Sèrimsivicl^ 5 M. Capoen. Het zijn twee oude menschen die samen 3200 fr. trekken en niets anders hebben. Zij kunnen daarmede toch niet leven. M. Missiaen. Wanneer ze met twee per sonen zijn, dan mogen ze naar den Openbaren ■Onderstand komen. RADIO PHONO RADIO FLANDRE. YPRES De Vereeniging DE WESTVLAAMSCHE BERGEN en de VLAAMSCHE TOERISTENBOND Vereenigde Hofbouwliefhebbers Verslag der Algeneeoe Vergadering van 5 Juni 1932 daarvoor een reden bestaan. M. Sobry. Het ware misschien geraad zaam den heer Mahieu eens in het schepen college te doen komen om hem te hooren. M. Lemahieu. Waarom moet die persoon lesgeven in 't visschen in Zillebekevijver, hij .zou dit evengoed en misschien nog beter in de stadsgrachten doen. M. Vandamme. De pacht van Zillebeke vijver loopt zeker nu ten einde in ig33, en de pachter dient daarvan zes maanden op voor hand verwittigd te worden. M. Sobry. De nieuwe raad zal daarvoor te zorgen hebben, het is voldoende dat de pachter voor in April ig33 verwittigd worde. 2) M. Sobry. Wij hebben ook nog een brief gekregeu van den heer minister Renkin waarbij ons voldoening gegeven wordt nopens de heistelling der baan Yper Pioven op het grondgebied Yper en nopens de verbetering van den Veurnesteenweg. Volgens dit schrij ven zullen deze werken nog in den loop van dit jaar verwezenlijkt worden. Voor den Dickebuschsteenweg kan de heer minister ons nog geen beiolte geven. De baan Yper-Komen hangt niet at van de Staatswegen en voor de vaart Yper-Yzer kunnen de voorziene kredie ten in 19J2 niet vermeerderd worden. Voor de brug van Caeskerke is het de Nationale Maatschappij van Spoorwegen die dit werk moet doen, en voor wat betreft de casernee- ring der gendarmerie, die thans in gebouwen van de Domeinen gedaan wordt, zou dit ont werp een uitgave van 2 millioen frank vergen en zal dit slechts ondernomen worden wanneer er daartoe mogelijkheid bestaat. 3) M. Sjbry. De stad ontving nog van Dr .Frans Daels een vraag nopens het oprichten van een standbeeld ter eere van jan Yperman een gewezen Ypersche dokter die een interna tionale faam geniet, tiet vlaamsch congres van geneeskunde zou toekomende jaar het -congres te rper houden, zonder daarvoor de zittingen te Yper zelf te beleggen, hetgeen een onmogelijkheid ware, maar het zou een hulde zijn aan de stad Yper en aan een zijner roemrijkste zonen. Dit ontwerp van hulde aan Jan Yperman. onder vorm van een standbeeld of een gedenkplaat, zou van 3o naar 40.000 fr. kosten en Dr Frans Daels vraagt, in zijn schrijven, of de stad Yper bereidt is dit ont werp te steunen. Daarover werd er in het schepencollege gesproken en er werd voorge steld aan Dr Daels in den volgenden zin te antwoorden, namelijk dat het beeld van Yper man, nevens dit van zooveel andere beroemde mannen, vóór den oorlog in de Halle prijkte, dat de stad daarvoor recht heeft op herstel en dat Yper dus moet wachten totdat de Staat -en beeld en Dalle herstelt, maar dat het ons aangenaam wave ons bij de ontworpen hulde aan te sluiten. M. Missiaen - Ik zou vragen dien brief niet te verzenden zonder er eerst met de Com missie van Openoaren Onderstand over ge sproken te heoben om te weten wat zij schikt te doen. Zooals gij weet heeft y perman in de Belle gewoond, en er werd in de Commissie reeds gesproktn om dat feit te herinneren door een gedenkplaat in den muur te plaatsen. Dit is nog geen vast besluit, doch vooraleer dat de stad iets doet waie het beter dat zij haar daarover met den Openbaren Onderstand zou verstaan. M. Sobry. In geval men besluit ieis te zullen doen, is het 't gedacht van den raad onmiddellijk op die vraag in te gaan, ol wel het tot het volgend jaar uit te stellen M. Missiaen. tiet ware beter dit uit te stellen tot de volgende begrooting. 4) M. Capoen.Op welke manier kunnen de arme menschen geholpen worden, die niets anders hebben dan hun pensioen Dit is een vraag die mij somtijds gesteld wordt. M Sobry. - Zij moeten zich dan wenden tot den Openbaren Onderstand. M. Missiaen. De Openbare Onderstand heeft de middels niet meer om toelagen te ge ven en iedereen die een inkomen heelt van 5 fr. per dag en per persoon kan geen steun meer trekken. Ik heo daar straks niet op geant woord, maar als gij nog de pachten van den Openbaren Onderstand wilt verminderen, dan zullen zijn inkomsten ook verminderen en zal het niet meer mogelijk zijn denzelfden steun te blijven uitbetalen. 