- HET YPERSCHE LA RÉOIOIN D'YPRES "TTTe ï'nTTs'Tïi Zondagrnst - Repos dominical 13* Jaargang, N' 15 16 Juli Ï932 13' Annee. N" 15 - 16 Juillet 1922 Bijvoegsel Supplément Wekeiijksch Overzicht BENOEMING In den Storm! LJn Monument Francais au Mont Kemmel Een Fransch Gedenkteeken op den Kemmelberg Wedstrijd voor Dactylo Eindexamens Ligue des Poilus de France HONDENSPORT Sint Jozefskerk der Paters Ongeschoeide Karmelieten Burger lijfte Stand van Yper Het akkoord van Lausanne is dan eindelijk tot stand gekomen. De schuld- eischende landen hebben toegevingen gedaan aan Duitschland, maar zijn voorstel te laag gevonden en er werd een akkoord getroffen op een tusschencijfer 3 milliard mark goud. Ziehier eene korte uiteenzetting van de nieuwe overeenkomst Het Youngplan dat in den Haag opgesteld werd voorzag eene for faitaire vergoeding van g3 (drie en negentig) milliard goud mark. En deze som is thans teruggebracht op drie milliard, zegge onge veer 25 milliard belgische franken. Öeze 3 milliard zullen door Duitschland betaald worden in Bons aan de Bank der Internationale Regeling, met een intrest van 5 p. h. Deze bank zal ze in waarborg houden en ze zijn en blijven vrij van belastingen. Deze bons zullen binnen de drie jaar die op het akkoord volgen door de B. I. R omgezet worden en deze die binnen de 15 jaar niet geplaatst werden zullen vernietigd worden. Na de drie eerste jaren zal de Bank ze in 't openbaar uitgeven door onderschrijvingen. Indien Duitschland echter leeningen in den vreemde moest uitschrijven of zijn waarborg verleenen aan leeningen in den vreemde, moet een derde van de zuivere opbrengst dienen om deze bons af te lossen. Zoodus vervallen de overeenkomsten van den Haag (Januari ig3o), van Londen (Oogst ig3i) en Berlijn (Juni ig32). Het is dus, zooals altijd, en zooals wij gedurig lieten voorzien weer het uitgeslapen Reich dat met al de voordeelen kan boffen. Het is nog geen twee jaar en half geleden dat men in den Haag ook een akkoord sloot dat de schuldkwestie moest afhandelen voor goed en Duitschland ging met alle mogelijke ver zekeringen het verdrag aan dat het de g3 milliard zou betalen En nu is het weer een slot-overeenkomst waarbij go milliard kwijt gescholden worden en 3 milliard overblijven om binnen drie jaar verdeeld te worden onder de schuldeischers. En nauwelijks was dit geschenk gedaan of M. Von Papen deed over gansch Duitschland verkondigen dat het Reich thans al zijne krachten zou inspannen om gelijkheid op politiek gebied te bekomen het verdrag van Versailles moet veranderd worden 1 Men mag verzekerd wezen dat het geen rust zal kennen vooraleer het op dat gebied ook voldoening bekomen heeft. Het zal al zijne krachten inspannen, te werk gaan met vernuft en met list, het zal nog beloven en knikken als men hem iets vraagt, maar dan als alles toegestaan is, weer doen wat het wil De andere wereldgebeurtenissen dezer week werden meestal over 't hoofd gezien door den onrustwekkenden toestand die in België zelf heerschte. In de mijn- en nijver heidsstreken van ons land braken werkstakin gen uit, zoogezegd om loonkwestie, maar die bij slot van rekening bleken eene voorberei ding tot Revolutie te zijn, op touw gezet door het Communisme, ondersteund en in de hand gewerkt door het Sovjet-Rusland. De woelig heid wierd zoo erg dat het samenbrengen van al de krachten der Rijkswacht niet meer vol doende was, het leger moest met buitenge wone