ONDERLINGE KQBTBIJKSCHF De Werking van het Comiteit tct Bevordering van Vreemdelingenverkeer Belangrijk Bericht Brand - Ongevallen - Leven Hypotheekleningen Bijkantoor te Vper Algemeen OpzienerOMER ROBYN. n 5 Nos Routes Cyclables Tijdens de laatste zittingen van den gemeen teraad werd er, naar aanleiding eener vraag om toelage van de Vereeniging De West- Vlaamsche Bergen eveneens gesproken over het Comiteit tot Bevordering van Vreemdelin genverkeer, aan hetwelk men verleden jaar alle stadstoelage geweigerd had. Nu is de gemeenteraad op zijn vroeger beslissing terug gekomen en dit Comiteit zal thans, juist zooals -de pas gestichte vereeniging De West- Vlaamsche bergen opnieuw een jaarlijksch hulpgeld ontvangen, mits het voortaan regel matig verslag over zijne werking uitbrenge. Er werd immers, gedurende de bespreking in den gemeenteraad, door sommige raads leden gezegd dat de vroeger toegestane toe lage aan dit comiteit geweigerd werd uitslui tend en alleen omdat het nog nooit had laten weten wat e. met het ontvangen geld gedaan werd en omdat het ook nog nooit van zich had laten hooien. Dat üeze laatste bewering van allen grond -ontoloot is, daaraan zal niemand twijfelen en bijzonderlijk niemand die zich werkelijk de belangen der stad Yper ter harte trekt, die om haar voorspoed en bloei bekommerd is. Het is bij tienduizendtallen dat er brochures in de vlaamsche, fransche en engelsche talen, over de stad Y per, haar geschiedenis en haar merkwaardigheden, verspreid werden dui dende aanplakbrieven werden eveneens uitge geven en in meest al de statiën van België en van den vreemde kui.nen de reizigers die be wonderen ontelbaar zijn de vreemde bezoe kers die hier met raad en daad tijdens hun verblijf of doortocht geholpen werden wan neer de groote banen die door of naar Yper leiden in slechten staat of in herstelling waren, dan werd er door het comiteit aan de automo bilisten een anderen en beteren weg aange duid langs denwelken zij eveneens onze stad konden bereiken. En dit is nog niet alles. Het comiteit deed zelfs en doet nog bij gelegen heid beroep op de openbare bestuien om de verkeerswegen te verbeteren en daardoor het vreemdelingenverkeer te vergemakkelijken. Zoo werd er, onder meer, aan al de gemeente besturen van hei arrondissement Yper volgen den brief gezonden Yper, 8 Januari iq32. Aan de Gemeentebesturen van het Arrondissement Yper. Mij ti heer en, De velowegen, die vóór den oorlog bijna overal aangelegd werden, zoowel langs de Staatsbanen, als langs de provincie en gemeentewegen, waren om zoo te zeggen heelemaal verdwenen ten gevolge van den oorlog, en de banen langs dewelke zij lagen, waren vernield of grootelijks beschadigd. De vernieuwing en de herstelling dezer banen, waren in het algemeen gedaan zonder rekening te houden met de velowegen die op de eene of andere zijde bestonden, of zelfs, in sommige gevallen, langs beide zijden. Nochtans, gezien het noodig geoordeeld werd eenen bijzonderen weg voor te behou den voor wielrijders en voetgangers op de banen waar het autogerij met den dag toe nam, en waar het voor de wielrijders gevaar lijk werd het midden der baan te gebruiken, werden er zijwegen aangelegd langs de bijzon derste Staatsbanen (Yper Elsendamme, Yper- Meenen) en der provinciebanen (Yper Zonne- beke, Yper West-Roosebeke) en wanneer het thans noodig geoordeeld wordt, bestaande banen totaal te vernieuwen, wordt het aan leggen van eenen veloweg eveneens voorzien. Wij zijn zoo vrij de gemeentebesturen aan te sporen, om in de maat van hun ver mogen velowegen aan te leggen langs de gemeentewegen, want in het algemeen zijn •dezelfde niet zeer breed en zijn zij nog meestal van slijkerige en onbruikbare zijwe gen voorzien, derwijze dat het kruisen van autos en auto camions met wielrijders voor deze laatsten een bestendig gevaar oplevert. Het aanleggen van zijwegen, aan wiel rijders voorbehouden, wordt eene dringende zaak, gezien het gestadig toenemen van het autoverkeer, niet alleenlijk op de bijzondere banen maar zelfs op deze van minder belang. In den tijd dien wij nu beleven, zal het zeker niet aan handenarbeid ontbreken en de gemeentebesturen kunnen daartoe de noodige hulpgelden bekomen van Staat en Provincie. Jaarlijks zijn er belangrijke kredieten voor dergelijke werken voorzien, maar vele ge meentebesturen schijnen zelfs niet te weten dat deze kredieten bestaan, en klein in geial, zijn deze die ervan genieten, want het is een feit dat deze hulpgelden ver van uitgeput zijn. Wij durven verhopen, Mijnheeren, dat gij onze zienswijze zult deelen, en dat gij het uwe zult willen bijbrengen om het noodige te doen voor een beter tusschengemeentelijk verkeer in de streek, hetgeen niet anders dan nut aan de bewoners kan verschaffen. Aanvaardt, Mijnheeren, de verzekering onzer volkomen achting. Voor 't Comiteit De Voorzitter, R. BOUQUET. Dus ook hetstadsbestuur van Yper ontving dezen brief, doch, zoo wij ons niet