D'YPRES CONCERTEN 13* Jaar, N° 13 - 2 Juli 1932 13e Année, N° 13-2 Juiliet HET YPER Gemeenteraad van Yper Weekblad bet Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d Ypres Beheer, Opstel en Aankondigingen 34. Boterstroat, 34, Yper Abonnement 18 fir. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men baa innhrtjitn tn alle Btlglteht pcttkariorsn Tel. 500 35 ct. het nummer Ridactlon, Administration et Pabliclté 34, rue au Beurre, Ypres Abonnement 18 fx. 00 par an Etranger 32 it. 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper De aanstaande maandelijksche verga dering, van de Afgevaardigden der Bonden van geteisterden, zal plaats hebben op Zondag 10 Juli 1932, om i5 uur, in het Hötel Continental Statieplaats, te YPER. DAGORDE 1) Overzicht van den toestand. 3) De betaling der oorlogsschadever goedingen in titels. Al onze bonden en samenwerkende vennoot schappen en al onze gemeente - overheden worden dringend verzocht afgevaardigden naar de vergadering te zenden. Ingang vrij aan alle geteisterden. Fédération des Sinistrés de i' Arrondissement d' Ypres La prochaine réunion mensuelle, des Délégués des clubs de sinistrés, aura lieu le Dimanche 10 Juillet 1932, a i5 heures, en 1' Hötel Continental Place de la Gare, a YPRES. ORDRE DU JOUR 1) Examen de la situation. 3) Le paiement en titres des indemnités de dommages de guerre. Toutes nos associations et nos coopératives et toutes les autorités communales sont in- stamment priées d'envoyer leurs délégués a la réunion. Tous les sinistrés sont admis. ST AO YPE Zondag 3 Juli, om 4.30 uur, door de Soc. Harmonie. Maandag 11 Juli, om 8.3o uur, door de Vlaamsche Harmonie. Zondag 17 Juli, om 8.3o uur, door de Liberale Harmonie. Donderdag 21 Juli, om 8.3o uur, door de Harmonie Ypriana. LEEST VERSPREIDT Fédération des Sinistrés Paiements en titres Nous apprenons, en mettant sous presse, que, Monsieur le premier ministre Renkin, étant- maintenant rentré de Lausanne, une demande d'audience lui a été adressée par Mr Butaye au nom de la Coopérative de Visé, des Sinistrés de Dinantet de notre Fédération, et des Chambres de Commerce de Dinant, Roulers et Ypres. Espérons que cette démarche aura de bons résultats. Vervolg der Zitting van 20 Juni 1932 M. Missiaen. Mijn eerste woord is een woord van krachtdadig protest tegenover de daden door den burgemeester gesteld, met op de dagorde mijne ondervraging nog maals met een anderen tekst te plaatsen dan dezen door mij aangegeven. Wij hebben reeds verwittigd dat niemand meer moest herbegin nen of dat hij het zou bekoopen, maar nu is het de laatste onwettelijkheid die wij nog toe laten zonder er op met andere onwettelijkhe den te antwoorden. Dat gezegd zijnde, kom ik tot mijne ondervraging. Wat is het doel dezer ondervraging? Met de dagorde, zooals zij is opgesteld, kan niemand het weten. Mijne on dervraging is gedaan om uitleg te hebben over de schandelijke, uitdagende houding van den burgemeester van Yper tegenover de socialis tischefeestelijkheden van 29 Mei laatstleden. Omdat we de zitting van vandaag hebben laten doorgaan, wil dit niet zeggen dat onze verontwaardiging in iets verminderd is. Neen, zij is nu nog even groot als op het oogenblik dat de daden begaan werden. Maar het is om dat we onderling t'akkoord gekomen zijn geen nieuwe onwettelijkheid te begaan door nogmaals het woord te nemen zonder het te vragen, het is omdat wij van oordeel zijn dat de stad Yper reeds genoeg gestraft is met een burgemeester als dien die daar zit, zonder dat wij, socialisten, nog den normalen gang der stadszaken belemmeren. Dat is de reden waarom wij vandaag gewacht hebben tot de ondervraging aan de beurt kwam, en dit is eens te meer het bewijs dat wij een verre gaande verdraagzaamheid bezitten. Wat is er nu gebeurd Zooals iedereen weet had de