-HET YPERSCHE LA RÉGION D'YPF 2 ES5 2ondagrost - Repos dominical Wekelijksch Overzicht Over den Grooten Prijs van Yper 13e Jaargang, Nr 13 2 Juli 1932 13' Année. N° 13 - 2 Juillet 1932 Supplément SCHOON VOORBEELD Remerciment - Bedanking S in1 -Pieters w ij h Ouverture - Opening Bedanking Heer Alfons VAN HAECKE t ZIELMISSEN De Conferentie van Lausanne, waar men zooveel hoop op bouwde en waarvan de uitslag in alle landen angstig wordt te gemoet gezien, heeft deze week een wenoing genomen, waar men zich over 't algemeen niet aan ver wacht had. Eiken dag, bij ieder optreden werd de slechte wil van Duitschland gesterkt. Eerst begon de Duitsche gezant met te zeggen dat het Reich heel moeilijk aan zijne verplich tingen kon voldoen, dan dat het voor'toogen- blik in 't geheel niet kon betalen en ten slotte dat er geen spraak kon zijn van nog ooit te betalen Frankrijk, het land dat met ons er het meest bij zou verliezen en dat tevens onze rechten steunt, gaf door den heer Herriot de volgende overwegingen uit Duitschland is ons herstel schuldig en het loochent zulks niet. Wij weigeren dan ook onzen schuldbrief aan stukken te scheuren, maar wij zijn bereid gemak van betaling toe te staan. Men moet niet zeggen dat Duitschland niet kan betalen, want het heeft daartoe meer dan een middel het kan met speciën betalen, maar indien het zulks niet wil doen, kan het ons ceconomische vergoedingen toestaan. Het kan ons ook uit stel vragen of ten deele kwijting bekomen zoo er genoeg veiligheidswaarborgen gegeven worden die toelaten onze militaire uitgaven te verminderen en daarenboven het vertrou wen terugschenken aan gansch Europa. Maar eersten vooral moeten wij, in ruiling, kunnen rekenen op even goede trouw van zijnen kant. Het is ons pijnlijk te moeten bekennen dat het bewezen heeft, door de onderhandelingen die tot hiertoe gevoerd werden, dat wij daarop niet mogen rekenen. In plaats van dat alles aan te nemen en eeni gen goeden wil te toonen, begon de duitsche Rijkskanselier met een nieuw en nog tergen- der voorstel Wij zijn bereid, zegde hij, een forfaitaire som te storten waarmêe alles moet aangezien worden als afbetaald, maar daarop stellen wij de volgende voorwaarden de bewapening van Frankrijk moet gebracht worden tot de sterkte van deze in Duitsch land 1 En Frankrijk moet zich leenen tot de waardevermindering van het gild, ten laste der Fransche schatkistDan zullen wij plech tig verklaren dat wij niets meer dan vredelie vende bedoelingen hebben, zonder andere waarborgen Deze verklaringen van den Duitschen, ge zant gaven als een kaakslag en de indruk was zoo verbitterend dat vooraleer de fransche minister kon antwoorden M. Mac Donald met gramschap uitriep dat zoo iets niet kon aangenomen worden. De ontgoocheling is dan ook algemeen ge weest. Als men nagaat wat al toegevingen reeds gedaan werden', als men overdenkt hoe goedwillig iedereen zijn best deed om uit de moeilijkheden te geraken, als men in aanmer king neemt wat Duitschland uitgevoerd heeft met het hem geleende geld, dan blijft men verstomd staan voor de belachelijke voorstel len van het Reich. De heer Mac Donald heeft daarna eens te meer de zaak in handen genomen hij is vast besloten dit geschil tot eene uitkomst te bren gen en daartoe heeft hij het beste zijner krach ten ingespannen. De laatste berichten, die wij op dit oogenblik over de conferentie te zien krijgen, schijnen aan te duiden dat het niet zal komen tot eene nuttelooze schorsing. Ten slotte zal men misschien toch Duitschland kunnen overtuigen dat men hem niet bijgeroe pen heeft om met boosaardige kinderachtig heid belachelijke voorstellen te doen. RIK. Verleden Dinsdag trok een mooie groep kinderen, met muziek aan 't hoofd, zingend van de Markt naar de Meenenpoort te Yper. Daar, met ontdekten hoofde werd het prachtige Vredelied meesterlijk uitgevoerd onder leiding van M. A. De Graeve, muziekbestuur- der. Dezelfde ingetogen hulde werd gebracht aan 't gedenkteeken der Ypersche gesneuvel den. Wij geven hier openlijk een pluimpje aan den heer schoolbestuurder van Oost-Duin- kerke, zijn meesters en leerlingen die zoodoen de aan de velescholen, die onzestad bezoeken, een mooi voorbeeld gaven van vaderlandslief de, welgemanierdheid en opvoeding. Maandag avond werd in den hof van M. A. Donck-Vermeulen, eere voorzitter van den muziekkring Ypriana, een serenade gegeven ter gelegenheid van het huwelijk van Mejufier Louise Donck met Mijnheer Omer Vander Ghinste. Met eenige passende woorden over handigde de Voorzitter der Harmonie aan de verloofden een prachtig geschenk namens de twee afdeelingen Harmonie en Symphonie en bloemen namens de Harmonie. Vervolgens overhandigde de Voorzitter der Symphonie eveneens bloemen namens zijne afdeeling en kondigde aan dat de Symphonie 's anderdaags in de kerk de plechtigheid van het huwelijk zou opluisteren. Bestuur en muzikanten werden daarna hartelijk ontvan gen en bedankt. Monsieur et Madame Armand Donck Vermeulen remercient vivement tcus leurs amis et connaissances pour les nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées a l'occasion du mariage de leur fille Louise avec Monsieur Omer Vander Ghinste. Ils