WOONHUIS Een WOONHUIS RENTENIERSHUIS WOONHUIS Instel met Premie Instel met Premie Openbare Verkooping Uit ter hand te koop 8 ----------a—a- Studie van den Notaris Errt. De Cock te Yper. Maandag 25 Juli 1932 te 3 ure zeer stipt namiddag, in het Gasthof Het Zweerd Groote Markt, te YPER. S X JL 3D Y F E a EENIGE KOOP Een gerievig met afhankelijkheden, ten dienste van winkel, in de Hondstraat, n* 48, bij de Lapierezaal. Vrij van gebruik. Vermogen van over name van winkelgerief. Sleutel ter studie van den Notaris. TOESLAG Maandag 8 Oogst 1932. Studie van den Notaris Ern. De Cock te Yper. Zaterdag 30 Juli 1932 te 3 ure zeer stipt namiddag, ter herberg In de Gans Dickebuschsteen- weg, te YPER. STAD YPER benaamd In de Gans staande en gelegen te Yper, langs den Dicke- buschsteenweg, n° 20, groot 1 are 55 ca. Vrij gebruik met 1 October aanstaande. Na te zien alle dagen van 2 tot 5 uur namiddag. TOESLAG Zaterdag 13 Oogst 1932 Studiën van de Notarissen Vandenameele te Watou en Lauwers te Yper. Vrijdag 29 Juli 1932 om 10 1/2 uur voormiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht te ROUSBRUGGE in eene enkele zitting, van STAD YPER, Lombaardstraat en verdere afhat kelijkheden, alsmede 98 ca. van bebouwden grond en erf, staande en gelegen te Yper, in de Lombaard straat, geteekend onder Nr 3g, en er bekend ten kadaster sectie F, Nr 273f. Bewoonden gebruikt door heer Jules Bul- thez tot I Augusti lg36 mits 5oo fr. 's jaars, boven de lasten. met vele stallingen, en 1 Ha. 32 aren msdegaande LAND, staande en gelegen TE POELCAPELLE Langs de macadam Poperinghestraat Om aanstonds in gebruik te komen. Vermogen van 44 aren er bij te pachten. Inboedel over te nemen naar beliefte. Voor inlichtingen, zich te begeven bij den eigenaar M. Vanlauwe Cyrille, of bij den Notaris DeTavernier te Langemarck. Het Vreemdelingenverkeer en de Gemeenteraad Gevonden en Verloren Voorwerpen Allerhande Nieuws Burgerlijke Stand van Yper van van met afhankelijkheden, ten dienste van herberg, Schoon on groot nieuwgebouwd Met ware voldoening ziet men, in 't verslag der gemeenteraadszitting, dat de raadsleden zich hebben bekommerd met het vreemdelin genverkeer in onze stad. A la bonne heure dat is eerste klas, dat is ten minste zorgen voor de kleine nering en voor de groote ook. Jammer, nietwaar, dat zij allen dat zoo lang hebben verwaarloosd. Zie, dat is nu jaren dat de Cercle d'Initiative bestaat en er waren nog gemeenteraadsleden die niet wisten wie er zich met die zaken bezig hield. Sedert jaren werd er een toelage gestemd voor dien Cercle en natuurlijk de eene stemden ja en de andere neen en andere nog onthielden zich, doch het schoonste van dat spelleke was dat de gemeenteraadsleden voor of tegen stemden zonder te weten wat die Cercleman- nen aan den dag brachten, zonder ze te ken nen, zonder te weten waar die toelage naartoe ging. En gedurende bijna zes jaren, zijn er daar van die onwetende heeren geweest die zich niet eens de moeite gaven om inlichtingen te nemen of te vragen, niet eens een verslag vroegen van hetgeen gedaan werd met de centen van eenieder. En meent ge dat het wel is, kent ge dan uwe plichten niet Het is niet voldoende neen te stemmen, omdat ge de zaak niet kent. Gij, Heeren van den Gemeenteraad, gelijk aan welke denkwijze gij toebehoort, gij hebt voor plicht alle zaken nauwkeurig te onderzoeken vooraleer uwe stemming uit te brengen. Zelfs de onthouding is niet vol doende. Eenmaal, ja wel maar dan uitleg vragen aan dezen die de toelage ontvangen omdat gij zoudt weten als ge