L'ARSENAL LES LA IN ES DE Ypersche Voetbalkroniek FILATURE DE L'ARSENAL, S. A, YPRES EXTRAIT 6 Favorisez l'Industrie Beige Beroordeeligt de Belgische en employant Nijverheid en gebruikt Elles sont entièrement fabri- Zij zijn gansch in België quées en Belgique, vervaardigd, Et sont 1RRÉTRÉCISSABLES Zij KRIMPEN NIET IN et GRAND TEINT. en veranderen niet van kleur. Seniors van Zaterdag 9 Juli 1932 Juniors van 14 Juli 1932 Scholieren van 14 Juli 1932 Agentschap der Schatkist Wat is de ingooi of throw-in Het is de manier om den bal terug in het spel te brengen, nadat hij heel en al ue zijlijn overschreden heelt. In welke voorwaarden is een ingooi regelmatig? Ten eerste, de speler, welke den ingooi doet, moet met een deel van beide voeten in aanraking zijn met den grond en de zijlijn niet aanraken. Ten tweede, hij moet het aangezicht naar het speelveld richten. Ten derde, de speler moet den bal met beide handen üoven het hoofd om het even in welke richting wer pen. Ten vierde, de speler, die inwerpt, mag eerst opnieuw aan het spel deelnemen nadat de bal door een anderen speler werd aange raakt. Wat geeft men voor een onregelmatigen ingooi Indien er inbreuk bestaat op de drie eerst voornoemde gevallen, verkrijgt de tegenpartij het voordeel van den ingooi. In het laatste ge val wordt een gewone vrije schop (freekick simple) toegekend. De voorgaande bepalingen zijn het meest van toepassing voor de half backs. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat een half-back slecht inwerpt, omdat hij niet ge noegzaam in aanmerking neemt dat hij een overtreding tegen de voorgeschreven spelre gels begaan heelt. Eenige voorbeelden zullen beter de richtingslijn voor het inwerpen in het licht stellen. Een speler; alhoewel den bal boven het hootd houdend, laat hem eenvoudig neervallen. Ongeldige ingooi omuat de bal moet geworpen worden. Een speler, welke den ingooi doet, mag niet alle kracht zetten achter één hand en met de andere den bal slechts volgen. Als een speler den bal achter zich laat vallen, moet hij den ingooi herbeginnen, omdat het leder niet in spel is. Men kan geen rechtstreeksch doel op ingooi aanteekenen, omdat de bal niet mag geworpen worden opdat een doelpunt geldig zij. Als de bal langs de lucht of den grond de zijlijn geheel en gansch overschrijdt, en door de kracht van den wind terug in het spel komt, dan moet de bal als buitengegaan aanzien worden en wordt de ingooi of throw in toegekend aan de andere partij dan deze die den bal het laatst heeft aangeraakt. Het leder vliegt boven den hoekvlaggestok (aan het cornerpunt) uit het spel, het heeft dus noch doellijn, noch zijlijn overschreden, wat moet de scheids rechter alsdan toekennen Daar er hier aan leiding kan bestaan tot twijfel, zal er throw-in gespeeld worden, omdat het nadeel niet zoo groot is dan bij het toekennen van een hoek schop. Bij het gelijktijdig aanraken van het leder door spelers van beide partijen, als het leder over de zijlijn vliegt, zal de ingooi toegekend worden aan het verdedigend kamp, omdat in dit geval insgelijks het voordeel van den twijfel wordt aangerekend. En nochtans hoe dikwijls gaan de toeschouwers niet aan 't roepen op scheidsrechter of grenswachters iedermaal dat het vorig genoemd feit zich voordoet. De gegeven uitleg zal dus aan veel hitsige supporters ten goede komen. Hoeveel eigenlijke spelstraffen zijn er Demandez-les a votre fournisseur. Vraagt die saijetten bij uwen gewonen La maison ne vend pas aux parti- leveraar. culiers. Het huis verkoopt niet aan bijzonderen. Athletieke Oefeningen ioo m. I. Rotru in i3 sec. 2. Dumortier 3. Ververeken 4. Veys J. 5. Vanlimburg. Hoogspringen 1. Dumortier, Ver vereken 1,40 m. 3. Vanlimburg i,35 m. 4. Rotru l,3o m. 5. Veys J. 1,20. 400 m. X. Rotru in X min. 61/2 sec. 2. Vanlimburg 3. Ververeken 4. Dumortier 5. Veys J. Ver-springen1. Rotru4,45 m.; 2. Ververeken 4,36 m. 3. Dumortier 4,33 4. Veys J. 4 m.; 5. Vanlimburg 3,80. aSoom. 