- HYPOTHECAIRE - BELEGGINGSBANK 2 19, Arenbsrgstraat, Antwerpen Grondpandobligatiën 5,00 °/0 netto bij was de stad verzekerd dat wij alle mogelij ke schade aan het versieringsmateriaal zouden herstellen. In die voorwaarden vraag ik mij af welke drijfveer men had om ons dit stadsma teriaal te weigeren. Een tweede vraag, die wij gesteld hadden, was om de heerén Staatsminister Vandervelde en volksvertegenwoordiger Eeckelers op de Groote Markt te laten spreken. Dit werd verboden, zij mochten niet alleen op de Markt niet spreken, maar zelfs niet van op het bal kon van ons lokaal. Ik vraag mij af waarom. De belgische grondwet verleent nochtans aan alle Belgen het recht om vreedzaam en zonder wapenen te vergaderen. De wet legt alleen aan den burgemeester op, wanneer hij wanorde lijkheden voorziet, maatregelen te nemen om deze te beletten, maar niet door het verbieden zelt van h^t feest of hetgeen ertoe zou kunnen aanleiding geven, dat ware de miskenning van het recht, doch wel door het nemen van de noodige politiemaatregelen om alle mogelijke troebels te beletten. Dat is de wet. Welke wanorUelijkheden waren er hier nu gevreesd den 29 Mei 1 1 Was er een enkele partij die eent genbetooging had aangekondigd? Was er iets t m te veronderstellen dat alles niet kalm zou verloopen Is er 00 t een enkel politie agen noodig ge veest tijdens een feest der socialisten? Indien er nog tooit sedert den oorlog poli i; nood g ii gewe st, waarom dan gevreesd dat er den 29 Mei ie s zou gebeuren bestond er vrees dat de sp ek;rs wanorde zouden veroorzaken? Staats niniiter Vander velde, een wereldfiguur, ren man die geheel de wereld door bekend is, die uitgenoodigd wordt door al de grootste werelduniversitei ten, aan hem wordt hier verboden, zonder dat daartoe de minste aanleiding bestond, het woord te voeren. Andere steden zouden het als een eer aacz en zoo een man binnen hare muren te hebben, het stadsbestuur zou hem te gemoet gegaan zijn om hem te ontvangen. Terwijl dat h er d e onbeholpenheid, die daar zit, aan Staatsminister Vandervelde durft ver bieden in 't ooenbaar te spreken. Ik zou wen schen de drijfveer te weten van dat verbod Ik herhaal het nogmaals dat alle Belgen het recht hebben vreedzaam en zonder wapenen te vergaderen en dat de burgemeester alleen ver plicht is politiemaatregelen te nemen om wanordelijkheden te beletten indien er moch ten gevreesd worden. Wanneer zulks vroeger reeds geweigerd werd aan de vlaamsche nationalisten, zooals het in den brief staat, dat is mijne zaak niet. Het had een eer geweest voor de stad van Staatsminister Van dervelde op de Mat kt te laten spreken. Maar het ergste van al was nog hetgeen den Zondag gebeurde. Om sommige geruch ten te hf^enstraftan, geef ik u hier lezing van een uittreksel van mijn brief dien ik aan het schepencollege g< zonden heb T>aar er Za terdag avond, om 8 V» ure, en Zondag voor- middag, om n V'« ure, muziekconcerten voor zien worden, en in het vooruitzicht dat S aatsminister Vandervelde en volksverte- genwoordiger Eeckelers het volk op de markt zullen toespreken (waarvoor ik hier tevens aan den heer Burgemeester de toe lating vraag) zou het ons aangenaam zijn over de stadskicsk te mogen beschikken ->. Die brief werd den 25 Mei verzonden en het staat er wel in waarvoor ik tevens de toela ting vraag dus werd de toelating voor de aanspraken wel gevraagd, Mijnheer Vandam me, en is het niet zooals gij beweert dat wij die toeliting nier gevraagd hebben. M. VandammeDie brief dagteekent slechts van der. z5 Mei, dus vier dagen voor het feest, terwijl de affichen reeds veertien dagen vroeger waren uitgeplakt. M. Missiaei1 Gij hebt hier thans het be wijs dat de aanvraag wel gedaan werd. Wij vroegen ook om over de kiosk te mogen be schikken en het antwoord, dat mij den 26 Mei toegezonden werd, luidde dat het schepen college beslist had de stadskiosk op de Markt te laten plaatsen voor de concerten van Zaterdag en Zondag aanstaande, dus zonder de mins'e bepalirg van uur. Dat is voor dezen •die zeggen dat er een akkoord bestond om <ien Zondag morgen het concert juist om 11 u. 3o te beginnen en juist om 12 u. 3o te eindigen In den