Qevraagd Deftige Meid Verloren Grijze Papegaai Groote KERMISSTOET HUIS TE HU HEN Chronique Financière EX A M EX UITSLA GEN Hoogeschool van Leuven Faculteit der Genee*kande. Samen gevoegde examens van Candidaat in natuurlijke wetenschappen voorbereidend tot de geneeskunde en van Candidaat in geneeskunde. 3' proef (wet van 1890) Faculteit der Wijsbegeerte en Lette- ren. Candidatuur voorbereidend tot de Rechten. i* proef Faculteit der Rechten. Candidaat in de Rechten Bijzondere Scholen. Graad van Can didaat burgerlijk ingenieur. ld proef La Ligue des Poilus de France Gemeente BOESINGHE Gevonden en Verloren Voorwerpen Gevonden. Zaterdag, 16 Juli, verschei dene koepons van obligaties, doorM. Bancto rum Charles, die ze ter beschikking van den eigenaar houdt. Verloren. Maandag, 18 Juli, een brie- ventasch inhoudende een aantal papieren door M. Dewanckel Camiel. STAB YPER Dienstig voor Handel. Allerhande Nieuws In 't Saijette Wijveken Yper. Verkeersongevallen Zon dag, rond 11 u. 3o voormiddag werd de auto van M. Lebleu Jean, van Oostende, aange reden door de aute van M. Peeters Albert, van Jambes. Beiden volgden den Veuinesteen- weg in de richting naar Brielen, doch gekomen voor de woning van M. Doutrelandt, waar de heer Lebleu moest stoppen, stak deze naar links over en werd alzoo gegrepen door de andere auto die op korten afstand volgde. Gelukkiglijk bepaalt alles zich bij enkele stof felijke schade. Gevecht. Maandag, omstreeks 7 u. 's avonds is er een gevecht in regei ontstaan in de herberg De Steenhouwer Neerstraat,, tusschen twee verbruikers, Vandevoorde Mau rice van Doornijk en Dufoor Louis van De Panne. Flesschen, glazen, alles wat hen onder de handen viel, werd gebruikt en het ging er zoo hevig toe dat de genaamde Vandevoorde een deel van zijnduim door een stuk glas werd losgerukt. De politie kwam een einde aan dit verwoed gevecht stellen en leidde beiden op naar het politiebureel. ProGes verbaal werd. opgemaakt. Een kleine vraag. - Ware het niet mo gelijk de concerten, die 's Zondags binst den- Zomer op de Groote Markt gegeven worden, op de Siatieplaats te geven, waar er om zeg- gens nooit iets te doen is Zonder twijfel zou den de herbergiers aldaar daaroverzeer tevre den zijn, terwijl deze van de Groote Maikt er niet minder blij om zouden zijn, daar zij alzoo- hunne beste kliënteel van den Zondag avond, namelijk de groote massa automobilisten die- van de kust terugkeeren en hier op onze Markt heel graag een kleine halte houden, zouden, mogen behouden. Ruststoorders. De genaamde Burg- graeve Gaston doet ons opmerken dat hij niet betrokken is in het feit dat wij verleden week,, onder dezen titel, in ons blad meldden. Burgeilijke Stand van Yper 8 i Met onderscheiding M. Devoldere Albert, van Lancematck. Met voldoening: MM. Beck Pierre, van Poperirghe, en Roussel Albert, van Komen- ten-Biielen. Candidatuur in natuurlijke en geneeskundige wetenschappeni* proef Met groote onderscheiding M. Debeir Oswald, van Boesinghe. 2' proef Met voldoening M. Platevoet Rogier, van Rousbrugge. Candidaat in natuurlijke wetenschappen voor bereidend tot de artsenijen de veeartsenijkunde. 