TUINDAG 1932 13e Jaar, N° 18 - 6 Oogst 1932 13e Année, N° 18-6 Aoüt FOOTBALLSEIZOEN C. 5- Yper lld' - Bruay Ist* ^Weekblad bet Arrondissement Yper JournaJ hebdomadaire de I'Arrondissement d Ypres Organ® de ('Association des Siniatréa» dea Cluba Yproia, etc. Tel. 500 35 ct. het nummer STAD YPER Zaterdag 6 Oogst Zondag 7 Oogst Dinsdag 9 Oogst Woensdag 10 Oogst Donderdag 11 Oogst Zaterdag 13 Oogst Zondag 14 Oogst Maandag 15 Oogst (O. L. V. Hemelvaart) Om i5 uur In de Halle, Prijsuitdeeling voor de leerlingen der Nijverheidsschool. K. B. V. B. C. S. Y. OPENING Zondag 7 Oogst Handels- en Nijverheidshamer yper Aan den Heer Bestuurder van den Tentoonstellingstrein, Brussel. Ed. Toussaert. H. Vermeulen. HET yPERSCHE w Ywnlflliij der Club*. LA REGION D'VPRES Beheer, Opstel en Aankondigingen 34. Boterstraat, 34, Yper Abonnement18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men tu tnuhrijitn tn alle Belgtuhe postkantoren Naamloott artikels geweigerd Rédactton, Administration et Pabllclti 34, rue au Beurre, Ypres Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On peat t'obonner dans tons les bureaux it potte Beiges 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non tlgnit sent re fasts Om l8 uur Klokkengeluid Om 2o.3o uur Concert op de Groote Markt door de Harmonie Ypriana. Programma 1. Ypersch lied. 2. Florentiner Marsch Fucik 3. Phèdreopeningstuk Massenet 4. Une Soiree prés du Lac,vr hobo Leroux Solist Heer Maurice Ossiear/. 5. Ballet d'Isoline Messager a) Moderato Pavane b) Entree d'Isoline, Andante Mazurka c) Entree de la lre danseuse. Maestoso d) Scène de la Sédnction, Andantino Solist Heer Marcel AndriesJ. e) Scène et Valse, Allegro. 6. La Voix des Cloches A. Luigipi 7. L'Arlésienne G. Bizet a) Voorspel Solist Heer Robert Verdoen). b) Menuetto c) Carillon d) Intermezzo e) Finaal. 8. Marche des Fianfailles H. Moerman (met tamboers en klaroenen). Om 10 uur Processie ter eere van O. L. Vrouw van Tuine. Om 18 uur Concert op de Groote Markt door de Vlaamsche Harmonie. Programma 1. LeTribut de Zamora (Gounod) F. Degrez Stapmarsch 2. Lustig Feest, openingstuk L. Bajus 3. Zelpha, Fantazia G. Gadenne 4. Flautinetle, Polka voor piston A. L. Doyen (Solist Heer A. Dehollander). 5. Les Lilas Blancs, Fantazia O. Filsfils 6. Esperanlo, Marsch F. Verbeeck Om 9 uur In St Maartens Kathedraal ROUWDIENST voor de Ypersche Gesneu velden, van wegens den V. O. S. Het Gemengd Koor T1NELKRING zal, benevens het proprium der mis in grego- riaansch.de volgende meerstemmige gezangen uitvoeren Kyrie en Agnus Dei, uit de 3stemmige O. L. Vrouwmis L. Vanhoutte Sanctus en Benedictus, 4stemmig J. Tinei Jesu Salvator Mundi, naar het gregoriaansch bewerkt in 4 stemmen G. D. Na de mis Vaarwel, mijn broeder, 4stemmig lied uit de ió® eeuw H. Waeltrant Om 12 uur Groote Velokoers voor Beroepsrenners. Vertrek Statiestraat A la ville de Cour Ir ai» (Zie bijzondere plakbrieven). Om 20.3o uur R. Colaertplaats, Concert door de Symphonie Ypriana. Programma 1. Tout Strasbourg, Marche Schneider 2. AllesandroStradella,openingst. Flotow 3. Le Marteau de l'Orfèvre Eilenberg 4. Mascarade, Airs de Ballet Lacöme a) Cortège b) Arlequin Colombine c) La Familie Polichinelle d) Final alia Polacca. 