moet voor of tegen stemmen. Benevens de Cercle d'Initiative komt er zooeven een nieuwe groep werkers om onze schoone Bergstreek te laten kennen en dus vreemden tot onze streek aan te lokken. En ge zoudt van kwaden wil moeten zijn om die pogingen niet toe te juichen en niet te onder steunen. Gelijk M. Leuridan zegt, Yper zal er het meest voordeel uittrekken, 't Is onbetwistbaar. Maar waarom nu een toelage gevraagd aan de stad Yper en waarom niet te samen met deze van de andere steden en omliggende gemeenten Waarom eerst Yper daar uitga- sloten Er is of er zal zijn, zegt M. Leuridan, een put in de kas en om er door te geraken komen ze nu vragen naar Yper. Wordt Yper misschien aanzien als de melkkoe voor dezen die in nood verkeeren Neen, nietwaar, zijt serieus, M. Leuridan. Die nieuwe maat schappij heeft gemist, ze mocht Yper niet uit sluiten. Maar die brave Ypersche kinders moeten geen opinie dragen, ze moeten ze ontvangen met open armen en een toelage toestaan in evenredigheid met de vveerdigheid der stad. Als Locre 5oo. fr. stemt, waarom zou Yper niet 2000 fr. voorstellen Gemeente raadsleden, onderzoekt de zaak grondig voor aleer te stemmen en tracht hier goed de mannen te kennen van het comiteit, 'k ben overtuigd dat ze allen uw vertrouwen waar dig zijn. En M. Vandamme had ook een schoone opmerking te maken. Waarom gaan beide organismen niet te samen ten voordeele van geheel de streek Zou M. Vandamme niet eens vragen aan de vereeniging der Bergstreek indien haar leden niet van zin zijn stappen aan te wenden om zijn verlangen te verwezen lijken, of dat M. Vandamme het eens vrage aan de Cercle d'Initiative zoo zou hij ze leeren kennen die van den Cercle deel uit maken, en hij moet er niet hang van zijn, 't zin ook nog al fatsoenlijke menschen. Ten slotte wat is er gebeurd Sedert jaren bestond er een Cercle d'Ini tiative die wrocht in stilte en over wier wer king zich niemand, of om zeggens niemand, in den gemeenteraad bekommerde. Er komt een tweede maatschappij tot stand, die ook niets anders bevat dan werkers. En zie, de gemeenteraad schiet wakker. Neen, mijnheeren, wij zuil en daarove niet langer redekavelen, het publiek heert seffens klaar gezien en iedereen roept U toe Bravo steunt alle maatschappijen die trachten het vreemdelingenverkeer te doen bloeien 't is een groote bron van inkomsten voor Yper. Maar laat u door geen politiek be ïnvloeden, en iedereen zal u dankbaar zijn. Ik heb uit goede bron vern omen dat de heer Bouquet, voorzitter van de« Cercle d'Ini tiative aan 't opmaken is van een verslag dat de werking door boven gemelden Cercle gr daan, zal laten kennen, en die bekendma king zal de gemeenteraadsleden bevredigen en ongetwijfeld hunne zienswijze voor de Cer cle d'Initiative tot een goede meening orengen. Gevonden. - Dinsdag 28 Juni, een rieten zeteltje dat van een vourotjrijdende auto. is. afgevallen. Terug te halen in het Hotel Con tinental. Dinsdag werd insgelijks een gevonden porte moi.naie, bevattende eenige papieren, op het politieburetl neergelegd. Verloren. Zondag laatst een trouwring, door Wildermeersch Victor, van ifper. Yper. Landloopers. De genaamde Deburggraeve André, 20jaar oud, van St Jan,, die door zijn ouders, die hij gedurig en zon der de minste reden mishandelde, op straat werd gezeten zich aldus zonder vaste woonst en zonder middelen van bestaan bevond,, werd alhier door de gendarmen aangehouden, en Dinsdag veroordeelde de Rechtnank hem,, wegens landlooperij, om vuor diie jaar ter beschikking van het Staatsbestuur gesteld