L'ARSENAL LES LA IN ES DE e FILATURE DE L'ARSENAL, S. A, YPRES Ypersche Voetbalkroniek Ypres Swimming Club PRIJSUITDEELINGEN Favorisez l'Industrie Beige Beroordeeligt de Belgische en employant Nijverheid en gebruikt Elles sont entièrement fabri- Zij zijn g a n s c h in België quées en Belgiqne, vervaardigd, Et tont IRRÉTRÉCISSABLES Zij KRIMPEN NIET IN et GRAND TEINT. en veranderen niet van kleur. WZELBIJOIH Dinsdag 26 Juliom 9 u., in het Gesticht der H. Familie, de Stuersstraat, voor al de klassen. Woensdag 27 Juli om 10 u., in het Gesticht der Rousbrugge DamenMaloulaan, voor de lagere en middelbare afdeelingen. Donderdag 28 Juli om 9 u. 3o, in S' Vincent's CollegeBollingstraat. Maandag 1" Oogst om 14 11. 3o, voor de leerlingen van S' Michielsschool, in de feest zaal van het Christen Volkshuis, S' Jacobs- straat. Dinsdag 2" Oogst om 14 u. 3o, voor de leerlingen van S' Aloysiusschool, in de feest zaal van het Christen Volkshuis, S' Jacobs- straat. Woensdag 3n Oogst om 14 u., in de Mariaschool, Wenninckstraat, voor dehoogere klassen, de Beroepsschool en de Huishoudklas Donderdag 4n Oogstom 14 u., in de Mariaschool, Wenninckstraat, voor de lagere klassen dezer school. Vrijdag 5" Oogst om 9 u., in de Maria school, zaal van de S1* Catharinastraat, voor de bewaarklassen. Demandez-les a votre fournisseur. Vraagt die saijetten bij uwen gewonen La maison ne vend pas aux parti- leveraar. culiers. Het huis verkoopt niet aan bijzonderen. 5' Studiejaar - 3' Année d'Etudes Algemecne prijzen Prix généraux Van Nieuwenhuyse Georgette, Notredame Georges, Derm-yete Raymond, Denys Honora, Goemaere Ferdinand. 4' Studiejaar Année d'Etudes Algemeene prijzen Prix généraux Dejonghe Albert, Vandecasteele Albert Eindexamen Examen de sortie Bekwamen het Einddiploma Ont obtenu Ie diplöme de sortie Met groote vrucht Avec grand fruit Van Nieuwenhuyse Geoigette, Notredame Georges, D-nys Honora, Demeyere Raymond, Goemaere Ferdinand. Met vrucht Avec fruit Titeca Andiéen Eekhout Albert. Bekwamen het diploma voor Engelsch Ont ebtenu le diplome pour I'Anglais Grootste vrucht Plus grand fruit Demeyere Raymond. Groote vrucht Grand fruit Denys Honora, Notredame Georges, Ro- lander Teddy, Van Nieuwenhuyse Georgette. Vrucht Fruit Titeca André. Bekwamen het diploma voor Duitsck Ont obtenu le diplome Pour VAllemand Groote vrucht Grand fruit Demeyere Raymond, Notredame Georges, Denys Honora, Goemaere Ferdinand. De uitslagen van het athletiek feest van 21 Juli zullen toekomende week gegeven worden. Voetbai-Oelen Ing e n De voetbal oefeningen beginnen toekomen de week voor al de categorièn spelers. De volgende schikkingen dienen stipt na gevolgd Dinsdag seniors Woensdag cadetten, scholieren, juniors Donderdag seniors Vrijdag cadetten Zaterdag scholieren, juniors De oefeningen vangen om 18 V» u. aan en alleen de spelers, voor de bepaalde dagen aangeduid, mogen aan het spel deelnemen. Dat elkeen deze schikkingen in acht neme, ten einde den goeden gang der trainingen niet te schaden. NEMO. Iedere dag verhoogt het aantal kermiskoer- sen, nooit waren er zooveel schoone en rijk- begiftigde als heden ten dage. We mogen gerust zeggen dat bijna ieder stad of dorp in België zijn kermiskoers heeft. Een kermiskoers, die rap en heftig betwist wordt, die veel vertrekkers heeft, die een schrik van volk te been brengt en, in één woord, een heuglijken dag daarstelt van sport en tering en nering in stad of gemeente. Deze wedstrijden boeien het volk, brengen het in begeestering bij dit vertoon van kracht, taaiheid, volharding, lenigheid, kunde zij trekken de massa aan en daarmee bekomt men het verhoopte succes. De wakkere Ypersche Wielrijdersclub heeft zulks ingezien en verleden jaar een koers voor beroepsrenners op touw gezet. Dees jaar heeft het bestuur, niettegenstaande de nijpende crisis, het nogmaals aangedurfd de Tuindagkoers door beroepsrenners te laten betwisten. Deze wedstrijd gaat door op DINSDAG 9 OOGST en is begiftigd met 8ooo fr. prijzen en premiën. De oproep, herhaaldelijk tot alle sportlief hebbers en neringdoeners gericht, bekwam reeds een gedeeltelijken bijval. Verleden week gaven wij de lijst der eerste giften, voor een totaal bedrag van omtrent 4000 