5) M. Leuridan. De Kerkfabriek van St- Jacobs heeft de aanbesteding der kerkmeubels uitgegeven zonder daarvoor beroep te doen op al de stielmannen van Yper. Het lot heeft nu gewild dat een knappe meubelmaker van Yper vernomen heeft dat de aanbesteding uit geschreven was, en hij heeft zich dan ook tot de Kerkfabriek gewend om te mogen mede dingen. Doch dit werd hem geweigerd en men besloot eenvoudig dat hij voor dit werk onbe kwaam was. Ik moet erbij voegen dat het een vlaamsche oudstrijder is die deze aanvraag deed, en misschien is de reden der weigering wel eenigszins daarin te zoeken. Niettegen staande het een zeer bedreven stielman is in zijn vak, werd hij toch geweigerd en ik klaag dit hier in 't openbaar aan, gezien wij geen ander verweer hebben. M. Lemahieu. Kunt gij mij na de zitting den naam van dien persoon niet geven Ik weet niets van deze zaak en zal ze eens onder zoeken M. Laton. Het werk van dezen stielman werd zelfs in de laatste handelsfoor zeer ge prezen en door alle kenners bewonderd. M. Vandamme Het ontwerp der kerk- meubileering werd, zoo ik mij goed herinner, aan ons advies onderworpen, waarom meet de raad dan ook zijn advies niet geven over de aanbesteding M. Laton. ja, en alsdan werd er door den heer Leuridan er opgewezen dat het ont werp der meunileering van Maredsous kwam. M. Vandamme. Wanneer men ons het eene vraagt, dan z^u men ook voor het andere onze goer k uiing moeten vragen. M. Lemahieu. De Kerkfabriek is opper machtig voor de meubileerir.g der kerk en heeft alleen de toelating te vragen der Com missie van Monumenten. Daarbij het is hier een zaak van oorlogsschade. De zitting wordt hierop te 20 u. i5 opge heven. Zitting van Maandag 4 7-1932, om 17 uur. DAGORDE 1. Proces verbaal der zitting van 20 Juni 1932. 2. Stedelijk kerkhof Grondvergunningen. 3. Gemeentewegenis Aankoop van grond. 4. Stadseigendommen Afstand van gronden aan den Staat. 5. - Financiën Compensatiekas Regeling Krediet in uitgaven en ontvangsten. 6 Openbare Onderstand Openbare ver pachting van grondgoederen Lastenboek. 7. Openbare Onderstand Bosschen Onder- worpen aan het woudbeheer Staat der verbete- ringshakken. 8. Vereenigingen voor Vreemdelingenver keer Aanvragen om toelage. a) De }Vest Vlaamsche Bergen. b) Comiteit tot Bevordering. 9. Tuindag feesten Programma. 10. Mededeclingen. 7 Lam pes Prix complet 4950 Pr. Naar aanleiding der verklaring van den Heer Leuridan die, tijdens de gemeenteraadszitting van 20 Juni 11., beweerde dat de Vereeniging De Westvlaamsche Bergen aangesloten was bij den Vlaamsch en Toeristenbond, en zich zelfs van deze bewering als bijzonderste argument bediende om de vraag om toelage te steunen, ont vangen wij thans een schrijven uitgaande van de Vereeniging De Westvlaamsche Bergen waarin gezegd wordt dat deze vereeniging bij den Vlaamschen Toeristenbond niet is aange sloten. Wij laten, ten andere, dien brief hieronder in zijn geheel volgen Yper, 3o Juni ig32. Aan den Heer Uitgever van Het Ypersche Boterstraat, 34, Yper. Geachte heer Uitgever, In uw geëerd blad van 25 Juni 11. lees ik, in het verslag over de zitting van den gemeente raad van Yper, gehouden op 20 Juni dat de heer Leuridan, naast de door ons zeer gewaardeerde verdediging van onze vraag om een toelage, verklaarde dat de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer De Westvlaam sche Bergen aangesloten is bij den Vlaam schen Toeristenbond. Mag ik, om wille der nauwkeurigheid, u beleefd verzoeken, hierbij een korte recht zetting te willen opnemen. De V. V. V. De Westvlaamsche Bergen is niet aangesloten bij den V. T. B., maar onder houdt met deze vereeniging, zooals trouwens met alle andere toeristische organisaties, gere gelde en vriendschappelijke betrekkingen. Aanvaard, heer Uitgever, met mijn besten dank bij voorbaat, de betuiging mijner gevoe lens van hoogachting. Namens de V. V. V. De Westvlaamsche Bergen (get.) BUCKINX (secretaris). MAATSCHAPPIJ DE Landbouw, Bijën, Neerhof van het Arrondissement Yper Gesticht in 1894 Lokaal De Drie Koningen Groote Markt De vergadering wordt te i5 uur, onder het voorzitterschap van den heer Lecluse, ge opend. De schrijver geeft lezing van het ver slag der algemeene vergadering van 1 Mei ig32 dit verslag wordt met eenparige stem men goedgekeurd. De heer Voorzitter heeft zich laten veront schuldigen, alsook de heer de Gottal, die een brief aan het bestuur heelt gezonden waarvan lezing gegeven wordt. Twee nieuwe leden worden door den heer Voorzitter voorgesteld, te weten De HH. Duroux, welkend lid, woonachtig te Holle- beke, en Heugebaert, weikend lid, woonach tig te Wulverghem. Deze leden worden met eenparige stemmen aangenomen. De voordracht is tot de toekomende alge meene vergadering uitgesteld. Worden als juryleden gekozen, de heeren Lecluse, M. Cromeecke en M. Nouwynck. Deze heeren overhandigen vervolgens aan den d. d. voorzitter den uitslag hunner wer king. De heer Voorzitter behaalt 2 punten voor bloemen de heer Sinaeve, 8 punten voor erwten,aardappelen en verschillende groenten alsook 2 punten voor rabarber planten. De tombola, geschonken door den heer Voorzitter, wordt onder de tegenwoordige leden verloot. Er wordt aan de leden kennis gegeven dat de eerste tentoonstelling zal plaats hebben tijdens de toekomende vergadering. Bijzon dere schoone loten van rozen zullen aan de leden tentoongesteld worden. De leden wor den vriendelijk verzocht hunne schoonste planten aan te brengen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 5