo tot aan Yper gesukkeld. Het personeel van het gesticht van St André kwam hem Zondag hier terughalen. Dronkaard. Dinsdag avond werd de genaamde Sesier, wonende in de kazerne, die zich nogmaals in staat van openbare dronken schap bevond, inde Stuersstraat door de poli tie aangehouden. Aanrijding Donderdag namiddag, rond 5 u. 3o, werd de auto van M. Laroye Germain, wonende in de Boomgaardstraat, aan den hoek der Tempelstraat lichtjes aange reden door een bierwagen der Centrale Brou werij van Yper. De auto bekwam enkel eenige onbeduidende stoffelijke schade Oostende Het Bloemencorso SIMT JOZEFSKERK der EE. PP. Ongeschoeide Karmelieten Zondag 19 Juni 1932, PLECHTIG HEID en LUISTERLIJKE PROCESSIE ter eere van het H. Kind Jezus van Praag. Vlaamsche Toeristenbond - leper Bezoek van Deensche Studenten Uitvoer van Aardappelen 159, Poperinghesteenweg, 159 YPER Tel. 91 Mme D'HONDT 24, Hondstraat, 24, YPER Agent de Change agréé la Bourse de Bruxelles 25, Rue du Temple, 25, YPRES Ordres de Bourse Com plant Terme Burgerlijke Stand ran Yper MARKTEN ten bureele van dit blad. De commissie belast met de inrichting van het bloemencorso dat in Juli a. s. plaats heb ben zal, heeft het projekt van affiche voor dit feest aanvaard van M. Jef Debrock. Dit ont werp beviel vooral door de goede keus van het decor, dat tevens den Kursaal en het Badenpalèis herinnert en de schoonheid van de zee in den geest van den toeschouwer op wekt. Het stelt eene dame voor, die gezeten op eene balustrade bloemen werpt naar een auto die voorbij rijdt. Dit affiche bezit niet alleen eene artistieke waarde, doch ook eene lokale kleur. De commissie heeft aan verschillende Oostendsche kunstenaars gevraagd teekenin- gen te willen maken voor de zeven wagens, welke de commissie inrichten zal. Deze wa gens zijn bestemd voor de Schoonheidskonin ginnen van Noord-Afrika, (Egypte, Algerie, enz.) Zuid-Afrika (en Congo), Noord-Ame- rika, (Vereenigde Staten, Canada), Zuid- Amerika (Brazilië, Chili), Azia (Japan), Europa en eindelijk voor Miss Untvers ig3i, (België). Mondstraat, Yper. 's Morgens te 7 1/2 ure plechtige Mis en algemeene Communie der kinderen, waarna akte van Toewijding. 's Namiddags te 4ure PLECHTIG LOF EN PROCESSIE door Z. E. Pater Thomas Aquinas, Provinciaal der Ongeschoeide Kar melieten, bijgestaan door Z. E. Heer Vermaut, Pastoor- Deken van Yper. De Processie zal de volgende straten door trekken: Mondstraat, Boterstraat, Neermarkt, Groote Markt, Hondstraat, Merghelinckstraat, Rijselstraat, Rustaltaar in de Kapel van het Bellejgasthuis, Neermarkt, Boterstraat, de Stuersstraat, Rustaltaar bij de H. Familie, Doorgangstraat, Statiestraat, Tempelstraat, Boterstraat, Mondstraat. Honderden V. T. B'ers komen op Zondag 19 Juni samen te leper, om een Verbroede ringsfeest te houden op onze West-Vlaam sche bergen (Kemmel - Roode- en Zwarte berg). Zang- en muziekuitvoeringen op den Rooden berg. Vertrek (Belfort), te i3 uur. Deelnemingsprijs 8 fr. Twee en zestig studenten der nieuwe Deen sche Hoogeschool van Arhus, in Jutland, zul len den 4 Juli aanstaande te Oostende aanlan den, waar zij negen dagen zullen verblijven en van daaruit het omliggende bezoeken. Van Oostende, komen zij dan naar Yper, waar zij eveneens een viertal dagen zullen doorbrengen. België voert meer en meer aardappelen uit. In ig3i bedroeg deze uitvoer 2.710.031 me trische quintalen voor een waarde van meer dan 178 millioen frank. Niettegenstaande hun uitstekende