IN DEN STORM Maison Gérard Salon de Coiffure 1r ordre Pour vos Chaussures Voor uwe Schoenen OULIEN DEVINCKE - CAUNU 2 Ten bureele dezer kan men de voor gaande nummers met het mengelwerk bekomen. 27, Rue au Beurre, Ypres - Téi. 288 pour Dames Wil U van de schootte dagen genieten KOOPT EEN Rijwiel of Moto-Rijwiel VERKRIJGBAAR BIJ DE AGENTEN. YPRES - 4, Rue de Boesinghe - straat, 4 - YPER Roman door A. BRULEZ (Vervolg) André dankte om best de twee soldaten die hem terzijde gestaan haddeD, dacht er niet meer aan, onder den droeven indruk zijner ontmoetingen, dat hij op weg was naar Gheskiere en keerde haastig weer naar huis. Zijn vader schrok toen hij hem vol stof en kalk, bleek zag binnen komen. Wat is er gebeurd Zijt ge gekwetst Neen vader, wees gerust, ik niet, maar de familie Vidal heeft een granaat juist op 'thuis gekregen. En - Ik was er niet ver af en ben er met twee engelsclie soldaten heengeloopen we vonden juffer Laura gekwetst in den gang liggen en Mijnheer en Mevrouw waren half bedolven onder de instorting der keuken, waar wij ze bewusteloos van onder haalden. Zijn ze erg gekwetst Laura had aan 't hoofd eene wonde die erg bloedde en waar ik een verband om heb gelegd, maar ik kan niet zeggen of het erg is, zij moet een slag gehad hebben van de instor tende deur, die haar verders tegen den muur geknepen hield. Zij kon enkel nog een paar woorden spreken en viel toen ook in bezwij ming. Aan Mevrouw zagen wij niets, terwijl Mijnheer scheen aan de borst gekwetst te zijn, zijn jas was aan stukken gereten en het hemd was met bloed doorweekt. Wat is er nu mee gebeurd Terwijl wij hun het aangezicht met water verfrischten, is een der engelschen een ambu- ianciewagen gaan halen, die dan ook spoedig ter plaats was en de drie gekwetsten werden daarmee weggevoerd. Waarheen, weet ik niet, ze zijn Ylamertinghe opgereden. Het huis is half vernield en de inboedel bijna heelemaal stuk geslagen. Natuurlijk, en zoo iets staat ons hier ock te wachten.Waart gij al bij Gheskiere geweest? Neen, vader, maar ik zal over den mid dag terug gaan om zoo spoedig mogelijk te vertrekken Het toooeel dat ik kom te aan schouwen heeft me diep getroffen. Als men denkt dat die menschen ook gebleven zijn om hunne bezitting niet prijs te geven en dat zij nu toch hunne meubelen kwijt zijn en er mis schien nog het leven bij inschieten Op den middag hernam de beschieting der stad met nieuwe hevigheid. Dit duurde onge veer een uur en daarna wierd alles weer kal mer. André nam dadelijk de gelegenheid te baat om uit te gaan zien naar een vervoermid del. Gheskiere, die juist zijne twee koeien stond te verkoopen aan een fransch officier, nam het karweitje aan, omdat de verhuizing niet ver moest gebracht worden, want hij zou zelf niet langer meer blijven en met gansch zijn inboedel Frankrijk intrekken. Het was alsof de vijandelijke legers in stilte een nieuw plan wilden beramen, want gedu rende een paar dagen bleef het buitengewoon kalm op 't front. Er was hoe langer hoe meer beweging langs de straten, maar de artillerie zweeg en scheen te rusten om daarna weer met nieuwe woede het vernielingswerk te her vatten. In die omstandigheden trok de heer Terdam met zijn kostbaarste huisgerief naar zijne nieuwe woning, langs den Vlamertingschen steenweg, op een boogscheut voorbij het krankzinnigengesticht, dat nu in hospitaal herschapen was. Het was een net, wit huisje, niet hoog van verdiep en dat buitengewoon goed schikte om een klein huishouden op te nemen. Pieter Das, die naar Poperinghe ge vlucht was, had het aan Mijnheer Terdam aangeboden, zonder huurgeld, omdat hij het liever door burgers bewoond zag dan door soldaten. Toen de verhuiswagen aan 't gesticht kwam, hield Gheskiere zijn gespau staan en ont blootte het hoofd voor eene begrafenis, die uit de groote poort kwam. Mijnheer en André Terdam traden van achter den wagen en ont dekten zich eveseens voor den stoet. André, die vooraan kwam, wendde zich eensklaps tot zijn vader en fluisterde hem toe Mijnheer en Mevrouw Vidal Watzijn ze dood vroeg de vader. Ja, 't stond op de kruisjes... en Laura is er niet bij wat mag er van haar geworden zijn Wellicht wordt zij hier ook verzorgd en ligt ze nog te bed. Misschien wel. Zie ze draaien de weide in. Deze dient zeker als voorloopige