Crédit Foncier de Belgique Uitslagen der Prijskampen De Schoonheidskoninginnen t) Yper Stad Yper - Muziekschool Uitgifte van Grondobligatiën BA N QUE de CO UB TR AI 4- _l_ Door toedoen der officieele feestcommissie van de stad Oostende, en dank aan de offer vaardigheid van de Handelskamer van Yper, van het Comiteit tot Bevordering van Vreem delingenverkeer en van eenige andere voor aanstaande Ypeilingen, hebben wij het groot genoegen gehad de alomvermaarde schoon heidskoninginnen van meest al de Europee- sche landen in onze stad te ontvangen. Dit bezoek heelt Zaterdag laatst plaats gehad en, zeggen wij het rechtuit, alles was deftiger en veel etnvoudiger dan velen het zich voorgesteld hadden. Eenige minuten vóór twaalf uur, kwamen zij hier toe in twee luxe-autocars, vergezeld van hunne moeders en van eenige leden der Oostendsche feestcommissie, en ae politie die den ordedienst vóór het stadhuis verzekerde had veel moeite om de groote menigte nieuws gierigen, die de bevallige bezoeksters hartelijk toejuichte, op behoorlijken alstand te houden. In de groote bovenzaal van het stadhuis werden zij opgewacht door den heer Burge meester H. Sobry, tn c fficieele kleedij, om ringd van den heer Missiaen. schepen van financ ën, en van den heer Versailles, gemeen tesecretaris. De heer Remi Bouquet, lid van het inrich- tingscomiteit en voorzi ter van het Comiieit tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer, stelde de schoonheidskoninginnen voor aan de gemeentelijke overheid en wenschte ze, in uiterst wel gepaste woorden, hartelijk welkom in onze stad. Daarna werden al de Miss, door een afge vaardigde van een dagblad van Nice, beuite- lings aan de uitgenoodigden, die op het stad huis toegelaten waren geweest, voorgesteld. Allen werden dan ook uitbundig toegejuicht. De heer Burgemeester, na zich verontschul digd te hebben het vlaamsch, de officieele taal der stad, te moeten gebruiken, wenschte de feestcommissie van Oostende en de schoon heidskoninginnen welkom en bedankte hen, namens de stad Yper, voor hun vereerend bezoek aan onze martelaarsstad die, om haar vernieling en haar lijden binst den oorlog de wereld door vermaard is geworden en reeds door zooveel andere hooggeplaatste perso nages, door zooveel beroemdheden, en door zooveel Engelsche, Fransche en Duitsche oudstnjders en familieleden van gesneuvelden bezocht werd. Nadien kwam de heer Hector Vermeulen, voorzitter der Handelskamer, aan het woord en bood de lieve jufvrouwen, namens den Yperschen handel, een klein geschenk aan als herinnering van haar bezoek aan Y per. D.t geschenk, dat door kleine spcllewerksters uer uiantschool van Nlejuffer Hullaert aan de schoonheidskoninginnen overhandigd werd, bestaat uit eenige meters fijnen Yperschen kant, dien men hier gewoonlijk «'t paternoster ken noemt, en heiinnert aan een der oudste en meest vermaarde nijverheden van Yper, die jammer genoeg, aan 't verdwijnen is. Wij wentchen dat het prijsbaar doel, dat het in richtingscomiteit beoogd hetlt door het geven van dit geschenk, goede vruchten zou mogen dragen ten bate onzer kantntjverheid, en on getwijfeld zal dit zoo zijn want deze eenige meters fijue kant zal, later bij hare terug komst iu haar land, de schoonheidskoningin nen eraan herinneren dat zij Yper bezocht heb ben en hier deztn echten kant hebben zien vervaardigen. De heer Feys, van Oostende, bedankte daarna voor de gulhartige ontvangst. Na zich eenige oogenblikken aan de ven