-HET YPERSCh IE- UA RÉOION D'YPR *E£ Zondagrnst - Repos dominical Amitiés Frangaises t ZIELMISSEN 13e Jaargang, Nr 10 11 Juni 1932 13' Année. ti" 10-11 Juin 1932 RljV^ Supplément Wgkelijksch Overzicht De gebeurtenissen in Duitschland gaan met groote schreden vooruit zooals wij ze lieten voorzien. Hitier wordt stilaan het land meester. De ontbinding der Hitlertroepen werd weer ingetrokken en hun hoofdman zal te Berlijn zelf een monstering houden van zijn leger, zooals er onder het keizerlijk beheer nooit een gehouden werd. Als men nu het fijne hoort over het ontslag van den heer Brüning, dan wordt men pijnlijk aangedaan ten eerste, om de brutaliteit van die wegja ging, en ten tweede omdat men al te wel voelt dat er daar ook een valsche kneep onder schuilt. Brüning, de man die alles in de weegschaal wierp en zich zelf ten beste gaf bij de voorzittersverkiezingen om Hinden burg te doen zegevieren, werd nu bijna met uitscheldingen door dienzelfden voorzitter om zoo te zeggen buitengejaagd met het bru taal verwijt dat hij aan bolsjevisme wilde doen. Wij hooren dan ook eene pijnlijke klacht vallen van de lippen van Brüning toen hij zijn ontslag indient heer Voorzitter, juist zeven weken na uwe herkiezing bied ik u mijn ontslag aan 1.. En het zou niet te ver wonderen zijn moest Hindenburg, zooals het reeds in Duitschland rondliep, in October gedwongen worden zijn ontslag te geven, om plaats te maken voorden voormaligen kroonprins Maar eerst moeten nog de alge- meene verkiezingen plaats hebben, en dan zullen de poppen aan 't dansen gaan. Intus- schen is de Duitsche gezant te Londen weer een verslag gaan indienen om te bewijzen dat het Reich in de volstrekte onmogelijkheid is zijne schulden te betalen Het gaat er in Spanje, zooals wij verleden week reeds zegden, hoe langer hoe meer aan 't rooken. Nog altijd maar nieuwe werksta kingen, aanslagen, muiterijen en zelfs was er deze week veel spraak van een aanslag tegen de Regeering op touw gezet. Dit feit werd door officieele berichten gelogenstraft, maar de vreemde dagbladschrijvers hebben te veel gezien om cr niet aan te gelooven en hun werd te goed de les gespeld om het tegen overgestelde te bewijzen. Als een regeering zooveel voorzorgen moet nemen om iets te doen aannemen dat door de gebeurtenissen wordt tegengesproken, dan is het altijd slecht teeken en men mag zich aan het ergste ver wachten. Na zoovele andere landen heeft Chili zich ook eens aan de Revolutie begeven en de mannen die het plan beraamden den vorigen toestand om te keeren, zijn er volkomen in gelukt. Maar, zooals meer gebeurt, beginnen de leiders der zegevierende partij onder el kaar reeds ruzie te maken. De nieuwe toestand van Japan tegenover Rusland klaart niet op. Men heeft wel den indruk dat er tot hiertoe niet veel gevaar schijnt te zijn van een botsing tusschen die twee landen, maar de bijkomende omstandig heden laten daarentegen vermoeden dat het gevaar nog niet geweken is. Intusschen stuurt Japan steeds nieuwe troepen naar Mandsjoerye en de chineesche benden van generaal Ma-Tjan-Sjan worden gedurig meer naar 't noorden opgedreven. In Engelsch-Indiê heeft men nog gedurig af te rekenen met allerlei woelingen. Niette genstaande het algemeen verbod blijven de in boorlingen er aan houden vergaderingen en congressen te beleggen. Zoodra dit geweten is worden er aanhoudingen gedaan bij honder den. Ditgeeft natuurlijk aanleiding tot scher mutselingen, die gewoonlijk met bloedvergie ten gepaard gaan. Ver van de gemoederen te bedaren, brengen zulke voorvallen weer ver bittering te weeg en houden den algemeenen toestand in gisting. In Frankrijk werd de Regeering ten slotte door den heer Herriot samengesteld en niet tegenstaande de moeilijke omstandigheden waaiin dit gebeurde, werd het vertrouwen gestemd met 3go stemmen tegen i52, 't gene eene onverwachte meerderheid is. De heer Herriot heeft in zijne ministerieele verklaring veel takt gebruikt om zoo weinig mogelijk te kwetsen en de groote vraagstukken die nog op te lossen zijn voor te stellen in zulkdanig licht dat zij de algemeene medewerking vragen. RIK. Herinnering* medaille van het Eeuwfeest Bij koninklijk besluit van 28 December ig31 wordt de Herinneringsmedaille verleend aan de hierr.avermelde personen Te BIXSCHOTE De Clerck Emilie, schoolhoofd Morlion Auguste, rustend on derwijzer Deprez Auguste, rustend onder wijzer