begraafplaats, omdat men toch dwars door de stad niet meer naar 't kerkhof kan gaan. Ja, dat zal wel. De stoet was voorbij schamel, treurig, aangrijpend Een priester met een koorknaap, twee ruwe kisten op de schouders van acht man drie burgers en vijf soldaten, twee kruisjes gedregen door twee kinderen. Geen familie, geen vrienden, niets Zoo werden deze on schuldige slachtoffers in eene weide ter aarde besteld. De wagen was intusschen weer aangezet en mijmerend trekken de vluchtelingen verder. Welk verschil alhier met de stad. Er ston den maar enkele woningen langs dien kant, maar geen een was beschadigd. Ronduit waren er geen granaatkuileü te zien. Wat moest het hier goed wonen zijn I Een paar nieuwsgierige burgers en drie, vier kinderen kwamen verbaasd uitgeloopen en stonden verwonderd te gapen op die ver huizers, die de stad verlieten om daar, op enkele honderd meters buiten de poorten, te komen inwonen. Het zaakje was spoedig afgeloopen en Mijnheer Terdam met zijn zoon voelden zich herleven bij de gedachte dat zij eens gerust zouden mogen slapen, zonder ieder oogenbltk opgeschrikt te worden door de akelige los barstingen van een nachtelijk bombardement. Ook waren zij al spoedig op de hoogte van 't gemak der bevoorrading langs dien kant. Rechtover de deur, te midden de weiden, stond eon kleine hoeve, die melk, boter, en eieren leverde brood werd gebakken in 't gesticht van 't H. Hert vlee-sch bekwam men in doozen van de engelsche soldaten. Alles schikte zich dus ten beste en de arme uitgedrevenen hoopten daar gerust te kunnen wachten tot er betere tijden zouden aan breken. Maar het trof hun dat de mer.schen daar allen een angstig°n trek op 't aangezicht hae den en als een schuchteren blik in de oogen. Toen zij in den spiegel keken, zagen zij met verbazing dezelfde uitdrukking weerkaatst. Kon het ook anders Dag en nacht leven in angst, niets anders haoren dan 't voorbij trekken van oorlogstuig en slachtoffers voor 't slagveld dooden en gekwetsten zien terug brengen niets anders hooren dan kanonge bulder, geweergeknetter, bomontploffingen, geklaag, gekerm, geween. Wie ook had ooit zulke akeligheden bijge woond III. Zekeren dag stond André Terdam, aan de deur van zijn nieuwen thuis, de beschieting van een gedeelte der stad te bezien, toen hem al met eens op den schouder werd geklopt met den uitroep Wel, wel, Mijnheer André, dat treft, ik moest U juist hebben. Hewel 1 Mijnheer Claes, wat geluk u hier te zien zijt ge dan niet ver heengevlucht Toch wel, honderden kilometer boven Parijs, we zitten te Saumur, en daar zit nog iemand die aan u denkt 1 voegde Mijnheer Claes er meteen veelbeteekenend lachje bij. In Saumur aan mij Daar ken ik niemand Toch wel, zie maar eens naar 't adres op dezen brief dien men mij heeft meegegeven Verbaasd stak André de hand uit en voelde zijne wangen al met eens geweldig rood wor den, toen hij las Elza Verdonck, Villa L'Aiglon, Saumur, Maine et Loire Ziet ge welknipoogde de schalke bode. -- Ja, wedervoer André eenigszins hervat, woont Mevrouw Verdonck daar Ja, ja en.... Mejuffer Elza erbij lachte de gotde man. Er zijn daar nog andere vluch telingen van alhier en wij zijn daar ook goed; maar ik zal bij 't wederkeeren meer vertellen, nu moet ik voort. Ik heb toelating bekomen om terug te keeren naar Yper om eenige ge wichtige papieren te redden voor de stad, daar ik ze verborgen had, en wat later kom ik eens binnen. Dat trof, dat ik u hier vond, ik wist in 't geheel niet of ik mijn boodschap zou kunnen afleggen. Hce is 't met vader? Vervolg te naaste week). Ondulations Permanentes Garanties Mise en Plis Teinture au Henné - PARFUMS AU POIDS - Grand choix de Parfums et Fantajsies. OOiBBBBg SALVATOR - GILLicT Twintig verschillige modellen 40 Jaar grooten bijval de beste aanbeveling voor den kooper. Adressez - vous en t-oute confiance a la Wendt U in volle vertrouwen tot Chaussures sur mesure en tous genres en 8 jours. Réparations ordinaires et de luxe, soi- gnées et cousues ou clouées. 33 Ans de pratique, avant guerre ouvrier k l'École d'équitation. Alle slach van Schoenen op maat in 8 dagen. Gewone en verzorgde Herstellingen, genaaid of genageld. 33 Jaar praktijk. Vóór den oorlog werkzaam in de Rijschool te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 10