13e Jaar, N° 11 - 18 Juni 1932 13e Année, N° 11-18 Juin Weekblad - bet Arrondissement Yper w Vw antglng der Geteisterden. km Tpenche Cluha, Journal hebdomadaire de i Arrondissement d Ypres Oru«no de I"AaMocmtioii des Siuistréa, de* Clubs Yprois. etc. Tel. 500 35 ct. het nummer Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. 35 ct. le numéro Tél. 500 Handels- en NijverheidsKamer yper De Regeering heeft een Belgisch Luxem- burgsche Dienst voor Toerisme ingericht be stemd het vreemdelingen verkeer naar België aan te lokken. Het bestuur der Handelskamer heeft geoordeeld dat het voor het Stadsbe stuur en voor onze Medeburgers een belang en een plicht is met dit organisme in betrek king te komen en daarom noodigt het allen uit tot de VOORDRACHT welke op Zaterdag 18 Juai, te 8 uur 's avonds in het Hötel du Sultan zal gegeven worden door Colonel PULUSX Bestuurder ven den Beigisch-Leiemburischen Dient voor Toerisme over Waarom en Hoe moet Yper Toeristische Propaganda mallen. Het bestuur veroorlooft zich de aandacht der stadsovei heden, der leden der Handels en Nijverheidskamtr en van al wie belang stelt inde ontwikkeling van Yper, te trekken op de gewichtigheid van het onderwerp en de hoedanigheid van den voordrachtgever. Ook durft het rekenen op eene talrijke tegenwoor digheid. Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Verslag der Vergadering van 12-6 1932 De heer advokaat Arth. Butaye, voorzitter, omringd van de heeren L. Geuten, van Wer- vick, en B. Vermeulen, burgemeester van St- Jan, opent de vergadering om i5 u. De heer volksvertegenwoordiger Dr H. Brutsaert, elders weerhouden zijnde, heeft zich laten verontschuldigen. Op aanvraag van den heer Voorzitter geeft de heer Geuten voor de aanwezige afgevaar digden een kort verslag over het laatste minis terieel verhoor. De afvaardiging der Fede ratie, geleid door den heer L. Geuten, daar de heer advokaat A. Butaye dien dag belet was, werd door den heer Eerste Minister Renkin in zijn kabinet ontvangen. In tegen strijd met de stappeil, die de Federatie vroe ger bij het ministerie aanwendde en die allen den gewenschten uitslag opleverden, heeft het laatste ministerieel verhoor op den heer Geu ten en op de afgevaardigden een zeer slechten indruk nagelaten. De eenige vraag waaraan tot op heden vol doening gegeven werd, is de benoeming van een plaatsvervangend voorzitter voor onze Rechtbank voor Oorlogsschade zoodat zij, na verscheidene maanden niet meer gezeteld te hebben ten gevolge van de ziekte van den werkeltjken voorzitter, thans opnieuw hare werking heeft hernomen en de nog talrijk af te handelen zaken nu zullen kunnen gevonnist worden. Voor wat de andere zaken betreft, die aan den heer minister voorgelegd werden, namelijk 't onwettig betalen in titels der ver goedingen voor oorlogsschade onderhevig aan herbeleg, de onmogelijkheid waarin de geteis terden zich bevinden hunne goederen te her- beleggen zoo men hen geen schadeloosstelling verleent voor het verlies dat zij ondergaan bij het te gelde maken der titels, en eindelijk de vereffening der intresten, stelde de heer minis ter zich te vreden met op dit alles onverande; - lijk te antwoorden d it hij er met zijne buree len zou over spreken en de vragen onderzoe ken. De heer Geuten eindigt met te besluiten dat het veel beter geweest ware een bepaalde weigering te ontvangen in plaats van deze onzekere beloften, daar de Federatie en de geteisterden dan ten minste zouden weten waaraan zich te houden. De heer Voorzitter geen vervolgens lezing van twee brieven die door den heer Le Bou- lengé, advokaat te Dinant, gezonden werden de eene aan den heer volksvertegenwoordiger Dr Brutsaert en de tweede aan den heer Voorzitter zelf, en waarin hij vraagt welke uitslagen het ministerieel verhoor, dat aan de Federatie werd toegestaan, opleverde. De geteisterden van Dinant bevinden zich in den zelfden toestand als wij en zijn er nog niet in geslaagd,niettegenstaande al hunne pogingen, voldoening te bekomen. De heer Voorzitter stelt voor aan den heer advokaat Le Boulengéte antwoorden en .hem, namens de Federatie, te vragen zijne pogin gen bij de onze te voegen en samen te werken om, zoo mogelijk, deze belangrijke kwesties tot een goed einde te brengen. Dit voorstel wordt seffens bijgetreden en de heer Geuten drukt zelfs nog den wensch uit eveneens de medewerking te vragen van de vereenigirg der geteisterden van Herve, en der Handelskamers van Yper, Rousselare, Veurne en Nieuwpoort ten einde opnieuw een gezamenlijke poging bij het ministerie te doen. Hij stelt voor aan den heer minister ook te vragen dat het nieuw onderhoud zou mogen plaats hebben in tegenwoordigheid van den heer algemeenen Bestuurder Veihaeghe, die volledig op de hoogte is der zaken van oor logsschade. De afgevaardigden verklaren zich daarmee volledig t'akkoord en gelasten den heer voor zitter en den heer Geuten zich met deze ver scheidene vereenigingen in betrekking te stel len ten einde zich vkn hunnen steun te verze keren en alsdan een nieuw ministerieel ver hoor aan te vragen. De heer voorzitter koestert de hoop deze nieuwe poging met den besten uitslag be kroond te zien. Er is, zegt hij, een wet die de betaling in titels voorschrijft van de oorlogs schadevergoedingen niet onderhevig aan her- beleg, doch geen enkele wet laat deze wijze van betaling toe voor de oorlogsschade aan herbeleg onderworpen. Een der aanwezige afgevaardigen haalt ver scheidene gevallen aan van geteisterden aan wien het Beheer der Domeinen de terugbeta ling eischt van vroeger uitgekeerde interesten voor nijverheidsschade. De heer voorzitter zegt dat deze eischen niet gegrond zijn en raadt aan er geen het min- ste gevolg aan te geven en, desnoods, zich voor de Rechtbank te laten betrekken. Vroe ger reeds hebben zich dergelijke gevallen voorgedaan doch, na de tusschenkomst der Federatie, heeft het ministeiie van zijne eischen alsmede van alle vervolgingen afge zien. Wat meer is, heeft het ministerie te dien tijde de stelligste verzekering gegeven dat de kwestie der betaalde interesten bepaald geregeld was en dat men er niet meer zou op terugkomen. Op voorstel van den heer voorzitter wordt besloten den tweeden Zondag van Juli aan staande opnieuw bijeen te komen, daar er gewoonlijk in den loop der Oogstmaand geen vergadering plaats heeft. De vergadering wordt hierop te i5 u. 3o opgeheven. De Uitbetaling in Titels der Oorlogsschade Bij de betaling der oorlogsschadevergoe dingen worden er nu geregeld, buiten de somme toekomende aan geteisterden voor nijverheids- en handelsschade, zoo voor bijkomende vergoeding van wederbelegging als voor intresten in uitvoering van artikel 14, titels der Belgische Schuld uitgekeerd. Ik begrijp zeer goed dat gezien den. slechten toestand der openbare financiën er niet in baargeld betaald worde. Maar wat ik niet kan aannemen is dat men deze ver goedingen vereffent met titels die op de beurs- kwoteering maar aan plus minus 80 frank staan voor een nominale waarde van 100 fr. Wat aldus voor de geteisterden een verlies van circa 20 t. h. daarstelt. Denkt de achtbare heer minister niet dat het meer zou strooken met de rechtvaardig heid en tevens met de gelijkheid, die heerschen moet tusschen de geteisterden, dis van de eerste betaald werden en deze die in 1932 nog achter vergoeding wachten, deze titels uit te geven aan de beurswaarde op het oogenblik der betaling Mag ik van den achtbaren heer minister een gunstig antwoord verwachten HET yPERSCHE LA REGION D'YPRES Beheer, Opstel en Aankondigingen 34. Boter straat, 34, Yper Abonnement18 fir. 00 per jaar Buitenland 32 tr. Men Am insshrijyen in alle Belg tufte postkantoren 'fanrtloote artikeleenHig.trA Rédactton, Administration et Publlcltt34, rue au Beurre, Ypres On reut t'abonntr dans tout les bureaux de paste Beiges Les articles non slgnis sent refusés Over dit belangrijk vraagstuk werd, dezer da gen, de volgende parlementaire vraag gesteld door den heer Volksvertegenwoordiger Clynmans aan den heer Minister van Financiën Antwoord De genomen maatregel is het gevolg van het Duitsch moratorium en sinds-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1