2* proef Met groote onderscheiding M.M. Creus Roger, van Poperinghe, en Clarebout Henri, van Proven. Met onderscheiding M. Liévois Sylvère, van St-Jan Watou. Met voldoening M.M. Vanandruel Louis, van Waasten, en Messiaen Alb., van Komen. Graad van Dokter in genees heel- en vroed kunde. proef Met groote onderscheiding M. Dieryck Marcel, van Yper. Met voldoening M. Vankan Joseph, van Yper. Met voldoening MM. Haus Albert en Boone Jos., beiden van Yper. Candidatuur in klassieke taalwetenschap. i* proef Met onderscheiding M. Brutsaert Maurice, van Watou. Met onderscheiding M. Quaghebeur Jos., van Westvleteren. Met voldoening M. Mandeville Gérard, van Staden. Doctor in de Rechten. ie proef Met voldoening M.M. Breyne Antoine, van Yper, en Brutsaert Jules, van Watou. 2* proef ie onderproef Met voldoening M. Struye P., van Yper. 2* Doctoraat in de Rechten. I* onderproef Met de grootste onderscheiding M. Van Hee Léger, van Hooglede. Met onderscheiding M. Desimpel Jean, van Waasten. Met voldoening: MM. Van Elslande Guy, van Wervick, en Bondolf Joseph, van Boe singhe. Met onderscheiding M. De Berdt Marcel, van Staden. Faculteit O. L. Vrouw van den Vrede, te Namen. Candidatuur in natuurlijke en geneeskundige wetenschappen. i' proef Met voldoening M. Durieux Jean, van Westnieuwkerke. Hoogere Technische School, te Kortrijk Hebben het diploma bekomen van 1) Textieltechnieker M. Seys Ernest, van Yper. 2) Textielscheikundige M. Vandevivere Paul, van Yper. Aan allen onze hartelijkste gelukwenschen. Section d'Ypres organise pour le Dimanche 31 Juiliet une excursion k Dunkerque, prix du voyage aller et retour 12 francs. Les personnes désireuses d'accompagner sont priées de se faire inscrire au local, Rue Jansépius, N° 9, jusqu'au Mercredi 26 cou rant. La Commission. voor huishouden met kinders. Adres buree van 't blad. Terug brengen tegen goede belooning Bruggesteenweg, 18. Zondag 31 dull 1932 om 2 1/2 uur ingericht door de Gezworen Vrienden van Boesinghe, met medehulp van het Gemeentebestuur. VOLGORDE VAN DEN STOET 1. Groep Ruiters. 2. De Klucht van Boesinghe. 3. Jan Van der Steen met zijn houten been. 4. Gemeente Muziek. 5. Surprise Groep Hollebeke. 6. De Bohemers, reizende muzikanten, Hollebeke. 7. De Kluchtgroep Hollebeke. 8. De Ypersche Schotten. 9. De Reis rond de wereld. 10. Een groep Koopmans. 11. Muziek Elverdinghe. 12. De Vereenigde Voermans, Roeselaere. 13. De Lustige Accordeonisten, Dicke- busch. 14. Miss Univers en haar gevolg. 15. De i*te Ypersche Gilles. 16. De Ypersche Vliegers. 17. De Beton fabriek Bultinck en Wagen makerij Brunsteen Pilckem. De stoet zal gevormd worden aan de her berg Het Kanon bij Henri Bulckaan, om 2 1/2 u. stipt en zal eindigen om 6 uur. Hier dient aangestipt dat de bijzonderste inrichter van dezen stoet de heer Theophile De Coene, van Boesinghe is, sedert 26 jaar voerman op Yper daar zijn vader Alois De Coene ook 49 jaar als voerman naar Yper kwam is het dus jaar dat de familie De Coene naar Yper komt en zoo medehelpt aan den voorspoed van den Yperschen Handel. Daarom hopen wij dat alle Yperlingen, op 3i Juli, de familie De Coene zullen indachtig zijn en in groot getal naar Boesinghe optrek ken. Zondag laatst, drie sleutels. Maandag, 18 Juli, een porte-monnaie door M. Buseyne Hector. Dinsdag, 19 Juli, tusschen 17 en 18 u., een motoplaat nr 68.583, door M. CornetteCyrille. Midden der stad. Zich wenden 24, Meenenstraat, Yper. YPER. Ter gelegenheid van Tuindag, veertiendaagsche REKLAAM verkoop van SPORTHEMDEN, 14,— i5,- 16,— 18,— 20,en 24 franken. l5 °/o AFSLAG op onze reeds bestaande lage prijzen in alle ZIJDE en KATOENEN KLEEREN en MANTELS. 19, Groote Markt, ie YPER. Maandag, rond 7 u. 