DE KEIZER Statiestraat, Yper. GELDLEENINGEN COPS IBEL AUG. BONTE Grand Bazar de la Rue au Seurre GEBROEDERS DEPLANCKE NIEUWE PIANOS Cornette-Sabbe Hls BAISSE SENSIBLE Merkelijke AFSLAG Gebroeders Ü08SEY Aan den laagsten INTEREST iioriogen-, Jnweel- Brilwinkel CAMILLE DE SALMON Nous vendons nos produits au prix du jour sur tous nos VÊTEMENTS. Wij verkoopen onze producten aan den prijs van den dag op alle KLEEDINGSTUKKEN. Groote KAPITALEN Beschikbaar Mekanieke Steenzagerij Steenhouwerij YPRES, rue de Lille - 7 - Rijsselstraat.YPER Meubels in alle slach Transports D^niéiiagenients Deuil en 12 heures Rouw In 12 uren Emballagepapier in rollen de Stuersstraat, 25, YPER Schoone keus Diamanten HUISGERIEF gleis- en glaswerk, porselein, koffie- en tafelserviezen, enz. Zonnebekesïesnwtóg, 2, - <3lauw en Wit Steen - Marmer Zuilen Watersteenen ia...Schouwen en Grafzerken Afkappeling van steen altijd kosteloos te bekomen voor het weghalen. I Installations complètes d'intérieurs Volledige opschikking van binnenhuizen KunstglaswarK in Koper en lood SCHILDERWERKEN Peintures - Décors - Vitraux - TIEN JAAR WAARBORG CAM.QUAGHEBEUR. Place de la Gare - YPRES ii op bestaande en te bouwen eigendommen. Schrijven of zich te wenden Kanaalstraat, 41, Kortrijk Telefoon 597 Rijselstraat, 44 - Vper. te koop ten bureele dezer 34, Boterstraat. 34 Komt zien naar de Uitstalling van het Huis Genadige prijzen. Ter trouwe bediend. Een maal klant keert men terug. Tei. 463 14, Boterstraat. YPER Postch?ck 107.411 VRIJE INGANG - ZEER VOOR DEE LIGE PRIJZEN VASTE PRIJZEN Altijd een groote keus van de volgende artikelen SCHOUWGARN1TUREN vazen, artikelen voor geschenken, alle slag van fantaisie artikelen. Speelgoed, fietsjes, kinderautos, Mandenwerk Vogelkooien in allen aard. REISARTIKELEN Valiezen en Reiskoffers MAROKIJN ARTIKELEN: Sacochen, Portefeuilles Porte monnaies, Tabakzakken, enz. Kindervoituren, Merk SWAN Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. AFSLAG 5 °/o aan kroostrijke gezinnen en ooilogsinvaliden. Tal. 273 In «He stijlen In «11© keus - I" alle prijzen Verzorgd werk Concurrentie onmogelijk Spoedige bediening 1 Papiers peints Lincrusta - Linoleum Toiles cirées - Balatum Tapis Rideaux Stores Dentelles - Laines Literies Tentures detail GHspelle» ardentes Behangpapier - Lincrusta - Linoleum Toile cirèe— Balatum Tapijten Gordijnen Stoors Kanten Wollen Bedderijen ROUWBEHANGSELS ROUWKAPELLEN 36, Veur nesteen we 4, 36 VPER Gewone ea Decoratie Genadige prijzen Trouwe bediening PRIX MODÉRÉS. -s;'- teWfe V» ;r,!" Jgij GEKRUISTE SNAREN Groot Gemak vari Betalen V-V ALLERHANDE - MUZIEK-INSTRUMENTEN VIOLEN .-HARÏ--ONUMS Accordeons .van-af 95 .Fr. Phoriografèn van.af 250 Fr. r» a rMAr 3: i innT 27, YPERSTRAAT .Tel, 178 - - -<■> - POPER-INGHE par Voiture ou Auto-tapissière Cars de 20 - 30 - SO peraonnaa AUTO DE LUXE pour toutes cérémonies et excursions Téléphone N° 5o Maison renommee depuls longue date, et se tenant A la disposition de ses clients Jour et nult.—Tous renselgnemasta pour le déménagement pour l'étranger. Oud bekend buis stelt zich ten alle tyde, dag en ter beschikking van de kalanten. Alle Inlichtingen over verhuizen naar den vreemde.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 7