fr., dus amper de helft der noodige som. Allo Sportmannep, een mild gebaar Jozef Debeer, Sportwereld Statiestraat, zal gelukkig zijn uwe gift, hoe gering ook, op de lijst te mogen inschrijven. Hieronder het vervolg der lijst Parret Georges, 100 fr. Van Brussel Frans, 25 fr. Roesebeke, 10 fr. - Comyn, a5 fr. Vanoverstraeten, 25 fr. Deplancke gebroeders, 100 fr. Vandenbussche V., 3 flesschen champagne Vanderghote, 20 fr. Mr X, 5 fr. Van Brussel, 5 fr. Delper- dange, 5 fr. Caland Arthur, 5 fr. Ver gracht Felix, 20 fr. Gillis Gustaaf, 10 fr. Taillieu Odile, 5o fr. Bonte juwelier, 5 fr. Pekan, 20 fr. Laroye G., 5o fr. Mes- dom L., 20 fr. Bown Victor, 5o fr. Bagein Maurice, 5 fr. Parminter C 10 fr. Vanwichelen, 10 fr. Kemmelberg, 10 fr. Dewulf (Vlamertinghe), 20 fr. Isaac, 10 fr. Devos Dewanckel, 100 fr. De smedt Frans, i5 fr. Notredame (premie te Poperinghe). 5o fr. Tot bloei van 't sport, 200 fr. Sportman, 60 fr. We Lemay, 5 fr. Onbekend, 20 fr. Onbekend, 20 fr. Sport, 20 fr. Roefdoef, 5 fr. Depuydt Romain, 10 fr. Delecluyse M., 5 fr. Toujours Soif, 10 fr. (Lijst Vermote André, een vijftigtal sportliefhebbers), 141 fr. Beker Simoens Y. S C. TRITONS COMINOIS De beker Simoens, op Zondag 17 Juli be twist, gaf aanleiding tot zeer mooie wedstrij den die, alhoewel door het weder niet be gunstigd, een echt succes werden onder sportief oogpunt beschouwd. Het programma voorzag eerst een wedstrijd van 66 m. vri.zwemmen. Het was een ware triomf voor de Fransche zwemmers: de 3 eersten waren Tritons Daarom mannen, goede training in crawl is meer dan noodig Technische uitslagen 1. Hazebrouck (T. C.) 53" i/5. 2. Masquelier P. (T C.) 3. Masquelier A. (T. C 4. Mion (Y. S. C Daarop volgden de 100 m. streekzwemmen. Hier was het onze beurt om succes te oogsten. 1. Beddeleem (Y. S. C.) 1' 5o" 2. Lefèvre Y. S. C.) i' 5o" 2/5 3. Masquelier P. (T. C.) De meest belangwekkende wedstrijd, gezien de vorige verdeelde overwinningen, was de aflossingskoers. 3 maal 66 m., 3 zwemwijzen. De Y S.C. stelde 2 ploegen in lijn, de Tritons één enkele. Wij behaalden de overwinning in streekzwemmen en rugzwemmen, doch in crawl moesten wij nogmaals het onderspit delven voor den snellen Hazebrouck die, met i/5 van een seconde voorsprong, won De uitslagen zijn 1. Tritons Cominois 3' 3o" 4/5 Boom Masquelier A. Hazebrouck. 2. - Y. S. C. (ploeg b) 3' 3i" Sedeyn Van Nieuwenhuyse-Demey. 3. - Y. S. C. (ploeg a) 3' 3i" 4/5 Lefèvre Beddeleem Mion. Voor den beker Simoens was de punten- verdeeling als volgt 1) Tritons Cominois 29 p. 2) Y. S. C. 22 p. De water-polo match zou dus over de ge zamenlijke overwinning beslissen, immers wie won behaalde 20 p. tegen 10 p voor de ver liezers De ploegen waren T. C. Destroit Boom Lecluse Masquelier P. Ghesquière Hazebrouck Masquelier A. Y. S. C. Ververeken Sedeyn Van Nieuwenhuyse Beddeleem Demey Lefèvre Mion Zeer belangwekkende match die ons de overwinning toekende. De score 2 - o geeft heel getrouw het uitzicht van de partij weer. De twee doelpunten werden door Lefèvre aangeteekend, terwijl Ververeken, met brio zijn netten wist ongeschonden te bewaren. Geheel de ploeg dient geluk gewenscht te worden, iedereen was op de hoogte van zijn taak. Het is nu het gepast oogenblik om den heer Marcel Simoens te bedanken voor het mooi gebaar dat hij hau, terwijl hij den prachtigen beker, die nu fier in ons lokaal prijkt, aan de club schonk. Hij vinde hier de uitdrukking onzer dankbaarheid. Om 14 u. 3o, in het Gesticht der Rousbrugge Damen, Maloulaan, voor de bewaarklaf sen. Omi5u.,in de Halle, voor de leerlingen van de Stadsmeisjesschool, der S* Janstraat. Om i5 u., in de Halle, voor de leerlingen der Stads jongensschool. Om 14 u., in 5' Jozefs school, Meenen steen weg, voor de bewaarklassen van den Meenen- steenweg, Potyze en Kalfvaart. Om i5 u., in de Halle voor de leerlingen, der Stadsmeisjesschool van de Rijsselstraat. Om 14 u in S' Jozefs school, Meenensteen- weg, voor de andere klassen dezer school. Om 14 u., in de H. Hartrschool, Capucie- nenstraat, voor al de leerlingen. Om 14 u in de school van O. L. Vrouw van Thuyne, Beluikstraat, voor de bewaarklas— en lagere school.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6