sters van het stadhuis vertoond te hebben, trokken de schoonheidskoninginnen te voet en gevolgd door een overgroote menigte naar het Britsch gedenkteeken der Meenenpoort, waar Miss Engeland een mooie bloemengarve neerlegde. De regen belette ongelukkiglijk de St Maar- tenskathedraal en de andere merkwaardige gebouwen van stad te bezoeken, en de Miss en haar gevolg begaven zich in allerhaast naar het Hotel Excelsior, waar hen een puik feest maal wachtte. De heer Burgemeester, die door het inrichtingscomiteit was uitgenoodigd geweest, had zich laten verontschuldigen, daar hij elders weerhouden was, en zich door den heer schepen Missiaen doen vervangen. Tijdens de lunch, waar de meeste gezellig heid niet ophield te heerschen, bedankte Miss Frankrijk namens hare gezellinnen. De heer advokaat Butaye stelde een heildronk voor op den bijval en het geluk der schoonheidskonin ginnen en de heer Ch. Feys, van Oostende, op den voorspoed der stad Yper. Vooraleer afscheid te nemen, begaven de Miss zich nog naar het gedenkteeken der Ypersche gesneuvelden waar Miss België ig32 een prachtige bloemengarve neerlegde, en daarna om l5 u., vertrokken ze, na een laatste vaarwel, naar de Panne, waar zij ins gelijks verwacht waren. Het hartelijk onthaal dat zij hier te Yper genoten, heeft op al de schoonheidskoningin nen den besten indruk gemaakt en heeft er veel toe bijgedragen om de goede faam onzer stad in den vreemde te verspreiden. Wij dan ken erom welgemeend de verdienstelijke in richters van deze ontvangst voor de goede propaganda die zij voor Yper gemaakt hebben en die aan gansch de stad ten goede komt zonder dat het haar een centiem onkosten heeft veroorzaakt. Schooljaar 1931 -1932 Notenleer (Jongens) Lagere Afdeeling Sectie A) Leeraar Mr O. Van Egroe. Te winnen punten 16. Hebben bekomen :14 V» punten Ameele Raymond, Devos Arthur, Murphy Francis 14 p. Defoort André i3 p. Bouckaert Gérard, Vandepitte Jean 12 p. Didier Albert; ilVi p. Viaene Nestor, Werrebrouck Gilbert; n P Desramault Joseph, Donck Adrien, Van Puyvelde Frar s to p. Lelong Edouard, Van Hee Willy, Bertier Albert, Seys Jacques g p. Busichaert Maurice, Ryckaert André 8 p. Martin Prosper. Lagere Afdeelivg Sectie B) Zelfde Leeraar. Hebben bekomen 1' eervolle melding met groote onderscheiding Van Puyvelde Con stant. 1* eervolle melding Ghys Lucien, De Langhe Antoon, Michiel Prosper- 2e eervolle melding Houart Georges, Van Damme Edgard. Hebben voldaan Busschaert Albert, Delahaye Robert, Leclercq Lewis, Michiel Roger, Synaeve Adolf, Vamienbriele Robert, Van Wonterghem Germain, Van Maeckel- berghe Julien. Middelbare Afdeelivg Leeraar Mr Elie Ryckelinck. Hebben bekomen ie eervolle melding met onderscheiding Cardinael Albert. ie eervolle melding Leroy Ernest, Ver sailles Albert, Vermeulen Maurice, Cardoen Andié. 2' eervolle melding Rraem Joseph, Van Nieuwenhuyse Roger, Coffyn Giloert. Heeft voldaan Dehollander Oscar. Hocgere Afdeelivg Sectie A) Leeraar Mr R. De Cock. Hebben bekomen 1® eervolle melding met onderscheiding Van Ommeslaeghe Robert. ie eervolle mtl ling Pien Emiel. 2s eervolle melding Soete Irénée. 