KORTRIJKSCHF ONDERLINGE Belangrijk Bericht Brand - Ongevallen - Leven Hypotheekleningen Bijkantoor te Yper Algemeen OpzienerOMER ROBYN. over den stadskiosk te mogen beschikken, en deze te zien plaatsen zoo dicht mogelijk het Gerechtshof. Voor wat de verlichting ervan betreft, dit is geene onmogelijkheid, daar men wel langs dezen kant van de markt de foorinrichtingen kan voorzien van elektriek licht. Ik vraag tevensom te mogen beschikken over een tiental masten om rond de kiosk te plaatsen, alsook over de vier praalmasten, waarvan ik er twee zou willen geplaatst zien langs weerskanten van den trap van de kiosk, en twee langs weerskan- ten van den ingang der St- Jacobstraat. Voor de versiering met bloemen ervan zou- den wii de kosten dragen. Aan al die masten zouden wij onze vlaggen hangen. We zouden ook graag mogen beschikken over de Botermarkt in geval van slecht weder, om er de toespraken waarvan hoo- ger sprake, te houden. Daar er zondag zeer veel autobussen te Yper zullen toekomen, vind ik het geraad- zaam van de Vandenpeereboomplaats voor dien dag een park voor autobussen te maken. Daar is ruimschoots plaats en het verkeer zou nergens belemmerd worden, terwijl de cafés op die plaats ook wat zou den profiteeren. Daar we voor de feestelijkheden van zondag, die duizenden vreemdelingen naar de stad zullen brengen, geene toelage aan de stad hebben gevraagd, durven wij ver- hopen, dat het plaatsen van kiosk en masten, die in werkelijkheid voor feesten zijn waarvan iedereen zal profiteeren, op stad's kosten zal gedaan worden. In afwachting en in de hoop een gunstig antwoord te zullen mogen ontvangen, aan- vaard intusschen, waarde Collegas, de ver- zekering mijner beste gevoelens. Hoogachtend (get.) Edg. MISSIAEN. Het schepencollege, na daarover beraad slaagd te hebben, heeft aan den heer schepen Missiaen het volgend antwoord gestuurd Yper, den 26 Mei ig32. Mijnheer de Schepen, Als gevolg op uwen brief van 25 11. laten wij u weten dat de Schepenraad beslist heeft stads kiosk te laten plaatsen op de Markt voor de concerten van zaterdag en zondag aanstaande, en van de zaal der Botermarkt te laten gebruiken voor toespraken zondag na den stoet. Daar tijdens de 'inhuldiging van 't Vlaamsch Huis openbare aanspraken op de kiosk der markt verboden wierden als ook van uit de vensters van 't Vlaamsch Huis, moet hetzelfde verbod voor uwe feestelijkheden bestaan. De autos zullen op een aan te wijzen plaats der Vandenpeereboomplaats mogen staan. Aanveerd, Mijnheer de Schepen, de ver zekering onzer hoogachting. De Secretaris, De Burgemeester (get.) G. VERSAILLES, (get.) H. SOBRY. Mijnheer E. Missiaen, Schepen te Yper. Den 27 Mei volgde daarop een brief van den heer schepen Missiaen, op belgisch senaatpapier geschreven, tot den burge meester gericht. Deze brief luidt als volgt Yper, den 27 Mei ig32. Den Heer Burgemeester te Yper. M. de Burgemeester, Ten gevolge der weigering van het sche- pencollege, ons de masten, aan de stad toebehoorende, in leening te geven, tot het opluisteren der feestelijkheden van zondag aanstaande, hebben wij bij M. Mahieu, aan- nemer ter stede de noodige masten kunnen in huur krijgen. Met deze kom ik U de toelating vragen om twee dezer te mogen plaatsen aan tien ingang der St-Jacobstraat, met een span- doek er aan waarop Welkom geschilderd is, en eenige om rond de kiosk op de groote markt te plaatsen, voorzien eener roode vlag. Hopende dat daar geene bezwaren tegen zullen bestaan, en dat ons die toelating niet zal geweigerd worden, aanvaard intus- schen, M. de