prient les personnes qui, par oubli ou par erreur, n'auraient pas rtgu une lettre de faire part, de bien vouloir les excuser. Mijnheer en Mevrouw Armand Donck Vermeulen danken inniglijk al hun vrienden en kennissen voor de talriike blijken van genegenheid die hen betuigd werden ter gelegenheid van het huwelijk hunner dochter Louise met Mijnheer Omer Vander Ghinste. Zij bidden de personen die, bij een gansch onvrijwillige vergetelheid of bij misslag, geen trouwbrief zouden ontvangen hebben, hen daarover wel te willen verontschuldigen. Maandagavond, fluisterde ei ee.a St Pieter- naar in mijn oor Het Stadsbestuur wacht zeker van het Tuindagprogramma op te maken totdat het Comiteit van St Pieterskermis over vrijen tijd beschikt, want ongetwijfeld zal men het advies vragen van die Commissie leden Het ware niet te verwonderen, want op St Pieters was het een prachtige kermis. Die inrichters hadden niets vergeten en een reeks feesten op touw gezet zonder weerga: Velo- koersen, volksbal, concerten, vuurwerk, lijn- visschen, cinema, mastklimming, enz., enz. De velokoers had veel renners aangelokt en behaalde veel bijval. Het concert van Ypriana werd naar waarde geprezen, het vuurwerk was bijzonder schoon en de cinema viel ook in den smaak. Veel visschers en veel mastklimmers en had die" pers geen zoo hoog geweest zouden er nog meer geweest zijn. Niettegenstaande den zomertijd, werd er een beentje geflikkerd onder 't spelen van een buitengewoon schoon orkest. Maar een aan genaam buitenkansje was dit wandelconcert van Ypriana. Geheel de wijk werd doorwan deld en honderden en honderden menschen waren vereenigd om de blijdschap te zien der kostgangers van 't Nazareth, toen Ypriana hen de volksmarch opdischte (reusje en tüin- daglied). Waarlijk het feestcomiteit van Sint Pieters heeft een prachtig gedacht gehad op onze oudjes te denken, en zonder twijfel heeft het hen veel pleizier verschaft. De Sinte Pietersfeesten zullen lang in het geheugen blijven der Ypersche bevolking. Le soussigné, Albert Verborgh Dubois, a l'honneur d'informer le public d'Ypres et en virons qu'a partir de ce jour il ouvrira un Café Restaurant, Rue de Dixmude, n° 27, a Ypres, mieux connu sous le nom de l'Hötel de Londres Albert Verborgh- Dubois. De ondergeteekende Albert Verborgh-Du bois, heeft de eer het geacht publiek van Yper en omtrek kenbaar te maken dat hij van heden af een Café Restaurant zal openen in de Dixmudestraat, nr 27, huis best gekend onder den naam van Hotel de Londres Albert Verborgh- Dubois. 11 Eenige liefhebbers en trouwe vrienden van de Ypersche Veloclub», drukken den wensch uit dit jaar de koers te zien inrichten op een zoodanige wijze dat men de deelnemers menig maal kan zien voorbij rijden door de stad. Een groote ronde zooals Yper, Meenen, Roeselaere, Yper is geheel wel, maar waarom den slechten weg langs Kemmel wederom verkozen Laat ons de vrijheid een klein voorstel te doen, en dit aan het bestuur der Veloclub uiteen te zetten Yper, Meenen, Roeselaere, Yper, onge veer 51 kms. Dan Yper, Woesten, Poperinghe, Yper, 4 maal (4 x 29) te samen....167 kms. Als het getal kms te groutis, kan men ofwel langs Elverdinghe naar Poperinghe op, ofwel kan men eender vier kleine ronden op zijlaten. In alle geval zou de koers veel aantrekkelijker zijn en vooral veel «neer volk naar Yper lokken en deze menigte hier in stad veel langer doen verblijven. Eenige liefhebbers. Vrouw Weduwe Alfons Van Haecke Boussy; Heer en Vrouw Maurice Van Haecke Delcroix en kind Heer en Vrouw Julien Van Haecke- Beugnet en kinders Jufvrouw Antoinette Van Haecke, danken vrienden en kennissen voor de blijken van genegenheid hen betoond bij het afsterven van hun teerbem;nden echt genoot, vader, schoonvader en grootvader Vrienden en kennissen worden uitgenoodiget de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 3 Juli, om 8 y« uur, in Sint Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw F.uphrasie WATERBLEY Echtgenoote van Heer Joseph Mouchamps. Het Bestuur der Boldersmaatschappi; Het Postje» noodigt vrienden en kennissen uit tegenwoordig te zijn in de ZIELMIS die zal gezongen worden in St Pieterskerk, op Zondag 3 Juli, om 8 y« ure, tot zielerust van den Heer Jules VAN EENAEME. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 3 Juli, om g uur, in Sint-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Isidore HEUGHEBAERT VERHAEGHE Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 3 Juli, om 9 uur, in de kerk der EE. Paters Carmelieten, tot zielelafenis van Vrouw Louise DELBAERE Weduwe van Heer Hippolyte Vanbesien. Vriendenen kennissen worden uitgenoodigd jle ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 3 Juli, om 11 y. uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Vrouw Leon JONCKHEERE Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 10 Juli, om 9 uur„ in Sint Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Weduwe Jean 1ITECA en overleden familie. EB' De Apotheek van La Pharmacie de M' WECKESSER Dixmudestraat o— Rue de Dixmude is ALLEEN OPEN op Zondag 3 Juli reste seule ouverte lt Dimanche 3 Juillet

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 9