Dequeker Florimond, rustend onder wijzer Willemyns Helena, onderwijzeres. Te YPER Tieberghien Cyriel, rustend schoolbestuurder Vanden Driessche Jozef, onderwijzer De Saver Gerard, onderwijzer Merlevede Eric, onderwijzer Serryn Hugo, onderwijzer Desramault Maurice, onder wijzer Deruyter Camille, onderwijzer Garain Arthur, onderwijzer Cornillie Albin, schoolhoofd Boudewyn Joachim, onder wijzer Boudewyn Amand, onderwijzer Liefhooghe Lucie, echtgenoote Hannebouw, onderwijzeres Waeles Irma, schoolhoofd Verhalle Marie-Louise, schoolhoofd Bou quet Emma, onderwijzeres Roulant Emma, schoolhoofd Notebaert Irma, onderwijzeres Marseloo Gabrielle, onderwijzeres Note baert Maria, onderwijzeres Caenepeel Maria, onderwijzeres Decock Marie, schoolhoofd Verriest Sophie, onderwijzeres Deprez Eu- génie, onderwijzeres De Cock Marie-Louise, onderwijzeres Martens Marie-Louise, onder wijzeres Cornillie Marie, onderwijzeres Vanden Bilcke Emma, onderwijzeres Lelieur Elisa, onderwijzeres Van Acker Adèle, weduwe Kleynen, onderwijzeres Vermersch Joseph, rustend onderwijzer Cordenier René, rustend onderwijzer. Te ZILLEBEKE Vanneste Romanie, onderwijzeres Lefebure Romanie, onderwij zeres Meesseman Leonie, schoolhoofd Ver faillie Palmyre, onderwijzeres Bouciqué Albert, schoolhoofd. Te BOESINGHE Callens Leon, school hoofd Lepla Marie, onderwijzeres Van- overschelde Eudoxie, bewaarschoolonderwij zeres Te (.BRIELEN Beele Gaston, school hoofd Provoost Leonie, onderwijzeres Vanhoucke Julia, bewaarschoolonderwijzeres. Te DICKEBUSCH Vanden Berghe Eve line, schoolhoofd, Herreman Henri, school hoofd. Te ELVERDINGHE Vandenbussche Henriette, schoolhoofd Van Lede Elodie, onderwijzeres. Te KEMMEL Mahieu Marie, school hoofd Samoy Pharaïlde, onderwijzeres Dumon Sylvie, bewaarschoolonderwijzeres. Te NOORDSCHOTE Balduck Constant, schoolhoofd Vandenbusche Rachel, school hoofd Gauquie Irma, bewaarschoolonder wijzeres. •Te WOESTEN Annoot Auguste, school hoofd Lonneville Eugénie, onderwijzeres Standaert Clémence, onderwijzeres Boude- wijn Marie, onderwijzeres Gouwy Eudoxie, bewaarschoolonderwijzeres. Te WULVERGHEM Lazeure Omer, schoolhoofd Desmet Eulalie, schoolhoofd Viaene Eliza, bewaarschoolonderwijzeres. Aan allen onze beste gelukwenschen. Excursion Lille le 26 Juin Les excursionnistes seront regus officielle- ment a 1'Hotel de Ville. Un groupemënt des Amitiés Franco-Beiges de Lille se joindra a notre groupement pour la visite de 1'Hotel de Ville et des installations Kuhlmann. Un diner sera setvi, a midi, salie de l'Hötei Marchal, rue Solférino. Prix du menu, boissons et service compris 28 francs Beiges Prix de I'excursion en auto cars 20 francs. Les inscriptions seront regues par Mes sieurs Clinckemaille et Glissoux jusqu'au 14 Juin. Passé cette date les inscriptions ne seront regues que jusque concurrence des places restant disponibles. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 12 Juni, om 7 V* uur, in Sint-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Gustaaf vYNCKE en zoon Juits. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 12 Juni, om 8 y» uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Heer Camille VAXDENBERGHE en zoon Georges. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 12 Juni, om 9 uur, in de kerk der EE. Paters Carmelieten, tot zielelafenis van Mevrouw Louise DELBAERE Weduwe van .Heer Hippolyte Vanbesien. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 12 Juni, om 11 y» uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Mevrouw Martha DEMAREZ Overleden huisvrouw van Heer Florimond Vandevoorde. Vrouw Maurice Dümortier Camerlynck en kinders noodigen vrienden en kennissen uit tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op Zondag 19 Juni, om 7 uur, in de kerk van Brielen, tot zielelafenis van Vrouw Auguste CAMERLYNCK hun teerbeminde moeder en grootmoeder. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 19 Juni, om 8 1/2 u., in Sint-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Jules PROVOOST. De Apotheek van La Pharmaeie de Mr VAN ROBAEYS Boterstraat o— Rue au Beurre is ALLEEN OPEN II reste seule ouverte le oplZondag 12 Juni Dimanche 12 Juin MENU Hors-d'CEuvre Variés Jambon Bralsé Financière Quartler de Charolais Rót» Jardiniere Fromages Divers Tartes Flamandes Desserts Bière Graves Medoc Café Cognac

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 9