Nieuwgebouwde Hofstede Vruchten op Stam te FOELCAPELLE, bij de Plaats. TWEEWOONST HOFSTEDEKEN Goede WEIDE VETTE WEIDE Groot 22 Ha. 79 aren 78 ca. OPENBARE VERKOOPING Groot 22 Ha. 92 aren 17 ca. te PRSSCHENDRELE, langs den gravier naar den Goudberg. INSTEL DINSDAG 2 6 JULI 1932 TOESLAG DINSDAG 9 OOGST 1932 VENDITIE van alsook van het Alaam. Uit ter hand te koop VENDITIE Menagiegoed K.uip-& Keernalaam L, and alaam 3 Ha. Vruchten Beestialen Instel met Premie Studiën der Notarissen Camerlynck te Passchendaele en T y nn an te Gent, St. Jansvest, Nr 5. Toeslag OF> MAANDAG 18 JU Dl 1933 ter herberg In St. Joris», bij M. Henri Deré, te 2 uur stipt namiddag, te Passchendaele, Plaats, van EENE ZEER WELGELEGEN EN Verdeeld ia 17 koopen Bewoond en gebruikt door M. D ECO MM ERE, mits i5 664 fr. 's jaars, valdrg eersten October, boven de lasten en verzekeringspremie, met recht van pacht tot 1 October 1934. Afzonderlijk ingesteld, samen 631.300 fr. Recht van samenvoeging. Plakbrieven met oUn en verdere inlichtingen zrn 'e bekomen bij genoemde Notarissen. Studiën der Notarissen Camerlynck te Passchendaele en Vara Isterbeek te Brussel, 52, Rue aux Laines. EENER ZEER WELGELEGEN Verdeeld in 10 koopen. Recht van samenvoeging. Bewoond en gebruikt door M. Alidor Depuydt met recht van pacht tot I October 1934, mits 18 5oo fr. 's jaars boven de lasten en verzekeringspremie. o 5o per honderd Instelpremie te winnen. ZITDAGEN ter herberg Den Arend bij M. C. Van Isacker, Spanjestraat ter herberg In St-Joris bij M. Henri Deré, Dorpplaats, telkens te 2 uur namiddag, te Passchendaele, Verdere inlichtingen en plakbrieven met plan, zijn te bekomen bij genoemde Notarissen, alsook bij Meester MORREN, Notaris te Brussel,45, Handelstraat en Meester T AYMANS, Notaris te Brussel, i37, Louisalaan. Kantoor van den Notaris De Tavernier te Langemarck. Op Dinsdag 10 Juli 1932 om 3 uur zeer stipt namiddag, te SINT-JAN blj-YPER, Langemarckstraat, ten hove en ten verzoeke van M. CHARLES DEVRIESE 4 Ha. 40 aren als Rogge, Tarwe, Haver, Geerste en Hooi, Gereed geld en gewone voorwaarden. Studie van den Notaris Van te Hooglede. isacker Een welbetimmerd Hofstedeken met I Ha. io a. medegaande zaailand. Aankomst met I October ig32. Alle inlichtingen ten kantore. Kantoor van den Notaris Do Tavernier te Langemarck. Donderdag 21 Juli 1932 om t 1/2 uur zeer stipt namiddjg, te POELCAPELLE, ter hofstede van wijlen M. Henri Pauwels Myngheer bij volledige uitscheiding van bedrijf, van Stoof, tafel, bank, trog en bakalaam, enz. Afroomer, kuipen, marmijten, enz. Wagen, 2 karren, jumelle, 2 ploegs, 2 eeg- den, rolle, ressorteegde, vettemachien en meer'ander alaam. Rogge, tarwe, haver, boonen, klaverhooi, meerschhooi, aardappels en koeibeeten. Peerd, 4 melkkoeien, 2 jaarlingen, 2 kalvers, 50 hennen. Gereed geld, gewone voorwaarden. Studiën der Notarissen Camerlynck te Passchendaele en Van Isterbeek te Brussel 52, Rue aux Laines. Bij sterfgeval en om uit gemeenzaamheid te scheiden Woensdag 27- Juli 1932 te 2 uur stipt namiddag, ter herberg In St. Antonius bij Mevr. we Kesteloot, te ZONNEBEKE, bij de Plaats Toeslag Woensdag 10 Oogst 1932 ter herberg 't Jagershof bij M. Duthieuw, te Zonnebeke, Plaats, van 1) Gemeente Vlamertinghe Steenweg naar Voormezeele Zeer schoone en nieuwgebouwde Groot 8 Ha. 19 aren 30 ca. Verdeeld in 6 koopen. Gebruikt zonder geschreven pacht door M. Remi Meersseman, mits 83go fr.'s jaars boven de lasten en verzekering. 2) Gemeente Boesinghe Langs den gravier genaamd Poeselstraat NIEUWGEBOUWDE met stallingen en zaailanden, samen groot 92 aren 21 ca. Verdeeld in 4 koopen. Gebruikt zonder geschreven pacht door MM. Meire en Mervaillie, ieder huis met land mits 5oo fr. per jaar boven de lasten. 3) Gemeente Woesten Langs de Omloopstraat en bij den steenweg naar Poperinghe SCHOONE Groot 4 Ha 32 aren 08 ca. Verdeeld in 3 koopen. Gebruikt door M. J Baudewvn, met recht van pacht tot i October ig35, mits 4140 fr. 's jaars boven de lasten en verzekering. 4) Gemeente Woesten Langs de Omloopstraat SCHOON Groot 2 Ha. 56 aren 97 ca. Verdeeld in 3 koopen. Gebruikt zender geschr. ven pacht door M. Jéröme Druant met recht van pacht tot 1 Oc tober 1934, mits 25oo fr.'s jaars boven de las ten en verzekering. 5) Gemeente West-Nieuwkerke Bij de Dorpplaats Groot 3 Ha. 96 aren. Verdeeld in 2 koopen. Verpacht aan de kii ders C arnel voor 3 6 9 jaren, die aanvang genomen hebben den I-10- 1927, mits 1900 fr. 's jaars boven de lasten. 6) Gemeente Nieuwcapelle Bij het Dorp EB INE 8CMOONE Groot 2 Ha. 33 aren 79 ca. Gebruikt zonder geschreven pacht door M. Alfons Soete, mits 2100 fr. 's jaars boven de lasten. Verdere inlichtingen alsook plakbrieven met plans zijn te bekamen bij genoemde Nota rissen, alsook bij Mr MORREN, Notaris te Srussel, Handelstraat,45 en Mr TAYMANS, Notaris te Brussel, Louisalaan, 137. GOEDE HOFSTEDE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 12