Staatsmiddelbaie Schooi te Yper aux élèves de l'Ecole Moyenne ds PEtat Distribution des Prix 5 Eeckhoudt Jeanne. Hoogere Af deeling 2' prijs met onderscheiding De Cadt Jean. 2e prijs De Jonghe Madeleine. De prijs van Uitmuntendheid met de grootste onderscheiding en de gelukwenschen der Jury is toegekend aan Germaine Dupon- selle. Zang Leerares Mevr. A. Van Gheluwe. F oorbereidende Adfeeling 1® eervolle melding Pien Hélène. Hoogere Afdeeling 2e pri|s met onderscheiding Van Cayseele Germaine. De prijs van Uitmuntendheid met groote onderscheiding is toegekend aan Irène Verhack Harmonie Leeraar Mr L. Blomme (Bestuurder). 2e Studiejaar i* eervolle melding met groote onderschei ding Legley Victor, 19 p. op 20. y ie eervolle melding Simone Milleville, 17 p. op 20. Ie eervoile melding Laura Brouck, 16 pun ten op 20 Jean Decadt bekomt 8 p. I >e inschrijvingen voor het schooljaar ig32 ig33 zullen plaats hebben op Woensdag 28, Donderdag 29 en Vrijdag 3o September, van 6 tot 7 3o u. 's avonds. Herneming d< r leergangen": Maandag 3 ■October ig32. De prijsuitdet ling aan de leerlingen der "Sta itsmiddeloare Sch>ol te Vper heeit verle den Vrijdag, i5 Juli in de heropgebouwde .zaal onzer Hallen plaats gehad. Zooals telteen jare waren de ouders en de vrienden van het onderwijs talrijk opgekomen om deze schoone plechtigheid bij te wonen, ■die voor velen onder hen een zoete herinne ring is aan hunne gelukkige kinderjaren, toen zij, evenals nu hunne kinderen, nog ter school gingen en, netjes gekleed, met kloppend hart, op het verhoog verschenen om de uitslagen -van het yerloopen schooljaar te hooren afkon digen en uit de handen der tegenwoordige overheden de belooning van een gansch jaar naarstig werken en goed leeren te ontvangen. De intrede van den heer Burgemeester, die vergezeld was van de heeren Clinckemaille, arrondissementscommissaris Missiaen, sena tor en schepen Delahaye, schepen Vermeu len en Vergracht, gemeenteraadsleden Ver sailles, gemeentesecretaris Lowagic,' pro vinciaal raadslid en van al de bestuursleden van den Oud Leerlingenuond, de heeren Masschelein, Van Alleynnts, Toussaert, Gai- mant en Dumon van de heeren Bouquet, Donck Vermeulen, Gruwez, van den heer rechter Heyvaert, van ,Vl. Blomme, bestuur der der stedtlijke Muziekschool, en van M. Denaegel, bestuurder der Stadsjongensschool, werd begroet met een dreunende Brabargon- ne, door al de leerlingen gezongen. Een klein orkest voerde vervolgens Le Calile de Bagdad openingstuk, van Boiël- dieu, uit, terwijl de leerlingen daarna, onder de kundige leiding van hun muziekleeraar, M. Behaeghe, een prachtig tweestemmig koor zongen, De Gypten van Schumann, woor den van Guido Gezelle. Deze uitvoeringen behaalden een welver dienden bijval, doch wat ook ten zeerste in den smaak viel van al de aanwezigen, was het lied Tusschen Yper en Parijs», gezongen door de kleine leerlingen van het eerste stu diejaar. Hun leeraar, M. Tamboryn, haalt er eere van. La Ronde des petits Nains met veel samenhang en gepaste gebaren gezongen door de leerlingen van het derde studiejaar, was ook een mooi tafereeltje dat veel bijval oogstte en waarvoor wij en leerlingen en hun profes sor, M. Platteau, van harte gelukwenschen. De heer Maurice Ossieur, leerling der mid delbare afdeeling, die een waar muzikaal talent bezit, vertolkte met veel gevoel Le Berger», solo voor hobo, van Barthe. M. Behaeghe begeleidde hem op het klavier. Na de uitreiking der prijzen aan de leerlin gen der voorbereidende afdeeling, gaf het or kest ons nog Au Temps passé ten gehoore, een oude dans van Gillet, terwijl de leerlin gen Les Contes d'Hofmann tweestemmig koor van Offenbach, zongen. Daarna had de afkondiging plaats der uit slagen van de leerlingen der middelbare af deeling en de uitreiking der einddiploma's en der prijzen verleend door den Oud Leerlin