loop der wetk vernam ik echter dat er dienzelfden morgen een proces sie uitging, het was et n lid van het schepen college dat mij ervan de bemerking deed, en onmiddellijk, zonder het gevraagd te worden, heb ik hem spontaan de verzekering gegeven <iat wij ons concert niet zouden beginnen zoolang de processie niet van de Markt was. Dat was een eerewoord dat wij gegeven en gehouden hebben. Wanneer nu de processie, naar de getuigenis van menschen die de ge woonten ervan kennen, een half uur later is uitgegaan dan zij moest, dan zullen wij daarom den deken niet beschuldigen dit met opzet te hebben gedaan. Wij willen dit nog toeschrij ven alleen aan het toeval, omdat het bij het inrichten van stoeten of iets anders gemakke lijk kan gebeuren dat een of ander onvoorzien toeval wat verachtering veroorzaakt. Maar wat wij niet kunnen aannemen, als wij ons woord gehouden hebben, is dat, wanneer dé processie gedaan is, er een muziek op de Markt komt terwijl de socialistische fanfare Arbeid van Wevelghem nog bezig is met de uitvoering van een kunstconcert. Allen, die iets van muziek kennen en die het concert gehoord hebben, zijn t'akkoord om te verkla ren dat het een echt kunstconcert was dat ons daar gegeven werd door die werkersjongens die, 's avonds na hun lastige dagtaak, zich nog op de muziekkunst toeleggen. Terwijl dit concert dus nog aan den gang was, zien wij een muziek van stad, vergezeld van de pom piers, van den burgemeester en twee zijner schepenen, de Groote Markt opkomen al spelende een der luidruchtigste pas redou- blés van al de muziekstukken die ik ken, namelijk de Sambre et Meuse de meeste levenhouder die gekend is. Dit werd als een uitdaging aanzien en wanneer ik bij den chef van het aankomend muziek ging, antwoordde hij mij het is het bevel van den burgemees ter terwijl deze, wanneer ik daarna bij hem ging, zegde ze gaan voortspelen, ze gaan voortspelen Ik noem zulke houding een onbeschofte lompheid. Het is nog nooit ge weten, in geen enkel dorp van België, zelfs niet in het kleinste boerendorp, dat een muziek, terwijl het zich op de kiosk bevindt, moet uitscheiden van spelen om een voorbij gaande muziek op straat te laten spelen. Men zal misschien zeggen dat de processie nog niet gedaan was. Maar wat is een processie tenzij het ronddragen in de straten der stad van het H. Hart. en men zal mii toch niet zeggen dat de burgemeester het H. Hart is ofwel dat hetgeen men dan naar het stadhuis bracht het H. Hart is. Door die uitdagende houding heelt de burgemeester een feest komen storen dat hij zelf toegelaten had. Dat zulks niet in den smaak viel der toehoorders, is gemakkelijk te begrijpen en het is dan ook gebeurd dat er daar nog al hevig werd geroe pen. Ik keur dit ten volle goed en dit geroep wa3 wel besteed, niet naar het adres der muzikanten van Ypriana, maar naar diegenen die het bevel tot spelen gegeven hebben en naar den bestuurder van het muziek die tact genoeg moest bezitten om zijn muziek te doen ophouden terwijl het concert op de kiosk bezig was. Er werd daar nog al veel geroepen en als weerwraak speelden de terecht veront waardigde muzikanten der fanfare Arbeid de Internationale in plaats van de Bra- barqonne Want het is de gewoonte dat het muziek, dat na de processie met het boos aardig hart naar het stadhuis komt, er de Brabanqonne uitvoert. Doch toen werd voor de eerste maal, en voorzeker ook wel voor de laatste maal, de Internationale gespeeld. Wat is nu de conclusie daarvan en moge lijks Zal de vraag gesteld worden wat doet ge daar in het schepencollege als gii door uwe collega's op die manier behandtli wordt Wij heboen er ernstig op gerlacht ons schepen- schap hen naar het hoofd te werpen, doch daardoor zou geheel de reden onzer intrede in het schepencollege wegvallen. Ik moet er hier aan herinneren dat de socialistische partij, N. M. Telefoon 254.42 Handelsregister Antwerpen 74 Uitstaande Hypotheken Fr. 120.000.000,— Stelt verkrijg tiaar voor 5 jaar. Zesmaandelijksche coupons. KASBONS met premie voor hoog stens 5 jaar 3,75 netto, ieder jaar terugbetaalbaar. KASBONS, terugbetaalbaar na 6 maand, 3,25 netto. Kostelooze inschrijvingen bij den