bedriegen, werd hij nooit aan de gemeenteraadsleden medegedeeld. Het is misschien uit reden de- zer verzuiming dat sommigen onder hen het bestaan en de werking van het Comiteit tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer niet kennen. In alle geval is het daarom dat wij het nuttig geoordeeld hebben hem eens aan de bevolking van Yper en aan al onze lezers mede te deelen. Het ware nu belangrijk eens te weten welk gevolg het stadsbestuur van Yper aan dit schrijven gegeven heeft. Binnen kort zal het Comiteit tot Bevorde ring van Vreemdelingenverkeer een nieuwe uitgifte doen van toeristische brochures in verscheidene talen. Alle handelaars die van deze gelegenheid willen gebruik maken om een aankondiging in deze brochures te plaatsen, gelieven zich zoo spoedig mogelijk te wenden tot den voorzitter van het Comiteit, M. Remi Bouquet, Groote Markt, Yper. De personen die het Comiteit in zijne wer king willen ondersteunen, mogen hunne bij dragen, die dankbaar zullen aanvaa d worden, storten op postcheckrekening nr 270.257. v Wilt gij bij brand of ongeval de volledigste waarborgen, en voordeeligste regeling, wendt U in volle betrouwen tot de Naamlooze Verzekerings Maatschappij Hoofdzetel 3, Lekkerbeetstraat KORTRIJK (eigendom der Maatschappij). Kapitaal en Reserven Fr. 7.000 000 Vooraleer U te verzekeren, of uwe be staande polissen te wijzigen, vraagt koste- looze inlichtingen en raad aan ons 8, Mondstraat - Tel. 109 of bij de Agenten in iedere gemeente. Le Syndicat d'Initiative de la ville d'Ypres, qui s'occupe activement de tout ce qui concer- ne le tourisme et qui ne négligé aucun moyen qui puisse faciliter l'accès de notre ville et y attirer un nombre toujours plus grand de visi teurs étrangers, a adressé au début de cette année a toutes les administrations cotnmu- nales de l'arrondissement d'Ypres une lettre concernant la réfection des pistes cyclables Ie long de nos routes. Nous croyons savoir que cette lettre ne fut jamais communiquée, en séance publique, au Conseil Communal. C'est pourquoi nous nons permettons de la publier ci-dessous, désireux que nous sommes d'apprendre quelle suite y fut donnée par notre administration com munale. Ypres, le 8 Janvier ig32. Aux Administrations Communales de 1'Arrondissement d'Ypres Messieurs, Les pistes cyclabes établies presque par- tout avant la guerre aussi bien le long des routes de l'Etat que le long des routes pro vinciates et communales avaient pour ainsi dire complètement disparu par suite des faits de guerre, en même temps que la plupart des routes précitées furent détrnites ou grande- ment endommagées. La reconstruction et la réfection des rou tes furent généralement faites sans avoir égard au maintien de la piste cyclable établie dans un des accot» ments de la route, parfois même dans chacun de ceux ci lorsque la largtur de la route le permet. Toutefois devant la nécessité absolue de réserver une bande spéciale aux cyclistes et piétons le long des routes a grand trafic auto mobile et oü la circulation des cyclistes sur la partie centrale est fort dangereuse, on se mit a reconstruire les pistes le long des routes importantes de l'Etat (Ypres Elsendamme, Ypres Menin, etc.) et des routes provinciales (Ypres Zonnebeke, Ypres - West-Roosebeke. etc.) et actuellement dès qu'il s'agit d'une réfection totale de la route, les instructions prescrivent une piste cyclable, même parfois deux le long de cette route. Nous nous permettons par la présente d'engager les communes a construire dans la mesure de leurs moyens des pistes le long des routes communales les plus importantes d'abord il faut remarquer que ces routes dont la partie carrossable est généralement étroite et flanquée d'accotements boueux et impraticables, ne ptrmettent pas le croisement aisé d'autos, camions automobiles, etc. avec des cyclistes ceux ci risquent souvent d'être renversés s'ils ne veulent pas emprunter un de ces mauvais accotements. L'établissement de pistes réservées aux cyclistes est done nécessaire et urgent, étant donné l'extension que prend de jour en jour la circulation automobile non seulement sur les routes importantes mais aussi sur les routes secoiidaires. En ces temps de crise, la main d'ceuvre ne manquera certes pas et les communes obtiendraient assez facilement des subsides de l'Etat et de la Province. Annuellement des crédits trés importants sont prévus pour ce genre de travail et bien peu nombreuses sont les communes qui en profitent, car il est avéré que ces crédits ne sont jamais épuisés. Nous espérons que vous partagerez notre manière de voir et que vous voudrez bien faire le nécessaire pour doter la contrée de meilleurs moyens de communication, ce qui ne pourra que profiter k tout le monde. Veuillez agréer, Messieurs, 1'assurance de notre parfaite considération. Le Syndicat d'Initiative d'Ypres. Pour le Comité Le Président, Remi BOUQUET.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 5