TtllliDRQ 1932 13e Jaar, N° 17 - 30 Juli 1932 13e Année, N° 17-30Juillet Weekblad - - bet Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d Ypres STAD YPER Zaterdag 6 Oogst Zondag 7 Oogst Dinsdag 9 Oogst Woensdag 10 Oogst Donderdag 11 Oogst Zaterdag 13 Oogst Zondag 14 Oogst OP ZATERDAG 6 OOGST 1932 De Aanhouder Wint Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper HET VPERSCHE mt VaMenlging der Gefelrtarden. she Clubs, ena. LA REGION D'VPRES Organs de 1'Aseociation des Sinistré*, des Clubs Yprois, etc. Beheer, Opstel tn Aankondigingen 34, Boter straat, 34, Yper Abonnement 18 tr. 00 per jaar Buitenland 32 ft. Men ten intihrijvtn In alle Belgische postkantoren Tel. 500 35 ct. het nummer Naemloote artikels geweigerd Rédccllon, Administration et Publlcltê 34, rue au Beurrs, Ypres Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 tr. On feat t'obonner dans toas les bureaux de poste Beiges 35 ct. Ie numéro Tél. 50O Lts articles non signts sent refasès Om 18 uur Klokkevgeluid. Om 2o.3o uur Concert op de Groote Markt door de Harmonie Ypriana. Om io uur Processie ter eere van O. L. Vrouw van Tuine. Om 18 uur Concert op de Groote Markt door de Vlaamsche Harmonie. Om g uur In St Maartens Kathedraal ROUWDIENST voor de Ypersche Gesneu velden van wegens den V. O. S. Om 12 uur Groote Velokoers voor Beroepsrenners. Vertrek Statiestraat A la ville de Ccurtrai» (Zie bijzondere plakbrieven). Om 20.3o uur R. Colaertplaats, Concert door de Symphonie Ypriana. Om 9 uur Veemarkt, Gewestelijke Geiten prijskamp. Om 20.3o uur Concert op de Groote Markt door de Liberale Harmonie. Om 21 uur Vandenpeereboomplaats, Prachtig Openluchtfeest. Om ii uur Concert op de Groote Markt door de Socialistische Harmonie. Om i3.3o uur Groote schieting aan de Pers, door de Maatschappij Willem Teil Om 14 uur Meenenpoort, Prijskamp in 't Lijnvi sschen, door de Maatschappij Fronthengelaars Om 17 uur Vandenpeereboomplaats, Turnfeestdoor de LiberaleTurnmaatschappij De Onvermoeibaren Om 21 uur Volksbal in de Halle. Maandag 15 Oogst (O. L. V. Hemelvaart) Om l5 uur In de Halle, Prijsuitdeeling voor de leerlingen der Nijverheidsschool. Om 22 uur Statieplein Maarschalk Foch laan, Prachtig Vuurwerk. om 8 1/2 uur 's avonds, op de Groote Markt, zal de HARMONIE YPRIANA de Gemeentefeesten inzetten met een PRACHTIG COHCKRT dat zal mogen genoemd worden een Kunst avond. Hier geven wij het programma 1. Ypersch lied. 2. Florentiner Marsch Fucik 3. Phèdreopeningstuk Massenet 4. Une Soirée prés du Lac, vr hobo Leroux Solist Heer Maurice Ossieurj. 5. Ballet d'Isoline Messager a) Moderato Pavane b) Entrée d'Isoline Andante Mazurka c) Entrée de la lre danseuse, Maestoso d) Scène de la séduction, Andantino - Solist Heer Marcel Andries e) Scène et valse. Allegro. 6. La Voix des Cloches A. Luigini 7. L'Arlésienne G. Bizet a) Voorspel fSolist Heer Robert Verdoen). b) Menuetto c) Carillon d) Intermezzo e) Finaal. 8. Marche des Fian failles H. Moerman (met tambours en klaroenen). Zulk een programma zal ongetwijfeld aan genaam zijn aan alle muziekliefhebbers en aan iedereen voldoening geven. De marsch met tambours en klaroenen is uitgevoerd op vraag. p. N. B. De Harr> egeg Ypriana trekt op naar De Panne op 2uogst. Later rtjffiterë inlichtingen. Er is een oud gekend vlaamsch spreek woord dat zegt De aanhouder wint», en 't is daarom dat wij ons veroorloven, voor de zooveelste maal, aan de Beheerders der Commissie van Openbaren Onderstand te vragen om, ter gelegenheid der aanstaande Tuindagfeesten, de talrijke schilderijen, tafe- reelen en andere vooroorlogsche schatten, die zoo zorgvuldig in de Belle opgesloten zijn, door de Yperlingen, waaronder velen nog nimmer in de gelegenheid waren ze