2 Tout a fait d'accord avec le préopinant Mais il ne se trouvera pas un parlemen taire pour dénoncer ces scandales la tribune. lis ont mieux faire en recher- chant s'entendre pour savoir s'il faut écrire Nationale Gendarmerie ou Gen darmerie Nationale. Pauvre nous De Tentoonstellingstrein te Yper est qui furent payés en titres Ces titres, ils les ont balancés pour avoir de l'argent liquide et souvent ils ont perdu, eux aussi, 20 a 3o p. c. sur ces ventcs. On serait porté acroire que l'Etat se contenterait du remboursement de la valeur réalisée par le sinistré, que non, ma foi. II lui Hut, k lui, de l'argent a 100 p c., alors qu'il a payé avec du papier qui n'en valait que 70 ou 80. Et c'est ga l'honnêteté de l'Etat II y a plus fort encore Certains de ces paiements oat été faits a des sinistrés qui aujourd'hui sont morts et ce sont les héritiers qui doivent rembourser l'indü. Sur ces sommes, Lien entendu, l'Etat a pergu des droits de succession, mais l'Etat, lui, ne rem- bourse pas ces droits qui ont été liquidés sur des sommes que l'on doit lui ristourner, paree que, de par sa faute, on s'en est ciü un moment légitime propriétaire. Et voila la correction de l'Etat. Monsieur, il n'y a plus de justice et l'Etat nous mêne comme en Russie on fait de neus des bolchevistcs et l'on nous dresse a l'avance Verleden week Vrijdag kwam ons hier, ter statie van Yper, den tentoonstellingstrein toe, die den l5n Juüi 11. de omreis van België be gon en sedertdien reeds 35 groote steden be zocht, waar hij telkens zooveel ophef en zoo groote belangstelling verwekte. En het is waarlijk niet zonder reden ook Die rood-gouden trein, wiens uiterlijk uit zicht alleen reeds aller blikken op zich moet trekken, overal waar hij voorbijstoomr, is im mers, op het gebied van publiciteit, iets heel nieuws, iets ongewoons dat wij hier in ors land nog nimmer te zien kregen. Wij wettn welke groote rol de automobiel in den handel speelt, welken omkeer dit ge makkelijk vervoermiddel heeft teweeggebracht en hoe de handelaais, die nog veikoopen wil len, nu niet meer op hun gemak achter bun toog op de klanten wachten, maar van langs om meer de auto bezigen om de klanten ten huize zelf te gaan bezoeken en om voor hunne koopwaren nieuwe afzetgebieden te vinden. Wij hebben ook reeds gehoord van groote firma's die geen kosten ontzien om ophefma kende ruchtbaarheid te maken en bijvoorbet 11 vliegmachines bezigen om duizrnde reclame- brie'jes boven steden en dorpen uit te strooien ofwel nog om den naam van haar product in witten rook tegen de 1 lauwe lucht te schrijven. Hier te Yper hebben wij ook het genoegen jaarlijks een welgelukte handelsfoor te zien plaatsgrijpen door oaze bedrijvige Handels kamer op touw gezet, en die iedermaal zoo veel bezoekers aanh kt, doch waarnaar ook nog velen niet komen kijken 't zij uit gemak zucht, 't zij om de kosten eener verplaatsing te besparen. Op gebied der handilspubliciteit, waarvan <le noodzakelijkheid niet meer moet bewezen worden, hebben wij dus sedert koite jaren veel vooruitgang en een gedurigen aangroei kunnen bestatigen. Maar een trein gebruiken als publiciteitsmiddel en wat nog meer is, een trein inrichten als een jaarbeurs, die nu niet meer ter plaats zelf moet bezocht worden, maar die het groot voordeel biedt van stad tot stal le kunnen reizen en er de koopers zelf te gaan vinden, daaraan hadden voor zeker nog maar weinigen gedacht en velen zouden het ongetwijfeld vooreen onmogelijk heid aanzien hebben. En nochtans hij stond daar nu, die 38o m. lange trein, met zijn twintig salonrijtuigen, in 't rood geschilderd en met gouden opschrif ten TentoonsteMing-Exposition beurte lings in 't vlaamsch en in 't fransch. Na zoo veel anderen, hebben wij hem ook kunnen bezoeken en hebben er, met evenveel verwon dering als bewondering, de mooi opgesmukte en wel ingerichte stands gadegeslagen van een zestigtal Belgische handelaars en indus- trieelen die er hun meest verscheidene produc ten ten toon stelden en ze aan de kooplustige bezoekers aanbeveelden. Wat ons ook zeer aangenaam verraste, was daar in dezen merk waardigen tentoonstellingstrein, benevens deze van veel grootere firma's, de stands te vinden van twee Ypersche handelshuizen, na melijk deze van Jufvr. H. Vandenberghe, In de kleine Winst die hare mode-artikels, merceriën, enz. ten toon stelde, en deze van M. A. Stevens Vandermarliere, Neermarkt, huis gekend om zijn groote keus van fijn glas en gleiswerk en sterk keukengerief, die aan de bezoekers