te worden. Zekere Aubert Georges, 37 jaar oud, die over vele jaren reeds tielgië verlaten had en te Beauvais verbleef, was sedert verscheidene maanden terug naar ztju vaderland gtkeerd. en bevond zich dezer dagen te ïper Daar hij hier zonder middelen van bestaan was en daarbij nog een oud-veroordeelde is, werd hij^ door de politie aangehouden en Donderdag verleende de Rechtbank hem een bon om voor drie jaar te Merxplas opgesloten te worden. Verkeersongeval. Zondag avond, rond 7 u., kwam de heer notaris Desimpel, van Waasten, per auto door de Elverdinghestraat gereden op weg naar de Maloulaan toen hij,, omtrent rechtover de woning van den heer Dokter Daelemaus, een wielrijder die dezelfde richting volgde en de tramriggels wilde ver mijden, langs achter aanreed. Deze werd ten gronde geslingerd en bekwam nog al erge kneuzingen. De auto voerder bemerkte slechts het ongeluk, dat hij kwam te verooi zaken, toen hij een vijftigtal meter verder was. Hij stopte onmiddellijk en hielp het slachtoffer bij den heer Dokter Daelemans binnen dragen, waar het de noodige zorgen ontving. Dronkaards. Zekere Verhoest Raymond,. 22 jaar oud, van Waasten, werd in dtn nacht van Zondag op Maandag, door de politie in de Rijselstraat, nabij* St-Pieterskeik, gevonden terwijl hij, steendronken zijnde, in de straat- goot te slapen lag. Hij werd naar het polme- bureel opgeleid, waar hij zijn roes op het ge mak mocht uitslapen. Deckmyn Antoine, wonende in de Ka zerne, en Parein Charles, van de Linden- dreef, hadden Woensdag ook nog eens te diep in het glas gekeken, doch het ongeluk wilde dat de politie hen, rond 3 u. 3o namiddag in de Boterstraat aantrof. Daardoor hadden zij nogmaals de eer en het genoegen met den amigo te mogen kennis maken. Verkeerssignalen. Op het einde der Dixmudestraat werd, over eenige dagen, een signaal geplaatst dat alle voerlieden ervan verwittigt dat er eenige meters verder een buurttramlijn is. Dit is een zeer goede zaak en het aanbrengen van dergelijke signalen kan. niet genoeg aangeprezen worden, doch waar om moest men nu juist de staak in het midden van het voorland planten en dan nog wel op een plaats waar het voorland zeer smal is, zoodat de voetgangers ihans verplicht zijn daar het voorland te verlaten en dus nogmaals gevaar loopen overreden te worden Met die staak twee of drie meter verder te plaatsen,, daar waar het voorland reeds veel breeder is, zou die ongemakkelijkheid vermeden worden. V er klaringen van den 25 Juni tot 1 Juli iq32 Geboorten Cocle Godelieve. Boterstraat, 46. Coffijn Eliane, Waterkasteelstraat, 13. Lefebvre Rosette, Recol- lettenpoort. Thoma Maurice, Recollettenpoort. Iseux Jeaninne, Zaalhof, 3. Vennin Willy, Pannenhuisstraat, 32. Lacante Agnès, Rijsselstraat, 142. Demeyer Gabrielle, Mondstraat, 36. Huwelijken Debuigne Arthur, Kantonnier en Coene Martha, z. b., beiden te Yper. Vanderghins'e Omer, Meester-Brouwer te Kortrijk en Donck Louise, z. b., te Yper. Overlijdens Fischer Thérèse, 59 j. z. b., echtg. Malesys Jules, Poperinghesteenweg, 8. Vanhaecke Alphonsus, 62 j. werkman, echtg. Boussy Camilla,. Poperinghesteenweg, 55. Ugille Maria, 3 j. 8 m Zillebekestraat, 6. Boudry Elisa, 76 j., z. b., wede Buseyne Josephus, Rijsselstraat, 53. Huwelijksbeloften Mauritius De Pauw, houthandelaar te Gent en Judith Casteleyn, z. b., te Yper. Walter Vanhaute, werkgeleider, en Martha Claeys, z. b., beiden te Yper. Remi Sobier, autogeleider, te Voormezeele, en Maria Lippl-<- nois, huishoudster, te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 8