5. Les Airs du Cinéma, Fantaisie Sélection arr. par Salabert 6. Andalucia, spaansche wals Popy 7. Tuindag lied. Om 9 uur Veemarkt, Gewestelijke Geiten prijskamp. Om 20.3o uur Concert op de Groote Markt door de Liberale Harmonie. Programma 1. Alaska, Marsch L. Meeus 2. Le Blavc Rocher, openingstuk A. Pellegrin 3. Chrysanthème, Gavotte L. Grillet 4. Le Chevalier Breton, Fantazia voor tuba L. Doyen 5. Violetta, Wals L. Moeremans 6. Bruxelles Electrique, Potpourri X. Om 21 uur Vandenpeereboomplaats, Prachtig Openluchtfeest. Om 11 uur Concert op de Groote Markt door de Socialistische Harmonie. Programma 1. A'ida, Pas - Redoublé sur l'Opéra de G. Verdi, arr. par Wittmann 2. Les Cloches de Corneville, Fan taisie de (R. Planquette) A. Loger 3. LajuiveFantazia(F. Halévy) Z. Bajus 4. L'Amour FilialFantazia G. Gadenne 5. F lots du Danube, Groote Con- certwals J. Ivanovici 6. Mijn Moederspraak, (P. Benoit) Solo voor tuba F. Van Dyck (Solist Makker g. Lacante) 7. Marche des Amis de F lore A. Morel Om i3.3o uur Groote schieting aan de Pers, door de Maatschappij Willem Teil Om 14 uur Maenenpoort, Prijskamp in 't Lijnvisschen, door de Maatschappij Fronthengelaars Om 17 uur Vandenpeereboomplaats, Turnfeest door de LiberaleTurnmaatschappij De Ouvermoeibaren Om 21 uur Volksbal in de Halle. Om 22 uur Statieplein* Maarschalk Foch- laan, Prachtig Vuurwerk. 1932 - 1933 te 4 uur, op het Ypersch Stadium Inkomprijs 3 Fr. Het Bestuur van den Tentoonstellingstrein, die al de bijzonderste steden van België door reist en toekomende week hier te Yper zal zijn, heeft aan de Handelskamer de volgende uitnoodiging gezonden Brussel, den 1-8-32 Aan de Heeren Voorzitter en Leden der Handelskamer, te Yper. Mijnheer en, 't Inrichtingscomiteit van den Tentoon stellingstrein, onder Voorzitterschap van den heer Senator Carnoy, heeft de eer U uit te noodigen tot een officieel bezoek aan die Jaarbeurs ter statie van Yper, op Vrijdag 12° Augusti, om II uur in den voormiddag. Wij zijn ervan overtuigd dat elke betoo ging die Handel en Nijverheid bevoordeeligt, op uw steun en medewerking mag rekenen, en dat gij ons met uwe tegenwoordigheid zult vereeren. Wij bieden U, Mijnheeren, de verzeke ring onzer hoogachting. De Tentoonstellingstrein, Een Bestuurder, (get.) Onleesbaar. Daarop werd als volgt geantwoord Handels-en Nijverheldskamir Yper, den 2-8-32. Yper. Heer Bestuurder, In bezit van uw geëerd schrijven van in Oogst. Ons besluit en uwe uitnoodiging passen elkander goed aan. Het bestuur onzer Kamer en onzer Handelsfoor hadden reeds beslist in groep, te n uur, uwe tentoonstelling te komen bezoeken. Het is dus met groote vol doening dat uwe uitnoodiging aanvaard wordt. Het doel uwer reizende foor en dit van geheel onze werking, sedert wij ons in onze puinen vestigden, is zoodanig overeenstem mend dat het voof ons een groot genoegen zal zijn Ued. over uw initiatief te kunnen gelukwenschen. Gelief te aanvaarden, Heer Bestuurder, de verzekering onzer beste gevoelens. Namens het Bestuur De Secretaris, De Voorzitter Ingevolge deze beslissing, wordt bij de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1