genbond. Dit liet ons toe ons te overtuigen van de degelijkheid van het gegeven onderwijs en van de prachtige uitslagen behaald door de leerlingen, die tot eer strekken van hun bekwame en verdienstelijke leeraars. De heer Bestuurder Oorts, in een bondige en klare rede, bedankte vervolgens het ge meentebestuur en de tegenwoordige overhe den, den Oud Leerlingenbond, alsmede Jvr. Dejonghe en de heeren Gaimant en Ossieur die zoo welw'llend hunne medewerking aan het orkest verleend hadden. Hij vroeg aan de ouders om zooveel'mogelijk in betrekking te komen met het besiuur en de leeraars der school, ten einde een nauwere samenwerking te bekomen tusschen de familie en de school die het zelfde doel beoogen, namelijk de op voeding der kinderen. De heer Bestuurder zette eveneens de verdienstelijke werking uiteen van den Oud Leerlingenbond, die krachtig medehelpt om het onderwijsmate riaal der school te verbeteren en die op alle mogelijke wijzen de leerlingen aanmoedigt. In naam der ouders, stuurde de heer Bestuur der zijnen besten dank aan de heeren bestuurs leden van dien bond. De heer Burgemeester bood vervolgens zijne, welgemeende gelukwenschen aan den heer Bestuurder, aan de heeren leeraars, aan de ouders en aan de laureaten om de schoone verworven uitslagen, en na de uitvoering van «Naar Wijd en Zijd» gezongen door al de leerlingen, eindigde deze schoone plechtig heid, die tot eer strekt van den heer Bestuur der en zijne medewerkers, de professors. Allen die erop aanwezig waren, zullen van dit feest de beste herinnering bewaren. Le Vendredi i5 jiïïllet eut lieu la distribu tion des prix aux élèves de l'École Moyenne de l'Etat. Lorsque nous pétrétt ames dans nos halles, qui malgié leur <rajeunissement porteront toujours les cicatj.iqes de leurs blessures, mille souyeniis tviiH£nt se -poser dans nos cceurs.- r -tod- Comme ces enfants au visage rayonnant de bonheur, nous avons attendu. ici, jadis, avec émotion, l'heure solennelle de la distribution de nos récompenses Comme eux nous avons lutté avec ardeur, aux concours, pour con quérir une place honorable. Comme eux, nous avons vénéré notre Directeur et nos maitres, ces guides précieux qui dirigeaient nos premiers pas dans le dédale de la vie. C'est pour cela que nous sentions si bien, ce qui se passait dans leurs petits coeurs. Des larmes ont perlé dans nos yeux.Jorsque les charmants petits élèves de la ie prépara toire défilèrent sur Testrade, avec une gra- cieuse désinvolture, coiffés d'un chapeau de paille, incliné sur l'oreille et porrant la carme sous le bras. lis nous chanièrent avec entrain Tusschen Yper en Parijs Le dernier couplet mit dans leurs yeux un rayon de joie, tiès légitime Tra la la la liere Nu is 't leeren weer gedaan En we moeten naar school niet meer gaan Bravo, mes chers petits, vous avez fait hon- neur a votre maicre M. Tamboryn nous vous en félicitons tiès cordialement. La Ronde des Petits Nains interprêtée par les élèves de la 3e préparatoire, fut un tableau merveilleux Coiffés d'une cape rouge et vêtus d'une tunique bleue, ces gnomes a la barbe blanche, s'avancèrent le dos voüté et armés d'un lourd baton, évoquant en nous de vieilles légendes. Ils chantèrent lems couplets gentiment et mirent un bel ensemble dans les gestes appropriés. Chers petits amis, vous méritez avec votre maitre, M. Platteau, nos plus sincères félici- tations. Deux magnifiques choeurs, a deux voix De Gypten de Schumann (paroles de Guido Gezelle) et Les Contes d'Hofmann (Barcarolle) de Offenbach furent trés agréable- ment chantés par les élèves, sous la magistrale direction du professeur de musique, Monsieur Behaeghe. Monsieur Maurice Ossieur, élève de la section moyenne, dont le talent musical n'est ignoré de personne, nous interpréta avec art Le Berger solo pour Hautbois de Barthe. Le piano d'accompagnement était