sterkte bijgeroepen worden. Verschillige regimenten werden naar de ptreek opgevoerd en gepantserde autowagens moesten de stra ten doortrekken om de rumoerige menigte stakers, opgejaagd door eenige kopstukken, in bedwang te houden. De toestand, alhoewel de staking niet vermindert, schijnt nochtans rustiger te worden, sedert men de kopstukken, die omwenteling zochten, achter de grendels gezet heeft. Het ontdekken der geheime papieren die de organisatie der Revolutie voor doel hadden heeft de gemoederen eenigs- zjns gekoeld. Tusschen de werkgevers en de werklieden zou men ten andere door tusschen- komst der regeering een voldoende overeen komst getroffen hebben. RIK. Is benoemd tot plaatsvervangend rechter bij het vredegerecht van het 2de Kanton Yper, M. VanaerdeJ., advokaatte Yper, in vervan gingvan M. Donck, ontslaggever. Onze beste gelukwenschen. Deze week beginnen wij dezen boeienden oo logsroman, door een onzer oud stadgenoo ten opzettelijk voor Het Ypersche ge schreven. Het is de geschiedenis der belegering onzer stad mêegeleefd door een Yperschen jonge ling, die daarna zelf het leger vervoegt en er al de akeligheden vaji dien wreeden wereld- storm ondervindt. In de ziel lijdt hij om zijne stad in zijn lichaam om de ontberingen en de kwetsuren in zijn hart om de smart die de oorlogsomstandigheden hem veroorzaken door zijne liefde Leest en gij zult afschuw krijgen van de on- menschelijke slachting, medelijden met de slachtoffers, sympathie voor de tweehoofdfi guren in de zuiverste betrach'ingen van hunne jeugd gepijnigd. En tot het einde toe zult gij u angstig afvragen wie zal zegevieren Elza of Laura Un comité s'est formé pour l'érection, sur le Mont Kemmel, non loin de l'ossuaire Fran cais, d'un Monument en l'honneur des soldats Frangais morts pour la Patrie. Ce monument, dont l'inauguration aura lieu dans le courant du mois de Septembre pro- chain, est l'ceuvre des architectes Messieurs Cordonnier, de Lille, et du sculpteur M. Marselot. La maquette du Monument est exposée en 1'Hotel Delobel, chez M. Henri Descamps, oü une liste d'inscription se trouve également a la disposition de tous ceux qui voudraient bien aider pécuniairement le comité dans la réalisation de son projet. Een Comiteit werd gevormd voor het op richten, boven op den Kemmelberg, van een gedenkteeken ter eere der Fransche soldaten gesneuveld voor het-Vaderland. De inhuldiging van dit gedenkteeken, waar van de werken reeds ffegonnen zijn, zal plaats hebben in den loop der aanstaande Septem bermaand. Het ontwerp is van de Heeren Cordonnier, bouwkundigen te Rijsel, en het beeldhouwwerk werd aan M. Marselot toe vertrouwd. De maquette van het gedenkteeken is thans tentoongesteld in het Hotel Delobel bij M. Henri Descamps, waar er insgelijks een inschrijvingslijst ter beschikking ligt van allen die aan de verwezenlijking van dit edel doel willen medehelpen. We vernemen dat Jw Elisabeth Derudder, van Komen, leerlinge aan 't Gesticht der Rousbrugge Damen te leper, den eersten prijs verworven heeft in den Wedstrijd voor Dactylo, te Gent ingericht tusschen al de leerlingen van het land. Oaze hartelijkste gelukwenschen aan die knappe jufvrouw, alsook aan de Rousbrugge Damen. De Juffrouwen Agnès Dupon en Suzanne Wullus, onzer stad, komen haar eindexamen af te leggen voor Onderwijzeres aan de Normaalschool van Thielt. We bieden aan de Juffers, onze hartelijkste gelukwenschen, alsook aan hare achtbare