Groote Velokoers Ypersche Voetbalkroniek Reninghe - Kermis Op Zondag 4 September 1932 La Maison VERHULST 6 a,Jo u. 16 October 22 Januari 2 u. A. A. Moeskroen Stade Moeskroen Sportkr. Sweveghem F. C. Heyst D. Blankenberghe F. C. Iseghem Cercle YPER Wevelghem sportif Sportkring Heule F. C. Roeselaere V. St Kruis S. C. Meenen F. C. Thielt Racing Panne a,Jo u. Jo October 5 Februari 2. Jo u. D. Blankenberghe F. C. Heyst S. C. Meenen Wevelghem sportif Cercle YPER Sportkr. Sweveghem Sportkring Heule Stade Moeskroen A. A. Moeskroen F. C. Iseghem V. St Kruis Racing Panne F. C. Thielt F. C. Roeselaere Concours de Bridge-Plafond Bridge-Plafond Wedstrijd voor alle BEGINNELINGEN 80 Km. op uiterst goede baan 14SO Fr». Prijzen en Premlëit Tribunal de Première Instance d'Ypres Concordat Préventif - AVIS Parfumerie, Fantaisies Cigares, Cigarettes, Tabacs Articles pour fumeurs Spécialité de Cafés torréfiés 23, Rue de la Gare, YPRES Champoing Extra 3 u. a5 September 8 Januari 2 u. F. C. Thielt - S. C. Meenen Sportkr. Sweveghem Racing Panne Stade Moeskroen V. St Kruis Cercle YPER A. A. Moeskroen D. Blankenberghe Wevelghem sportif F. C. Roeselaere F. C. Heyst Sportkring Heule F. C. Iseghem 3 m. 2 October i5 Januari 2 u. F. C. Iseghem Sportkr. Sweveghem S. C. Meenen Stade Moeskroen A. A. Moeskroen D. Blankenberghe Wevelghem sportif F. C Thielt Racing Panne Cercle YPER F. C. Heyst Sportkring Heule V. St Kruis F. C. Roeselaere 2,30 u. 23 October 29 Januari —2 u. Wevelghem sportif V. St Kruis S. C. Meenen D. Blankenberghe F. C. Heyst A. A. Moeskroen Stade Moeskroen Cercle YPER Racing Panne Sportkring Heule F. C. Iseghem F. C. Thielt F. C. Roeselaere Sportkr. Sweveghem a u. 6 November 19 Februari 2,Jo u. F. C. Heyst Cercle YPER F. C. Roeselaere D. Blankenberghe Wevelghem sportif A. A. Moeskroen Stade Moeskroen F. C. Thielt Racing Panne S. C. Meenen F. C. Iseghem - V. St Kruis Sportkr. Sweveghem Sportkring Heule 2 u. i3 November 5 Maart 3 u. D. Blankenberghe Sportkr. Sweveghem Stade Moeskroen F. C. Heyst V. St Kruis A. A. Moeskroen Wevelghem sportif Racing Panne Cercle YPER F. C. Roeselaere F. C. Thielt Sportkring Heule S. C. Meenen F. C. Iseghem 2 u. 20 November 19 Maart Ja, Sportkring Heule Cercle YPER F. C. Iseghem Stade Moeskroen A. A Moeskroen S. C. Meenen Racing Panne D. Blankenberghe F. C. Heyst V. St Kruis F. C. Roeselaere Wevelghem sportif Sportkr. Sweveghem F. C. Thielt 2 u. 27 November 2 April J u. S. C. Meenen F. C. Roeselaere F. C. Thielt A. A Moeskroen Stade Moeskroen Sportkr. Sweveghem Wevelghem sportif F. C. Heyst D. Blankenberghe Cercle YPER V. St Kruis Sportkring Heule Racing Panne F. C. Iseghem 2 u. 4 December 9 April J u. F. C. Heyst - S. C. Meenen Sportkring Heule D. Blankenberghe A. A. Moeskroen Racing Panne F. C. Roeselaere Stade Moeskroen F. C. Iseghem Wevelghem sportif Sportkring Sweveghem V. St Kruis Cercle YPER - F. C. Thielt C. S. YPER 3 V.G. OOSTENDE R2 De belangstelling voor de tweede oefe ningsmatch was minder dan vorigen Zondag. Nochtans hadden de Oostendenaren een flink elftal afgestuurd, waarin niet min dan 4 pro motiespelers optraden. Niettegenstaande de zengende hitte ging het spel rap door en gaf soms aanleiding tot mooie voetbalbrokjes, 't Is de heer Devos die de leiding der partij in handen heeft. Volgende ploegen staan in lijn V. G. OOSTENDE Lewyck Lauwers Vandenberghe Dumon Defer Degroote BoeU Lingier Wittrock Verbiest