burgemeester, de verzekering mijner beste gevoelens. Met achting (get.) Edg. MISSIAEN. En hierop heeft de burgemeester als volgt geantwoord aan Mijnheer den senateur Missiaen Yper, den 28 Mei ig32. Mijnheer de Senateur, Op uw verzoek van 27 Mei ig32 moogt gij twee gehuurde masten aan den ingang der St Jacobsstraat plaatsen met een span- doek eraan waarop Welkom geschilderd is, en ook eenige gehuurde masten rond de kiosk op de groote markt planten, en er eene roode vlag aanhangen, scha en schimp geweerd, en zonder hinder aan vrijen door- gang. Vol hoogachting. De Burgemeester, (get.) H. S08RY. In den loop van den stoet, die den Zondag namiddag de straten doortrok, werd volgend bericht rondgestrooid De burgemeester van Yper, die zich reeds zoo menigmaal in zijn dom fanatisme deed onderscheiden, heeft eens te meer uiting gegeven van zijn klein dorpspolitiek ver- stand. Hij weigerde aan de socialistische partij het versieringsmateriaal,eigendom der stad, dus der algemeenheid, in leening te geven. Dat is nog het minste. Maar hij verbiedt daarenboven aan onze «leiders Emiel Vandervelde en Willem Eeckelers, op de Groote Markt het volk toe te spreken. Diensvolgens zijn we verplicht de toe- spraken te laten houden in de overdekte Botermarkt, deel der aloude beroemde Lakenhalle, ingang langs de Van de Peere- boomplaats. Dus na den stoet, allen naar de Laken- halle. Het Midden-Comiteit der Socialistische Partij Yper Dienvolgens ziet men dat op verscheidene vragen een toestemmend antwoord is gegeven geweest volgens beslissing van het schepen college. De socialistische partij vroeg om over de ,stadskiosk te mogen beschikken, dit werd haar toegestaan. Zij vroeg om ze te plaatsen niet ver van de St Jacobsstraat, daaraan werd voldoening gegeven. Zij vroeg dan nog om een stoet te mogen inrichten, cat ook werd toegestaan. M. Missiaen. Er ware maar dat meer tekort. M. Sobry. Ik heb u niet onderbroken, laat mij ook voort spreken. M. Missiaen. Hadt gij den stoet moeten verbieden, dan zouden wij toch dit verbod niet geëerbiedigd hebben. M. Sobry. Men vroeg ons nog om in de Halle te mogen spreken, alsmede de autos op de Vandenpeereboomplaats te plaatsen, dit alles werd toegestaan. Dus werden er vijf punten van hunne vraag aanveerd Twee andere punten werden niet toegestaan. Men vroeg om roode vlaggen a£n het stadsmate Wilt gij bij brand of ongeval de volledigste waarborgen, en voordeeligste regeling, wendt U in volle betrouwen tot de Naamlooze Verzekerings Maatschappij Hoofdzetel 3, Lekkerbeetstraat KORTRI JK (eigendom der Maatschappij). Kapitaal en Reserven Fr. 7 000 000 Vooraleer U te verzekeren, of uwe be staande polissen te wijzigen, vraagt koste- looze inlichtingen en raad aan ons 8, Mondstraat - Tel. 189 of bij de Agenten in iedere gemeente. «B-v 3 riaal te mogen hangen.... M. Missiaen. Gij zijt toch zeker geen stier dat ge van het rood zoudt verschrikken M. Sobry. De kiosk moest ook met rood behangen worden en weldra zou men nog geëiscnt hebben dat de andere openbare ge bouwen ook in 't rood zouden gestoken wor den ter eere van de socialisten. Het mochten de gewone vlaggen niet zijn die aan het stads maten aal hingen, het moesten socialistische partijvlaggen zijn, als om in de oogen der vreemdelingen Yper te doen doorgaan als een socialistische stad. Dit kon het schepen college niet aannemen. Wat ook niet kon aangenomen worden was dat men den kies strijd opende, zooals het op de plakbrieven was aangekondigd, met aanspraken op de Groote Markt te geven. Wij hebben voor de- vrijheid van