al de voordeelen van de goedkoope en gemakkelijke vergiettest Passé vite liet kennen. Het zou ons te ver leiden hier al de stands alzonderlijk te vermelden het weze ons voldoende te zeggen dat de tentoonstel lingstrein in zijn geheel in belangrijkheid en aantrekkelijkheid veel handelsfooren overtrof, die wij vroeger in andere steden bezochten. De inrichters van deze rollende jaarbeurs, die wij het genoegen hadden in den trein te ontmoeten en wien wij onze bewondering uitdrukten over hetgeen zij hadden tot stand gebracht, zegden heel bescheiden dat het een eerste poging, een kleine proef was die zij gedaan hadden. De heer L Auvinet, Brus selsch nijveraar en algemeene secretaris van den expositietrein, verhaalde ons hoe dezen trein hier in België ontstond en hoe hij op het gedacht ervan kwam tijdens zijn bezoek aan een kleinen tentoonstellingstrein van elec- tiisch materiaal, ingericht in becstenwagons en die in Zuid Frankrijk rondreed met het oog op de moderniseering van het landbouw bedrijf aldaar. De heer A. Staelen, de bestuur der van het inrichtingscomiteit van den Bel gischen Tentoonstellingstrein ig32 en ook de ziel van heel die machtige onderneming, aan wien de heer Auvinet over dien franschen trein gespreken had, nam alsdan het gedacht op hier een geh kaardigen trein in te richten die zich niet alleen zou beperken bij een enkel vak onzer nijverheid, maar een algemeen en zoo volledig mogelijk overzicht van ons nijver heidsleven zou geven. Samen met de heeren Robert Billiard, ingenieur en voorzitter der Syndicale Kamer voor Uitvoer, Karei Parasis, nijveraar te Gent, Joseph Pattyn, nijveraar te Thitlt, en krachtig ondersteund door den heer Senator Carnoy, gewezen minister, heb ben zij zich moedig aan 't werk gezet en zijn erin geslaagd in enkele weken tijd hun stout en grootsch plan te verwezenlijken. Wat al weik, wat al offers en wat al moeite dit hen heeft gekost, daarvan maken zij geen gewag, doch alwie slechts eeo weinig nadenkt kan zich daarover allicht een klein denkbeeld vormen. Den 27 Apiil werd door het algemeen bestuur der Nationale Maatschappij van Bel gische Spoorwegen een voorloopige toestem ming gegeven om over een trein van 20 wa gons te beschikken, en den I411 Mei daarop volgend werd het akkoord definitief geteekend. Doch wat vangt men aan met 20 wagons die buiten dienst gesteld zijn Ze moesten in orde gebracht, geschilderd en opgeknapt worden en ze moesten daarna ook nog door onze Belgische handels en nijverheidsfirma's bezet worden, en dat alles tegen den i5 Juni, datum die voor het vertrek van den trein was vastge steld geworden. Dank echter aan den taaien wil, aan de durfkracht en aan de onverpoos de werking der verdienstelijke inrichters, was de trein op l5 Juni volledig klaar tn vertrek kens gereed en mocht er geschreven worden dat voor de eerste maal in ons land een ten- toonstelliag van belang op den bepaalden datum gereed was En sedertdien reist de trein van stad tot stad, waar hij overal de grootste belangstelling verwekt en den meest verdienden bijval oogst. De iniichters mogen fier zijn over hun werk en het moet voor hen een rechtmatige voldoening zijn te bestatigen welk overgroot succes deze tentoonstellings trein overal bekomt. Naar het voorbeeld van andere steden, waar de tentoonstellingstrein met een officieel bezoek der plaatselijke overheden vereerd werd, had de Ypersche Handelskamer even eens besloten dezen trein, tijdens zijn door tocht in onze stad, in groep te bezoeken. Aangevoerd door hun vooizitter, M. Hector Vermeulen, trokken een groot aantal leden naar de statie waar de ontvangst te 11 u. plaats had. Bij hen voegden zich nog de hee ren Sobry, burgemeester, Missiaen en Dela- haye, schepenen, D'Huvettere, gemeente raadslid, Versailles, gemeentesecretaris, Haus, voorzitter der Rechtbank van 1° Aanleg, Hey- vaert en Matton, rechters, Vandenbraambus- sche, politiecommissaris, Vergracht, bevel hebber van het stedelijk brandweerkorps, enz. Nabij den trein waren zij opgewacht door de heeren Senator Carnoy, voorzitter van het inrichtingscomiteit, Staelen, bestuurder, Auvinet, algemeene secretaris, Pattyn, com missaris, en Courtin, opziener bij de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen. De heer Billiard, ondervoorzitter, belet zijn de, had zich laten verontschuldigen. Na de voorstelling der aanwezige personen, werd dadelijk overgegaan tot het bezoek van de eerste reeks van tien wagons. Onnoodig te zeggen dat al de tegenwoordigen met den meesten