socialistische partij besloten feestelijkheden op touw te zetten ter gelegenheid der inhul diging van drie vlaggen en als inzet van den kiesstrijd. Wij hebben al gedaan wat wij meen den te moeten doen om het succes onzer feesten te verzekeren, om handel en nering te doen bloeien en dien dag een massa volk in stad te brengen. Ware het niet dat wij beslo ten hadden ons bij de bespreking over al de vorige punten te onthouden, had ik, tijdens het laatste punt dat hier gediscuteerd werd, namelijk de vraag eener vereeniging die van de stad geld vraagt om hier toeristen aan te lokken, had ik u willen doen opmerken dat door de socialisten niet de minste subsidie gevraagd werd, alhoewel zij er in geslaagd zijn hier duizende menschen bijeen te brengen. En als belooning ontvangen wij daarvoor een stamp van den ezel. Niettegenstaande ons feest een politiek feest was, hadden wij ervoor toch een toelage kunnen vragen. Immers, daarvan werd hier reeds een voorgaande ge steld voor andere politieke feesten die noch tans geen duizende menschen, maar hoog stens een hoop jongens naar Yper gelokt heb ben. Wij hebben daarmede het voorbeeld ge geven dat het niet altijd noodig is opdestads- kas te komen kloppen om iets in te richten en de socialisten hebben bewezen dat, wanneer zij het willen, zij met eigen middelen iets kun nen doen. Het feit dat wij geen stadstoelage gevraagd hebben en dat wij niemand zijn las tig gevallen sluit niet uit dat wij getracht heb ben de kosten van ons feest zooveel mogelijk te verminderen. Wij hebben dus getracht ver sieringsmateriaal te bekomen om het uitzicht der stad te verfraaien en aan ons feest nog meer luister bij te zetten. De stad beschikt over een aantal gewone masten alsmede over vier prachtige masten die, met bloemen en groen versierd, een feestelijk uitzicht aan de stad geven. Wij hebben het gebruik dier masten gevraagd, ons de kosten latende van het weghalen en plaatsen. Welnu, omdat wij maar socialisten zijn, omdat we aanzien zijn als het uitschot der samenleving, heeft men ons niet waardig geoordeeld om dit versie ringsmateriaal toegestaan te worden en werd het ons geweigerd. Wij moesten maar ons plan trekken, het goed der gemeenschap mocht niet ten dienste der secialistische par tij gesteld worden. Wien behoort het dan toe? Is het niet aan iedereen Behoort het niet aan alle lastenbetalers van stad, evengoedaan de socialisten als aan de andere Wannéér dat waar is, dan vraag ik mij af welke ver rechtvaardiging men zou kunnen inroepen om de weigering te staven. Men zal misschien antwoorden omdat het een politiek feest was. Welnu, ik zou hier twintig steden en meer kunnen aanhalen waar men, voor politieke feesten, niet alleen het stadsmateriaal in lee ning gaf, maar zelfs groote subsidiën verleende, omdat het de handelaars wel onverschillig is wien bij hen het verteer doet en met wien, 't zij nu katholieken, socialisten, vlaamsche nationalisten of liberalen, zij moeten leven. Ik weet dus niet waarom die politieke partijen, 't zij onverschillig dewelke, beter gezien zijn dan hier, daar zij iedereen doen leven. Daar- HET YPERSCHE mr Vawnlglng der Geteistorden. :he Clubfl, enx LA REGION Organa de I'Association des Sinistréa, de» Clubs Yprois, etc. Ntamlooee artlksls gimetftrt On peul t'abonner dans ions les bureaux it poste Beiges - Let articles non slgnés sent refuses 2) Aanvraag van een nieuw ministe rieel verhoor. 4) Wertschen voor de dagorde der aanstaande vergadering. 2) Demande d'une nouvelle audience ministérieile. 4) Voeux a mettre d Vordre du jour de la prochaine assetnblée. De Voorzitter, - Le Président, Arth. BUT AYE, av. Ypres. op de Groote Markt l5. Ondervraging van den Heer Schepen Missiaen. M. Sobry. Ik verleen het woord aan den heer schepen Missiaen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1