's avonds, werd de auto van M. Ramon Charles, van Wervik, op den Vlamertinghesteenweg, insgelijks aange reden door een fransche auto die ongestoord zijn weg vervolgde, zoodat de onvoorzichtige voerder niet gekend is. Men heeft toch het nummer van de autoplaat kunnen opnemen. Semaine calme sans fluctuations appré- ciables dans les cours les résultats des conférences diplomatiques n'ont eu aucune- influence sur la tenue du marché qui les- - escomptait déja depuis longtemps d'aüleurs il est hors doute qu'aucune conséquence heu- reuse n'est possible avant qu'on soit fixé sur Tissue des élections législatives en Allemagne et présidentielles aux Etats Unis. La mise en vigueur des décisions prises a Lausanne ne peut en eflet avoir lieu que si le peuple allemand approuve par une ïéékction. le gouvernement actuelet d'autre part, un grand point est de savoir quelle sera la per- sonnalité qui sera portée a la présidence des- Etats Unis et quelles seront ses intentions- enveis les dettes Européennes l'accord de Lausanne devenant, eu tflet, caduc si des- réductions ne sont pas obtenues par les an ciens pays allies. On voit done que les résul tats de ces conlérences ne sont que des résultats de principe et qu'on est encore loin d'un arrangement définitif. Quoi done s'éton- ner du peu d'importacce que la bourse y attache Bur que Nationale de Belgique le dividende du premier semestre 1932 vient d'être fixé a. 40 firs nef et sera mis en paiement le 1 sep- tembre prochain le dividende du second. s'etnestre ig3i qui avait été différé, jusqu'après- la ratification de la convention avec le gou vernement, vient d'être déclaré payable par frs 5o net. Ateliers de Construction de la Metis 1 le bénéfice étant en sensible régression, le dividende sera réduit de 40 a 20 frs net. Charbonnages de Strépy Bracquegnies cette société procédé actuellement a l'émisston de 3o.ooo bons de caisse 6 1/2 °/0 net d'impóts beiges de 5oo frs nominal a io ans a'échéance au prix de 490 frs plus éventuellement les intéréts courus k partir du 1 aoüt. Moulins frois Fontaines on estime que le dividende pourra être maintenu soit francs- 292,50 net. Verklaringen van den 16 Juli tot 22 Juli iq32 Geboorten. Alleman André, Zonnebekesteenweg, 178. De Plancke Henri, Meenensteenweg, 4. Vanraes Suzan ne. M. Frenchlaan, 2. Martein Daniel, Slachthuisstraat, 7. Carreyn Henri, Mondstraat, 36. Verstrepen Jean, Drie Zottenstraat, 2. Ameloot Georges, Bukkerstraat, 16. Winckelmans Simonne, Elverdinghestraat, 50. Huwelijk. Mattbys Jean-Baptiste, meubelmaker etr Goethals Anna, fabriekwerkster, beiden te Yper. Overlijdens. Liefoogbe Idalie, 90 j., z. b., wed* Ver- brugghe Désiré, Zillebekevoetweg, 2. Fraeys Josephina, 73 j., kloosterlinge, Maloulaan, 2. Dezeure Maria, 38 j huishoudster, echt* Bruneel Arthur, Lange Thouroutstraat, 25. Tancré Henricus, 67 j., schoenmaker, echt. Roosebeke Zenobia, Eigen Heerdstraat, 11. Pinte Maria, 78 j., z. b., weduwe Windels Emilius, S' Janshospltaalstraat. Huwelijksbeloften. Paul Larmuseau, geneesheer, te Kemmel en Leona Speybrouck, z. b., te Yper. Gerardus Vandeputte, schrijnwerker en Irma Donck, z. b., beiden te Yper. Mauritius Vandendriessche, goudsmid, en Eitelia Messiaen, huishoudster, beiden te Yper. Lucianus Everaet, autogeleider, te Yper cn Margareta Hessei, waschvrouw, te Brielen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 8