3' eervolle melding Houtman Roger, Houtman Willy. Hoogere Afdeeling Sectie B) Leeraar M' L. Blomme (Bestuurder) Heeft bekomen 1® prijs met onderschéi- ding Viaene Daniel. Notenleer (Meisjes) Lagere Afdeelivg Sectie A) Leerares Mej. I. Verback. Te winnen punten 16. Hebben bekomen 16 p. Steyaert Bertha; l3 p. Banckaert Denise, Verfaillte Elisabeth; 12 y» p. Grasham Murielle 12 p. Neirynck Irène II V* p. Cherchye Emilienne, Cher- chye Godelieve, Verstappen Beatrice 11 p. Mouchamps Nelly, Ollevier Simone ioy«p.: Mennes Fernande, Titeca Jeanne 10 p. Pickel Rachel, Werrebrouck Solange 9 y» p. Sapyn Marceline g p. Defever Marie Louise, Gillioen Cecile, Hoyles Richilde, Van Camelbeke Maria 8 p. Knockaert Georgette, Den Exter Elisabeth, Desramault Elisabeth, Neirynck Maria, Provoost Geor gette. Heeft voldaan Vanhyfte Simone. Lagere Af deeling Sectie B) Zelfde Leerares. Hebben bekomen le eervolle melding met groote onderscheiding Haezebrouck Rosa. I* eervolle melding met onderscheiding Bouve Lucienne. BELGISCH GRONDK&EDIET Xtamltoie Maatschappij guticht ia 1835 INTREST 5 ZUIVER VAN ALLE TEGENWOORDIGE EN TOEKOMENDE LASTEN Die obligatiën uitgegeven door deze maatschappij met een bestaan van bijna 100 Jaar, en beschermd ie eervolle melding Deleu Simone, Jael Simone, Coulier Julie. 2® eervolle melding Dehaeck Antoinette, Synaeve Josephine, Quisthoudt Jeanne. 3e eervolle melding Leuridon Germaine. Hebben voldaan: Adam Maria, Mouchamps Suzanne. Middelbare Afdeelivg Leerares Mevr. A Van Gheluwe. Hebben bekomen ie eervolle melding met onderscheiding Uethoor Antoinette, Ghys Lucienne, Piek Denise, Pien Hélène. le eervolle melding Grasham Y vonne. 2® eervolle melding Vermeulen Madeleine, Codden Helene, Wenes Martha, Pickel Ernestine, Gaimant Yolande. 3® eervolle melding: Tahon Isabelle, Mahieu Renée. Hoogere Afdeelivg (Sectie A) Leeraar Mr R. De Cock Hebben bekomen i® eervolle melding mit onderscheiding Masquelier Paula. l® eervolle melding Bultynck Yvonne, Eeckhout Jeanne, Vandermeulen Henriette. 2e eervolle melding Soete Thérèse, Den Exter Nelly. 3' eervolle melding Pickel Suzanne. Hoogere Afdeelivg Sectie B) Leeraar Mr L. Blomme (Bestuurder) Hebben bekomen i® prijs met groote onderscheiding Den Exter Solange, Ver meulen Lea, Cherchye Elisaoeth. 2® prijs Moreau Iiène. Houten Blaasinstrumenten Leeraar Mr M. Andries KLA RIN ET Middelbare Afdeelivg i' Studiejaar. ie eervolle melding Kerrinckx Roger. Snaarinstrumenten {VIOOL)- Leeraar Mr R. De Cock. Lagere A fdeehng - 2" Studiejaar 1' eervolle melding met onderscheiding Masquelier Paula. Middelbare Afdeelivg 2' Studiejaar I® eervolle melding met groote onderschei ding Bultynck Yvonne. Hoogere Afdeelivg 2® prijs met onderscheiding Verhack André. ALTVIOOL LeeraarMr L. Biomme (Bestuurder). Hoogere Afdeelivg I® prijs met de grootste onderscheiding en gelukwenschen van ae Jury Legley Victor. Kamermuziek Leeraar Mr L. Blomme (Bestuurder). I® prijs met groote onderscheiding en ge lukwenschen der Jury Piano Decadt Jean Altviool Legley Victor. Piano Leerares Mevr. G. De Backer. Voorbereidende Afdeeling 1® eervolle melding met onderscheiding Moreau Irène. Middelbare Afdeeling 1' Studiejaar ie eervolle melding Cherchye Elisabeth. Middelbare Afdeeling 2e Studiejaar 1® eervolle melding met de grootste onder scheiding Souvage Beatrix. 1® eervolle melding met groote onderschei ding Mahieu Jeanne. I® eervolle melding met onderscheiding door de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE, zijn eene volstrekt zekere plaatsing. Onder meer zijn zij geklasseerd in de portefeuille van de ALGEMEENE SPAAR- en LIJFRENTKAS en van talrijke maatschappijen. AGENTSCHAP Naamlooze Vennootschap gesticht in 1873 YPKR Hypottysekieeniogen aan voordeelige voorwaarden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 4