te zien, alsook door de talrijke vreemde bezoekers kosteloos te laten bewonderen de Zondagen der Tuindagweek, al ware het dan ook maar gedurende enkele op voorhand bepaalde uren. Wij weten dat deze kunstschatten, mits betaling van een klein inkomgeld, gedu rende zekere dagen der week mogen bezich tigd zijn, doch de heeren leden der Commissie van Openbaren Onderstand weten ook dat vele Yperlingen slechts den Zondag vrij zijn en dat de meeste bezoekers van het omliggen de ons slechts op dien dag toekomen. Dit bezoek, zoo het toegestaan wordt, ware een aantrekkelijkheid te meer voor onze Tuindag feesten en zou er veel toe bijdragen om het aantal vreemdelingen nog te verhoogen. Verleden jaar hebben wij ook nog den wensch uitgedrukt om, met Tuindag, een oud voorooTlogsch gebruik weer in voege te zien komen, namelijk de vrije toegang tot Sl Maar tens toren aan alwie lust gevoelt de beklim ming ervan te doen om van daarboven eens een heerlijk kijkje op het omliggende te nemen. Laat ons hopen dat de betrokken besturen deze vragen eens ernstig zullen overwegen en, zoo er eenigszins middel is er aan voldoening zullen geven, hetgeen waarvoor wij hen op voorhand bedanken. Ministeriëel Verhoor Van zoodra de dagbladen den terugkeer meldden uit Lausanne van den heer Eerste Minister Renkin, had de heer Advokaat Butaye, Voorzitter der Federatie, den 11 Juli 11. een brief geschreven om, namens de ge- teisterden van Dinant, Visé en van het Arron dissement Yper, en namens de Handelskamers van Dinant, Rousselare en Yper, aan den heer Minister Renkin een verhoor te vragen. Vijf dagen nadien, namelijk den 16 Juli,, antwoordde de heer Eerste Minister reeds dat hij de afvaardiging der geteisterden ver wachtte den Woensdag 20 Juli, om 11 uur, in zijn kabinet. Deze afvaardiging, bestaande uit de heeren Coulonvaux, burgemeester, en Le Boulengé, advokaat te Dinant, Carlier, handelaar te Rousselare, Geuten, bestuurder der Samen werkende Vennootschap voor Oorlogsschade te Wervick, en Arm. Donck in vervanging van M. Vermeulen namens de Handelskamer van Yper, was geleid door den heer advokaat A. Butaye en vergezeld door den heer senator Legrand, van Dinant. De heer Verhaeghe, Algemeen Bestuurder van het Ministerie van Financiën, woonde het onderhoud bij. M. Le Boulengé, van Dinant, legde de onrechtvaardigheid en de onwettelijkheid voor oogen van de betaling der vergoedingen voor herbeleg bij middel van titels die slechts j5 hunner nominale waarde vertegenwoordigen. Tijdens het verhoor, verklaarde de heer Algemeen Bestuurder Verhaeghe dat het totaal bedrag der aan de geteisterden nog ver schuldigde vergoedingen hoogstens op 200 millioen frank mocht geschat worden, waarvan 110 millioen voor de vereffening der intresten. Indien men de intresten alsmede de vergoe dingen niet onderhevig aan herbeleg van deze som aftrekt, dan bedraagt den eisch der ge teisterden nog ongeveer tot 80 millioen, som die bijna uitsluitend aan de verwoeste gewesten verschuldigd is en waarvan de uit- keering door den Staat niet onmiddellijk moet gedaan worden maar in een tijdverloop van. verscheidene jaren mag geschieden. Na een gedachten wisseling nam de heer Eerste Minister Renkin aan dat de klachten der geteisterden volkomen gegrond zijn, doch hij drukte de vrees uit dat den huidigen toe stand der schatkist het niet zou toelaten eraan voldoening te geven. De afgevaardigden deden hem opmerken dat het niet aanneem baar is dat de Staat sommige zijner schuld- eischers, zooals de ambtenaars, de volksver tegenwoordigers, de aannemers van openbare werken, enz., geheel en gansch betaalt, terwijl hij aan andere slechts een dividend van 75

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1