1. Vanlimburg in 9 min. 55 sec. 2. Dumortier 3. Rotru. Op oefening sprong de heer Caillez i,5o m. hoog en 5,09 m. ver, terwijl Versailles L. de 4,95 bereikte. Rangschikking 1. Rotru 211/2 20 1/2 21 24 87 p. 2. Dumortier 16 1/2 20 1/2 21 21 1/2 79 1/2 p. 3. Vanlimburg 7 19 22 18 66 p. 4. Ververcken 21 20 0 17 1/2 58 1/2 p. 5. Sey» II 12 0 6 23 p. 6. Vansevenanl 0 0 19 0 19 p. 7. Verleure Ev. 13 0 0 0: 13 p. S. Neyrinclc 10 1/2 0 0 0 10 1/2 p. 9. Cberchve 0 9 0 0 9 p. 10. Veys Jacques 0 0 0 0 9 p. 11. Hollebeke 6 1/2 0 0 0 61/2 p. ioo m. I. Ossieur in 12 1/2 sec. 2. Veys Th. 3. Versailles A. 4. Vandamme 5. Dewilde. Hoogspringen 1. Vandamme 1,40 m. 2. Ossieur, Versailles A., Veys Th. 1,35 m. 5. Notebaert 1,20 m. 400 m. 1. Ossieur in I min. 4 1/2 sec. 2. Vandamme 3. Veys Th. 4. Versailles A. 5. Dewilde 6. Notebaert. Ver-springen 1. Vandamme 4,53 m. 2. Veys Th. 4.29 m. 3. Ossieur 4,26 m. 4. Versailles 4,16 m. 5. Dewilde 3,6g m. 6. Notebaert 3,63 m. 3ooo m. 1. Dewilde in 10 min. 2. Van damme 3. Ossieur 4. Veys Th. 5 No tebaert. Algemeene Eindrangschikking 1. Vandamme 30 27 27 0 25 109 p. 2. Ossieur 0 27 16 27 1/2 24:941/2 p. 3. Grylfon 21 1/2 19 21 16 1/2 0:78 p. 4. Dewilde 0 16 13 21 12 62 p. 5. Notebaert 11 15 9 19 6 60 p. 6. Versailles A. 0 0 17 0 14 31 p. 7. VanMaeckelberghe 231/2 0 0 0 0:23 1/2 p. 8. Veys Th. 0 0 0 0 21 21 p. So m. i. Anseeuw in 12 1/2 sec. 2. Therry; 3. Pomeroy 4. De Buyser. Hoogspringen x. Pomeroy I,z5 2. An seeuw, De Buyser, Therry I,i5. 3co m. 1. Pomeroy in 54 sec. 2. Therry 3. Anseeuw 4. De Buyser. Ver-springen: 1. Anseeuw 3,56m.; 2. Therry 3,43 m. 3. Pomeroy 3,394- De Buyser 3,09 m. 1000 m. 1. Therry in 3,36 sec. 2. Pome roy 3. De Buyser. Algemeene Eindrangschikking 1. Therry 22 22 25 1/2 27 1/2 25; 122 p 2. Anseeuw 18 27 20 1/2 25 20 110 1/2 p 3. Pomeroy 22 1/2 15 1/2 19 1/2 17 25 99 1/2 p 4. De Buyser 9 19 1/2 17 1/2 17 1/2 17 80 1/2 p 5. Carlier 24 1/2 0 0 0 0 24 1/2 p 6. Claeys 9 0 0 0 0:9 p, Laatste oproep wie steunt er nog ons feest op 21 Juli (Janssens, postchecknummer 206 875). NEMO. De Ypersche Wielrijdersclub doet een warmen oproep aan alle ware sportliefhebbers opdat zij, in de mate van het mogelijke, het hunne zouden bijbrengen tot het wellukken van den koers voor beroepsrenners op Dins dag 9 Augustus aanstaande. De bijval der deelneming is verzekerd, een veertigtal renners lieten zich reeds inschrijven. Om deze koers te kunnen op voet zetten is de som van minimum 8000 fr. noodig. In dezen crisistijd is de steun van alle sportliefhebbers en neringdoeners noodig om dit ontwerp tot een goed einde te brengen. Dat zij, die het met de sport en de nering van de stad goed meenen, niet aai zelen hun geldelijken steun toe te zeggen. De giften worden met dank aanvaard bij J. Debeer, Café Sportwereld Statiestraat, Yper, of bij de leden der veloclub. Hieronder de volledige lijst der eerste bijdragen Gemeentebestuur Yper i5oo fr. Onbekend xooo fr. Vertegenwoordiger merk Ratly V1I0Ratly Tooneelmaatschappij Onder Ons 5oo fr.. Onbekend 200 Vereeniging «Ypersche Haarkappers» 100 Vive l'Afrique 100 Hoflack Franqois 75 Hötel Regina j5 Hotel du Nord 5o »- Hötel Skindies 20 »- Serveuse Skindies 5 Casino 10 Verplancke 5 Neys Jean 20 Decoene Georges 20 de Vinck P. 25 Desodt Frans 20 Blootacker Albert 20 »- Vereecke Lucien 10 »-• Priem 5 Van Engeland A. i5 Jacques H. 20 Onbekend 10 Schmidt Hector 5o Gryson G. 10 »- Despeghel L. 5o Struyve G. 5 In de Puppen 5o Sportliefhebber 5o »- Craeye Alfred 5 »- Annoncieblad De Zoeker 5 Heughebaert Daniel 20 »- Laroye Germain 5o Boudry Rod. 5 Tresy 10 Yerdoene D. 5 Het publiek wordt verwittigd dat van af i5 Juli, de bureelen zullen overgebracht wor den van de Maarschalk Fochlaan, 11, naar de Meenenstraat, 28, Yper. Par exploit de M. Arthur VANCAPPEL,. Huissier a Ypres, en date du 9 Juillet ig32,. Madame Marguerite CKEMMERY, ména- gère, domiciliée de droit avec son mari a- Warnêton, résidant en fait chez ses parents a Courtrai, Boulevard Saint- Roch, pourlaquelle est constitué et occupe Me Pierre WATER- BLEE, avoué prés le Tribunal de première instance séant a Ypres A fait assigner son époux M. Charles STOCK, ci-devant gérant de la succursale de la C1S l'Abeille de Charleroi, Warnêton, actuellement sans domicile ni résidence con- nus, a comparaitre Lundi 25 Juillet iq32, a 9- heures du matin, en la salie des mariages de la Maison communale de Warnêton, devant l'Officier de l'État civil de cette commune, pour entendre prononcer par ce magistrat le divorce admis entre parties, suivant jugement rendu par la Première Chambre du Tribunal, susdit le 9 Mars 1932. Pour extrait A. VANCAPPEL. Met OZON1A gewasschen is het linnen alsof het op het gras gebleekt is.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6