familie. Section d'Ypres En réunion générale tenue le 3 Juillet der nier, sous la présidence de M. le capitaine Duriez, secrétaire au Consulat de France a Ostende, le comité de la Section d'Ypres fut partiellement renouvelé. M.Joseph Claeys fut élu président et M. Louis Voreux, président d'honneur de la Section d'Ypres. Après remerciments des nouveauxélus, eut lieu une magnifique tombola offerte par de généreux amis. Het bestuur der Berger Club Yprois heeft het genoegen aan de talrijke hondenlief- heobers der streek te laten weten dat een nieuw africhtingsterrein is ingericht in de cale Majestic» Rijsselstraat, Yper. De africhtingen van politiehonden zullen geschieden 's Zondags van 8 uur tot n uur voormiddag. Alle liefhebbers zijn welkom. Het Bestuur. Plechtige octaaf ter eere van O. L. V. van den Berg Karmel of van het Heilig Scapulier. Zaterdag 16 Juli Feest van O. L. V. van Karmel. Te 6y» u. mis en onderrichting. Te g uur, Zeer Plechtige Hoogmis 's Avonds Te 6 uur., Zeer Plechtig Lof door Z. E. H. Bonte, Pastoor op Sint Pie- ters, daarna Sermoen. Van Zaterdagmiddag tot Zondagavond kunnen alle geloovigen een vollen aflaat ver dienen bij wijze van Portiuncula, telkens zij deze Kerkbezoekenen er bidden ter inzichten van O. H. V. den Paus. Zondag 17 Juli Te g uur, Plechtige Hoogmis, waarna Pauzelijke Zegen met vol len aflaat. 's Avonds Te 5 uur, Plechtig Lof en Ser moen, waarna Goddelffk Officie. Onder de Octaaf 's Morgens Te 6 V« u., Mis, daarna Onderrichting. 's A.vonds Te 5 u Goddelijk Officie. Te 7% uur, Lof en Sermoen. Zondag 24 Juli Sluiting der Octaaf. 's Morgens Te guur, Plechtige Hoogmis. 's Avonds Te 5 uur, Plechtig Lof, waaron der kort Sermoen, en Processie in den kloos terhofdoor Z. E. H. Verrue, Principaal van het College. De Sermoenen en Onderrichtingen zullen gepredikt worden door E. P. 4ERTS, Do- minikaan Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 24 Juli, om 8 Vt uur, in Sint Jacobskerk, tot zielelafenis van Germaine RIQU1ÈRE Kleindochter van Heer Marcel. De Apotheek van Mr HOU Meenenstïaat is ALLEEN OPEN op Zondag 17 Juli en deze van M' S N Groote Markt Donderdag 21 Juli (Nat. Feestdag). I La Pharmacie de TEKIEU oRue de Menin reste seule ou verte le Dimanche 17 Juifc et celle de O E C K o— Grand'Place - Jeudi 21 Juillet (Fête Nationale^. Verklaringen van den g Juli tot i5 Juli iq32 Geboorten Gouwy Gilbert, Lindendreef, 3. Angillis Ivette, Veurnesteenweg, 94. Bossu Jacqueline, Lange Thouroutstraat, 25. Capoen Joseph, Verlorenhoeicstraat 3. Defever Suzelte, Reco!lettenpoort,9. Alleman Georges, Lange Thouroutstraat, 25. Willrms Remi, Dixmudestraat, 42. Huwelijken Vanneste Gerard, ijzergieter en Labaere Joanna z. b., beiden te Yper. Desmytter Camillus, pastei bakker en Bouten Maria-Theresia, z. b., beiden te Yper.' Vanhaute Walter, werkgeleider en Claeys Martba, z.b., beiden te Yper. Sohier Remi, autogeleider te Voormezeele en Lippinois Maria, huishoudster te Yper. De Pauw Mauri tius, houthandelaar te Gent, en Casteleyn Juditb, z. b. te Yper. Overlijdens j Opsomer Alberic, 70 j., priester-schoolop ziener, Vandenpeereboomplaats, 6. Claeys José, 5 m.„ Mondstraat (Kazern). Huwelijksbeloften - Michiel Verkouter, gepensionneetde machinist, te Yper en-Maria Andries, kleermaakster, te Gent. Louis Ryon, motenaar, te Proven en Madeleine Kino, dienstmeid, »e Krombeke, voorheen te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 11