hoeda nigheid worden de Belgische aardappelen niet altijd naar waarde geschat. Vooral de verzendingsvoorwaarden geven aanleiding tot klachten vanwege de vreemde koopers. Te recht zijn de uitvoerders bekommerd over deze kwestie, met het oog op de hand having en de ontwikkeling der afzetgebieden. Om ze daarin te helpen, heeft de Minister van Landbouw thans beslist de reeds in voege zijnde controle op den gezondheidstoestand der a'ardappelen te volledigen met een toe zicht wat betreft de sorteering, de eenvor migheid en de verpakking. Rekening houdend met de eischen welke de vreemde landen stellen bij het aannemen der verzendingen zullen van af i5 Juni, de aardappelen waar toezicht wordt op uitge oefend, een vasten diameter moeten hebben vastgesteld volgens den stand der teelt. De verzenders kunnen hierover alle ge- wenschte inlichtingen bekomen bij het per soneel van den Dienst voor Plantenziekten. wendt U in volle vertrouwen bij die het in de voordeeligste prijzen en ten zorgvuldigste zal uitvoeren. Ik maak aan het geacht publiek kenbaar dat ik mij kom te vestigen als voor het maken van kleederen en mantels aan genadige prijzen. Téléphone 461 Perklaringen van den 4. Juni tot 10 Juni Iq32 Geboorten Molein Louise, Rljsselstraat, 160. Maes Madeleine, M. Fochlaan, 40. Verschoore Daniel, Dicke- buschsteenweg, 4. Huwelijken Burggraeve Arthur, hotelbediende en Rouse- rez Yvonne, dienstmeid, beiden te Yper. Verhaverbeke Emile, remmer aan de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, en Labaere Delphlna, winkelierster, beiden te Yper. Overlijdens Derluyn Gabriel, 1 j. 5 m„ Zonnebekesteen- weg, 157. Deconinck Aimé, 56 j., landbouwer, echtg: Dooghe Felicie, Lange Thouroutstraat, 25. Roscamp Maria, 68 j., huishoudster, echtg. Vandenbilcke Amand, Lindendreef, 26. Louwyck Emma, 57 j., z. b., ongehuwd, Poperinghesteenweg, 8. Billiaert Marie, 54 j., z. b., ongehuwd, Wenninckstraat, 7. Morel Edouard, 85 j., z. b., Wed' Vallaeys Maria, echtgt. Boutens Catharina, Zonnebekesteenweg, 288. Pertry Petrus, 65 j z.b Wed' Crombé Julia, Rijselstraat, 133. Huwelijksbeloften Gerard Rouserez, werktuigkundige, te Vlamertinghe en Rachel Desmedt, z. b.p te Yper. Henri- cus Migom, vormmaker en Octavia Vallaeys, z. b., beiden te Yper. Henricus Adam, landbouwer, te Vlamertinghe en Julia Geeraerd, z. b.,te Yper. MARCHÉS MIDDELPRIJZEN PRIX MOYENS per Juni E 3 .2 SS V S3 S I «- 3 w 5 to 2 3 t- 0 os 3 1 4» Tarwe de 100 kilogr. Proment les 100 kilos 82,50 88 83 82 Rogge ld. Seigle td. 81,00 71 72 78 Haver ld. Avoine td. 91,50 100 100 96 Aardappelen, 100 kil. Pommes de Terre 47,50 36 35 53 Boter de kilogram tiearre le kilo 15,50 15,50 14,00 15,50 Eieren het stuk CBnfs la pièce 0,35 0,37 0,32 0,36 Hoppe de 50 kilogr. Hoablons les 50 kilos o. o o cl 78 80 80 50 16,00» 0,36- 250 1931 360- 1912' van Anderlecht S? Markten 7 Juni Varkensmarkt te koop gesteld 3343 stuks. Gemiddelde prijs-» per kilo op voet 4,5o 5,00 fr. 8 Juni Veemarkt te koop gesteld433 ossen aan 4,5o 6,5o fr- 368 stieren aan 3,5o 4,5o fr., 1421 koeien» aan 3,5o - 5,00 fr. Totaal 2222 stuks. 9 Juni Kalvermarkt te koop gesteld 1911 stuks. Gemiddelde prijs per kilo op voet 4,00 8,25 fr. Aangekomen gedurende de week 2616 stuks. op bestaande en te bouwen eigendommen. Schrijven of zich te wenden Kanaalstraat, 41, Kortrijk Telefoon 597 Rijselstraat, 44 - Yper. Wit Kaaspapier aan 20 Frank de S felloe

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 8