Heer MAURICE BAERT, te Yper Vanden peer eboomplaatt, Nr 37. wanneer ze aanveerdde in het schepencollege te treden, geen afspraak had met niemand. Ik moet ook herinneren dat wij de eerste gevraagd hebben een vierledig schepencollege te vormen, en wij hebben dit voorstel wel een tiental malen herhaald, totdat de meerderheid, die toen het schepencollege uitmiek, voelde dat er geen andere mogelijkheid meer bestond om nog voort te besturen en haar ontslag indiende. Op de weigering der liberalen, heb ben de vlaamsche nationalisten zich ook achteiuit getrokken. Alleen de socialisten zijn het voorstel bijgetreden, doch ik herinner het nogmaals dat er niet de minste overeenkomst bestond tusschen katholieken en socialisten- Ons eenig doel was de stadsfinanciën op een beter manier te beredderen, en ik geloof dat wij daarin gelukt zijn. De aanstaande rekening zal bewijzen dat er een volledige omkeering in den toestand is, en wij gelooven dat er reden bestaat om alzoo voort te gaan ten einde na de kiezing een zuiveren toestand te hebben en den nieuwen gemeenteraad in de mogelijkheid te stellen de stadszaken op een democratische manier te beredderen. Het is niet omdat de stad het ongeluk heef: zoo een onbeholpen burgemeester te hebben als Henri Sobry die zoo lomp en fanatiek is, het is daarom niet dat de socialisten hunne rol van gezondmaking der stadsfinanciën moeten stopzetten en alzoo de stad nog een nieuwe straf opleggen. Achter vandaag zullen wij opnieuw ons werk doen met de innige over tuiging de belangen der bevolking te dienen. Voor wat mijne ondervraging betreft, ik verwacht er geen antwoord op. Immers, er kan niets ingeroepen worden tot verrecht vaardiging van de ongehoorde lompheid van den burgemeester en, om te eindigen, slinger ik hier, in naam der socialistische partij, in naam van al de socialisten en eerlijke burgers die hier den 29 Mei 11. te Yper waren, mijn volledigste misprijzen en verachting naar het hoofd van den burgemeester. M. Bonnet. Als besluit dezer ondervra ging heb ik de eer de volgende dagorde aan den raad voor te leggen De Gemeenteraad Bestatigende dat den Burgemeester die voor plicht heeft te zorgen, dat handel en nering in de stad bloeien, al het mogelijke gedaan heeft om feesten te dwarsboomen die geen cent aan de stadskas kosten, die duizenden vreemden naar de stad heeft gebracht, en er handel en nering deden leven Bestatigende dat de burgemeester, wiens eerste plicht het is te waken dat op geen enkel oogenbltk de orde en de rust in de stad gestoord worde, door zijne onbetame- lijke uitdagende houding gedurende het door hem toegelaten kunstconcert door de Fanfare Arbeid van Wevelghem, zelve wanordelijkheden uitgelokt heeft, die in jammerlijke troebelen hadden kunnen on- taarden Oordeelende dat goed werk goed moet betaald worden, maar dat slecht weik zoo- als de burgemeester er in het uitoefenen van zijn ambt zoo menigmaal voortbrengt, altijd te veel betaald is. Besluit De jaarwedde van den burgemeester wordt te beginnen van iD Juni gebracht op 10 franken per jaar. En gaat over tot de dagorde. M. Sobry. Ik peins dat, niettegenstaande den toon dezer ondervi aging, sommige leden van den raad er aan zullen houden eenigen uitleg te ontvangen en dat het best ware hier een antwoord te geven. Ziehier nu wat er gebeurd is. Den 25 Mei 11. ontvingen wij van de Federatie der Belgische Werkliedenpartij van het arrondissement Yper den volgenden brief Yper, den 25 Mei 1932. Aan den Heer Burgemeester en Schepenen te Yper. m Geachte Collegas, Ik neem de eerbiedige vrijheid, in naam van het feestkomiteit, die de feestelijkheden inricht door onze Partij zondag aanstaande te Yper gehouden, eenige vragen tot U te richten in de hoop dat er voldoening zal aan gegeven worden. Daar er zaterdag avond om 8 1/2 ure en zondag voormiddag om 11 1/2 ure muziek- concerten voorzien worden, en in het voor- uitzicht dat Staatsminister Vandervelde en volksvertegenwoordiger Eekeiers het volk op de markt zullen toespreken (waarvoor ik hier tevens aan den heer Burgemeester de toelating vraag) zou het ons aangenaam zijn

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 2