lof spraken zoowel over de volmaak te inrichting van gansch den trein als over al het heerlijice dat zij daar te bewonderen kre gen. In den prachtigen ontvangstwagen miek de heer Senator Carnoy zich de tolk van het inrichtingscomiteit van den trein om de stads- overheden en de talrijke afvaardiging der Handelskamer te verwelkomen en hen voor hun vereerend bezoek van harte te bedanken. In een schoone rede zette hij het doel uiteen door dezen eersten tentoonstellingstrein be tracht, namelijk in den huidigen crisistijd de kooplust van alle burgers van het land aan te wakkeren, hen de belgische producten meer en beter te leeren kennen, en ook onze bel gische handelaars en nij veraars aan te sporen meer hunne aandacht aan de binnenlandsche markt te wijden, nu vooral dat de buiten- landsche markten met schier onoveikomelijke tolmuren zijn afgezet. Om te eindigen bracht hij een warme hulde aan de stad Yper die onder den oorlog zooveel geleden heelt en die dank aan de taaie volharding van haar inwoners zoo mooi en zoo vol leven uit haar puinen is opgerezen. De heer Burgemeester nam daarna het woord om den heer Senator Carnoy, voor zijne hartelijke welkoms woorden, en het in richtingscomiteit, voor zijne gulhartige ont vangst te bedanken. Hij-wenschte hen geluk om het verheven doel dat zij beoogen en om de prachtige verwezenlijking van den tentoon stellingstrein, en bracht eveneens hulde aan de heeren tentoonstellers wien hij veel bijval en veel verkoop wenschte. Vervolgens bracht de heer Vermeulen, namens de Handelskamer van Yper, hulde aan de inrichteis van den trein voor het schoon initiatief dat zij aan den dag gelegd hebben, voor al het goeie dat zij ten bate van onzen Belgischen handel en on zen nijverheid verrichten en feliciteerde hen om het groot succes waarmede hun werk be kroond is geworden. De eerewijn werd daar na geschonken en, na enkele oogenblikken ge zellig samenzijn, gedurende dewelke er na tuurlijk meest gesproken werd over crisis, handel en reklaam, en ook wel een weinig over het onweder dat zoo juist boven de stad was losgebroken, werd er overgegaan tot het bezoek van de overige tien rijtuigen van den tentoonstellingstrein, die allen even merk waardig waren en in aantrekk lijkheid voor de andere niet moesten onderdoen. Dit zeer interessant bezoek duurde bijna twee uren en liet op allen den besten indruk. Vele handelaars en nijveraais, die in dezen eersten trein geen plaatsje konden veroveren, zullen voorzeker ook met vreugde vernemen dat men, gezien den onverwachten bijval en het overgroot aantal vragen om in den trein over een stand te mogen beschikken, nu reeds aan 't werk is voor de inrichting van een tweeden tentoonstellingstrein, die met begin October zal vertri kken, en daarna van een derden die in den loop der maand Januari in gereedheid zal gebracht worden. Ook wordt de mogeli khcid ingeiien deze Belgische ten toonstellingstreinen door Italië, die daarvoor reeds de vraag gedaan heeft, Oostenrijk en nog andere Europeesche landen te laten reizen. Onnoodig te zeggen welk een machtige reklaam en welk groot voordeel dit voor onze Belgische handelaars en nijveraars zou zijn. De initiatiefnemers en inrichters van den Belgischen Tentoonstellingstrein ig32 rusten op hun verworven lauweren niet, maar zijn integendeel vast besloten hunne zoo goed begonnen werking voort te zetten en zoo mogelijk nog uit te breiden. Hierom sturen wij hen onzen meest hartelijken dank, alsook aan de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen, die grootelijks het hare bijdraagt om de verwezenlijking van het ontwerp moge lijk te maken. Slechts de kosten worden door haar in rekening gebracht, en voor het rond reizen en het stilhouden van den trein in de stations wordt alle gemak verleend Zij heeft er ten andere alle belang bij, want een herne ming der zaken zou voor hare uitbating ook van het grootste voordeel wezen. De tentoonstellingstrein, die hier gansch den dag door zeer druk bezocht werd, is 's anderdaags naar Veurne vertrokken en moet tot den 1° October aanstaande nog in meer dan 25 verschillige groote steden stil houden. De nationale handel aankweeken en De Producten van den Belgischen handel en nijver heid koopeh is een vaderlandschen plicht dit zijn de leuzen van dezen eersten tentoon stellingstrein. Wij wenschen hem alsmede zijne opvolgers goed heil, en zijn overtuigd dat zij voor onzen nationalen handel de beste vruchten zullen dragen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 2