Bierbrouwerij met vast materiaal HANDELSHUIS Bonne Petite FERME 5 Werkmanshuizen RENTENIERSHUIS Terrain a Batir Herberg De Bruggepoort Herberg De Groene Hond Herberg De Jutefabriek Herberg Au Merle Blanc Herberg De Liester Herberg "De Stad Yper" Herberg Het Wijnvat RENTENIERSHUIS ZAAILAND Instel met Premie DINSDAG 23 OOGST 1932 VERKOOPING van Vente Publique Perceelen Bouwgrond OVERSLAG Langen platten Camion Studiën der Notarissen Wyffels te Rousselare en Carrierlynck te Passchendaele. Toeslag Dinsdag 6 September 1932 telkens om 2 u. namiddag, in het Hotel de Bourgogne te RousselareStatieplaats I. - STAD ROUSSELARE en drie Werkmanswoningen II. - GEMEENTE RUMBEKEVijfwegenslraat 2 1 Studie van den Notaris S OU C q U e y te Popeiir.ghe. Maamhui 22 Oogst 1932 om 3 uur namiddag, ter herberg Au Café de l'Yser bewoond door M. Camille Battheu, Garenstraat, te POPERINGHE STAD POPERINGHE, Yperstraat MET WERKPLAATS Aanhoudend Nieuwgebouwd WERKHUIS (Garage) met 7 aren 62 ca grond en hol. Bij plakbrieven verdeeld in 3 koopen. Bewoond door den medeverkooper M. Battheu Gesquiere. Zichtbaar telken Zaterdag van 2 tot 5 uur. Handslag met iD December naast. Alle inlichtingen en plakbrieven met plan te verkrijgen bij d^n Notaris BOUCQUEY voornoemd alsook bij Mr VAN CAYZEELE, Notaris te Poperinghe. Étude de Maitre Prosper Therry Notaire a Neuve-Eglise. Pour cause de cessation de culture Commune de Neuve-Église Section Oostkerkeweg de 1 Hectare 80 ares 30 ca. comprenant 83 ares 35 ca. de fonds bati et pature, avec maison d'habitation, grarge, écurie et étables et 96 ares g5 ca. de terre a labour. Occupée par M. Victor Peperstraete et M'"* Marie Peperstraete, cultivateurs a Neuve Eglise. REPRISE L'acquéreür devra payer pour la reprise des récoltes, la sommede i5oofr. Er trée en jouissance immédiate. Mise a prix 66.700 fr. Adjudication Lundi 22 Aoüt 1932 en l'estiminet Au Petit Steenwerck» tenu par M. Emile Lefèvre a NEUVE ÉGLISE, a 3 heures de relevée. Studiën van Notarissen NatldlS te Komen en Oegryse te Becelaere. Om uit onverdeeldheid te treden Openbare Vrijwillige VerKooping in éénen zitdag, te Wervick, op Donderdag 25 Oogst 1932 om 2 uur stipt namiddag, op het Vredegerecht, St Martinusplaats, van en verschillige gestaan en gelegen te Komen en te Wervick Cruys-Eecke, Küjtmolen- en Trompethoek. Afhangende van de nalatenschap van Marie- Louise Biieck, echtgenoote Leo Deleu. Zie plakbrieven. Verdere inlichtingen te bekomen ter studie anv Mr NAUDTS, Notaris te Komen. Dinsdag 23 Oogst 1932 STAD YPER, Lombaardstraat Gebracht op 66.600 fr. Zaterdag 27 Oogst 1932 van 1 Ha. 36 aren 60 ca. te St Jan bij>Yper. Ingesteld 25.000 fr. ADJUDICATION Dflercr^dl S4 Aout 1932 VILLE IY YPRES a) Porte de Menin BEAU §SY G 'I A M D Troi® JARDINiBTS Te koop bij Leon ROSSELLE van koer, hof en nevensstaande garage, Noordstraat, Nrs"i34 en i36, samen groot 9 aren 40 ca Gebruikt door de erven van den heer Facon Vanhonsebrouck. Vrij drie maanden na den overslag. Verdeeld in twee koopen Na te zien den Maandag en Zaterdag van g tot 12 uur voormiddag. Bruggesteenweg, samen groot 2 aren 60 ca. Gebruikt door verscheidene. Verdeeld in koopen. Hoogledesteenweg, Nr i5g, groot 1 are 70 ca. Gebruikt door Désiié Tuyten mits 125 fr. te maande. Velastraat, Nr 6rgroot 1 are 20 ca. Gebruikt door H. Swaenepoel mits 125 fr. te maande. Yzerwegstraat, Nr 6, groot 1 a. 16 ca. Gebruikt door Rich. Laridon mits 120 fr. te maande. Vierwegstraat, Nr 66, groot 12 ai5 ca.— Gebruikt door Cyriel Tuyte mits i3ofr. te maande. Yperstraat, Nr 73, groot 1 are 40 ca. Gebruikt door weduwe Eug. Deceuninck-Vanneste, mits 215 fr. te maande. groot 3 aren 10 centiaren. Gebruikt door Achiel Demuyr.ck, mits 84 frank te maande. Ailen zonier recht van pacht. Voorbehouvan samenvoeging. de Studie van den Notaiis S£ï*n. Os Cock 4, Korte Thouroutstraat, te Yper. cm 2 1/2 uur namiddag, inde gehoorzaal van het Vredegerecht. Taleis van Justitie, Grooie Markt te YPER, van inet aanhoorigheden en 2 aren medegaande erf, te Yper, Lom- baardstraat, 22. Vrif van gebruik met 1 October 1932. Studie van den Notaris Ernes. De Cock te Yper. te 2 uur zeer stipt namiddag, in het Gasthof Het Zweerd bij de wed. Dxilfen, Groote Markt te YPER Gebruikt zonder pacht door heer G. Ver meulen, mits 970 fr. 's jaars boven de lasten. Étude du Notaire Alfred Re y naar 1 a Ypres. a 3 hrures précises. au café Fnglish Bar rccupé par Mr. Wilding, 4, Porte de Menin a YPRES, de divité en deux lots d'une contenance totale de 597 m.c. 50 d m., ayant un front a rue de i3 m. i3 cm. Mise a prix 130.000 fr. N. B. Entréeen possession du lerrain a batir i mois ap:ès l'adjudication. La baraque se trouvant sur ce bien sera vendu endéans la quinzaine. b) Chausséc de Dickebusch d'une contenance respective de Lot i 5 a. gg ca., mise a prix 2500 fr. Lot 2 4 a. 20ca., 1500 fr. Lot 3 4 a. 41 ca., 2300 fr. draagvermogen 3ooo k. en een Platform Camion i5oo k., zeer genadigen prijs.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 12