alle burgers te zorgen, de socia listen zijn hier niet alleen en indien zij wen- schen kiesmeetings te geven, daarvoor hebben zij hunne lokalen. Die kiesmeetings kunnen in 't openbaar geen plaats hebben zonder vrees ae orde en de rust te storen. M. Missiaen. Ik protesteer daartegen. M. Sobry. Maar weet ge dan niet wat De Werkman zelf geschreven heeft M. Missiaen. Ge weet niet wat ge zegt. M. Sobry. Laat mij toch voort spreken. M. Vandamme. Die manier van handelen is toch schrikkelijk brufaal en dat bijzonder lijk voor een senateur, lid der hooge vergade ring van het land. M. Missiaen. Ik heb 8 jaar in de Kamers gezeteld en nooit heb ik er tot de orde moeten geroepen worden. M. Vandamme. Maar gij hebt er nog gevochten. M. Missiaen. Ik heb er geen enkele maal tot de orde geroepen geweest, maar gin der zijn het menschen met wien men te doen heeft. M. Vandamme. Gij zijt een heilige, wij zullen allicht een keerske voor u ontsteken. M. Sobry. De politieke toestand werd hier afgeschilderd door het socialistisch or gaan dat het volgende schreef De klei ika- len zien zwart van koleire, de liberalen worden blauw van teleurstelling, de christenen krijgen de gele zucht van spijt en de fronters brie- schen lijk leeuwen van verontwaardiging Dat staat geschreven zwart op wit en het is dan dat ik, als burgemeester, gevreesd heb voor onrust en gevraagd aan het schepencol lege of die kiesmeetings in 't openbaar op de Markt mochten gegeven worden. Het sche pencollege heeft gezegd dat zulks niet moge lijk was. Daarbij er bestaat hier daarvan reeds een voorgaande. Het werd aan Borms alsme de. bij de inhuldiging van het Vlaamsch Huis, aan de vlaamsche nationalisten ook niet toe gestaan in 't openbaar te spreken. Zij echter waren verstandiger en hebben de reden van dit verbod begrepen. Wij mochten dus geen twee maten en twee gewichten gebruiken. Dit was niet mogelijk, te meer dat wij nu voor de kiezingen staan en alzoo een voorgaande zou den maken voor de meetings die de andere partijen zullen houden. Zoo zou er in ie stad Yper weldra niets anders meer zijn dan twist en tweedracht. Het is daarom dat wij die toe lating niet konden gevenuit plichtbesef om de orde in stad te vrijwaren. Ik peins dat het schepencollege wel gedaan heeft met zoo te handelen. De heer schepen Missiaen spreekt ook nog van het concert. Men weet reeds dat dit gevraagd werd voor 11 u. 3o en dat zulks toegestaan werd. Wij meenden dan ook dat dit concert om 12 u. 3o zou geëindigd zijn, tegen dat wij, gelijk gewoonte, na de processie naar het stadhuis zouden gaan, begeleid door de Harmonie Ypriana en het pompierskorps. Dit is een officieele stoet die gekend is van iedereen en de socialisten van Yper moeten reeds weten wat er gebeurt telkenmale er pro cessie is geweest. Wanneer wij nu, om 12 u. 45, op de Groote Markt aankwamen, vernamen wij dat tegen alle verwachting in het concert der socialisten nog aan den gang was. Doch de dienstdoende politiecommissaris van dien dag, de heer Van Sevenant was, na afloop der processie, naar de Markt gegaan en, zien de dat het muziek nog bezig was, is hij tot bij den heer 3onuet gegaan en heeft hem ge vraagd het muziek voor eenige oogenblikken te willen doen ophouden. M. Missiaen. Dat is een onbeschaamd heid tot den uitersten graad. M.Soèrj. Ziehier, ten andere, het ver slag dat ik daarover van de politie ontving Zondag 2g Mei 11. nadat de processie geëindigd was, en de kerk bjnnen gegaan was, begaven wij ons ter groote markt waar

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 3