tenu par M. Behaeghe. Nous avons donné libre cours notre enthousiasme et avons omis de dire qu'une vibrante Brabangonne, chantée par tous les élèves, petits et grands, salua l'entrée de M. le Bourgmestre et des di verses autorités, parmi lesquelles nous constations la présence du Commissaire d'Arrondissement M. Clincke maille, du Sénateur et échevin Missiaen, de l'échevin Delahaye, des conseillers commu- naux Vermeulen et Vergracht, du secrétaire communal Versailles, du conseiller provincial Lowagie, des membres du Comité des Anciens Élèves au complet M.M. vlasschelein, Van Alleynnes, Toussaert, Gaimant, Dumon, MM. Bouquet, Donck-Vermeulen, Gruwez, le juge Heyvaert, le directeur de l'école de Musique Blomme et M. Denaegel, directeur de l'École Communale. Un orchestre trés réduit, mais agréablement composé nous fit entendre aussitót Le Calife de Bagdad ouverture de Boièldieu. Pour couper la cérémonie, il interpréta Au temps passé danse ancienne de Gillet. La distribution des prix nous permit de nous rendre compte des magnifiques résultats obtenus par les élèves. Ceux la font honneur au corps professoral. Le sympathique Direc teur, M. Oorts, en une allocution trés concise et trés claire airessa des remerciements a l'administration communale, a l'Union des anciens élèves, a M,IIe Dejonghe, M.M. Gai mant et Ossieur, qui apportèrent leur bien- veillant concours a l'orchestre. II invita les parents a se mettre le plus souvent possible en rapport avec la direction et les professeurs afin d'obtenir une collaboration plus étroite entre la familie et l'école. Comoien nous l'approuvions lorsqu'il disait que l'école et le foyer doivent se compléter I Connaissiez-vous l'activité de l'Union des anciens élèves II nous l'a faite connaitre. Elle ne passe pas soa temps a faire une réclame tapageuse elle agit dans l'ombre et n'a qii'un souci contri- buer a donner a l'école ce qui manque pour perfe ctionner le matériel d'enseignement, encourager les élèves et leur donner tout le contort nécessaire. Le Directeur a bien fait dé remercier, au nom de tous les parents, ces messieurs du comité. Lorsque M. le Bourgmestre eut adressé ses felicitations au Directeur, aux Professeurs, aux .Parents et aux lauréats, les élèves entonnèrent Vers l'Avenir Ainsi se ter- mina cette petite lête trés agréable, qui fait honneur au Directeur, aux professeurs et aux élèves. Nous en conserverons le meilleur souvenir. UITSLAGEN -RÉSULTATS Voorbere.dende Afdeeling Section Préparatoire ie Studiejaar 1' Année d'Etudes Hebben de 9/10 der punten behaald Ont obtenu les 9/10 des points Vandenberghe Georges, Missiaen Lionel, Vanderbeke Oscar, Nevejans Gaston, Jans- sens Jacques, Lazoore André, Fisher Ber nard, Horrez César. 2' Studiejaar 2Année d'Etudes Hebben de 8/10 der punten behaald Ont obtenu les 8/10 des points Stamper René, Btcarren Raymond, For- ster Jean, Gheerardyn Albert, Delhem Henri* Hof Jacques, Mottrie Robert. 3' Studiejaar 3e Année d'Etudes Hebben de 9/10 der punten behaald Ont obtenu les 9/10 des points Van de Pitte Jean, Verstraete Marcel, Beele Raymond. 4' Studiejaar 4' Année d'Etudes Heeft de 9/10 der punten behaald A obtenu les 9/10 des points Nevejans Armand. 5'" Studiejaar 5e Année d'Etudes Heeft de 8/10 der punten behaald A obtenu le 8/10 des points Chapelle André. 6' Studiejaar 6' Année d'Etudes Hebben de 9/10 der punten behaald Ont obtenu les 9/10 des points Van Ommeslaeghe Robert, Caenen Robert, Bollengier Michel. Middelbare Afd. Section Moyenne 1' Studiejaar ir Année d'Etudes Algemeene prijs Prix général Heyvaert Armand, Carreyn Albert, Tytgat Raphael, Vennin Gérard, Dallod Charles, Danniau Gérard. 2' Studiejaar 2® Année d'Etudes Algemeene prijs Prix général Ossieur Maurice, Desegher André, Coflyn Jean, Claeys Albert.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 5