HANDELSHUIS BURGERSHUIS HERBERG Een EIGENDOM te POELGAPELLE, bij de Plaats. te LEDEGHEM MOORSLEDE Maison a Étage Maison éi Étage OPENBARE VERKOOPING Instel Woensdag 6 Juli 1932 Beslgebouwd WOONHUIS Instel OP MA.A.NDJLG JULI 1933 Toeslag OP MAANDAG 18 JULI 1932 Oroot 22 Ha. 79 aren 78 ca. Groot 18 Ma. 55 aren 80 ca. Toeslag MA.A.NDA.G 11 JULI 1933 Openbare Verkooping Openbare Verkooping en FEESTZAAL alles te GHELUVELT Uit ter hand te koop A vend. d oc. Plans Popp Openbare Verkooping VENTE PUBLIQUE Terrain a Batir 2 Studiën der Notarissen Camerlynck te Passchendaele en T y m an te Gent, St. Jansvest, Nr 5. ter herberg Den Anker bij M. Jules Calmeyn Latruwe ter herberg In St. Joris bij M. Henri Deré, telkens te 2 u. stipt namiddag, te Passchendaele, Plaats, van EENE ZEER WELGELEGEN EN Verdeeld in 17 koopen Recht van samenvoeging. 0,50 p. h. Instelpremie te winnen. Studiën der Notarissen G a m erly nek te Passchendaele en T y m an te Gent, St Jansvest, Nr 5. EENER ZEER WELGELEGEN EN Wijk 't Peerdeken, bij den steenweg van Rousselare naar Meenen. Afzonderlijk ingesteldsamen 504.1)00 fr. te 2 uur (zomeruur) stipt namiddag, ter herberg 'T PEERD bij M. Joseph Vancoillie, te MOORSLEDE, Markt. Op Maandag 4 Juli 1932 VAN EEN SCHOON dienende voor HERBERG, genaamd De Dubbelen Arend te Houthem-bij-Veurne, dorpplaats van I. EEN GROOT EN GERIEVIG met Hof, Boomgaard en BOUWGRONDEN DE WELGELEGEN EN GROOTE "De Villa" Samen groot 570 vkm 94 vdm. Gebruik De eigendom onder Nr i is ge bruikt zonder pachtvoorwaarden door heer Beyls, gemeentesecretaris. De herberg, magazijn en feestzaal zijn verpacht tot i April 1938, aan M. Charles Verhaeghe, mits 2000 fr. 's jaars boven de lasten en verzekering. o,5o p h. Instelpremie te winnen. Zitdagen Maandag 18 Juli 1932 Maandag I Augusti 1932 Gemeente tCemmel Twee schoone aaneenhoudende WOONHUIZEN Le Mardi 12 Juillel 1932 VILLE DE WAHNÊTON GOEDE HOFSTEDE Bewoond en gebruikt door M. DECOMMERE, mits i5 664 fr. 'sjaars, vald?g eersten October, boven de lasten en verzekeringspremie, met recht van pacht tot 1 October 1934. Plakbrieven met plan en verdere inlichtingen zijn te bekomen bij genoemde Notarissen. BESTE HOFSTEDE Verdeeld in i5 koopen. Gebruikt door de kinders Soetaert mits 17.237 fr. 60 c. 's jaars, valdag in October, boven de lasten en verzekeringspa mie, met recht van pacht tot in October 1934. Recht van samenvoeging. Plakbrieven met plan zijn te bekomen bij genoemde Notarissen. Kantoor van Meester «J. SImpelaBPO Notaris te De Panne. om 3 uur namiddag, in de te verkoopen herberg te HOUTHEM, bewoond door d'heer Firmin Pinseel met afhankelijkheden en medegaande erf Groot 531 vkm. SEFFENS AANSLAG. S;udiën der Notarissen Paul Oegryse te Becelaere en Camerlynck te Passchendaele. Samen groot 42 a. 93 ca. II. met aanhoorigheden DORPPLAATS. Verdeeld in koopen. Toeslag \Veevsdag 20 Juli 1Q32 telkens te 3 uur namiddag, in de te verkoopen heiberg DE VILLA» te GHELUVELT. Plakbrieven met plan en andere inlichtingen zijn te bekomen bij genoemde Notarissen. Uit oorzaak van vertrek kunnende desnoods veranderd worden in han delshuis, gelegen te WE 8 VICK, Ley estraat, Nr 23, omvattende gelijkvloers gang, trap. hal, vier plaatsen, verandah, ruime afhanke lijkheden, hof en serre op hst verdiep vier kamers. Voor alle inlichtingen zich wenden tot den eigenaar M. L. DEDECKER, Leyestraat, 23 of ter studie van den Notaris RAMAULT te Wervick. de Poperinghe en 4 feuilles, avec ou sans matrice. S'adresser au bureau du journal. Studie van den Notaiis Thevelln te M e< ssen. Etuce du Notaire Pierre de simpel a Warr.êton. in twee zittingen, gesttld op voor den INSTEL voor den OVERSLAG telkens om 2 uur namiddag, in het Hotel Delobel bij Henri Descamps te KEMMEL, Plaats, van bestaande uit met grond en land, gelegen te Kemmel, wijk Sauvegarde, langs den steenweg van Wyt- schaete, samen groot 76 aren 47 ca. Verdeeld in 5 koopen. (Zie plakbrieven met plan). Gebruikt een huis en 3-2 aren land door Cyrille Annothé mits 620 fr 'sjaars boven de lasten tot I October 1932, het andere huis met 44 aren land door Cyrille Verhoest mits 700 fr. 's jaars boven de lasten zonder recht van pacht. Instelpremie o,5o p. h. en une séance a 2 heur< s de 1'ap ës midi, sous la présidence de M. le Juge de Pa'x de MESSIN-ES et en son prétoire, de avec 70 ca. de fonds, dépendances et cour, rue des Hauts Jardins, numéro 22. Occupée par M. Ch. Marquette Delbarge a Warnêton, sans droit de bail. avec 70 ca. de fonds, dépendances et cour, rue des Hauts Jardins, numéro 20. Occupée par M.Victor Robbrecht, douanier a Warnêton, sans droit de bail. I'Est de la rue des Anguilles, ancien fonds de maison, d'unecontenance de 80 ca. suivant titre et de 76 ca. 74 ma. selon mesurage, avec 6 m. 66 cm. le long de la rue. Libre d'occupation.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 10