Mechele C. S. YPER Rotru Vanlimburg Verleure Ev. Moleln Vansevenant Dumortier Bourdeau Ververeken Deplancke Dechièvre Margonneau Rood-geel zet op doch rood wit neemt op en, op voorzet van Verleure, schiet Vanseve nant op de bovenlat. Weinig nadien is Oos tende insgelijks gevaarlijk voor ons doel, maar MarQonneau kan bij tijds redden. Een voor uitrukken der onzen wordt voor buitenspel stop gezet, evenwel weet Rotru toch goed door te geven en zendt rakelings boven. De eerste hoekschop valt de bezoekers te beurt. Mar<;onneau ontzet met de vuisten. Een cor ner voor ons levert niels op Op fout is Nesten nogmaals gelukkig in corner te kunnen red den. Alhoewel de Vgisten een weinig de bo venhand hebben, komen de rood-witten soms gevaarlijk opzetten en zoo benuttigt Vanseve nant een welgemeten pas om nummer één ter wereld te brengen na 20 minuten spel. Oostende trekt daarop moedig ten aanval en dwingt nogmaals corner af die echter niets opbrengt. De onzen geraken onder doom en doen menige schoone aanvallen, doch botsen op een sterk, ingrijpende verdediging. Even wel zal deze niet beletten dat er voor Yper een tweede maal gedoeld wordt aan de 35' minuut door toedoen van Verleure Ev. De rood gelen geven zich nochtans nog niet ver loren en doen al wat ze kunnen om hun ach terstel te verminderen. Deplancke en De chièvre waken echter en niets gaat door. Aan de rust 2 o voor Yper. Na de herneming zijn wij ooggetuige van verscheidene welafgewerkte aanvallen. Ieder partij tracht door de achterhoeden te geraken, maar 't is te vergeefsche moeite want zij zijn op de hoogte van haar taak. Rood-wit bekomt twee hoekschoppen, Oostende één, maar niets te doen, de stand blijft ongewijzigd. Eindelijk kan Lowyck (die nu cenf ervoor speelt) aan de 25* minuut de score voor rood geel openen. Het antwoord laat zich echter niet lang wachten, want op pas van Rotru zendt V'erleuie rechtstreeks het doel binnen, 3-1 aan de 3o° minuut. Alhoewel het spel een trapje lager gezonken is, reist het leder toch nog van het eene kamp naar het andere. Rood wit dwingt drie hoekschoppen af,terwijl Oostende er nog twee ten deele krijgt. Men denkt reeds dat de score zal behouden blijven, alswanneer de rechtsbinnen van rood geel er in gelukt de stand op 3 2 te brengen in de laatste minuut van het spel. Mij dunkt dat wij over onze mannen mogen tevreden zijn en dat zij stillekens aan op dreef geraken. Zeker moet er nog bij sommigen verbetering komen, maar met een beetje goeden wil en... training zal alles wel in den haak zitten voor het toekomend seizoen. Wij verwachten dus tegen Olympique Lillois (rés.) insgelijks een flinke voetbalpartij. Liefhebbers op post. JUNIORS 8 S, K. GHELUWE 1 Onze hervormde juniorsploeg heeft zich Zondag laatst goed onderscheiden tegen de pas gestichte club van Gheluwe. 'k Geloof dat de aangewezen plaatsen bijna niet of toch nog niet veel meer zullen veranderen, daar al de spelers het goed meenen en regelmatig de oefeningen volgen. Zoo voort gedaan, mannen, en de mooiste uitslagen zijn van u te ver wachten. De jonge ploeg van Gheluwe zit niet slecht ineen, ja daar zijn goede krachten in en wij wensehen uit ganscher harte dat zij in vierde afdeeling voor hun eerste optreden goed figuur maken. De goalzetters van den dag waren Vandamme (3), Noorenberghe (3), Ossieur (1), Alleman (1). Ons elftal was als volgt samengesteld Van Maeckelberghe Oryffon Gillebert Noorenberghe Versailles A. Veys Th Notebaert Ossieur Vandamme Alleman Mulle R. DERDE AFDEELING 3 - WATOU 2 Toen ik verleden week vroeg dat al de aan geduide spelers op post zouden zijn, dan had ik het meest gemunt op speciaal, want som mige keeren is het noodzakelijk daarop te steunen, vooral voor eenige spelers die zich al te gemakkelijk afwezig aanmelden. Nu na veel geloop en gewrijf geraakte déléguéSeppe met 10 man op de baan en bracht daarmede nog de overwinning voor Rood-wit mede. 'k Moet de speleis, die de verplaatsing ge daan hebben, voor hun moedig optreden be danken. De drie doelen werden door Veys Jacques aangeteekend terwijl Veys Thomas er ééntje aan Watou bezorgde. Wat de Watou- naars aangaat, het vertoonde spel kon hun een gunstiger uitslag verschaft hebben, maar ja, 't moest nu wel lukken dat de onvolledige ploeg van Cercle meer kans had en een onver hoopte zege wegkaapte. Tot de herkansing dus op 28 Oogst. NEMO. Un concours de Bridge Plafond, réservé aux amateurs Yprois de Bridge, aura lieu a I'Hotel Continental le Samedi 10 Septembre prcchain, a 20 heures précises. Particularités du Concours Inscriptions dé 19 h. a 19 h. 3/4. A 19 h. 3/4 tirage au sort des partenaires. Le droit d'inscriptism est fixé a 10 fr. Cet argent servira a l'achat de prix. Les prix seront attribués aux équipes qui auront enregistré le plus grand nombre de points en TROIS parties. Que tous les amateurs Yprois de Bridge se donnent rendez vous a 1'Hotel Continental,, le Samedi to Septembre. Quelques amateurs de Bridge. Een wedstrijd van Bridge-Plafond, voorbe houden aan de Ypersche Bridge liefhebbers,,, zal plaats hebben in het Hotel Continen tal op Zaterdag 10 September aan staande, te 20 uur stipt. Bijzonderheden van den Wedstrijd Inschrijving van 19 uur tot 19 u. 3/4 Te 19 u. 3/4 loting der speelgenooten Het inschrij vingsrecht is vastgesteld op 10 fr. Dit geld zal dienen tot het aankoopen van prijzen. De prijzen zullen toegekend worden aan de ploegen die het grootste getal punten behalen in DRIE partijen. Dat al de Ypersche Bridge liefhebbers in. het Hotel Continental bijeenkomen op Zaterdag 10 September. Eenige Bridge liefhebbers. verdeeld als volgt i* Prijs 225 fr., Beker en Bloemtuil. Verders 175, 125, 100, 80, 70, 60, 5o, 40, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2Q, 10, 10, 10, 5. Verscheidene Premièn in natura. Beker Nieuws van den Dag aan over~- winnaar. Een beker aan interclubs met de 4 bestge- rangschikte renners. Te volgen baan Omloop der Gemeente. Inschrijving te 2.3o u. in de herberg Den gonden Leeuw bij V. Damman Vertrek om 3 u. in de Zwarte Straat. Prijsuitdeeling onmiddellijk na den koers In den Sultan» bij M. Huyghe. In geval van slecht weder of van onvoldoend getal renners, behoudt de commissie het recht de koers te wijzigen. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de veroorzaakte ongevallen. Siégeant consulairement Par jugement en date du 17 Acüt 1932, le Tribunal de première instance d'Vpres, sié geant consulairement, a homologué le concor dat préventif de la faillite obtenu par le sieur Deman Maurice, entrepreneur, domicilié et demeurant a Vlamertinghe. Ypres, le 17 Aoüt 1932. Le juge délégué, Jos. Matton. a l'honneur d'oflrir a ses honorables clients,afin qu'ils en apprécienttoutes les qualités, un paquet de pour tout achat au dessus de 10 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6